Årsmelding_2014 - Skagerakfisk SA

Transcription

Årsmelding_2014 - Skagerakfisk SA
ÅRSMELDING
FOR
2014
ÅRSBERETNING 2014
SKAGERAKFISK SA
Skagerakfisk SA er fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrakkysten.
Fiskesalgslaget er organisert som et samvirkeforetak, som i medhold av Lov om
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova), er
tillagt førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr som bringes i havn på
Sørlandet og Østlandet eller som leveres direkte i utlandet av fartøyer registrerte
i dette distrikt. Medlemmene er fiskere bosatte i fiskesalgslagets distrikt.
Salgslaget har to datterselskap, Ræginvest A/S og Skagerakfisk
Kristiansand A/S gjennom Ræginvest A/S.
Salgslaget utøver sin virksomhet gjennom egne forretningsregler fastsatt av
styret. Viktige funksjoner er prisfastsettelse på førstehånd, oppgjør til fisker og
salg av innmeldt råstoff. I tillegg er salgslaget i medhold av fiskesalgslags- og
havressursloven pålagt å utøve kontroll med de ilandførte fangster og utstede
fangstsertifikater for eksport til EU.
Reker sto i 2014 for vel 60 % av den totale førstehåndsverdi. Omsatt kvantum
reker er økt fra 4001 til 4654 tonn. Det er gode prognoser for rekebestanden, og
totalkvoten er økt med 15 %, fra 5.469 tonn i 2014 til 6.346 tonn i 2015.
Ressurssituasjonen for andre kvotebelagte arter i Skagerrak/Nordsjøen er stabil.
Markedet for ferske kokte reker har vært påvirket av WWF (World Wildlife
Fund) sin Sjømatguide for 2014, hvor man fraråder forbrukerne å spise ferske
reker fra Skagerrak/Nordsjøen. Dette har medført at enkelte markedsaktører har
vegret seg for å kjøpe hvilket har gitt noe redusert etterspørsel og press på pris.
Salgslaget synes lite eksponert for markedsrisiko.
Salgslagets omsetning i 2014 ble 369 mill. kr. hvorav utbetaling til fiskerne for
levert fangst utgjorde 344 mill. kr. Dette er en økning på 14 % fra året før.
Årsresultatet for 2014 ble et overskudd på kr. 1.194.487,- etter skatt.
Salgslagets likviditet er solid. Kontantstrømmen har vært positiv. Endring
mellom kontantstrøm og resultat før skatt skyldes hovedsakelig økning i
kortsiktig gjeld.
Det er ved årsskiftet 5 ansatte hvorav 2 kvinner og 3 menn. Antall årsverk i løpet
av året har vært 4,5. Sykefraværet har vært 2 %. Det har ikke forekommet
arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person-skader. Arbeidsmiljøet og
den generelle trivselen på arbeidsplassen er god.
1
Salgslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover hva som må betegnes
som normalt for denne type virksomhet.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet opp mot fiskerinæringen drives
gjennom fellesorganisasjoner hvor Salgslaget deltar i finansieringen.
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet
Overført til annen egenkapital
Selskapets frie egenkapital er etter disponering
kr. 1.194.487
kr. 63.589.886
Etter styrets mening gir resultatregnskapet, balansen med tilhørende noter og
kontantstrømanalysen fyllestgjørende informasjon og rettvisende bilde om årets
virksomhet og Salgslagets stilling ved årsskiftet.
Styret kjenner ikke til forhold som har oppstått etter årsskiftet som påvirker
Salgslagets resultat eller stilling generelt.
I samsvar med regnskapsloven § 3 – 3a bekreftes det at forutsetningene om
fortsatt drift er tilstede.
Salgslaget er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.
Salgslaget er ikke spesielt eksponert for finansiell risiko.
Styret vil for øvrig vise til melding om Salgslagets virksomhet i 2014 som gir
mer inngående informasjon om virksomheten.
Styret takker fiskere, mottakere, faglag, myndigheter og ansatte for et godt
samarbeide i 2014.
Kristiansand S., den 13. mars 2015
2
Resultatregnskap
(Beløp i 1000 Kr)
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note
2014
2013
356 799
12 598
369 397
310 642
12 445
323 087
344 031
12 479
5 851
2 625
3 587
368 573
301 813
9 263
6 817
2 378
4 064
324 335
824
(1 248)
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansposter
1 084
107
53
93
1 045
1 274
112
43
31
1 312
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT
1 869
64
675
196
1 194
(132)
Til/(fra) annen egenkapital
1 194
(132)
Sum overføringer:
1 194
(132)
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Avregnet fiskere
Pakking, frakt m.m.
Lønnskostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
1
2
3
4
5
6
DRIFTSRESULTAT
Skattekostnad
ÅRSRESULTAT
7
OVERFØRINGER:
3
Balanse
EIENDELER
(Beløp i 1000 Kr)
Note
31.12.14
31.12.13
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Eiendommer/anlegg
Maskiner,inv.og utstyr
5
5
19 112
1 602
20 714
17 791
2 563
20 354
8
118
906
1 378
5
4 558
6 965
118
894
1 350
5
4 190
6 557
27 679
26 911
19 530
2 298
21 828
18 086
3 988
22 074
38 866
60 694
34 339
56 413
88 373
83 324
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til datterselskap
Andre langsiktige fordringer
Investeringer i aksjer/andeler
Pensjonsmidler
8
9
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
4
10
Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
(Beløp i 1000 Kr)
Note
31.12.14
31.12.13
EGENKAPITAL
Andelskapital
Reservefond
Annen egenkapital
Sum egenkapital
18
16 781
46 808
63 607
18
16 781
45 614
62 413
1 008
2 021
3 029
1 487
2 916
4 403
Sum kortsiktig gjeld
11 674
1 153
3 821
5 089
21 737
8 298
450
2 701
5 059
16 508
Sum gjeld
24 766
20 911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
88 373
83 324
11
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
7
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Kreditorer
Påløpne skatter
Skyldig avg. og trekk
Annen korts
korts.gjeld
gjeld
Kristiansand,
7
den 31. desember 2014
den 13. mars 2015
5
Kontantstrømanalyse
(Beløp i 1000 Kr)
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
2014
2013
Resultat før skattekostnad
Gevinst ved salg av driftsmidler
Ordinære avskrivninger
Betalbar skatter
Tilført fra årets virksomhet
1 869
64
2 625
(1 153)
3 341
2 378
(447)
1 995
Endring i kortsiktige fordringer
Endring i kortsiktig gjeld
Endring i avsetninger
246
5 229
(895)
158
(912)
1 057
A: Netto likviditetsendring fra
virksomheten
7 921
2 298
Investert i varige driftsmidler
Salgssum varige driftsmidler
Endring i langsiktige fordringer
(2 985)
(5 186)
(409)
(512)
B: Netto likviditetsendring fra
investeringer
(3 394)
(5 698)
4 527
(3 400)
Likviditetsbeholdning 1.1
34 339
37 739
Likviditetsbeholdning 31.12
38 866
34 339
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Netto endring i likvider
gjennom året (A + B)
6
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014.
Regnskapsprinsipper
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard For
Pensjonskostnader (NRS 6). Ved verdsettelsen av pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert
verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med ny
beregning foretatt av aktuar.
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i
samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.
Alle tall er i hele tusen med mindre annet er opplyst.
7
Note 1.
Salgsinntekter.
Sk.fisk
Overtatt i eget mottak samt direktelev. i utlandet:
Overtatt i eget mottak
Dispensasjonssalg
Direkte levert - Sverige
Direkte levert - Danmark
Direkte levert - utland forøvrig
Sum
Omsatt direkte av Sk.fisk (mottaksgarantien):
Norge
Sverige
Danmark
Sum
Note 2.
Leieinntekter
Lagsavgift
Andre driftsinntekter
Sum
2014
2013
13.727
35.513
343
49.583
13.921
25.113
343
39.377
2014
2013
2.187
1.720
7.689
1.003
12.598
2.467
1.621
7.467
890
12.445
2014
2013
4.867
6.744
118
750
12.479
3.655
5.049
126
433
9.263
Pakking, frakt m.m.
Fraktkostnader
Mottaks- og pakkekostnader
Håndteringskostnader
Varekjøp, emballasje m.m.
Sum
8
2013
239.126
5.769
1.933
15.172
9.266
271.266
Andre inntekter.
Føringstilskudd
Note 3.
2014
252.351
5.923
3.127
18.940
26.876
307.216
Note 4.
Lønnskostnader, antall ansatte og ytelser til ledende personer m.v.
Lønn/honorarer/dagpenger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Endring forskuddsbetalt pensjon
Sum
2014
2013
4.371
863
984
-368
5.851
5.670
776
877
-506
6.817
Antall årsverk til grunn for lønnsutbetaling har i løpet av året vært 4,5.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetstillelse til daglig leder eller styrets formann.
Ytelser til ledende personer i selskapet
Lønn/honorarer
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Note 5.
Direktør
Styret
1.003
28
25
378
Anleggsmidler/driftsmidler.
Spesifikasjon av anlegg, maskiner, innredninger og utstyr:
Kostpris 1.1
Mask/Utstyr
Bygninger
SUM
15.252
38.859
54.111
3.499
3.499
Årets tilgang
Årets avgang
996
996
Kostpris 31.12
14.256
42.358
56.614
Akk. av- og nedskrivninger 1.1
12.688
21.068
33.756
Tilbakeført ved avgang
Årets avskrivninger
Akk. av- og nedskrivninger 31.12
Bokført verdi 31.12
481
481
447
2.178
2.625
12.655
23.246
35.901
1.602
19.112
20.712
Avskrivningssatser som er benyttet er 10-20% på maskiner/inventar, 6% på bygninger
og 33% på kontormaskiner
Skagerakfisk leier kontorer i 2.etg i Lagmannsholmen 1 av Kristiansand Havnevesen.
Note 6.
Annen driftskostnad.
Revisjonshonorar er belastet med kr 58.000, konsulentbistand med kr 30.400.
Beløpene er eks mva.
9
Note 7.
Skatt.
Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som
eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier. Nedenfor er gitt en spesifikasjon av de midlertidige
forskjellene, samt beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel.
Beregning av utsatt skatt
31.12.14
31.12.13
Endring
3.263
4.079
816
4.558
4.190
-368
7.821
8.269
448
Kundefordringer
1.073
1.006
66
Driftsmidler
3.014
1.754
1.259
Sum negative midl. forskjeller
4.086
2.760
1.326
Gr.lag for utsatt skatt/-fordel
3.735
5.508
1.773
Utsatt skatt/-fordel (27%/28%)
1.008
1.487
479
Beregning av årets skattegrunnlag
2014
2013
Regnskapsmessig resultat før skatter
1.869
1.773
-3
3.639
64
701
5
769
983
171
215
154
77
-251
196
Positive midlertidige forskjeller
Gevinstkonto
Driftsmidler
Forskuddsbetalt pensjon
Sum positive midl. forskjeller
Negative midlertidige forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Ikke fradragsberettige kostnader/inntekter
Skattepliktig inntekt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Inntektskatt
Formueskatt
Skatteffekt av endring ligning 2011/2012
Endring utsatt skatt / -fordel
Sum skattekostnad
10
-479
675
Note 8.
Aksjer/andeler pr 31.12 (beløp i hele kroner).
Selskapets
Antall eiet av
Bokført verdi
Bokført EK
totale AS-kap.
Skagerakfisk
pr 31.12
pr 31.12
5
5.000
100
117.969
CatchCertificate SA
Ræginvest AS
100.000
Sum
612.116
122.969
Forretningskommune for Ræginvest AS er Kristiansand.
Note 9.
Pensjonskostnader, -midler og –forpliktelser
Skagerakfisk SA har pensjonsordning som omfatter i alt 12 personer, hvorav 2 er aktive. Denne
tilfredstiller lov om OTP. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene
fra Folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i
et forsikringsselskap. Storebrand Pensjonstjenester har foretatt beregning av forpliktelsen ihht
norsk regnskapsstandard. Pensjonsordningen er lukket med virkning fra 2007.
For ansatte som har startet i bedriften etter 2007 er det opprettet en pensjonsordning (OTP) med
innskuddsfritak for de ansatte. Ordningen medfører at bedriften betaler 3% av lønn mellom 1 og
6G og 5% mellom 6 og 12G i pensjon til den enkelte ansatt.
Skagerakfisk SA
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser
Avkastning pensjonsmidler
Resultatført erstimatendring og avvik
Administrasjonskostnader m.m.
Arbeidsgiveravgift
Løpende OTP-innbetalinger
Netto pensjonskostnad
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler til markedsverdi
Ikke resultatførte estimatavvik
Forskuddsbetalt pensjon (-)
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet avkastning på fondsmidler
2014
2013
54
525
49
475
15.225
16.345
-3.438
-4.558
13.174
14.998
-2.366
-4.190
415
518
-462
366
435
-375
2014
2013
2,3 %
2,8 %
2,5 %
0,0 %
3,2 %
4,0 %
3,8 %
3,5 %
0,6 %
4,4 %
11
Note 10.
Bankinnskudd.
Bankinnskuddet inkluderer bundne skattetrekksmidler med kr 347.314,-.
Note 11.
Egenkapital
Andels
Spesifikasjon av egenkapital
Regnskap 31.12.2013
Tilført fra årets drift
Regnskap 31.12.2014
(1)
12
35 andeler á kr 500
Annen
Kapital(1)
Reserve fond
egenkapital
Sum
18
16.781
18
16.781
45.614
1.194
46.809
62.413
1.194
63.607
13
14
MELDING
OM
SALGSLAGETS VIRKSOMHET I 2014
Organisasjon og drift
I beretningsåret ble det den 11. april avholdt ordinært årsmøte.
Protokoll fra årsmøtet er tatt inn til slutt i denne årsmelding.
Siden årsmøtet har styre, arbeidsutvalg og kontrollkomite hatt denne sammensetning:
Styret:
Jan Bredsand, Bamble (leder)
Jan Øystein Dyrstad, Mandal (nestleder)
Terje Snerthammer, Flekkefjord
Roar Bekkevik, Hvaler
Finn Roar Johansen, Fredrikstad
Tom Abrahamsen, Grimstad
Knut Semb, Tjøme
Personlige varamenn:
Oddbjørn Hillersøy, Bamble
Martin Andås, Flekkerøy
Dag Østrem, Lindesnes
Morten Aleksandersen, Hvaler
Arne Wilhelmsen, Fredrikstad
Arnt K. Kristiansen, Høvåg
Ronny Nordskog, Tjøme
Arbeidsutvalget:
Styrets leder og nestleder samt Roar Bekkevik
Kontrollkomiteen:
Roy Kristensen, Bamble (leder)
Frank Askeli, Hvaler
Hans Greger Vestberg, Flekkerøy
Personlige varamenn:
Reiulf Halvorsen, Sandefjord
Gunne Otgaard, Hvaler
Gunvald Ånensen, Mandal
Statens kontrollør:
Tingrettsdommer Torje Torjesen har vært statens kontrollør i Laget.
Revisor:
PWC er Lagets revisor.
15
Det er i beretningsperioden avholdt 5 styremøter.
Laget samarbeider med de øvrige 5 salgslag, Norges Råfisklag, Norges
Sildesalgsslag, Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag, Vest-Norges fiskesalslag og
Rogaland fiskesalgslag, gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.
Laget er sammen med øvrige salgslag andelshaver i samvirkeforetaket Catch
Certificate SA som utsteder sertifikater for eksport av fisk til EU. Skagerakfisk
bekrefter med sertifikatene at sluttseddelført fangst innen Lagets distrikt er lovlig
fanget.
Salgslagene innenfor hvitfisksektoren har et formalisert samarbeide om informasjon
og reklame for norske reker. Informasjonsutvalget for reker finansieres med 4 øre pr.
kg landet norske reker. Rekefiskerne i Lagets distrikt og Laget bidrar med 50 % hver.
Laget har som tidligere år, bidratt til dekning av felles kostnader til velferdstjenester
gjennom Norges Fiskarlag. Lagets andel i 2014 har vært kr. 21.000,-.
Laget har dekket kostnader til møtevirksomhet med videre i fylkeslag og lokallag
med kr. 76.829,- i 2014.
Laget har i nært samarbeid med de øvrige fiskesalgslagene, gitt økonomisk bidrag til
Fiskesprell, NM i sjømat, IWMC – World Conservation Trust, Norges Fiskeri- og
kysthistorie, samt diverse lokale fiskeriarrangementer.
Laget har vært involvert i utarbeidelsen av Nasjonal strategisk risikovurdering for
ressurskontrollen i 2014.
Laget har vært representert i arbeidsgruppen, Arbeidsgruppe for forenkling av
dispensasjoner etter forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften), som
leverte sin rapport til Fiskeridirektoratet i januar 2015.
Etter implementering av nytt sluttseddelsystem 1/1-2013, jobber Laget aktivt med
ytterligere forenklinger, både for fisker og kjøper.
Mottaksanlegget i Son ble åpnet 17/5-2014, og forenkler adgangen for fiskerne i
området til å levere fangst. Fjordfisk er leietaker.
Nevlunghavn Brygge A/S avviklet driften i desember 2014. Avviklingen medførte
ikke noe økonomisk tap for Laget.
Det ble anskaffet 4.824 stk. plastkasser til håndtering av råreker i 2014.
Kjell-Arild G. Tøfte overtok som direktør fra 12. april 2014. Jørn E. Lian tiltro fra
samme dato stillingen som rådgiver (30 %) i samsvar med tidligere inngått avtale.
16
Administrasjon og gjennomføring av førstehåndsomsetningen
Omsetningssystem/prisfastsettelse
Omsetningssystem og prisfastsettelse er nedfelt i forretningsreglene. Det har ikke
vært endringer i omsetningssystem og prisfastsettelse i 2014.
Mottaksstasjoner og kjøpere
Det er ved årsskiftet registrert 15 ordinære mottakere/kjøpere innen Lagets distrikt.
I tillegg har det vært registrert 4 kjøpere av leppefisk.
Det er avholdt to møter med mottakerne/kjøperne for å diskutere felles
problemstillinger knyttet til førstehåndsomsetningen, herunder råstoffpris.
36 båter ble gitt dispensasjon fra veiekravet for reker (over 200 kg) i 2014, og 62
båter fra samtidighetskravet ved levering utenom mottakets åpningstid.
Dispensasjon for salg av egen fangst
Bestemmelsene om dispensasjon for salg av egen fangst direkte til forbruker (kaisalg)
ble i 2014 videreført som året før.
Det ble tildelt 17 ordinære kaisalgstillatelser i 2014 hvorav 15 innenfor
Drøbak/Storsand. Total omsetning var 4,9 mill.kr.
Det ble gitt 46 salgstillatelser for krabbe. Total omsetning av krabbe var 1,0 mill. kr.
Omsetningseneretten
Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av 14 des. 1951, ble erstattet av Lov om
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) med
ikrafttredelse fra 1 jan. 2014.
Skagerakfisk sin virksomhet kan fortsette som før innenfor rammene av den nye
lovgivningen. Vedtekter og forretningsregler for Skagerakfisk SA er tilpasset
endringene i den nye loven.
Det er i 2014 gjort vedtak om inndragning av kr. 63.640,- for brudd på bestemmelser
i havressursloven.
Det er anvendt kr. 386.717,- av inndratte midler til kontrollformål og kr. 186.636,- til
frakttilskudd. Saldo inndratte midler til nyttår er kr. 2.264.670,-.
Det er gjort vedtak om inndragning av kr. 37.229,- for brudd på Lagets bestemmelser,
og kr. 109.306,- er brukt til prisregulering.
Levering i utenlandsk havn
Det ble i 2014 levert 2.676 tonn i utlandet, en oppgang på 45,7 % fra året før.
Leveringene har foregått over offentlige auksjoner i Sverige, Danmark, Nederland og
Skottland.
Innmelding og utskriving av fangstsertifikater gjennom Sildelaget har fungert
tilfredsstillende.
17
Datterselskaper
Ræginvest A/S
Selskapet er et investeringsselskap som er eiet av Skagerakfisk SA.
Selskapets aksjeportefølje er pr 31.12.14:
Skagerakfisk Kristiansand A/S (100%) – selskapet har ikke hatt virksomhet i 2014.
Fiskerihavna Risør A/S (13%) – selskapet eier og leier ut fiskemottaket i Risør.
Øvrige aksjer eies av kommune/fylkeskommune.
Styret har bestått av Jørn E. Lian fram til 14/3-14.
Fra 14/3-14 har styret bestått av Kjell-Arild G. Tøfte.
Regnskapstall for 2014 er som følger (alle tall i 1000 kr):
2014
0
9
-9
2013
0
9
-9
0
0
-9
0
0
-9
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler
1.518
0
1.518
1.518
0
1.518
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Egenkapital og gjeld
612
906
1.518
621
897
1.518
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Skattekostnad
Årsresultat
18
Omsetningsforhold
REKER
Kvantum og priser
Det ble i 2014 mottatt 4.654 tonn reker hvorav
2.248 tonn ferske kokte og 2.405 tonn ferske rå.
Mottatt kvantum reker fordelt etter størrelse er
som følger (tonn):
2014
% 2013
Reker kokte,
store
2.247
48 1.907
små
1
8
Råreker
stor
19
13
medium
544
12
331
små I
1.351
29 1.738
små II
492
11
12
SUM
4.654
4.001
% 2012
48 1.748
2
13
8
874
43
938
293
3.868
% 2011
45 1.857
2
13
23 1.205
24
150
8
3.207
%
57
38
5
-
Førstehåndsverdien for reker i 2014 utgjorde 207 mill. kroner mot 200 mill. kroner året
før.
Reker utgjorde vel 60 % av Lagets totale førstehåndsverdi.
Gjennomsnittsprisene til fisker har ved levering i Lagets distrikt vært (kr/kg):
Reker
Råreker
store kokte
stor
medium
små I
små II
2014
83,92
16,07
9,00
8,13
5,06
2013
89,82
15,35
10,87
10,90
2012
90,19
18,96
11,54
10,49
2011
82,45
18,80
11,13
10,39
Saltkokte reker - Regulering av fisket
Leveringen av kokte reker har ikke vært kvoteregulert i 2014.
Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av kokte reker har vært:
 Liggetid:
2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk)
 Sortering stor:
8,5 cm/140 stk. pr kg
19
Råreker – Regulering av fisket
Leveringen av råreker har fram til 23/2 vært kvoteregulert som følge av
omsetningsmessige hensyn.
Reguleringen er gjennomført med ukes kvoter pr fartøy og med utgangspunkt i antall
mann som oppebærer minst 50 % lott fra fartøyet.
Kvotereguleringen har vært:
Uke 1 – 8: 200 kg pr båt + 200 kg pr mann
Leveringen av små II var stoppet fra uke 33-2013, men gjenåpnet fra uke 26-2014.
Øvrige bestemmelser vedrørende fiske og levering av råreker har vært:
- Liggetid:
2 døgn fra trål trekkes (kun ved innmelding til Skagerakfisk)
 Sortering:
Stor inntil 125 stk. pr kg (utsortert reke)
Medium
125 - 225 stk. pr kg
Små I
226 - 250 stk. pr kg
Små II
251 - 280 stk. pr kg
Reguleringer fastsatt av myndighetene
Rekefisket i Skagerrak / Nordsjøen ble i 2014 kvoteregulert etter samme prinsipper
som året før.
Den norske kvoten på 5.469 tonn ble delt i følgende periodekvoter:
Januar – april
2.187 tonn
Mai – august
1.641 tonn
September – desember 1.641 tonn
I nevnte perioder ble det fastsatt maksimale fartøykvoter på hhv. 37–28–28 tonn.
I tillegg ble helligdagsfredningen videreført.
Totalkvoten ble oppfisket 30/11, og rekefisket stoppet. Den 3/12 ble det åpnet opp for
et utvidet fiske med ukeskvoter på maksimalt 2 tonn pr. båt og 6 tonn i perioden 331/12. Oppfisket kvantum i perioden vil gå til fratrekk på kvotetildelingen for 2015.
20
Markedsforhold
Saltkokte reker
Det ble levert 17,4 % mer kokte reker enn året før. 74 % ble omsatt innenlands.
Pris i eget mottak for salg innenlands har vært:
Uke 1 - 21
kr. 87,Uke 22 - 34
kr. 95,Uke 35 - 52
kr. 87,Prisen på innlandet har vært løpende diskutert med mottakerne/kjøperne. Den noe
uvanlige priskurven i 2014, skyldes i hovedsak WWF (World Wildlife Fund) sin
devaluering av reker i Skagerrak og Nordsjøen fra gult til rødt i sin Sjømatguide for
2014. Sjømatguiden ble offentliggjort i Sverige i februar, og påvirket i særlig grad
markedsadgangen i Stockholms-området. WWF Norge kopierte WWF Sverige og
satte reker på rødt i sin Sjømatguide som ble offentliggjort 23/6-14.
Samtidig har tilførselen av saltkokte reker fra Nord-Norge økt betydelig, og bidratt til
prispress i Oslo-området.
Den frie tollkvoten for saltkokte reker på 800 tonn ble oppbrukt 28/11-14.
Det ble eksportert, ifølge norsk eksportstatistikk1, 841 tonn til Sverige i 2014, en
økning på 50 % fra året før. Eksporten fra Skagerakfisk sitt distrikt utgjorde 70 % av
kvantumet mot 68 % året før.
Råreker
Tilførselen av råreker til pilling har økt med 14,9 % i 2014 i forhold til året før.
Kvantum (tonn)
2014
2.405
2013
2.094
2012
2.118
2011
1.368
2010
1.053
Etter magre år for rekeprodusentene har kvantumet av reker til pilling tatt seg opp.
Reker til pilling er en global vare og svingningene i tilgangen på råstoff har vært
utfordrende for produsentene. I tider med lite ferskt råstoff mister man
markedsandeler til andre aktører, som tar tid å vinne tilbake når tilgangen igjen øker.
Etterspørselen etter ferske pillede reker er stigende, og har medført til at
kvoteregulering, og stopp for mottak av små II i løpet av året er opphevet.
Ved utgangen av 2014 er det ingen innførte begrensninger på fisket etter reker til
pilling.
Rekene er levert til produsenter i Norge, Sverige og Danmark.
1
http://www.seafood.no/Markedsinformasjon/Statistikk
21
Hummer
Hummeromsetningen i 2014 utgjorde 10,2 tonn
mot 11,7 tonn året før.
Førstehåndsverdien ble på 2,9 mill. kroner.
Gjennomsnittsprisen har de senere år vært (kr/kg):
2014
2013
2012
2011
284,92 272,29 267,40 254,72
Hummer fra 25 cm – 1,2 kg står for 87 % av omsetningen.
Minsteprisen innenlands har vært kr 250/kg, det samme som året før.
Sjøkreps
Det ble levert 89 tonn sjøkreps i 2014 en økning på 17 % fra året før.
Førstehåndsverdien utgjorde 9,8 mill. kroner.
Det ble levert 16 tonn direkte i utlandet.
Gjennomsnittsprisene har vært som følger (kr/kg):
2014
2013
2012
2011
109,88 108,86
91,86
93,85
Ål
Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å fiske ål i
Norge.
I 2010 ble det igangsatt et overvåkingsfiske og
det ble på Skagerrakkysten fisket 29 tonn. Det
er siden ikke fisket ål. Det hadde dog vært
mulig å fortsette med overvåkingsfisket dersom det hadde foreligget
omsetningsmuligheter for ålen. Etter EUs importstopp har det ikke vært relevante
salgsmuligheter for et kvantum som må til for et overvåkingsfiske.
22
Leppefisk
Det ble omsatt 4,3 mill. stk. leppefisk i 2014 mot 3 mill. stk.
året før.
Førstehåndsverdien utgjorde 34 mill. kr.
Antall stk. (1000) og gjennomsnittspriser (kr/stk.) har vært:
Bergnebb o/11 cm
3.137
5,98
Grøngylt o/13 cm
900
9,83
Berggylt o/13 cm
305
22,39
Det er registrert 4 kjøpere av leppefisk i 2014 og omsetningen synes å ha gått
tilfredsstillende.
Fisk
Omsatt kvantum fisk ble 4.783 tonn til en
førstehåndsverdi på 88 mill. kr.
Det vises til egen mottaksstatistikk når det gjelder
kvantum fordelt på de enkelte fiskeslag.
Gjennomsnittsprisene har vært regnet etter innveid vekt (kr/kg):
2014 2013 2012 2011
Torsk
24,13 24,10 23,09 25,25
Lyr
16,08 16,52 15,40 14,97
Sei
11,65
9,58 10,57 11,87
Kolje
15,72 12,14 10,55 11,92
Lange
14,85 14,68 13,82 13,83
Smørflyndre
14,28 12,24 15,19 18,48
Lysing
16,87 15,28 14,17 14,29
Minsteprisene for innenlands salg har vært diskutert med kjøperne i to møter og det
har vært små endringer i 2014.
Fisk levert gjennom mottaksgarantien er solgt over Göteborgs Fiskauktion og
Hanstholm Fiskeauktion.
2.626 tonn fisk er levert direkte i utlandet, hvorav fem fiskeslag står for 2.419 tonn:
2014 (kg)
Sei
852.434
Kolje
546.433
Rødspette
452.835
Torsk
413.614
Lysing
153.230
23
Føringstilskudd 2014
Skagerakfisk hadde til disposisjon 2 mill. kr. til føringstilskudd i 2014, en reduksjon
på 15 % i forhold til 2013.
Tildelte midler i 2014 er disponert som følger (tall i hele 1000 kr):
Sum
Reker
Torskefisk
Totalt anvendt
2.000
1.750
250
Føringstilskuddet er benyttet på samme måte som tidligere år og med samme
maksimalsatser som for 2013.
Føringstilskuddet til reker er utbetalt til fisker med inntil kr. 2,50 pr. kg. for råreker
innmeldt og pakket for Skagerakfisk.
Føringstilskuddet til fisk er utbetalt til fisker med inntil kr. 2,50 pr. kg. for fisk
innmeldt og pakket for Skagerakfisk og hvor pris til fisker har vært lavere enn
gjeldende minstepris.
Det er i tillegg brukt kr. 186.636 til føringstilskudd til råreker, som er finansiert av
inndratte midler.
24
FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM OG VERDI
fordelt etter fiskeslag
Innveid vekt
(tonn)
2014
2013
2014
Verdi
(1000 kr)
2013
Reker, kokt
Reker, rå
Kreps, kokt/rå
Hummer
Krabbe
Torsk, levende
Torsk
Lyr
Sei
Kolje (hyse)
Lange
Blålange
Brosme
Hvitting
Lysing
Kveite
Rødspette
Lomre
Smørflyndre
Piggvar
Slettvar
Sjøtunge
Annen flyndre
Håbrand
Pigghå
Fjordsild
Laks/ørret
Ål
Rokkevinger
Ulke
Ulkehaler
Steinbit
Leppefisk
Diverse
2 248,3
2 405,4
89,4
10,2
114,6
32,7
1 390,5
194,3
1 268,1
651,1
85,5
0,5
7,8
87,9
227,4
8,8
489,6
16,5
22,5
35 7
35,7
15,1
3,0
8,5
0,6
54,8
8,5
1,5
0,0
26,6
35,3
49,5
7,9
153,9
53,9
1 917,2
2 084,1
75,3
11,7
127,9
36,8
1 154,6
175,3
1 161,5
141,4
81,3
0,6
17,8
4,4
116,3
8,6
736,2
16,0
29,2
25 4
25,4
11,0
2,0
8,4
0,3
60,1
6,4
1,6
0,0
22,4
26,9
45,2
3,4
139,9
45,2
188 662,3
18 678,1
9 830,6
2 905,1
1 647,0
1 253,0
33 087,2
3 124,0
14 773,6
10 233,4
1 269,3
3,5
182,0
1 204,6
3 837,1
766,9
5 580,1
496,5
321,7
2 811,6
811 6
760,4
252,4
70,6
8,0
464,9
182,0
126,5
0,1
298,2
1 353,6
5 072,3
227,7
33 993,6
552,6
178 060,4
22 170,5
8 199,3
3 050,9
1 741,9
1 367,3
27 340,8
2 896,5
11 133,1
1 717,7
1 192,6
4,9
400,6
53,6
1 777,6
691,2
7 924,6
403,2
357,8
1 701,1
701 1
462,3
160,4
68,8
10,9
670,6
133,4
124,7
0,3
156,0
875,6
3 322,7
106,7
22 225,1
1 183,1
SUM
9 806,0
8 294,2
344 030,5
301 686,1
25
FØRSTEHÅNDSOMSATT KVANTUM
fordelt etter ilandføringssted
Innveid vekt i tonn
Fjordfisk, Hvaler
Skogen, Engelsviken
Berggren, Sand./Hvasser
Salg dispensasjon
Nevlunghavn
Langesundfisk
Skagerakfisk Kragerø
Risør Fiskemottak
Arendal fiskemottak
F/S, Grimstad
Fiskesalg, Kr.sand
Domstein Sjømat
Fiskeeksp. Reinhartsen
Fiskelaget, Mandal
Båly Fisk
Ulland, Kirkehamn
Danmark
Sverige
Andre land
SUM
26
REKER
FISK m.v.
SUM-14
SUM-13
940,2
27,1
346,2
25,6
21,6
245,5
218,1
309,9
226,2
318,8
582,2
600,8
274,2
383,3
30,9
69,6
0,4
33,2
129,1
20,9
135,8
272,9
28,1
79,0
56,9
27,9
45,2
70,6
168,5
79,5
92,0
168,8
926,8
208,3
1 024,4
20,4
1 597,1
1 069,3
48,0
482,0
298,4
49,7
324,5
275,0
337,7
271,4
389,4
750,7
680,4
366,2
552,1
957,7
277,9
1 024,8
53,6
1 597,1
812,9
60,5
402,6
276,5
23,8
325,9
245,5
338,5
373,0
331,6
679,5
391,7
199,7
712,3
1 035,2
247,9
1 030,5
24,7
782,0
4 653,7
5 152,2
9 806,0
8 294,2
Skagerakfisk SA's førstehåndsomsetning
220 000
200 000
180 000
160 000
Verdi (1000 kr)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Reker
Fisk m.v.
27
Kvantum førstehåndsomsatt gjennom Skagerakfisk SA
Innveid vekt i tonn
Saltkokte reker
Råreker
Kreps
Hummer
Krabbe
Levende torsk
Annen torsk
Lyr
Sei
Kolje (hyse)
Lange
Blålange
Brosme
Hvitting
Lysing
Kveite
Rødspette
L
Lomre
Smørflyndre
Piggvar
Slettvar
Sjøtunge
Annen flyndre
Håbrand
Hvalkjøtt
Pigghå
Fjordsild
Hvitlaks
Laks/ørret
Ål
Rokkevinger
Ulke
Ulkehaler
Steinbit
Leppefisk
Diverse
SUM
28
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 838
3 499
130
9
4
80
1 142
189
598
136
98
1
28
13
106
9
595
26
50
23
18
15
43
1
0
134
878
0
4
167
39
49
50
9
9
42
2 054
3 815
111
8
9
68
888
210
781
161
83
1
18
10
133
9
791
24
39
23
17
14
60
1
0
119
1 321
0
5
189
22
17
67
8
5
45
2 345
4 155
149
10
11
73
1 041
268
691
202
80
0
15
13
147
7
626
30
43
28
15
8
67
1
0
105
794
0
3
129
6
15
57
6
7
30
2 602
3 466
164
6
7
61
1 217
265
1 300
191
94
0
10
13
194
11
745
26
45
23
15
11
37
1
6
157
745
0
2
145
9
38
50
7
9
26
2 325
2 194
122
8
6
46
1 182
229
1 204
143
99
0
17
10
167
10
1 033
29
30
27
15
5
29
1
0
121
830
0
1
54
19
41
49
5
15
23
2 007
1 022
126
13
58
35
1 448
240
1 786
141
119
0
18
12
195
13
967
30
27
23
11
4
17
1
0
110
26
0
1
29
12
62
64
8
69
32
1 839
1 369
91
15
59
52
1 113
192
1 527
171
93
0
13
10
212
13
1 158
29
25
27
18
4
21
1
0
81
10
0
5
0
14
43
59
5
88
25
1 750
2 118
107
10
66
48
1 265
183
971
168
89
0
18
9
184
12
889
31
31
33
19
3
11
0
0
50
18
0
3
0
14
35
40
5
101
29
1 917
2 084
75
12
128
37
1 155
175
1 162
141
81
1
18
4
116
9
736
16
29
25
11
2
8
0
0
60
6
0
2
0
22
27
45
3
140
45
2 248
2 405
89
10
115
33
1 390
194
1 268
651
85
1
8
88
227
9
490
17
23
36
15
3
8
1
0
55
9
0
2
0
27
35
50
8
154
54
10 033 11 127 11 177 11 697 10 090
8 728
8 382
8 312
8 294
9 806
PROTOKOLL FRA
ÅRSMØTE
11/4 - 2014
29
Skagerakfisk SA åpnet sitt 67. ordinære årsmøte på hotell Norge, Kristiansand den 11. april 2014.
Styreleder Jan Bredsand, ønsket velkommen til representanter, gjester, styret, kontrollkomite,
valgnemnd, administrasjon og presse.
Fiskekamerater som var gått bort siden forrige årsmøte, og spesielt ble forliset av båten Carina med
Øystein og Arnfinn Fjeldskår, omtalt og minnet med 1 min. stillhet.
Forsamlingen sang to vers av "Mellom bakkar og berg utmed havet".
Styreleder holdt deretter sin hilsningstale til årsmøte:
Årsmøtetale 2014.
Kjære årsmøtedeltakere.
Ett år er gått og salgslagets øverste myndighet er igjen samlet for å vurdere lagets drift og gi de
nødvendige føringer videre.
Året som har gått har vel egentlig vært et relativt rolig år fiskerimessig.
Det har vært brukbart med reker særlig i østre distrikt og tilgangen på reke gjennom sommeren var
brukbar, vi greide også å holde en god pris. Vi har aldri hatt høyere minstepris enn sommeren
2013 med kr. 112 pr/kg.
Et par dårlige gytesesonger har imidlertid skapt en ubalanse i størrelsesforholdet slik at reka har
vært relativt småfallen. Dette skapte også problemer for industrireka som ble alt for små til å være
salgbar, og vi måtte stoppe mottak av ”små 2”. Likevel, skapte størrelsen på reka salgsmessige
utfordringer og ut over høsten måtte vi kjøre med lave kvoter. 600 kg. på en tomannsbåt er lite,
men fritt fiske ville antakelig ført til at kvotene ikke ville holdt ut året. Så ikke så galt så godt for
noe.
Midt i september måtte vi ned med prisen på kokt til kr. 95, med gode intensjoner om å prøve å
holde den prisen året ut. Dette holdt en uke og vi måtte ytterligere ned til 87 som har stått siden,
men dette har ikke vært uten protester fra våre mottakere. Det vil alltid være en vurdering om i
hvor stor grad en liten prisnedsettelse øker salget slik at det monner.
Vi ønsker ikke at reka skal bli et lavprisprodukt. Ut over høsten eskaleres salgskrisa på lakereke
med mye dårligere salg i september enn forventet. Svenskene satte ned prisen på rå reke med 3 kr.,
noe vi også måtte følge på med fra medio oktober.
Dette er historisk dårlig, men måtte til for ikke å miste ytterligere markedsandeler i forhold til
frossen importreke. Prispresset er stort.
Vi håper og tror tidene vil forandre seg til det bedre.
Sjøen er imidlertid full av skjær. De fra naturens side hanskes vi med, de er vi vant til, men rundt
årsskiftet kom det nye skapt av mennesker. WWF i Sverige satte reke fra Skagerak og Nordsjøen
på rødlista. Åpenbart uten særlig gode argumenter for denne bestanden er gjennomregulert og
bærekraftig forvaltet.
Dette fikk en del av de store kjedene og grossistene til å få kalde føtter. Hektisk møtevirksomhet,
god argumentasjon til tross, noen av kundene av Skagerak-/Nordsjøreke har valgt denne bort fra
sortimentet i påvente av hva som skjer. Svensk publikum er mye mer opptatt av slikt enn norske
kunder, men vi er spente på hva norsk WWF gjør etter hvert. Svenske myndigheter gikk imidlertid
sterkt ut mot WWF og saken har roet seg noe, men det viser bare at vi er under kraftig miljømessig
press og må manøvrere varsomt og ta hensyn.
Det er markedet vi lever av og markedskreftene er sterke. Kundene har som kjent alltid rett.
Vi har derfor påbegynt prosessen med miljømerking av vår reke. Svenske og danske fiskeri
organisasjoner er i gang, men dette er en langdryg prosess og siden dette er en felles bestand
gjenstår det å se hvordan MSC vil håndtere dette.
30
Men ved en miljømerking kan spørsmål som drivstofforbruk pr. fanget enhet, giftinnhold i
bunnstoff, rist, ødelegging av bunnfauna osv. dukke opp. Så det kan bli litt å ta fatt på, men jeg er
sikker på at det er en nødvendig vei å gå.
Fisket etter leppefisk har blitt en liten erstatning for dem som fisket ål. Fisket var labert, særlig i
vest i begynnelsen av sesongen. Ut over sommeren tok det seg opp og sesongen som sådan kan vel
sies å ha vært god.
Det meldes også om mye ål i rusene, til dels plagsomt mye, og vi må jobbe for å få åpnet et
forskningsfiske etter ål igjen for å få kartlagt om fisket igjen kan bli bærekraftig.
Kysten vår er totalt avhengig av det tradisjonelle blandingsfiskeriet og enhver ressurs som kan
forvaltes forsvarlig, når markedene finnes, må utnyttes.
Også i år meldes det om mye småtorsk i teiner og ruser. Dette har vært en tendens over flere år,
men fortsatt er det relativt lite større torsk i fjordene og i kystnære farvann. Mellomskarv og sel må
være noe av årsaken. Mellomskarv er en ny og fremmed art langs vår kyst og hekker nå i stort
antall. Bare på Øra ved Fredrikstad hekker det ca. 1000 par. En skarv spiser 0,5 – 0,7 kg. i døgnet.
Det er et tonn eller mer pr. døgnet det, og det er små fisk! Visse deler av kysten er også plaget av
alt for mye sel, som også skal ha mat. Vi har grov konkurranse. Alle ønsker et mangfold i naturen,
men dette er ikke fornuftig forvaltning.
Utenfor skarv og sels rekkevidde meldes det om mer fisk langs kysten, særlig torsk, noe som
aktualiserer problemet med bifangst for rekeflåten. 5% torsk er i perioder et problem.
Det bør
gjøres noe med denne fordelinga.
Både det lokale mottaket og den mindre rekeflåten av avhengig av denne fisken. Her bør det tenkes
annerledes.
Fiskeprisen er alltid et tema. Den fisken mottaksanlegget blir kvitt lokalt vil alltid være best betalt.
I vinterukene hvor skrei fra nord oversvømmer markedet er prispresset spesielt stort.
Hva med en idedugnad, kanskje et spleiselag på markedsopplysning om at vår torsk er et bedre
produkt. En del kundegrupper vil antakelig være villig til å betale en noe høyere pris, hvis de blir
overbevist om at de får en bedre vare.
Det er et beklagelig faktum at fiskeriene på Skagerakkysten er ømtålige. Vi har ikke de store
sesongfiskeriene som andre deler av landet. Vi har på tidligere årsmøter bekymret oss for
mottaksstrukturen, mange små mottak, som til dels sliter økonomisk.
Skagerakfisk har til dels vært en garantist for disse og hatt en form for bankfunksjon.
Derfor er det svært trasig at vi opplever at større selskapers økonomiske krumspring fører til
konkurs og tap av penger for flere mottak i vårt distrikt. Skagerakfisk innbefattet.
Men jeg har inntrykk av at også myndighetene ønsker en levende, desentralisert kyst, og det er
også vårt mål å jobbe for det. Jeg vil si det er et must for fiskeriene på Skagerakkysten.
Det er derfor forunderlig at noe som vi hadde på agendaen i fjor, nemlig dispensasjon fra
samtidighetskravet på siste sluttseddel ennå ikke er løst tilfredsstillende.
Fiskere er løsningsorienterte, de er praktiske, og hadde vi skjønt logikken i hvorfor vi ikke bare kan
estimere kvantumet av siste fangst, levert etter mottakets stengetid, og ved neste levering
undertegne, skulle vi godtatt kravet.
Men det er i prinsippet ikke forskjell på over og under 200 kg. reke, og heller ikke prinsipielt
forskjell på reke og fisk. Dette er flisespikkeri, og byråkratisk maktarroganse!
Hadde det vært mulighet for juks, eller avdekket uregelmessigheter hadde alle skjønt problemet.
Ingen er imot en god ressurskontroll. Men dette skaper bare misnøye og mistillit.
En annen sak som skapte debatt i fjor var Tvedestrandprosjektet. Her ble et definert område
avstengt for fiskeri, det skulle brukes til forskning. Jeg er klar over at noe slikt har et langt
tidsperspektiv, men det er viktig at vi blir holdt underrettet om planer, resultater, forsøk osv. Dialog
er særdeles viktig for å øke forståelsen mellom fisker og forsker.
Positivt på mottaksfronten er likevel at vi i disse dager ferdigstiller mottaket i Son som Fjordfisk
skal drive. Dette er blitt meget bra og vi ønsker Fjordfisk lykke til med dette.
31
Av andre positive ting som bør nevnes er Rapport om fiske i SØR som kom i mai 2013. Denne
satte virkelig fokus på vår kyst. Og aldri har vel så mange interessegrupper vært samlet rundt
samme bord og beskrevet situasjonen og kommet med forslag til tiltak. Her er mye positivt. Vi er
spente på det videre arbeidet. La den ikke bli liggende i en skuff.
Vår direktør, Jørn, signaliserte tidligere at han ønsket å trappe ned fra årsskiftet 2013/2014 etter
utrolig mange år ved roret.
I mai gikk vi derfor ut med annonser etter ny leder. Søkermassen var tilfredsstillende med mange
gode søkere, og etter sortering og intervjurunder har jeg i dag gleden av å presentere Kjell-Arild
Tøfte, som sitter der, som Jørns arvtaker.
Kjell-Arild begynte i stillingen som ass. dir. 1/8 og overtar det daglige ansvaret fra i dag. Jørn går
ned til en 30% stilling, med andre arbeidsoppgaver. Dette er ikke bare en smidig og god måte og
overføre årelang kompetanse på, men også en måte å møte myndighetenes krav i den nye
Salgslagsloven på, innenfor kvalitets- og ressurskontroll.
Jeg har allerede nevnt det, men igjen, vi har i vinter vært vitne til et av de mest tragiske forlis på
svært mange år på vår kyst.
Carina gikk ned, under reketråling, vest av Lindesnes. To av våre aller beste, mest erfarne fiskere
og tillitsmenn, våre gode venner, Arnfinn og Øystein, omkom.
Vi kan bare sukke og tenke, det mest uvirkelige har skjedd, nå rammet det våre. Vi kan intet gjøre.
Våre tanker går til deres nærmeste etterlatte.
Men, når noe slikt kan skje, med to, med til sammen 100 års erfaring må vi aldri slutte å tenke
sikkerhet. Vi har et utsatt yrke, ulykker vil skje i framtida også, men tenk sikkerhet i alle ledd, alle
operasjoner, vær føre var. Vi har ingen å miste, absolutt ingen.
Avslutningsvis vil jeg få takke ansatte og ledelse for vel utført jobb gjennom perioden.
Takk til mottakere og alle deres medarbeidere rundt om på stasjonene. Vi er totalt avhengig av at
dere gjør en god jobb og at samarbeidet mottaker / fisker fungerer optimalt.
Jo mer fisk dere blir kvitt lokalt desto mer tjener både vi og dere.
Takk til styret, øvrige tillitsmenn og alle dere som leverer fangst gjennom laget.
Til slutt vil jeg bare ønske lykke til med årsmøtet.
Håper vi får en god og konstruktiv debatt.
Takk.
Følgende fremførte hilsningstaler:
- Nærings- og Fiskeridepartementet v/Knut Sverdrup
- Rogaland Fiskesalgslag v/Frank Midtbø
- Fiskeridirektoratet v/Hanne Rasch
- Fiskarlaget Sør v/Frode Christiansen
32
SAK 1
-
KONSTITUERING
Navneopprop
VEST-AGDER
Fiskerlaget Sør:
Flekkefjord Fiskarlag:
Farsund og Lyngdal Fiskerlag:
Mandal Fiskerlag:
Flekkerøy Fiskeriforening:
AUST AGDER:
Fiskerlaget Sør:
Høvåg og Lillesand Fiskerlag:
Grimstad Fiskerlag/Arendal Fiskerlag:
Risør Fiskerforening/Dypvåg Fiskerlag:
Frode Jensen
Marius Pettersen
Thor Gunnar Martinsen
Alf Ulland
Tor Gunnar Olsen
Andor Simonsen
Sverre Gunnar Syvertsen
John M. Salvesen
Agnar Langtveit
Viggo Hæstad
Asbjørn Reinhartsen
TELEMARK:
Fiskerlaget Sør:
Langesund Fiskerlag:
Skåtøy og Kragerø Fiskerlag:
Trond Eriksen
Trond Jensen
Stian Kristensen
VESTFOLD:
Fiskerlaget Sør:
Larvik Fiskerlag:
Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag:
Morten Mathiesen
Geir Uno Dreng
Robert Hautakoski
ØSTFOLD/AKERSHUS/OSLO/BUSKERUD
Fiskerlaget Sør:
Jan Petter Arntsen
Sigmund Halvorsen
Fredrikstad og Rygge Fiskerlag:
Arne Wilhelmsen
Hvaler Fiskerforening:
Aage Johansen
Morten Aleksandersen
Indre Oslofjord Fiskerlag:
Helene Kristoffersen
Følgende gjester var til stede:
Fiskeri- og Kystdepartementet v/Knut Sverdrup
Fiskeridirektoratet, Bergen v/Hanne Rasch
Fiskeridirektoratet, region Sør v/Svein Hadland og Signe Tønnessen
Norges Fiskarlag
Fiskerlaget Sør v/Frode Christiansen
Rogaland Fiskesalgslag S/L v/Frank Midtbø
33
Fiskeribladet Fiskaren v/Arnt Georg Arntsen
Øvrig møtte:
STYRET:
Jan Bredsand
Terje Snerthammer
Finn Roar Johansen
Knut Semb
Tom Abrahamsen
Jan Øystein Dyrstad
Roar Bekkevik
KONTROLLKOMITEEN:
Åsmund Vinje
Arve O. Norheim
Gunvald Ånensen
VALGNEMND:
Kai Thorsen Dalene
Aage Johansen
ADMINISTRASJONEN:
Direktør Jørn E. Lian
Ass. Direktør Kjell-Arild G. Tøfte
Økonomisjef Kåre Berle
Salgsmedarbeider Gyri Sembsmoen
REVISOR:
Statsautorisert revisor Torstein Robstad
STATENS KONTROLLØR:
Tingrettsdommer Torje Torjesen
Fullmaktene ble godkjent
Styreleder erklærte så det 67. ordinære årsmøte for åpnet
34
Innstilling fra kontrollkomitéen
35
-
Fastsettelse av forretningsorden
Styret foreslo flg. forretningsorden for møtet:
1. I årsmøtets forhandlinger deltar foruten representantskapets medlemmer, styret, kontrollkomite,
valgnemnda, funksjonærer og innbudte gjester.
2. Pressen har adgang til å referere fra møtet.
3. Møtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
4. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak, unntatt årsmeldingen. Unntatt
innledningsforedragene settes taletida til 6 min. første gang, 3 min. andre gang og tredje gang.
De innbudte gjester har talerett men ikke forslags- og stemmerett. Når "strek" er satt, kan ingen
nye talere tegne seg.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren. Forslag kan
ikke settes frem eller trekkes tilbake etter det er besluttet satt strek med de inntegnede talere.
6. Alle avstemninger skjer ved alminnelig votering.
Forlanges det, skal votering skje skriftlig eller ved navneopprop.
Ingen anses valgt som ikke har oppnådd flertall av de avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved
første gangs avstemming, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste
stemmetall. Ved stemmelikhet da foretas loddtrekning.
7. Protokollen leses opp ved møtets avslutning og underskrives i.h.t. vedtektenes § 6, av dirigent
og fungerende protokollfører.
8. Mobiltelefon skal være avslått/lydløst i møtesalen.
Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.
36
-
Godkjenning av sakslisten
Sak 1.
Konstituering
- navneopprop
- fastsettelse av forretningsorden
- valg av lønnsnemnd
- valg av dirigent
Sak 2.
Beretninger og regnskap for 2013
- styrets beretning, regnskap og revisors beretning for 2013
- melding om salgslagets virksomhet i 2013
- kontrollkomiteens beretning
Sak 3.
Orientering om aktuelle fangst- og omsetningsforhold
Sak 4.
Endring av vedtekter
Sak 5.
Lønnsnemndas innstilling
Sak 6.
Valg
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
-
Valg av lønnsnemnd
Flg. representanter ble valgt:
Morten Aleksandersen,
Stian Kristensen,
Tor Gunnar Olsen,
-
østre distrikt
midtre distrikt
vestre distrikt
Valg av dirigent
Roar Bekkevik
37
SAK 2
BERETNINGER OG REGNSKAP
Dirigenten gikk gjennom årsmeldingen.
Årsberetning, regnskap og revisors beretning
Følgende hadde ordet til:
Styrets beretning og regnskap
Thor Gunnar Martinsen, Torstein Robstad, Jørn Lian, Jan Bredsand
Styrets årsmelding
Thor Gunnar Martinsen, Alf Ulland, Hanne Rasch, John M. Salvesen, Jan Bredsand, Frode
Christiansen, Knut Sverdrup, Frank Midtbø, Sverre Gunnar Syvertsen, Agnar Langtveit,
Tom Abrahamsen, Jørn Lian, Kai T. Dalene, Andor Simonsen, Geir Uno Dreng, Morten
Mathisen, Viggo Hæstad
Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomitéens leder, Åsmund Vinje leste gjennom Kontrollkomitéens beretning.
Beretning og regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent, herunder kontrollkomitéens beretning.
SAK 3
ORIENTERING OM AKTUELLE FANGST- OG OMSETNINGSFORHOLD
Kjell Arild Tøfte, Ass. Direktør i Skagerakfisk SA, hadde en gjennomgang av 1. kvartal.
Følgende hadde kommentarer:
John M. Salvesen, Sverre Gunnar Syvertsen, Andor Simonsen, Aage Johansen, Thor
Gunnar Olsen, Jan Øystein Dyrstad, Kai T. Dalene, Stian Kristensen, Alf Ulland
SAK 4
Endring av vedtekter
Det er vedtatt ny lov (lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar
(fiskesalslagslova) av 21/6-2013) som avløser råfiskloven.
I vedtektene er det flere steder henvist til råfiskloven og dette må endres.
Den nye loven legger ikke opp til at departementet skal godkjenne daglig leder eller vedtekter og
vedtektsendringer.
38
Det foreslås derfor følgende endringer:
§ 10 endre til å lyde:
Pkt. 2.
Å utferdige salgsvilkår og fastsette omsetningsform (forretningsregler) ref. fiskesalslagslova §10.
Pkt 3.
Å ansette daglig leder samt bestemme vedkommende lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks.
Pkt 9.
Å oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer og
fatte og iverksette beslutninger sammen med daglig leder i forbindelse med styrets oppgaver etter
pkt 7. og etter fiskesalslagslova’s §§ 13 og 14.
Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget.
§ 13 endres ved at «råfisklovens §3» endres til «fiskesalslagslova § 9»
§15 endres ved at «råfiskloven» endres til «fiskesalslagslova»
§17 endres ved at siste setning strykes.
Styrets forslag til endring av vedtektene ble enstemmig godkjent
SAK 5
LØNNSNEMNDAS INNSTILLING
Jørn Lian leste gjennom lønnsnemdas forslag.
Honorar til styrets leder
Honorar til styremedlemmer
Honorar til kontrollkomiteens leder
Honorar til nestleder i styret
Honorar til medlemmer av arb.utvalget
Dagpenger
Natt-tillegg/diett:
kr. 70.000," 20.000," 25.000," 30.000," 70.000,"
2.000,(etter statens regulativ)
Lønnsnemdas forslag ble enstemmig godkjent
39
SAK 6
VALG
Valg styremedlemmer:
Aust-Agder
Valgnemndas forslag:
Vestfold
Valgnemndas forslag:
Østfold m.fl.
Valgnemndas forslag:
Tom Abrahamsen
Knut Semb
Finn Roar Johansen*
enst.gj.valgt
enst.gj.valgt
enst.gj.valgt
Styrets leder:
Valgnemndas forslag:
Jan Bredsand
enst.gj.valgt
Styrets nestleder:
Valgnemndas forslag:
Jan Øystein Dyrstad
enst.valgt
Kontrollkomitéens medlemmer:
Valgnemndas forslag:
Valgnemndas forslag:
Roy Kristensen
Frank Askeli
enst.valgt
enst.valgt
Kontrollkomitéens leder:
Valgnemndas forslag:
Roy Kristensen
enst.valgt
Kontrollkomitéens nestleder:
Valgnemndas forslag:
Hans Greger Vestberg
enst.valgt
Personlig varamenn for styrets medlemmer:
Valgnemndas forslag For Tom AbrahamsenArnt K. Kristiansen
” Knut Semb
Ronny Nordskog
” Finn Roar Johansen
Arne Wilhelmsen
” Terje snerthammer
Dag Østrem (1. år)
” Jan Bredsand
Oddbjørn Hillersøy (1. år)
enst.gj.valgt
enst.valgt
enst.valgt
enst.valgt
enst.valgt
Personlig varamenn for kontrollkomitéens medlemmer:
Valgnemndas forslag For Roy Kristensen
Reiulf Halvorsen
For Frank Askeli
Gunne Otgaard
enst.valgt
enst.gj.valgt
Til valgnemnd ble valgt:
Vest-Agder: Carl Helge Seyfarth
Aust-Agder Tor Egil Reinhardsen
Telemark
Morten Kristensen
Vestfold
Robert Hautakoski
Østfold m.fl. Sigmund Halvorsen (leder)
40
enst.gj.valgt
enst.gj.valgt
enst.valgt
enst.gj.valgt
enst.valgt
Kontrollkomitéens innstilling vedr. valgbarhet Finn Roar Johansen
Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til kontrollkomitéens innstilling.
41
Blomsteroverrekkelse til tillitsvalgte som går ut: Arve Norheim, Aage Johansen og Åsmund Vinje.
Jan Bredsand takket Jørn Lian for all jobb han har gjort i Skagerakfisk ifb at han nå slutter som
direktør.
Jørn Lian takket for seg og ønsket den nye direktøren Kjell-Arild G. Tøfte til lykke i jobben.
Morten Aleksandersen leste en takkehilsen ifra Fjordfisk AS, Kurt.
Jan Bredsand takket for årsmøtet.
Jørn Lian leste protokollen som ble godkjent
Roar Bekkevik
(sign.)
42
Gyri Sembsmoen
(sign.)
43
44
07 MEDIA • 38 12 39 00