Søknad om fellesskapsløyve for gods og turvogn

Comments

Transcription

Søknad om fellesskapsløyve for gods og turvogn
Søknad om fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport
Tøm skjema
Lagre og skriv ut
Søknaden gjelder
Søker om fellesskapsløyve for godstransport og totalt
Søker om fellesskapsløyve for turvogntransport og totalt
Gjelder søknad også utskifting av eksisterende løyver? JA
Søker om ytterligere
stk. løyver (attestert(e) kopi(er)).
stk. løyver (attestert(e) kopi(er)).
NEI
stk. attestert(e) kopi(er) av fellesskapsløyve nr.:
NB! Hoveddokument skal alltid ligge på kontoret og attestert kopi skal alltid følge
transporten.
Opplysninger om søker
Firmanavn:
Forretningsadresse:
Org.nr:
Postnummer:
Sted:
Postadresse:
Postnummer:
Sted:
Navn på daglig leder:
Telefon:
E-post:
Fødselsnummer:
Navn på transportleder:
Telefon:
E-post:
Fødselsnummer:
Transportleder administrerer aktivt løyvetypen det blir søkt om: Ja
Nei
Org.nr. for aktive løyver i dag:
Postadresse
Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal Transportløyveseksjon
Askedalen 4
6863 LEIKANGER
Telefon: 02030
[email protected]
Org.nr.
971 032 081
Kontoradresse
Øyraplassen 11
6887 LÆRDAL
Følgende attester/dokumentasjon skal legges ved søknaden:
Krav til faglige kvalifikasjoner for transportleder som ikke administrerer løyvetypen det
blir søkt om fra før.
Dokumentasjon på bestått godkjent faglig kvalifikasjon (attestert kopi)
Original attest for bestått teoridel til førerprøve, eller attestert kopi av førerkort:
Etter Kunnskapsløftet: Klasse C1 eller D1
Etter andre utdanningsløp: Klasse C, CE og D
Dokumentasjon på ansettelsesforhold for transportleder som ikke er daglig leder
Arbeidskontrakt eller arbeidsbeskrivelse (Kopi, signert av arbeidsgiver og transportleder)
Krav til vandel (2 stk. politiattester SKAL sendes pr. post)
Original politiattest for firma (Org.nr.), (ikke eldre enn 3 mnd.) (politi.no)
Original politiattest for transportleder (Fødselsnr.), (ikke eldre enn 3 mnd.) (politi.no)
Krav til økonomi
Original garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap (SKAL sendes fra garantist)
Attestasjon fra Skatteetaten, (ikke eldre enn 3 mnd.) (tlf. 800 80000)
NB! For nystiftet selskap – ikke eldre enn 1 år – skal daglig leder også fylle kravet til økonomi
og må derfor legge ved original attestasjon fra Skatteetaten
Løyvemyndigheten kommer til å innhente firmaattest og attest fra konkursregisteret.
Dersom politiattesten inneholder bemerkninger om overtredelse av vegtrafikklovgivningen
eller annen relevant lovgivning, skal kopi av dom/forelegg legges ved attesten.
Gebyr for utstedelse: Fellesskapsløyve hoveddokument kr. 3500,- og attestert kopi kr 1030,pr. stk.
Innvilges søknaden, blir faktura på gebyrbeløpet sendt ut. Gebyret skal være betalt før løyvet
utstedes.
Ønskes faktura tilsendt på e-post?
Ja
Nei
Jeg er klar over at det er straffbart å holde tilbake eller gi uriktige
opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål samt
manglende eller falsk attestasjon, kan medføre at søknaden ikke blir
behandlet eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.
Sted/Dato:
Postadresse
Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal Transportløyveseksjon
Askedalen 4
6863 LEIKANGER
Signatur søker:
Telefon: 02030
[email protected]
Org.nr.
971 032 081
Kontoradresse
Øyraplassen 11
6887 LÆRDAL

Similar documents