Skjema for refusjon av engangsavgift

Comments

Transcription

Skjema for refusjon av engangsavgift
SØKNAD OM REFUSJON AV ENGANGSAVGIFT FOR
UTFØRT KJØRETØY
Fjern utfylling
OPPLYSNINGER OM KJØRETØYEIER
1. Navn / Firma
2. Adresse
3. Fødselsnummer / Organisasjonsnummer
4. Kontonummer for utbetaling av refusjon
5. Telefonnummer
6. E-postadresse
OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET
7. Kjennemerke i Norge
8. Understellsnummer
OPPLYSNINGER OM PÅKREVD DOKUMENTASJON
9. Ekspedisjons- og løpenummer på utførselsdeklarasjonen (6 + 10 sifre)
11. Dokumentasjon på permanent registrering i utlandet (spesifiser)
ANDRE OPPLYSNINGER
12. Eventuelt andre opplysninger av betydning
13. Dato
RD-0060 (Utg. 12.2014) Elektronisk utgave
14. Eiers underskrift
10. Utførselsdato iht. attestasjon på utførselsdeklarasjon
Utfyllingsveiledning
1. Navn på person eller virksomhet som eier kjøretøyet.
2. Adressen til eier av kjøretøyet
3. Eiers fødsels- /organisasjonsnummer eller D-nummer (identifikasjonsnummer for utenlandske borgere i Norge).
Benyttes for å kunne fastsette refusjonen på rett person eller virksomhet.
4. Kontonummer som refusjonsbeløpet eventuelt ønskes utbetalt til. Dersom det er konto i en utenlandsk bank,
må også SWIFT-kode og IBAN-nummer legges inn.
5. Telefonnummer som eier eventuelt kan nås på.
6. Eiers e-postadresse.
7. Kjennemerket (registreringsnummeret) kjøretøyet var registrert med i Norge.
8. Kjøretøyets understellsnummer (chassisnummer), normalt på 17 karakterer.
9. Ekspedisjons- og løpenummer hentes fra utførselsdeklarasjonens rubrikk A, øverst til høyre, som
dokumentasjon på at kjøretøyet er utført under Tollvesenets kontroll.
10. Dato kjøretøyet ble utført iht. Tollvesenets eller befrakters attestasjon i utførselsdeklarasjonens rubrikk B.
11. Angi type dokumentasjon som viser permanent registrering i utlandet, feks. kopi av registreringsdokumenter,
utskrift fra eller henvisning til Statens vegvesens motorvognregister som viser at kjøretøyet er utført, eventuelt
andre dokumenter eller attester som viser påregistrering i utlandet.
12. Andre opplysninger av betydning for søknaden.
Her kan du f.eks. angi om du ønsker bruksfradraget beregnet etter en alternativ metode, i stedet for standard
beregningsmåte. Kjøretøyets kilometerstand på utførselstidspunktet (hentes fra utførselsdeklarasjonen) må i så
tilfelle også oppgis. For mer informasjon om alternativ beregning av bruksfradrag, se toll.no.
13. Søknadens dato
14. Eiers underskrift