Foreldremøte 27.10 vg2/3 - Blindern videregående skole

Transcription

Foreldremøte 27.10 vg2/3 - Blindern videregående skole
Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3
Ledelsen
Fungerende rektor
Hege Haugland
Fungerende assisterende rektor
Even Tveråmo
Avdelingsledere:
Elisabeth Søvik
Even Tveråmo
(trinnansvarlig vg2)
(trinnansvarlig vg3)
Rådgiverne
Marit Kristiansen
(vg2)
Hege Tengesdal
(vg3 og studieleder)
Skolehelsetjenesten
Heidi Bunde (70%)
Siri Jensen (50%)
Psykolog Kari Bjelland(50%)
Kontaktinformasjon på hjemmesiden
Blindern videregående skole
Studiespesialisering
IB – International Baccalaureate
MYP – Middle Year Program 2016
Inntak Skoleåret 2015/2016
Antall elever på Blindern vgs
Studiespesialisering
IB
Vg1
265 elever – 8 klasser
Vg2
220 – 7 klasser
48
Vg3
220 – 7 klasser
52
Skoleuken
Mandag
08.15 -09.45
10.00-11.30
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Fellestid
personalet
Undervisning
Undervisning
11.30-12.15
Midttime
12.15-13.45
14.00-15.30
Oppdatert timeplan ligger på
IKT – ny skoleplattform
• Utfordringer ved oppstart, ustabilt
• Kommunikasjonsvakum
• https://blindern.vgs.no/
• Its'learning (ITS) – læringsplattformen
• Foreldrepålogging – fra 1. oktober
– https://blindern.vgs.no/ + foreldrepålogging + minID
Vg2 – Forsøk med to karakterer i norsk
• Forsøk, én muntlig og én skriftlig karakter (sidemål + hovedmål):
• Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt
ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet i Vg3.
• Karakterene på Vg1– Vg2 er underveisvurdering. Den har som
formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i
læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både
med og uten karakter.
• Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med
læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får
opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av
skoleåret hva som blir mest vektlagt.
Mer info:
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/
Skriving i alle fag
Skolen satser på at elevene skal bli gode skrivere.
Vi skal
• sørge for at elevene utvikler gode skriveferdigheter på tvers
av fagene
• ha fokus på det fagspesifikke – hvilke strategier og type
tekster som er spesifikke for det enkelte fag
• fokusere på argumenterende skriving i alle fag
• utarbeide en kultur der det blir gitt støtte og veiledning i
skriveprosessen
28.10.2015
To hovedgrunner
For å vise/måle kompetanse:
• Vanlig måte å vurdere på.
• Eksamen!
• Kompetansemålene er
formulert slik at eleven må
gjøre noe aktivt med språket
for å vise kompetansen sin
• I vårt skolesystem, så er
skriving det "mediet" vi
bruker mest for å vise og
måle kunnskap.
Som redskap for å lære:
• Vi trenger språket for å utvikle
kunnskap
• Når vi skriver en tekst, handler
det ikke om å få ned
ferdigtenkte tanker på papiret.
Tankene blir til og utvikles
samtidig som vi skriver.
Samarbeidsavtale
Utdanningsetaten og Universitet i Oslo ved
Blindern vgs og Herlseb vgs
Fagavtaler mellom Blindern / UiO
Vg1:
Engelsk - skriveprosess
Energiprosjekt
Samfunnsfag/geografi - Handelsavtaler
Vg2/3:
Fagdager i matematikk (R1/R2)
Universitetsskole
• Status Universitetsskole
– Tilknyttet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
(ILS)
– 15 skoler i Oslo/Akershus
Blindern vgs skal…
• være byens beste studieforberedende skole
• bidra til at elevene lykkes i høyere utdanning
• utvikle nysgjerrige elever som har mot til å
sikte høyt
• øke elevenes internasjonale forståelse og
tilhørighet
Godt læringsmiljø
Følg oss på Facebook
Vg2/3
2STA
2STB
2STC
2STD
2STF
2STG
2STH
Christian T. Roaas
Kjell Wilhelm WoldHansen
Sigurd Myhre
Geir Buer
Ulf H. Stenberg
Tina Steiro Kelly
Andreas Mathisen
3STA
Guri Bolgen
3STB
Magnus Sparboe
3STC
Morten Døviken
3STD
Vegard Aalbu
3STE
Tonje Svendsen
3STF
Elisabeth Vang
3STG
Bjørn Myhre
Kontaktlærernes epostadresser – se hjemmesiden
Fravær
• Dagsfravær
• Foresatte melder samme dag pr epost til kontaktlærer
• Elever over 18 år sender selv epost
• Fravær på vurderingssituasjoner
• Epost til faglærer samme dag dersom du uteblir
• Planlagt fravær
• Begrenses! Varsle kontaktlærer i god tid.
Sikt mot eksamen
• VG2 – alle elever skal opp i én eksamen (skriftlig eller muntlig)
• VG3 - alle elever skal opp i 4 eksamener
• SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål + 2 programfag eller sidemål
• MUNTLIG: alle elever skal opp i én muntlig eksamen
Unngå NUS-eksamen!
NY:
En elev som får karakteren 1-en til eksamen, har rett til ny eksamen i faget.
Du MISTER 1. gangs vitnemålet
UTSATT:
• En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett
til å framstille seg til utsatt eksamen. Gjelder dette et trekkfag, skal dette
trekkes på nytt.
Du får 1. gangs vitnemål i januar 2017
SÆRSKILT:
• En elev som får 1-en i standpunktkarakter (ikke bestått), har rett til
særskilt eksamen i faget dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen, eller
det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke blir holdt. Hvis eleven består
eksamen, er faget bestått selv om standpunktkarakteren er 1-en.
Du får 1. gangs vitnemål i januar 2017
Medisinen
•
•
•
•
Kom på skolen hver dag
Jobb jevnt og trutt
Still opp på vurderingssituasjoner
Ha struktur
• i bøker, ark og permer, pc og digitale mapper og filer
• Søvn
• Sosiale medier – kan begrenses
Ung i Oslo 2015
• Større ungdomsundersøkelse
• 1996-2015
• 24.000 ungdommer deltok
– Kartlegger ulike sider ved ungdoms
– hverdag og levekår
– Undersøker endringer over tid
– Bydelsnivå / resten av landet
• Verdt å lese:
•
http://www.hioa.no/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-research/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2015/Ung-i-Oslo-2015
Hovedfunn i Ung i Oslo
• Hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å
vokse opp for de aller fleste av byens
tenåringer
– godt forhold til venner og foreldre
– trivsel på skolen
– aktive på fritiden
– god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet
Utfordringer
Psykisk helse: Omfanget av psykiske helseplager er høyt
og økende, og særlig høyt blant jenter.
Sentrumsnære og vestlige bydeler:
Hasj/Marihuana: En av ti unge i Oslo har brukt
hasj/marihuana siste året. Sterkere i sentrumsnære og
vestlige bydeler.
Alkohol: Hver tredje ungdom har vært beruset siste året.
Klare bydelsforskjeller, høyest i sentrumsnære og vestlige
bydeler.
Tobakksfri skole