Skjema for utfylling av timelister

Comments

Transcription

Skjema for utfylling av timelister
BILAG TIL LØNNINGSKONTORET
FYLLES UT MED BLOKKBOKSTAVER
Hvit og gul sendes lønningskontoret, rosa kopi beholdes av lønnsmottaker.
S.nr:
S.navn:
Avd.nr
Navn:
Pers.nr:
Postnr./
poststed:
Adresse:
Dag Dato
Lønn med / uten feriepenger
(stryk det som ikke passer)
Arbeidets art:
Beløp i kr
Fra kl.:
Ansatt-ID
Bankkt.nr
Timelønn:
Til kl.:
- Lunsj
Ordinære
timer
Antall
Overtid til utbetaling – antall timer
50%
100%
133%
150%
Overtidstill. utbet.
Timene avspaseres
50%
100%
Sum
KTO.
TILL. B
TILL. C
TILL. D
TILL. E
TEKST
Debet
BELØP
Kredit
Lønnsmottakers
underskrift : .........................................................
Dato..............
Attestert av: ..........................................................
Dato..............
Anvist av : ..........................................................
Dato..............

Similar documents