Oppsumering foreldremøte på Blåbær

Transcription

Oppsumering foreldremøte på Blåbær
OPPSUMMERING AV FORELDREMØTE, AVD. BLÅBÆR, ONS.
16.09.15, KL. 20-21.00
På møtet gikk vi gjennom følgende saker:
1. TILVENNINGEN
Vi snakket litt om hvordan vi synes at tilvenningen hadde gått.
-
Opptatt av at både barn og foreldre skal bli trygg på alle på avdelingen.
-
Viktig å forstå at også de «gamle» barna kan trenge tid til å tilvenne seg de nye
barna + det at de ikke lenger er de minste – sjalusi.
2. SIKKERHET PÅ AVDELINGEN
- På tur: Gule vester m/navn og tlf.nr. til avd., tlf.nr. til foreldre. Voksen først + sist.
- Tellerutiner: avkrysningslister, ute/inne i barnehagen.
- Sovevakt: Alltid sovevakt i vognskuret.
- Skader: Tannskader – alltid til tannlegen p.g.a. mulige senskader – forsikring.
3. FORELDRESAMTALER
-
Tidspunkt; henger opp liste med tidspkt.
-
Med de nye barna i sept./okt.
-
Med resten - før jul en gang, i nov./des.)
-
Vi tilbyr også en samtale på våren (april/mai) for de som ønsker det.
-
Alle bør ha en samtale hvert år (selv om dere synes at dere ikke trenger det).
4. SYKDOM
- Vi ber dere stole på vår vurderingsevne: Vi ringer om vi vurderer at barnet har
nedsatt allmennstilstand – også om barnet ikke har feber eller kaster opp.
-
Oppkast/diare er veldig smittsomt - (48 timers regel)
-
Barna må kunne følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, både inne og ute. Syke
barn har det best hjemme, vi mangler kapasitet til å gi syke barn den omsorg det
trenger.
-
Medisinskjema: Blir det aktuelt så er det egne skjema som dere må skrive under
på, informasjon om dose etc. Men ikke alle medisiner vi kan gi – hvilke står på
skjemaet.
5. NETTSIDEN
Lurt å abonnere slik at dere får nyheter på mail.
1
Gi beskjed hvis det er noen som ikke er på «nett», slik at dere kan få månedsbrev, plan
o.l. på papir.
Vi prøver å legge ut litt bilder og info hver uke framover.
6. LITT OM DAGENE NÅ OG TIDEN FRAMOVER
Vi informerte først litt om dagsrytmen på Blåbær, og fortalte deretter litt om hva vi
gjør nå, om fokuset vårt framover,
I aug./sept. – barna + foreldrene – først – etter hvert mer vanlige dager.
Dagsrytmen på Blåbær framover er som følger:
7.15
Barnehagen åpner, lek inne.
8.00-8.30
Frokost (matpakke)
8.30
Lek inne
ca. 9.30
Program i flg. Månedsplanen
11.30/45
Samlingsstund m/fokus på det temaet som vi jobber med
11.00
Smøremåltid/varmlunsj
11.30
Soving / lek inne/ute
14.00
Fruktmåltid (Se fruktliste) + resten av matpakken
14.30
Lek inne/ute
16.30
Barnehagen stenger
Har ofte vært ute to ganger pr. dag nå, men de faste aktivitetene kommer også til å ta
tid Vi ønsker likevel å gå ut minst en gang pr. dag også framover.
Når er vi voksne på jobb? – Vi fortalte litt om vaktene og arbeidstiden vår.
Tidligvakt: 7.15 – 14.45 (ass.) / 7.15 – 13.45 (ped.l.)
Mellomvakt: 8.00 - 15.30 / 8.30 -15.30
Seinvakt: 9.00 – 16.30 / 10.00 – 16.30
Ukeplanen vår på avd. framover:
-
Mandag:
Ute-/innelek. Avdelingsmøter Blåbær/Persille – passer hverandres barn
-
Tirsdag:
«Grupper på tvers» / Prosjektarb.
-
Onsdag:
Turdag
-
Torsdag:
Prosjektarbeid
-
Fredag:
MiniRøris og varmlunsj, 1. gang pr. mnd – fellesmiddag/fellessamling.
2
Vi gikk gjennom planen og fortalte litt om de ulike dagene. Vi sa også at det er mulig vi
må skifte turdag, men at vi gir beskjed om det blir aktuelt.
MiniRøris : Lystbetont treningsaktivitet m/musikk for barn. Moro, enkelt og variert,
oppdelt i fem deler – start, lek på gulvet, opp og hoppe og nedtrapping med hvile.
Grupper på tvers:
Grupper på tvers med Blåklokke / Kløver, men først bli kjent på egen avd. Vi starter
opp med dette i oktober.
Før jul kommer de eldste stort sett til å gå på tur, mens de minste er oppe hos
Blåkl./Kløver og har ulike aktiviteter. I desember kommer vi til å ha felles juleverksted
med de eldste i stedet for tur, og på nyåret vil de eldste gå til byen for å være med på
bibliotekets lesestund hver tirsdag formiddag.
Prosjektarb: Vi jobber med alle de 7 fagområdene – prøver å trekke flest mulig inn i
de prosjektene og aktivitetene som vi jobber med i barnehagen. Fagområder, planer og
filosofi er med på å styre arbeidet vårt i barnehagen og ligger til grunn for det vi gjør.
Hva har vi tenkt å gjøre framover? «Meg selv og vennene mine», «Ut på tur i
naturen» gjennom hele året (årets tema Grønn hverdag/Grønt flagg), Bok – gå i dybden,
høst, jul, vann/vinter, påske, naturen – vår, 17 mai.
Vi prøver alltid å finne ut hva barna er interessert i, og i år kan vi se at det er mange
som er veldig interessert i biler – så kanskje blir det et bilprosjekt etter hvert.
«Meg selv og vennene mine»: Starter barnehageåret med et slikt prosj. fordi det en
god måte for barna å bli kjent i den nye barnegruppen på. Målet er å gi barna en
opplevelse av hvem de selv er og vise dem verdien og gleden av å være sammen med
andre. - Vennskap
NB! Aktiviteter / maling: Prosessen er mye viktigere enn produktet.
7. SPRÅK OG MATTE
Vi viste fram og fortalte om språkkasser, eventyr, rim/regler, sanger….
Vi kommer til å jobbe mye med språk. Vi har samling med fokus på språk, telling hver dag.
Fokus på språk, også i hverdagssit. i bhg.
3
8. FAU
Det ble foretatt valg av foreldrerepresentant til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg).
De som ble valgt var:


Thomas Nygaard, far til Bjørn og Hanna. - FAU-repr.
Erik Øxnevad, far til Victoria – Vara-repr.
Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke for et hyggelig foreldremøte!
Mvh
Anne Brit, Maret, Brit og Bodil Alice
4