Jakt 2010 - Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening

Comments

Transcription

Jakt 2010 - Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening
Jakt 2010
Jaktoppsyn i SRJF:
Forord:
Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var
grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere.Vi håper du har
forståelse for det og vil finne den nye løsningen akseptabel. I det hele finner du svært my nyttig
informasjon under Jakt på www.srjf.no
Jaktutvalget har siden årsmøtet vært uten formell leder. Til tross for det blir både katalogen klar og
vi jobber godt med å skaffe nye terreng. Men det kan også hende at lederspørsmålet blir avklart om
vi får omfordelt arbeidsoppgavene noe.
Vi har fått flere tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere at det det utøves ulovlig
jakt i flere av våre jaktterreng. Foreningen har opprettet eget jaktoppsyn på våre
jaktterreng. Det er medlemmene av jaktutvalget som står for jaktoppsynet. Det er tillatt
for jaktoppsynet å drive egen jakt under utøvelse av oppsyn. For at vi skal få bukt med
ulovlig jakt er det viktig at vi får tilbakemeldinger fra dere som benytter våre terreng om
ulovligheter. Alle jegere plikter å forevise gyldige papirer på forespørsel!
Selv om vi har en aktiv gjeng med stort nettverk i jaktutvalget, har SRJFs 2500 medlemmer, alltid
behov for nye jaktterreng. Har du tips om terreng, vil bidra i utvalget når det passer deg eller
ønsker å være med i jaktutvalget, send en ePost til [email protected]
Vi er avhengige av et godt forhold til grunneierne vi leier terreng hos og naboene deres. Dette
forholdet er viktig ifm fornyelse av leiekontrakter og inngåelse av nye.Ved at du ikke gjør rent etter
deg i hyttene, kaster søppel i terrengene, ikke rapporterer om skader eller overtrer grensene, er du
med på å ødelegge for 2500 andre jegere. Din overtredelse kan være nok til å ødelegge for svært
mange i lang tid.
Selv om du er i god tro ifm overtredelse av jaktterrenggrensene, er det ditt ansvar å vite hvor du
er. Skulle våre 2010-kart mot formodning ikke være oppdaterte og du kan vise til at du har fulgt et
2010-kart, skal du henvise til Jaktutvalget. Og i så fall vil vi svært gjerne ha beskjed.
Det finnes ingen akseptabel grunn for å jakte uten jaktkort.Vi har de 2 siste sesongene økt
jaktoppsynet og ser at antall solgte kort har økt betydelig. I tillegg er det blitt mindre søppel i
terrengene.Vi vil fortsette å prioritere jaktoppsynet.
Vi har stor nytte av å få inn fangstrapporter. Disse hjelper oss i bedømmingen av hvor gode
terrengene er og hvordan de utvikler seg. Fangstrapportene er også et godt utgangspunkt ved
prisforhandlinger med grunneier. Så vi ber deg om å ta det lille ekstra bryderiet med å sende inn
fangstrapporten. Dette gjør du også på jaktsiden vår.
Til slutt vil vi gjøre deg oppmerksom på flere jaktrelaterte tilbud fra SRJF. Først har vi gratis tilgang
til sporhund for SRJFs medlemmer. Men husk at du først må registrere deg som bruker. Ellers
har vi en 15m bane for luftgevær og salongrifle på Hiorthuset. Her har vi også utstyr for lading.
Og ikke minst, kan du trene leirdueskyting på Lyebanen. Alt dette er nærmere beskrevet utover i
jaktkatalogen.
Skitt jakt, Jaktutvalget
Tilbakerapportering av hjortevilt:
Ved tildelingen av jaktløyver vil det tillegges kr 200,- i tillegg til kortprisen, denne
summen vil benyttes som pantekort og tilbakebetales ved tilbakerapportering. All
tilbakerapportering av felling av hjortevilt skal skje snarest etter fellingen og gjøres
via www.srjf.no, sms 475 01 662 eller direkte til jaktkontakten. Meldingen skal
inneholde: Terreng, fellingsresultat, kjønn og alder, kortnummeret / gironummeret, samt
kontonummer. Jegere som unnlater å tilbakemelde resultat av felt hjortevilt kan blir
utelukket fra neste års trekning av jakt, samt tap av innbetalt pantekort.
Jaktutvalget:
2
Medlem Morten Folkvord
91 80 01 23
Medlem Leif Ståle Tytlandsvik
97 59 92 99
3
Forhåndssalg og trekning av jakt:
Avtale om ettersøkshund:
Trekning av jaktløyver og sesongkort samt forhåndssalg av dagskort til medlemmer i SRJF
starter i år på Hiorthuset onsdag 9. juni kl. 18.00. Alle søknader må være foreningen
i hende senest søndag 6. juni. Informasjon om hvilke terreng eller løyver det kan søkes
på finnes under terrengbeskrivelsene. På forhåndssalget vil det bli foretatt loddtrekning
blant de fremmøtte. Hver uttrukket kan i første omgang kjøpe inntil 4 dagskort. Samtidig
vil det bli foretatt trekning blant søkere på løyver til elg, hjort og rådyr og terreng der
jakta leies ut samlet. Uttrukne personer som ikke er til stede vil bli tilskrevet. Løyvene
må betales innen angitt tidsfrist. Tildelte løyver som ikke betales innen tidsfrist går til
uttrukne reserver. Etter denne dato kan ledige dagskort kjøpes hos den kortselger som
står oppført under
SRJF tilbyr alle sine medlemmer som jakter elg, hjort og/eller rådyr tilgang til ettersøkshund som en del av tilbudet som medlem i SRJF. For å benytte deg av avtalen må du
registrere deg på www.srjf.no for at avtalen skal være gjeldene. Avtalen dekker sørfylket
d.v.s. sør for Boknafjorden og Hjelmeland, dessuten foreningens terreng i Vest-Agder.
Avtalen gjelder enkeltpersoner og kun for den som står oppført på medlemskortet. Er
dere flere i jaktlaget skal alle være registrert i ettersøksregisteret.
For de av våre medlemmer som jakter i nordfylket vil disse kunne få avtale med
ettersøksringen der. Ettersøksavtalen for nordfylket følger automatisk med løyvene som
blir utstedt der. Spør grunneier om avtalen, der står også alle opplysningene du trenger,
området den dekker o.l.
Ikke medlemmer kan også inngå ettersøksavtale med SRJF.
Dette vil for en sesong koste kr. 350,- Registrering gjør dere på www.srjf.no.
Ved registrering vil dere få oppgitt et avtalenummer, i tillegg må dere oppgi navn og
adresse og hvilke kommuner det skal jaktes i. Innbetal beløpet til kontonr som oppgis
under registreringen. Avtalen er først gyldig når SRJF har mottatt innbetaling og
kvitteringstrykk er påfært slippen nedenfor. Denne skal medbringes under jakt.
Har du spørsmål vedrørende avtalen ta kontakt på vakttelefon 995 15 151 eller til
Jonny Johansen Mobil 907 41 014.
Pantekort:
Ordningen med pantekort fortsetter. Vi håper tilbakerapporteringen vil bli enda bedre i
år. Alle som kjøper jaktkort på småviltjakt må innløse pantekort til kr 200,- for jaktåret.
For å forenklere tilbakerapporteringen vil det også kunne rapporteres om felt vilt via
våre websider på www.srjf.no. All tilbakemelding av felt småvilt skal være SRJF senest 31
desember 2010 enten det foreligger felling eller ikke. Vår tilbakerapportering må ikke
forveksles med den som er obligatorisk fra jegerregistert. Pantekort som ikke er
innlevert innen gitt dato refunderes ikke.
Ettersøksavtale
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Medlem / Avtalenr.:
Sted:
Kvitteringstrykk for ikke medlemmer
Vakttelefon 995 15 151
Denne slipp sammen med gyldig medlemskap eller avtalenummer gjelder som
ettersøksavtale med SRJF. Begge deler må medbringes under jakt, og forevises ved
kontroll.
4
5
Nyttige telefoner i SRJF:
Styret:
Leder
Leder Jaktutvalget
Leder Fiskeutvalg
Leder Studieutvalg
Leder Ungdomsgruppe
Leder Leirduekomitè
Kvinnekontakt
Jaktutvalget:
Leder
Nestleder
Leder Dyråskomitè
Leder Fuglehundkomitè
Leder Sporhundkomitè
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Skytetilbud med hagle
Steinar Egeland
91 39 54 75
Jon Chr. Haaland
Jan Sverre Arnevik
Kristian Hylle
Geir Aas
Ragnhild Ottesen
51 52 76 91
94 21 81 57
40 64 97 14
90 78 80 53
41 30 57 68
Leif Gaute Tollefsen
Erling Nilsen
Henning S. Trosdahl
Jonny Johansen
Jan Helliesen
Frank Seldal
Arild Pollestad
Ole Geir Skjæveland
Geir Aas
Morten Folkvord
Ståle Tytlandsvik
51 58 25 26
90 51 20 50
95 88 41 35
90 74 10 14
90 04 76 78
97 08 08 64
99 35 66 95
95 21 73 55
90 78 80 53
91 80 01 23
Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) fortsetter det gode samarbeidet
med Jæren Jakt og Fiskelag (JJFL) om bruk av deres leirduebaner, ved Lye, til trening
med hagle. Banene holder en meget god standard, og har muligheter for varierte og
jaktrelaterte skyteprogrammer.
Treningstider:
• Oversikt finnes på denne linken: www.jjfl.org/skyting/leirduebane_bruk.htm
• I hovedsesongen fra 1/5 til 9/9 er det skyting hver mandag og torsdag
fra 18:00 til 20:00, med unntak for offentlige høytidsdager og juli.
JJFL
SRJF
Ikke Medlem
Skudd/ Duer
Bare Duer Skudd/ Duer
Bare Duer
Skudd/ Duer Bare Duer
Vanlig
medlem
kr. 75,-
Kr. 45,-
kr. 75,-
Kr. 45,-
kr. 100,-
kr. 70,-
Ungdom
(<18år)
kr. 55,-
kr. 25,-
kr. 55,-
kr. 25,-
kr. 75,-
kr. 45,-
Prisene gjelder for kal 12. Det er ikke tillatt med bly på Lyebanen. Prisene er de samme for hovedog sidemedlemmer i en forening. Leie av hagle koster kr 15 pr. serie. For kal 16 og 20 er det kt 10
ekstra pr. serie.
6
8. Ring sporhundsentralen`s vakttelefon 995 15 151.
7. Er ikke dyret funnet langs fluktruten er tiden inne for
å tilkalle ettersøksekvipasjen.
6. Granske fluktruten til dyret ca 100 m, eller der du
mistet dyret av syne. Se etter blod o.a. merk gjerne med
en kvist eller lignende der du gjør funn. Dette vil gjøre
arbeidet lettere for hund og fører. Prøv å ikke tråkke i
sporet da dette kan vanskeliggjøre ettersøket.
5. Undersøk skuddplass for blod, beinsplinter,
snitthår, vominnhold, klovavtrykk og eventuelle
kulenedslag (bom). Vær rolig under dette arbeidet,
for ikke å skremme dyret unødvendig. Er dere flere
som jakter sammen skal de andre jegerne vente til
alle undersøkelser er unnagjort. Ikke mer enn en på
skuddplassen. Dette kan ødelegge mulighetene for
et vellykket ettersøk. Har dere hund med skal denne
kobles snarest. Selvsagt stoppes all videre jakt inntil
dyret er funnet.
4. Skuddplass og flukt retning. Merk av skuddplass. Hvor
ble det av evnt. andre dyr i flokken? (Fluktretning)
3. Skuddreaksjonen til det påskutte dyret?
2. Hvilket dyr ble påskutt? Kjønn og alder?
1. Hvor mange dyr i følge? Kjønn og alder?
Dette er spørsmål du vil få av hundefører før søket
starter:
For å gi ettersøksekvipasjen best mulig forutsetning for
å lykkes får du her noen enkle regler du bør huske og
følge.
Huskeliste om uhellet skulle være ute.
Det henstilles å kontakte utvalgsmedlemmer mellom kl. 16 - 22
Adkomst:
Kjør E39 mot Ålgård, ta av til høyre i krysset ved Statoil stasjonen ved Ålgård sentrum. Følg riksvei
506 mot Bryne og Lye der Melsvannet ligger på høyre side, ta av til høyre rett ved enden av vannet.
Veien opp til banen er merket med skilt. Parkering er ved klubbhuset til JJFL. Det tar ca 40 min å
kjøre fra Stavanger. Alternativt kan det kjøres om Ganddal mot Bryne på riksvei 505.
Veldig interessert i hagleskyting?
SRJF har egen leirduekomitè som skal har ansvaret for å drive skytedagene i samarbeid med
leirduegruppa til JJFL. I denne forbindelse trenger vi i leirduekomiteen flere medlemmer som kunne
tenke seg å være skyteledere. For unge og/eller uerfarne skyteledere kan vi tilby skytelederkurs. I
tillegg til å bli medlem av et godt ”skytemiljø” får også medlemmene skyte på egne skytedager.
Er du interessert? Ta kontakt med leder av leirduekomiteen Geir Aas på 907 88 053.
Etter krav fra grunneier er det ikke tillatt å ta med hund til området.
7
Terrengoversikt:
Nr.
1
3
4
5
6
Terreng:
Bore, Klepp
Horpestadvatnet,Vest
Horpestadvatnet, Sør
Horpestadvatnet, Øst
Fløyrli, Forsand
7 Omlid, Sirdal
8
9
10
12
13
14
15
Lyse sameige, Sør
Kjetilstadheia, Suldal
Valevatn, Sirdal
Dyråsen, Egersund
Høyland Statsskog, Sandnes
Lista Prestegårdsskog, Farsund
Lyngdal Prestegårdsskog og
OF-Skog, Lyngdal
16 Stokke, Spangereid
18 Gunnleifsstøl, Audnedal
Jaktbare arter:
1 rådyr. Ender, gjess og annet småvilt.
11
Ender, gjess og annet småvilt.
13
Ender, gjess og annet småvilt.
15
Ender, gjess og annet småvilt.
17
Part i elg og hjort, 3 rådyr. Fjellrype, lirype,
hare og annet småvilt.
19
Part i elg, rådyr, rype, hare, orrfugl og
annet småvilt.
21
Fjellrype, hare og annet småvilt.
23
Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt.
25
For mer info: www.njff-rogaland.no
Part i elg. 1rådyr, orrfugl og annet småvilt.
27
10 rådyr, 2 hjort. Hare og annet småvilt.
29
3 rådyr. Hare og annet småvilt.
31
4 rådyr, Hare og annet småvilt.
33
2 rådyr. Småvilt.
35
Part i elg. Rådyr. Hjort. Småvilt (skogsfugl,
storfugl, hare, bever).
37
6 rådyr. Småvilt.
19 Oltedal Nord og Sør
21 Sør Audnedal Prestegårdsskog, Rådyr. Småviltjakt
Lindesnes
22 Vigeland, Lindesnes kommune Part i elg og hjort.
Trekning av jaktkort på Hiorthuset onsdag 9 juni kl. 18.00.
Søknad om jakt må være innlevert senest søndag 6 juni.
88
Side:
9
39
41
43
Bore, Klepp
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Adkomst:
1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Ikke tillatt.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Ingen.
Løyver, sesongkort etc.:
Rådyrløyve og flexikort tildeles etter søknad og trekning.
Søknad sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20
4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre
websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
Økonomisk kartverk.
Langs sone 4 i Figgjoelven. Ned forbi Borebrua.
Rv. 510 til Voll derfra vei ned til Borestranda. Eller Rv. 110 til
Borekrysset, deretter Rv. 507 til avkjørsel til Borestranden.
Parkering over sone 4 ved Figgjoelven.
Vis hensyn for beitende dyr. Ta tomhylser og annet søppel
med hjem. Husk sikker skyteretning.
Se SRJF`s fiskebrosjyre.
G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : 51 60 71 30.
Det selges 6 kort pr dag.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Rådyr kr 800,Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,-
- 20%
På alle ordinære lagerførte varer til
medlemmer i SRJF på Bergans og
Alfa produkter.
Mot fremvising av medlemskort i SRJF.
Gjelder ikke på tilbudsvarer.
HUNDVÅG SENTER
Hundvågveien 49
4085 HUNDVÅG
Tlf.: 51 55 19 77
10
11
Horpestadvatnet
Horpestadvatnet
Vest
Roslandholmen
Horpestadvatnet Vest
12
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Ender, gjess og annet småvilt.
Adkomst:
Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot
Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres
ytterligere 2,7 km i retning Pollestad.Ved transformatorkiosk
i stolpe tar du av til høyre og holder høyre vei, deretter rett
fram. Følg veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned
langs veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned langs
drivhusene og ta til høyre. Kjør til enden av veien og parker.
Bruk av hund:
Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren
og under stadig kontroll.
Spesielle forhold:
OBS! Det er plantet trær i skogen ved
parkeringsplassen.Trø ikke på plantene !
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Ingen.
Løyver, sesongkort etc.:
Ingen.
Jaktkontakt:
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
Økonomisk kartverk J 18 - 4 Horpestad.
Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp
kommune.
Fiske forbudt.
G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : 51 60 71 30.
Det selges 2 kort pr dag.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
13
Horpestadvatnet Sør
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Ender, gjess og annet småvilt.
Adkomst:
Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot
Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres
ytterligere 900 meter i retning Pollestad. Det er her en rød
løe på høyre side av veien. Parkering ved dobbelgarasje som
ligger ved siden av løa. Sperr ikke utkjørselen fra garasjen.
Bruk av hund:
Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren
og under stadig kontroll.
Spesielle forhold:
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Løyver, sesongkort etc.:
Jaktkontakt:
14
Økonomisk kartverk J 18 - 4 Horpestad.
Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp
kommune.
Ingen.
Fiske forbudt
G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : 51 60 71 30.
Det selges 3 kort pr dag.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Ingen.
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
15
Horpestadvatnet Øst
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Ender, gjess og annet småvilt.
Adkomst:
Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot
Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) tar du
til høyre og kjører 500 meter mot Horpestad.
Sving ned på gårdsvei til venstre og kjør frem til gården.
Det står en høy, grønn transformatostasjon til venstre, rett
ved nedkjørselen. Parkering foran uthus foran løa.
Bruk av hund:
Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren
og under stadig kontroll.
Spesielle forhold:
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
16
Økonomisk kartverk J 18 - 4 Horpestad.
Terrenget ligger på østsiden av Horpestadvatnet i Klepp
kommune.
Ingen.
Fiske forbudt.
G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : 51 60 71 30.
Det selges 2 kort pr dag.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,-
Løyver, sesongkort etc.:
Flexikort tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes til:
Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på
søknadskjema for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
17
Fløyrli, Forsand
Jaktbare arter:
1⁄2 part i elg og 1⁄2 part på tre hjorter, 3 Rådyr.
Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt.
Kart:
Beliggenhet:
M 711: 1313 III Lyngsvatnet og 1312 IV Frafjord.
Adkomst:
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Det går daglig båt til Lysebotn fra Stavanger eller Oanes.
Overnatting:
Det er mulig å overnatte på Stavanger Turistforenings hytte
på Fløyrli.
Fiskemuligheter:
Det er svært mange vatn i terrenget, men foreløpig
begrenset med fisk.
Dagskortsalg:
Antall kort:
Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: 51 85 41 70
Priser:
Småviltjakt Kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for
medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Rådyr kr 800,- pr løyve.
Storviltjakt (elg og hjort) kr 6500,Felling av rådyr under ordinær jakt kr 300,Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,-
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på bukkejakt, Storviltjakt (elg og hjort) samt
sesongkort for småvilt sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Egil Jørgensen, Bjørkevn. 7A, 4315 Sandnes Tlf.: 51 67 80 25
Terrenget er på ca. 25.000 da. og har en strandlinje på 4 km
langs Lysefjorden. Det strekker seg 6 km i sydlig retning
oppover Fløyrliheia fra K O til K 1080. Området består av
lauvskog, barskog, lynghei og snauhei med mange vatn.
Saueren hund tillatt.
Det er ikke tillatt å jakte rådyr under elgjakta. Foreningen
har sammen med en annen grunneier felling på en elg og
tre hjort. Foreningen har da 1⁄2 part i hvert av dyrene. Hele
storviltjakten selges under ett.
Det selges 6 kort pr. dag og 2 sesongkort som tildeles etter
søknad.
Husk innlevering av pantekort innen 31 desember 2010.
Kortet innleveres hos en av kortselgerne eller via våre websider.
Pantekort refunderes ikke etter denne dato!
18
19
Omlid, Sirdal
Jaktbare arter:
Part i elg.
Rådyr
Rype, hare, orrfugl og annet småvilt
Kart:
Beliggenhet:
M 711: 1312 I, Øvre Sirdal.
Adkomst:
E 39 til Ålgård og Rv 45 til Sinnes. Ta av til høyre mot
Tonstad. Eller E 39 til Helleland og Rv 42 til Tonstad.Ved bro
på Tonstad ta til venstre mot Øvre Sirdal.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Saueren hund tillatt.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
På overnattingsteder i Sirdal
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på elgjakt sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Henning S. Trosdahl
Mail: [email protected]
Mobil: 958 84 135
Eiendommen er på ca. 3.000 da. og strekker seg fra
Handelandslona / Tjørhomvatnet og ca. 1,5 km i syd-østlig
retning mot gården Ausdal i Sirdal kommune.
Høyde fra K 500 til K 795.
Eiendommen inngår i et elgvald. Det er fra elgvaldets side
ønskelig med en viss kontinuitet i sammensetningen av
elglaget. De som har vært med tidligere vil derfor ha et visst
fortrinn. Merk at det likevel vil skje en viss utskifting ved
loddtrekning. For småvilt- og rådyrjakt selges det dagskort.
Det selges ikke dagskort under elgjakta eller før kvoten er
fylt. Det jaktes elg kun i helgene. Det er derfor mulig å drive
småviltjakt mandag - onsdag i denne perioden.
Sjekk fiskemuligheter hos GP Tjørhom (butikken)
Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: 51 85 41 70
1 kort pr dag, eller til jaktlag med inntil 3 våpen.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Elgjakt kr 1000,- pr deltaker.
Kortsalget starter i butikkene mandag 2 august.
20
21
Lyse sameige, Sør
22
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Fjellrype, hare og annet småvilt.
Adkomst:
E 39 fra Stavanger og Sandnes til Ålgård.Videre RV 45
merket Sirdal til Ådneram. Kjør derfra sommerveien over til
Lysebotn. Sirdal Bilruter kjører daglig buss til Sirdal. Det går
også båt fra Stavanger til Lysebotn. Sjekk avganger.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Overnatting:
Saueren hund tillatt.
Fiskemuligheter:
Det er tillatt med stangfiske i Andersvatn og Tjodanpollen
hvor det er satt ut Canadabekkerøye.
Dagskortsalg:
Antall kort:
Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: 51 85 41 70
Priser:
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,-
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på sesongkort for småvilt sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes
Tlf.: 951 92 133
M 711,1313 II, Lysekammen.
Terrenget strekker seg fra grensen mellom Sirdal og Forsand
kommune ved Andersvatn, og til hellingen ned mot Lysebotn.
Terrenget ligger på begge sider av veien mellom Sirdal og
Lysebotn. Areal: Ca. 30.000 da. høyfjellsterreng.
Kortsalget er fordelt mellom to foreninger.
Det er mulig å overnatte på turiststasjonen i Lysebotn,
på Stavanger Turistforenings hytte ved Longavatn, eller
forkjellige steder i Sirdal, bl.a. Fidjeland Høyfjellshotell.
Det selges 9 kort pr dag og 5 sesongkort som tildeles etter
søknad.
23
Kjetilstadheia, Suldal
24
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt.
Adkomst:
Ta ferje til Tau og kjør RV 13 til Hjelmeland og ferge derfra
til Nesvik, Sand og videre Rv 13 forbi Suldalsosen. Ta til
høyre ved skilt merket Kvilldal og kjør over broen. Hold
høyre mot Kjetilstad der veien deler seg. Kjør helt frem til
Saurdal kraftstasjon og parker mot høyre side av stasjonen.
Følg anleggsvei merket Stranddalen, men hold Østre side
av elva der veien krysser elva. Følg videre sti merket med
varder inn til hyttene. Kart og kompass er helt nødvendig.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Overnatting:
Saueren hund tillatt.
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Ingen.
Løyver, sesongkort etc.:
Jaktkontakt:
Ingen.
M 711: 1313 I, Blåsjø.
Suldalsheiene opp fra Kvilldal/Kjetilstad. Terrenget ligger
nord for Stranddalen og østover mot Blåsjø.
Areal ca. 40.000 da.
Ingen.
To fullt utstyrte hytter (ta med sovepose) inngår i jaktleien.
Du må regne med et par timers gange inn til hyttene, men
da er du midt inne i terrenget. Hver hytte har 6 liggeplasser.
Hyttene skal ryddes og rengjøres etter bruk. Søppel tas med
tilbake til Suldalsosen. Hyttene ligger i enden av Kjetilstaddalen
merket Proststøldalen, hyttene er merket på kartet.
Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: 51 85 41 70
Det selges 9 kort pr dag.
kr 500,- pr person pr dag. 1/2 pris for medlemmer av SRJF
mot fremvisning av gyldig medlemskort.
Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes
Tlf.: 951 92 133
25
Dyråsen, Egersund
26
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Adkomst:
Part i elg. 1 Rådyr. Hare, orrfugl og annet småvilt.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Saueren hund tillatt.
Overnatting:
SRJF har egen hytte i terrenget med plass til minst fire
personer. Hytta er fullt utstyrt, men sovepose må medtas.
Nøkler til hytta fås utlevert hos Hetland Sport AS mot et
depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av
nøkler. Nøkler skal tilbakeleveres snarest etter bruk.
Hytta kan leies til medlemmer i SRJF utenom
jaktsesongen til følgende priser: Weekend kr 500,Ukedager kr 150,- Under jaktsesongen er hytteleien inkl.
i kortprisen.
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Fritt fiske i Dyråsen.
Antall kort:
Priser:
Til jaktlag med inntil 4 våpen.
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på all jakt sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Erling Nilsen, mobil 905 12 050.
Økonomisk kartverk 012- 2, Møgedal og 012- 4 Imiseid.
Sør for Helleland i Eigersund kommune.
E 39 til Helleland sentrum, ta av til høyre og kjør over
jernbanebruen. Følg skiltet “ Eia 15”, ca 1 km fra Helleland
sentrum deler veien seg. Hold høyre og følg skiltet “Dranga
2”. Kjør et par km til neste veikryss med skilt og ta til
høyre også her. Følg skiltet “Eikeland 7” fram til P-plass ved
Eikelandsvatnet ca 1 km før Eikeland. Fra P-plass går merket
sti fram til hytta. Ca 1 km gange rett fram, og med normal
fart bruker du ca et kvarter på turen.
Under bukkejakta kan det jaktes alle dager, men under
ordinær jakt, kun fredag, lørdag og søndag. Både bukkejakta
og småviltjakta tildeles etter søknad til jaktutvalget. Navn
og adresse til jeger/jaktlag må oppgis i søknaden. Bare
medlemmer av SRJF kan jakte i Dyråsen. Jaktdager søkes i
prioritert rekkefølge og søknadsfrist er 08.06. Jakt-/hytteleie
betales straks etter tildeling.Ved manglende innbetaling tilbys
jakten andre. Det kan kun felles et rådyr pr. tildelt jaktløyve.
Skal det jaktes rådyr etter 10.9 skal det sjekkes om det er
ledig løyve hos kortselger.
Ledig jakt etter trekning kjøpes hos: Hetland Sport AS,
Erling Skjalgsonsgt. 5, 4300 Sandnes, Tlf. : 51 66 12 67.
Bukkejakt Kr 800,- pr. løyve.
Ordinær jakt kr 600,- pr helg (fredag, lørdag og søndag)
27
eiendom
m
do
ien
te
iva
Pr
Privat
Høyland Statsskog, Sandnes
Jaktbare arter:
Kart:
10 Rådyr. 2 Hjort. Hare og annet småvilt.
Beliggenhet:
På begge sider av E 39 like sør for Høyland kirke i Sandnes.
Hele Høyland Statsskog er ca. 10.000 da.
Adkomst:
Bruk av hund:
Bil, buss eller tog til Sandnes. God forbindelse daglig med buss.
Spesielle forhold:
OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt
under trekning av kort.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Ingen.
Kortsalg:
OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt
under trekning av kort.
Antall kort:
Priser:
28
Sandnes I.L.`s 0- kart nr. 15, Myklabust. Kolafjell Helgeland: Ganddal I.L.’s kart
nr. 3, Ganddal- Bråstein.
OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt
under trekning av kort.
Foreningen disponerer fiske i en del av Figgjoelva som grenser til området.
Eget kort må løses. (Se fiskebrosjyre).
Hjort kr 1500,- + kr 50,- pr kg slaktevekt. Rådyr kr 800,- pr løyve. Småviltjakt
kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig
medlemskort. Trening av hund kr 50,-
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på hjort og rådyr sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien
Jaktkontakt:
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider:
www.srjf.no
29
Lista Prestegårdsskog, Farsund
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
3 rådyr. Hare, og annet småvilt
Adkomst:
E 39 til Lyngdal. RV 43 til Vanse sentrum.Ved Vanse
Sparebank, ta til høyre og kjør til første kryss. Ta så til
høyre forbi Vanse skole.Ved første grusvei etter skolen
ta til venstre og kjør ca. 200 m. Parkering ved grind til
Statsskogeiendom.
Bruk av hund:
Saueren hund kan brukes, men bruk av hund er noe
vanskelig p.g.a. lite terreng. Losen vil gå mye på naboterreng.
Spesielle forhold:
Terrenget er lite og grensene noe problematiske. Det kan
være mulighet med beverjakt i terrenget, ta kontakt med
jaktkontakt for mer info.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Løyver, sesongkort etc.:
Ingen.
Jaktkontakt:
Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger
Mobil: 900 47 678
M711 1311 II, Farsund
Terrenget ligger rett vest for Vanse sentrum i Farsund
kommune. (Bak Vanse skole). Terrenget er 580 da.
Ingen.
Ingen. All jakt tildeles ved trekning.
1 sesongkort.
All jakt kr 2500,Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Lervigsv. 25 4014 Stavanger Tlf.: 51 56 39 00 68
30
31
Lyngdal Prestegårdsskog og OF-Skog, Lyngdal
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
4 Rådyr. Hare, og annet småvilt
Adkomst:
Bruk av hund:
E 39 til Lyngdal.
Spesielle forhold:
Jakta tildeles jaktlag eller enkelt person etter loddtrekning.
Terrengene er små og grensene noe problematiske.
NB! Det begynner å bli tett vegetasjon. Det kan være
mulighet med beverjakt i terrenget, ta kontakt med
jaktkontakt for mer info.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Løyver, sesongkort etc.:
Ingen
Jaktkontakt:
Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger
Mobil: 900 47 678
M 711: 1411 III, Lyngdal.
Det er tre små terreng som ligger på begge sider av E 39
ved innkjørsel til Lyngdal sentrum. 1450 da. tilsammen
Saueren hund kan brukes, men bruk av hund er noe
vanskelig p.g.a. små terreng. Losen vil gå mye på naboterreng.
Ingen
All jakt tildeles ved trekning.
1 sesongkort.
All jakt kr 3000,Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Felles jakttur på rype
SRJF arrangerer - Rypejakttur, Kjetilstad 8 - 10 oktober 2010
Fuglehundkomiteen inviterer foreningens rypejegere, uansett alder, erfaring og kjønn, med på en sosial jakttur
til et av våre beste rype- og småviltterreng; Kjetilstad i Suldal helgen 8 - 10 oktober. Avreise fra Stavanger i
12-tiden. Vi disponerer hele terrenget, og har reservert begge hyttene. Det blir både lirypejakt med hund og
fjellrypejakt. Om kvelden samles vi til et bedre måltid og sosialt samvær. Gå ikke glipp av denne unike sjansen
til å ”treffe” og bli kjent med likesinnede medlemmer, spennende jakt i variert biotop og kanskje plukke opp
(evt lære fra deg) et lite tips eller to...
Tilbudet er åpent for foreningens medlemmer, og vi har plass
til 8 jegere (pluss instruktører).
Pris: kr 500,- pr jeger, som inkluderer jakt og overnatting.
I tillegg kommer felles mat/drikke og evt transport. Påmelding
pr e-post til [email protected] innen 31. august. Spørsmål kan
rettes til Rune H. Johnsen, 95 19 21 33
Velkommen til fjells!
32
33
Stokke, Lindesnes kommune
Jaktbare arter:
Kart:
2 Rådyr. Småvilt
Beliggenhet:
Like nord for tettstedet Spangereid ved fylkesveien mellom
Stokke og Jåsund sør i Lindesnes kommune. Terrenget er på
ca 350 da.
Adkomst:
Ta av E 39 mot Lindesnes fyr ved Vigeland, og følg riksvei
460 ca 15 km til Spangereid. Ta fylkesveien til høyre ved
Spangereid mot Jåsund, og kjør ca 1 km. Terrenget grenser til
fylkesveien. Alternativ vei via fylkesveien fra Lyngdal, Rosfjord
og Jåsund.
Bruk av hund:
Saueren hund under jakten er tillatt, men krever spesiell
oppmerksomhet da terrenget er relativt lite.
Spesielle forhold:
Det skal ikke drives småviltjakt tre dager før, og første uke
i elgjakten. Kortselger forbeholder seg retten til ved behov
med umiddelbar virkning å stenge kortsalg/jakten.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Løyver, sesongkort etc.:
Ingen.
Jaktkontakt:
Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger
Mobil: 900 47 678
M 711: Lyngdal 1411 III. Nøyaktig kart med eiendomsgrenser
fås sammen med sesonkort
Ingen.
All jakt tildeles ved trekning.
1 sesongkort.
All jakt kr 1500,Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
Ungdomsgruppa
Bli med i ungdomsgruppa!
Vi reiser på jakt og fisketurer og møtes i tillegg ca en gang i uka, der vi jakter, fisker eller bare henger ut på
klubbhuset. Her ser vi filmer, binder fluer, mulighet for ladning av patroner, haglesimulator pluss vi har egen
skytebane i kjelleren! Vi fisker gratis i Figgjoelva (Vagle), jakter gratis
på foreningens terreng og disponerer selvfølgelig også alle hyttene.
Som aktiv ungdomsmedlem kan du få veldig mye igjen for ditt
medlemskap. Både av jakt og fiskeopplevelser og du treffer mange
nye venner som har de samme interessene som deg.
Du er et sted mellom 14 og 20 år og har interesse for jakt og/eller
fiske. Er dette noe for deg, Ta kontakt med ungdomsleder Kristian
Hylle på mob 406 49 714.
34
35
Gunnleifsstøl, Audnedal
36
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Part i elg. Rådyr. Hjort. Småvilt (skogsfugl, storfugl, hare, bever).
Adkomst:
E39 til Lyngdal, RV43 mot Eiken, ved Kvås ta av til høyre
RV461 mot Konsmo, ta av til venstre mot Naglestad, ta til
venstre ved skilt ”Audnedal St.” inn på privat grusvei stengt
med kjetting. For nøkkel: kontakt jaktkontakt.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Saueren hund tillatt.
Overnatting:
Hytte i terrenget følger med jaktleien. Soveplass (ta med
sovepose) og utstyr til 3-4 personer. Vedovn, propanapparat.
For nøkkel: kontakt jaktkontakt.
Hytta skal ryddes og rengjøres etter bruk. Søppel tas med.
Fiskemuligheter:
Stangfiske tillatt i Sundsvannet. NB: fiske forbudt i de to
vannene nærliggende til hytta.
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: 51 85 41 70
Løyver, sesongkort etc.:
Søknad på elgjakt sendes til: Arild Pollestad,
Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema
for jakt på våre websider: www.srjf.no
M711/Norge 1:50000: 1411 IV, Hægebostad
Eiendommen er på ca 1000 da og ligger i Audnedal
kommune, ikke langt fra Naglestad, knappe 200 km / 2t
45min fra Stavanger. Terrenget består for det meste av
gammel furuskog og einer og er relativt lettgått.
Elgjakt: Eiendommen inngår i et elgvald med 28 grunneiere.
Årlig kvote er 6-7 dyr. Jegerne inngår i etablerte jaktlag og
skal følge de retningslinjer jaktleder til enhver tid gir. Vi
har 1 plass. Jaktform er jaging og postering (etter trekning)
Elgjakta starter fredag 8/10. Det jaktes kun fredag og lørdag
til kvoten er tatt. Det er derfor mulig å drive småviltjakt
mandag - onsdag i denne perioden. Rådyr: fri kvote.
“Bag limit” på orrfugl/storfugl: av hensyn til forvaltning og
bestand praktiseres personlig “bag limit” på 1 fugl pr. jeger pr.
dag. Grunneier disponerer familiegården, som er umiddelbar
nabo til jakthytta, i fritidsøyemed.
Småvilt: 1 kort pr. dag, eller til jaktlag inntil 3-4 våpen.
Småviltjakt: helg (fre-søn) kr 1200,- for jaktlag med inntil
3-4 våpen. Ukedager (man-tors) kr 160,- pr. gevær pr. dag.
Gjelder også rådyr etter bukkejakta. 1/2 pris for medlemmer
ved framvising av gyldig medlemskort.
Bukkejakt: kr 800,- pr. løyve Storviltjakt: (elg og hjort): kr
3000,- v/hjortefall betales i tillegg kr 50,- pr. kg slaktevekt.
37
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
6 rådyr. Småvilt.
Adkomst:
Kjør E 39 til Limavatnet ved Ålgård. Ta første vei til venstre
på RV 45 til Oltedal. Parker ved idrettsplassen i Oltedal.
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
Saueren hund kan brukes.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Ingen.
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
G-Sport Vågen 33, Sandnes. Tlf. : 51 60 71 30
Løyver, sesongkort etc.:
Jaktkontakt:
Ingen.
M 711: 1212 I
Terrenget er delt i 2. Oltedal Nord ligger nord for Oltedal
sentrum. Terrenget ligger mellom idrettsplass i Oltedal,
Tjorldabæetjørna og Grytefjellet i Gjesdal kommune
opp mot grensen til Sandnes. Oltedal Sør ligger mellom
idrettsplass, Grinatjørna og Torsteinvatnet i Gjesdal
kommune. Terrengene er til sammen ca. 3000 da.
Det selges ikke egen bukkejakt. Det selges istedet dagskort.
Det skal sendes SMS til jaktkontakt på 970 80 864 med
opplysning om navn og jaktdager etter at det er kjøpt
jaktkort.
Fritt fiske i med stang i vann som grenser til eller ligger i
terrenget.
1 dagskort, eller til jaktlag med inntil 4 våpen.
Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort. Fellingsavgift på
rådyr kr 300,Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : 970 80 864
Oltedal Nord
38
Oltedal Sør
Oltedal Nord og Sør
38
39
Sør Audnedal Prestegårdsskog, Lindesnes
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Rådyr. Småviltjakt.
Adkomst:
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
E 39 til Vigeland og videre på fylkesvei 460.
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Ingen.
Løyver, sesongkort etc.:
Rådyrløyve tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes
til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller
på søknadskjema for jakt på våre websider: www.srjf.no
Jaktkontakt:
Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger
Mobil: 900 47 678
M 711: Lyngdal 1411 III
Like øst for tettstedet Vigeland i Lindesnes kommune. Like
ved E 39, og er ca 2350 da.
Saueren hund tillatt.
Kortselger forbeholder seg retten til ved behov med
umiddelbar virkning å stenge kortsalg/jakten, for eksempel i
forbindelse med elgjakten.
Ingen.
G-Sport,Vågen 33, Sandnes - Tlf. : 51 60 71 30.
1 dagskort, eller til jaktlag med inntil 3 våpen.
Småviltjakt kr 160,- pr dag pr gevær. 1/2 pris for medlemmer
ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 750,-
Skulle din annonse vært med her?
Annonsepriser:
1/1 side
1/2 side
1/4 side
Kr 5000,Kr 2500,Kr 1500,-
Kontakt: Egil Jørgensen 51 67 80 25
40
41
Rogalandsprøven 6 - 7 nov. 2010
Rogalandsprøven 6 - 7 nov. 2010, Skogsprøve for stående
fuglehunder
Rogalandsprøven – kanskje landets beste skogsprøve?
Rogalandsprøven, som av enkelte gamle travere fortsatt omtales som ”Hellelandsprøven”,
er en jaktprøve - Skog - for stående fuglehunder og avvikles i gode foreningsterreng, Statkog
og private terreng i Helleland-, Egersund- og Bjerkreimsområdet. Jaktbart vilt er
rugde og orrfugl. Det konkurreres kun i en klasse, AK, så hunden må ha fylt 2 år
for å kunne delta. Prøvens popularitet er stor , og i fjor deltok 92 hunder. Gode
terreng, som regel godt besatt med fugl, og en premieprosent på over 40% de
siste tre årene er viktige faktorer til dette.
Vigeland, Lindesnes kommune
Jaktbare arter:
Kart:
Beliggenhet:
Part i elg og hjort.
M 711: Lyngdal 1411 III
Sør Audnedal prestegårdsskog ligger like øst for tettstedet
Vigeland i Lindesnes kommune. Terrenget blir delt av E 39.
Nord Audnedal prestegårdsskog inngår i Løland jaktlag, og
ligger vest for riksveg 460
Adkomst:
Bruk av hund:
Spesielle forhold:
E 39 til Vigeland og videre på fylkesvei 460.
Etter avtale med jaktleder.
Påmelding:
Jegerne inngår som medlemmer i etablerte jaktlag og
skal følge de retningslinjer jaktleder til enhver tid gir. Vi
har 2 plasser pr lag. Terrenget er en del av Sør Audnedal
prestegårdsskog (inngår i Fasseland jaktlag og Skofteland
jaktlag), og vestre teig av Nord Audnedal prestegårdsskog
(inngår i Løland jaktlag), til sammen ca 3600 da.
Innbetaling av startavgift (kr 375 pr hund) til kto nr 3290 53 84 723 innen 10/10-09. Merk
giro med hundens navn, reg nr og ønsket start dag(er).
Fordeling av kjøtt skjer likt etter antall eiendommer/
deltakere uavhengig av størrelsen på eiendommen.
Prøvens hovedkvarter/sekretariat er Helleland Grendahus. Opprop lørdag 6/11
kl 08:00. Dersom behov for overnatting ordnes dette av den enkelte, f eks på Moi Hotell
eller Ben’s Kafé og Motell (NB: ikke tillatt med hund på rommet!).
Hvis du har spørsmål vedrørende påmelding eller prøven for øvrig, kontakt prøveleder Arvid
Wessel på e-post [email protected] eller på telefon 918 54 780.
42
Overnatting:
Fiskemuligheter:
Dagskortsalg:
Antall kort:
Priser:
Løyver, sesongkort etc.:
Ingen.
Jaktkontakt:
Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger
Mobil: 900 47 678
Ingen.
All jakt tildeles ved trekning.
6 parter.
kr 1500,- pr deltaker.
Søknad på jakt sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien
20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre
websider: www.srjf.no
43
Søknadskjema for jakt:
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Jakttilbud til jentene i 2010
•
Onsdag 18. august: Slaktekurs. Oppmøte på Statoil på Hommersåk kl. 17:00.
Max 10 deltakere, to deler på ett lam og får kjøttet med seg hjem. Kvinnelige deltakere har
fortrinnsrett. Pris: Ca kr. 950 for medlem NJFF/ kr. 1100 for ikke-medlem (avhenger av slaktevekt).
Påmeldingsfrist: 1/8-2009. Innbetaling = bindende påmelding. Benytt konto 3260 11 58387,
og merk giro med: Slaktekurs + ditt navn. Kontaktperson: Pam
•
Rypejakt i Lyse Sør helga 1.-3./10 eller Valevann i Sirdal 29.-31./10-2010. Vi
overnatter i lavvoer og har med eget dotelt. Pris: Kr 200 pr jaktdag+ fellesmat for medlemmer/
kr 400 + fellesmat for ikke-medlem. Min 3, max 9 jegere, observatører kommer utenom. Kvinner
har fortrinnsrett. SRJF kan være behjelpelig med utlån av våpen til turen. Påmeldingsfrist: 1/92010
Sted:
Det søkes felling på:
Rådyr:
Hjort:
Elg:
Reinsdyr:
Bever:
Innbetaling = bindende påmelding. Benytt konto 3260 11 58387, og merk giro med: rypejakt
+ ditt navn. Kontaktperson: Pam . Gi beskjed om du har lyst til å bli med, så får du
personlig oppdatering med en gang vi vet hvilken helg det blir jakt.
i terreng:
i terreng:
i terreng:
i terreng:
i terreng:
Det søkes om sesongkort for:
Rype:
Rådyrjakt, opplæringsjakt med dreverhund, helga 5-7/11-2010: Vi har med en
erfaren jeger som kurser oss før og underveis i jakta.Vi bor i privat hytte på Fjotland, ca 15 min
kjøring fra terrenget. Jakta foregår i Austerdalen og Fjotland i Kvinesdal kommune. 6 poster/
jegere, observatører kommer utenom. Kvinner har fortrinnsrett. SRJF kan være behjelpelig med
utlån av våpen til turen. Pris: Kr 500+ fellesmat for medlem NJFF/ 650+ fellesmat for ikkemedlem. Påmeldingsfrist: 1/10-2010. Innbetaling = bindende påmelding. Benytt konto 3260
11 58387, og merk giro med: rådyrjakt + ditt navn. Kontaktperson: Pam
•
Harejakt med hund, lørdag 20/11. Vi får med oss en erfaren jeger, som vil vise oss en
spennende og avslappet jaktform. Max 4 jegere, observatører er velkomne til å bli med! Terreng
ved Bue. Kvinnelige jegere har fortrinnsrett. SRJF kan være behjelpelig med utlån av våpen til
turen. Pris: Kr 150 for medlem NJFF/ 250 for ikke-medlem. Påmeldingsfrist: 2/11-2010.
Innbetaling = bindende påmelding. Benytt konto 3260 11 58387, og merk giro med: harejakt +
ditt navn. Kontaktperson: Pam
•
And- og gåsejakt, onsdag 24/11 og lørdag 4/12-2010. Kveldsjakt, på Sele ved mildvær
og ved Horpestadvatnet Øst ved kuldegrader. 4/12kan man jakte hele dagen. Max 6 deltakere,
observatører kommer utenom. Kvinner har fortrinnsrett. SRJF kan være behjelpelig med utlån
av våpen til turen. Pris: Kr 150 hver av dagene for medlem NJFF/ 250 for ikke-medlem.
Påmeldingsfrist: En uke før hver jaktdag. Innbetaling = bindende påmelding. Benytt konto
3260 11 58387, og merk giro med: andejakt + ditt navn. Kontaktperson: Pam
i terreng:
Det søkes om flexikort for:
Andejakt:
•
i terrengene:
Bore og Horpestad Øst
Det skal kun benyttes et skjema for hvert løyve eller sesongkort
det søkes på! Ta kopi hvis det søkes på flere terreng!
Skytekurs:
Fylkeslaget planlegger kurs i både rifle- og hagleskyting, men tid og sted er ikke
fastsatt enda. Ta kontakt med Ragnhild dersom du trenger mer detaljer
Sjekk hjemmesiden til www.srjf.no for andre ikke jaktrelaterte aktiviteter som
kvinnegruppen arrangerer
44
45
Lading av ammunisjon
SRJFF har nå gått til anskaffelse av ladeutstyr til rifle. Utstyret kan brukes til flere
kalibre bla til: 300 win mag, 7mm rem mag, 9,3x62, 30-06, 308w, 6,5x55, 270w og 222.
Utstyret er rigget opp og står klar på klubbhuset vårt ved harfsfjord.
Tilbudet vil være oppe fra kl 18.00 til 21.00 på onsdagene i mai og juni. Det vil da
være en instruktør som kan gi litt hjelp og informere om dette med ladig av egne
patroner. Foreningen stiller kun selve ladeutstyret. Komponenter som krutt etc, må
dere skaffe selv.
Hvorfor begynne å lade selv?
1. Hjemmelading av egne patroner gir en unik
mulighet til å kunne lade patroner til ca 50 % av
butikkpriser.
Så må du skaffe følgende komponenter:
1. Tomme patroner (helst noen du selv har skutt)
2. Tennhetter.
3. Krutt. (Her må det understrekes at det kun må benyttes det kruttet som
står beskrevet i ladetabellen).
4. Kulen som er beskrevet i tabellen.
Dere må første gang ta med våpenet for å få målt patronlengden.
Håper dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet.Ytterligere informasjon kan fås på
internettsiden til foreningen www.srjf.no eller på jaktutvalgets telefon 475 01 662.
2. Kvaliteten vil bli like god eller bedre enn fabrikk
ammunisjon.
Jaktutvalget.
3. Du kan lade med vesentlig bedre kuler enn det
som selges som fabrikk ammunisjon.
4. Du kan lade flere patroner med forskjellige
kuletyper slik at de får tilnærmet samme kulebane.
Så litt praktiske opplysninger for de av dere som ikke er kjent med hjemmelading,
men lurer om dere ønsker å prøve dette.
Først en advarsel: Hjemmelading kan være svært farlig vis dere ikke følger reglene
som for eksempel å følge ferdige ladetabeller.
Hvordan starte selv med å lade med foreningens utstyr:
Det første du skal begynne med er å skaffe ladetabeller for det kaliberet og type
kuler du ønsker å bruke. Her vil også instruktøren kunne hjelpe til da foreningen
disponerer en del bøker med ladetabeller.
46
47
Avsender:
Stavanger og Rogaland JFF
Kiellandstien 26
4045 Hafrsfjord
B

Similar documents