Protokoll 02.06.15

Comments

Transcription

Protokoll 02.06.15
Steigen kommune
MØTEPROTOKOLL
Steigen formannskap
Møtested:
Møtedato:
Rådhuset, Leinesfiord
02.06.2015
Tid:KI.09:00-15:45
Til stede på møtet
Medlemmer:
Asle Schrøder (SP), Fred Eliassen (AP), Elisabeth Hetzler (H), Robert
Dearsley (PP), Kjersti Olsen @, Thor Holand (V)
Hanne Aasvik (AP)
Forfall:
Varamedlemmer: Salve Kildahl
Fra adm. (evt. andre): Torben Marstrand, Roy Hanssen, Siv Johansen, Berit Woie Berg, Turid
Markussen, Oluf Holmvaag
Innkalling:
Merknader:
Behandlede
Godkjent.
Kjersti Olsen ble innvilget permisjon fra kl. 14:00.
Under behandling av sak 34115 ble habiliteten til Salve Kildahl tatt opp
til behandling da han er onkel til søker. Han ble enstemmig erklært
inhabil.
saker:
27-39115.
Underskrifter:
Robert Dearsley
Thor Holand
Vi bekrefter med våre underskrifter
at møtebokens blad er
førti
samsvar med det som ble
bestemt pâmøtet.
Robert Dearsley (sigt.)
Rett utskrift,
Leinesfiord, 03.06
Elin B.
Thor Holand (sign.)
r
@øyr
Formannskapssekretær
Postadresse:
Besøksadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD
[æinesfiord
LEINESFJORD
Telefon:
90 97 40 19
Telefaks: 75'7'18810
* Barnehagesituasjonen i Nord-steigen - Vegmd Danielsen orienterte.
Han lager sak til kommunestyrenøtet 18.06.15.
SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
27lts
r51409
MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 08.04-26.05.15
28lts
091125t
REGLEMENT FOR FINAIISFORVALTNING . REVIDERING
29lrs
0911392
FINANSIERING AV STEDSUTVIKLING LEINESFJORI)
SENTRUMSGATE DNL2
30/15
15/1 15
UTBYGGING AV INDUSTRIAREAL I LANGNESVIKA
31lts
1s1283
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ MANSIIAUSEN, NORDSKOT,
8283 LEINESFJORD. BØRGE OUSLAND A/S
32lrs
rsl33t
33lls
1st284
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL . STIG
MORTEN KV,4RNø I PERIODEN 01.06.15.31.08.15
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BØRGE OUSLAIID A/S
34115
1513s2
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TINGELING INTERIøR OG
KAFFEBAR AS . METTE OLSEN OSKARSEN
3slrs
15/381
HAI(VÅG VA}INVERI( - FINAI\SIERING
36lrs
151406
NORDFOLD BOLIGFELT - FINANSIERING
37lrs
15l4ll
ØKONOMIPLAN 2016-2019
38/l
5
13/840
HELSE- OG OMSORGSPLAII
391t5
15142s
ADMINISTRATIVE RUTINER FOR FINAIISFORVALTNINGEN
Side 3 av 9
27115
MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 08.04.26.05.15
Innstilling:
Meldingen tas til orientering.
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
28n5
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING . REVIDERING
Innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i kommunens reglement for
2.
finansforvaltning.
Endringene für virkng fra vedtaksdato.
Endring fra administrasjonen satt fram i møtet:
<<Pkt. 2: Endringene fär virkning fra l. juli.>
Vedtak:
Enstemmig som innstilling med endringsforslag fra administrasjonen.
Vedtaket lyder da slik:
1.
Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i kommunens reglement for
2.
finansforvaltning.
Endringene für virking fra
1.
juli.
29lrs
FINAI{SIERING AV STEDSUTVIKLING LEINESFJORD SENTRUMSGATE DF,L
2
Innstilling:
Steigen kommunestyre vedtar å bruke asfalteringsbevilgningen på 1 mill.
kr for 2015 knyttet
til sentrumsplanen i Leinesfiord.
Behandling:
Forslag fra Asle Schrøder:
<Steigen kommunestyre vedtar å tilleggsbevilge
sentrumsplanen i Leinesfi ord.>
inntil
1,7 mill. kr. for 2015
knltet til
Side 4 av 9
Vedtak:
Det ble først stemt over administrasjonen innstilling.
Denne falt med 2mot 5 stemmer.
Det ble deretter stemt over om det skulle tas opp lån til prosjektet'
Det ble vedtatt med 5 mot2 stemmer å ta opp lån.
Forslag fra Asle Schrøder ble vedtatt med 5 mor2 stemmer
Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommunestyre vedtar å tilleggsbevilge
inntil I,7 mill kr. for 2015 knyttet til
sentrumsplanen i Leinesfi ord
30lrs
UTBYGGING AV INDUSTRIAREAL I LANGNESVIKA
Innstilling:
Steigen kommune vedtar å bygge ut et industriområde i Langnesvik med et areal på til
sammen ca. 10 da. Samlet kostnad begrenses til 7 mill. kr.
Det er en forutsetningfør arbeidet settes i gangat kommunen har en eller flere forpliktende
avtaler med bedrifter som sikrer årlig leie tilsvarende kommunens kostnader med prosjektet.
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
3Urs
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ MANSHAUSEN, NORDSKOT, 8283
LEINESFJORD - BØRGE OUSLAND A/S
Innstilling:
Steigen formannskap innvilger søknad om skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin på
Manshausen, Nordskot,8283 Leinesfiord fraBørge Ousland. Skjenkingen kan foregå i
hovedhuset med tilliggende terasse, bibliotek/loftstue, nynaustet og gammelnaustet. Skjenking
av øl ogvin kan skje fra kl. 08:00-01:30 og skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13:00 01.30, Jfr. Alkohollovens ç 4-4,3. og4.ledd samt "Ruspolitisk handlingsplan for Steigen
kommune." Bevillingen gjeldertil 30.06.2016.Børge Ousland godkjennes som styrer for
Side 5 av 9
bevillingen. Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder da dette vil virke urimelig bl.a. av
hensyn til skjenkestedets størrelse, Jfr. Alkohollovens $ 1-7c, 1.ledd.
Behandling:
Forslag framsatt Í møtet:
< Det innvilges skjenkebevilling på omsøkte områder.>
Vedtak:
Enstemmig som forslag framsatt imøtet.
Vedtaket lyder da slik:
Steigen formannskap innvilger søknad om skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin på
omsøkte områder på Manshausen, Nordskot, 8283 Leinesfiord fraBørge Ousland.
Skjenking av øl ogvin kan skje fra kl. 08:00-01:30 og skjenking av brennevin kan skje fra kl.
13:00 - 01.30, Jfr. Alkohollovens ç 4-4,3. og4.ledd samt "Ruspolitisk handlingsplan for
Steigen kommune." Bevillingen gjelder til 30.06.2016.8ørge Ousland godkjennes som styrer
for bevillingen. Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder da dette vil virke urimelig bl.a.
av hensyn til skjenkestedets størrelse, Jfr. Alkohollovens $ 1-7c, 1. ledd.
32/15
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOIIOL - STIG MORTEN
r(v,ÐRNØ - r PERTODEN 01.06.15-31.08.15
Innstilling:
Steigen formannskap innvilger skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin i perioden 01.0631.08.15. Bevillingen innvilges i KUN- Senter for kunnskap og likestilling sitt lokale
<Gjestehuset Noru i Nordfold. Skjenking av øl ogvin kan skje fra kl. 08:00 til kl. 01:30 og
skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13:00 til kl. 01:30., jfr. Alkohollovens $ 4-4, L og2.
ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for Steigen kommune.>>
Som styrer for bevillingen godkjennes Stig Morten Kvæmø,8286 Nordfold. Det gjøres unntak
fra kravet om stedfortreder da dette vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets
størrelse, Jfr. Alkohollovens $ 1-7c, 1. ledd.
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
33lrs
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BØRGE OUSLAND A/S
Innstilling:
Steigen formannskap innvilger søknad om serveringsbevilling fraBørge Ousland A/S på
Manshausen, Nordskot,8283 Leinesfiord. Det kan serveres i hovedhusets 1. og 2. etasje,
Side 6 av 9
konferanserom i nynaustet samt uteterasse. I tillegg kan det serveres i barlokale r
gammelnaustet. Det tas forbehold om mattilsynets godkjenning av lokalene.
Som styrer for bevillingen godkjennes Børge Ousland.
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
34lts
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TINGELING INTERIøR OG
KAFFEBAR AS . METTE OLSEN OSKARSEN
Innstilling:
.Søknad om serveringsbevilling fra Tingelinglntenør og Kaffebar AS, 8283 Leinesfiord
innvilges. Bevillingen gjelder i kaffebar i tilknlning til gave - og interiørbutikk i Torghuset,
Leinesfiord. Som styrer for bevillingen godkjennes Mette Olsen Oskarsen, 8283 Leinesfiord .
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
3slrs
HAKVÅG VANNVERK . FINAIISIERING
Innstilling:
Steigen Formannskap bevilger
Røtnesmyra
kr 5 200 000,-
eks mva
for legging av vannledning fra
til Hakvåg.
Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.
3611s
NORDFOLD BOLIGFELT - FINANSIERING
Innstilling:
Steigen Formannskap bevilger
kr 3 300 000,- til utbygging av Nordfold Boligfelt.
Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
Side 7 av 9
37lls
øKONOMIPLAI\ 2OL6-20I9
Innstilling:
1.
Steigen kommunestyre vedtar den framlagte økonomiplanen for 2016
2.
For å oppnå budsjettbalanse de enkelte år, vedtar kommunestyret følgende tiltak
-2019.
Behandling:
Saken ble utsatt og det berammes nytt møte før kommunestyrevalget
til høsten.
38/1 s
HELSE. OG OMSORGSPLAN
Innstilling:
1.
2.
3.
Steigen kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan2}2} <<Egenmestring- Samspill
-
Trivsel>.
Planen bør vurderes på nytt når ny kommunestruktur er fastsatt
De enkelte forslag til tiltak med økonomiske konsekvenser ogl eller vesentlige
endringer i tjenestetilbudet skal behandles politisk som enkeltsaker
Behandling:
Forslag fra Salve Kildahl:
(Pkt.2
strykes.>>
Forslag fra Thor Iloland:
(dkt. 2 - Planen bør revideres ved evt. endring i kommunestuktur.>>
Vedtak:
1.
Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
PkL2 - Ved alternativ votering mellom forslag fra Thor Holand og forslag fra Salve
Kildahl ble Thor Holands forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Side 8 av 9
Pkt, 3 - Enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder da slik:
1
.
steigen kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan 2020 <<Egenmestring -Samspill
-
Trivsel.>
2. Pl¿rnen bø revideres ved event. endring i kommunestnfttur.
3. De enkelte forslag til tiltakmed økonomiske konsekvenser ogleller vesentlige
endringer i tjenestetilbudet skal behandles politisk som enkeltsaker.
39115
ADMINISTRATTVE RUTINER F'OR FINA¡ISFORVALTNINGEN
Innstllling:
Komfnunestyret godtar det framlagte forslag til administrative rutiner for finansforvaltningen
Steigen kommune.
i