Teknisk utvalgs vedtak

Transcription

Teknisk utvalgs vedtak
SAKSFREMSTILLING
Utvalg:
Teknisk utvalg
Møtedato:
24.11.2015
Utvalgssak:
263/15
Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten
Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen
Arkivsaknr.: Arkivkode:
2014/3186 - L13
9
Forslag til detaljregulering for Støle lokalsenter - 1.gangsbehandling
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 24.11.2015
Behandling:
Teknisk utvalg befarte området.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Teknisk utvalg vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å legge detaljregulering for
Støle lokalsenter ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse:
- Ny bestemmelse: Det må utføres måling av elektromagnetisk stråling før
igangsettingstillatelse kan gis for område a_BH1.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Teknisk utvalg vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å legge detaljregulering for
Støle lokalsenter ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse:
- Ny bestemmelse: Det må utføres måling av elektromagnetisk stråling før
igangsettingstillatelse kan gis for område a_BH1.
Dokumentliste:
Forslag til detaljregulering, datert 21.08.15, revidert 03.11.15
Planbeskrivelse med bestemmelser, merknader og Ros-analyse, datert 03.11.15
Illustrasjonsplan, datert 21.08.15, revidert 03.11.15
Sammendrag:
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et mindre lokalsenter på Støle der det
planlegges for matbutikk, boliger og barnehage. Området får felles avkjørsel fra Støleveien.
Lokalsenteret plasseres vis à vis boligfeltet på Kjæråsen. Rådmannen er positiv til planforslaget
og anbefaler at det legges ut til offentlig ettersyn.
Fakta:
Forslag til detaljreguleringsplan er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag for Grimstad Bygg As
og Robert Ruud Holding As. Det er holdt oppstartsmøte med kommunen, og melding om
oppstart ble varslet den 12.11.14.
Planområdet omfatter gnr. 79 bnr. 19, samt et mindre areal på gnr. 18 bnr. 187. Totalt er
planområdet ca. 15 daa og ligger på vestsiden av Støleveien, ca. 450 meter fra kryss med riksvei
420. Området er avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. I forrige
kommuneplan var det krav om områderegulering for Støle, et krav som i ny kommuneplan er
frafalt.
På motsatt side av Støleveien ligger Kjæråsen og Kallandsheia; to boligområder som er under
utbygging. I forbindelse med utbygging i Kallandsheia og Kjæråsen er det opparbeidet ny vei
med gang- og sykkelvei forbi deler av foreliggende planforslag.
I BF1 legger planforslaget til rette for etablering av matvareforretning, evt. også “småbutikker”
og tjenestetilbud i første etasje. I andre, tredje og en evt. fjerde etasje ønskes boliger, til
sammen 13 boenheter. Boligene skal ha tilbaketrukket fasade mot sydøst og evt. avtrapping mot
sydvest av hensyn til sol. Leilighetsfordeling og – størrelser er ikke fastsatt i reguleringsplanen,
men illustrasjonsplanen viser en leilighetsinndeling med 5 leiligheter i andre og tredje etasje på
mellom 75 og 85 m2. I den fjerde etasjen åpnes det for å etablere 3 større leiligheter.
Varelevering for butikker er lagt på baksiden av bygget og tilrettelagt slik at transportbiler kan
kjøre rundt. Dette for å unngå rygging på parkeringsplassen.
I område a_BH1 er det avsatt en tomt på 5 daa til barnehage med adkomst via egen kjørevei
nedenfor parkeringsplassen til butikken. Barnehagen vil ha plass til anslagsvis 80-100 barn.
Illustrert barnehage har et grunnareal på 700 m2 og et uteareal på ca. 2,5 daa.
Område BG1 reguleres til parkering med garasjer for boenhetene innenfor planområdet. Hver
boenhet skal ha 2 p-plasser og det reguleres i tillegg 4 plasser for besøkende. Det er tegnet inn
12 garasje-/carportplasser med én oppstillingsplass foran hver åpning. Den 13.boenheten må
benytte to av p-plassene som ikke er overbygd.
Det er avsatt områder for lek og uteoppholdsareal mellom bebyggelsen og Støleveien.
Uteoppholdsarealet er felles for bebyggelsen i BF1 og skal opparbeides parkmessig og i
tilstrekkelig grad sikres og avskjermes mot Støleveien. Det samme gjelder for lekeplassen, og
den skal inneholde minst 4 ulike typer utstyr til lek og aktivitet, samt sitteplass for voksne.
Adkomstveien fra Støleveien er tegnet slik at det vil være mulig at bakenforliggende område
kan kobles på dersom det på et senere tidspunkt ønskes utbygging der. Området er avsatt til
boligformål i gjeldende kommuneplan.
Vurdering:
Ved forrige kommuneplanrullering (2011-2023) ble Støle tatt inn i kommuneplanen med krav
om områdereguleringsplan. Ettersom det har vist seg vanskelig å kunne gjennomføre en
områderegulering, og for ikke å hindre utvikling på Støle, er dette kravet frafalt i ny
kommuneplan, vedtatt 31.08.15. Isteden gir gjeldende kommuneplan bestemmelser for
utarbeidelse av reguleringsplaner på Støle, jfr. § 2.1.1.
Om valgt plassering:
Et av kravene i kommuneplanen er at det skal reguleres en barnehage på Støle, uten at det er
oppgitt hvor på Støle denne bør ligge. Rådmannen mener at plasseringen som planforslaget
viser, er en god lokasjon sett i forhold til bevegelsesmønsteret på Støle. Mange vil kjøre forbi
her om morgenen og om ettermiddagen, og det blir naturlig å stoppe her for å levere/hente barn
og å handle på butikken. Ved at lokalsenteret og barnehagen ligger innerst på Støle vil man
slippe unødvendig trafikk utover på halvøya noe som også anses som gunstig i et
miljøperspektiv. Det er også to store boligfelt under utbygging like på andre siden av veien for
lokalsenteret, og ligger i gangavstand fra den planlagte butikken/barnehagen.
Barnehage:
Uteoppholdsarealene til barnehagen er plassert på den siden som vender mot veien. Til dette
mener rådmannen at det blir svært viktig å skjerme godt mot trafikken. Det går også i dag en
høyspentlinje over området som planlegges lagt i jordkabel. Barnehagen kan bare godkjennes
dersom eksponering av elektromagnetisk spenning ikke overstiger 0,4µT jfr. kommunens
forskrift om “miljørettet helsevern i skoler og barnehager”. Rådmannen foreslår derfor at det
tilføyes ny bestemmelse om at det må foretas målinger knyttet til elektromagnetisk stråling før
tillatelse kan gis til bygging av barnehage.
Biologisk mangfold:
Det er foretatt søk i Naturbase og Artskart uten å finne registreringer i området. Fordi
naturmangfold ikke berøres og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legges det til
grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i nml. §§ 8-12.
Skolevei
Området hører inn under skolekretsen til Holvika barne- og ungdomsskole. Avstanden til skolen
er i underkant av 2,5 km og det er fortau eller gang- og sykkelvei helt fram til skolen. Det vil si
at det bare er elever i 1.klasse som får tilbud om skoleskyss.