PKO-nytt 1 2015

Transcription

PKO-nytt 1 2015
PKO-nytt
PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak
Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad
E-post: [email protected]
1 - 2015
Arbeidet med ”Pasientforløp – hjem til hjem”
er blåst i gang!
Vestre Viken og kommunene i Kommunehelsesamarbeidet har startet
arbeidet med helhetlige pasientforløp, pasientforløp hjem til hjem, for
pasienter med KOLS, hoftebrudd,
skadelig bruk/avhengighet av alkohol
samt psykisk helse og rus. Oppdraget
er forankret i Overordnet samarbeidsutvalg, og det skal utføres som et samarbeid mellom brukere, kommunene og
Vestre Viken.
Arbeidets innhold
Målet er å lage trygge og forutsigbare
pasientforløp med god pasientbehandling hele veien.
Dette er en samhandlingsprosess,
et felles forbedringsarbeid og et kompetansesamarbeid.
”Pasientforløpene - hjem til hjem” er
planlagt ferdig siste kvartal 2015.
Resultatet skal da være:
•Pasientforløpene er skriftlig dokumentert
•Informasjon om pasientforløpene er
tilgjengelige for alle på Vestre Vikens
internett
•Vestre Viken har dokumentert pasientforløpene i kvalitetshåndboken på
intranett, som et oppslagsverktøy for
ansatte i Vestre Viken
•Kommunene har dokumentert
pasientforløpene i sine systemer og
forløpene er publisert på den enkelte
kommunes hjemmeside
Fire ulike pasientforløp
Alle de fire somatiske sykehusene i
Vestre Viken deltar i arbeidet med
pasientforløp for pasienter med hoftebrudd og KOLS, i sammen med en til
tre samarbeidende kommuner.
Pasientforløpet for pasienter med
skadelig bruk/avhengighet av alkohol
gjennomføres som en pilot med Bærum
kommune, Bærum sykehus og klinikk
psykisk helse og rus ved Bærum DPS.
Forløpet for pasienter i psykisk helse og
rus gjennomføres som en pilot, og eget
prosjekt, med Asker kommune, Røyken
kommune, Hurum kommune og klinikk
psykisk helse og rus ved Asker DPS.
Organisering av arbeidet
Arbeidet anvender læringsnettverk
som metodikk. Hensikten er å spre
kompetanse på tvers av profesjon,
avdeling og organisasjon samt bedre
kvaliteten på tjenestene. Det inviteres til
fire samlinger fra januar til september
2015 som vil inneholde forelesninger
i plenum og gruppearbeid innad i de
fire pasientforløpsgruppene. Mellom
samlingene i læringsnettverket skal de
lokale teamene jobbe med kartlegging,
fordypning i kunnskapsbasert praksis
og utvikling av helhetlige pasientforløp,
både lokalt og i samarbeid med hele
pasientforløpsgruppen. Det er til sammen ca 130 deltakere i arbeidet med de
fire forløpene Deltakerne er representanter fra klinikkene i Vestre Viken, fra
de aktuelle kommunene i hvert forløp,
PKO representanter og brukere (både fra
brukerutvalget og brukere med diagnosespesifikk erfaring)
Pasientforløpsgruppene er organisert
med en pasientforløpskoordinator i
hver gruppe og teamleder/sekretær/
målingsansvarlige lokalt i hvert av
teamene. Hvis kommunene ser at det er
fordelaktig kan det utnevnes koordinator fra kommunene i forløpene også.
Forbedringsveiledere er tilknyttet hver
forløpsgruppe og har ansvar for å veiledning i forbedringsprosessen.
Kontaktperson i ”Pasientforløp – hjem
til hjem”: Prosjektleder Vigdis Bache
Semb: [email protected] /
95875737.
Fra redaktøren PKO-nytt nr 1 2015
I dette nummeret av PKO-nytt kan du
blant annet lese om Pasientforløp og
innføring av Pakkeforløp for kreft. Det
jobbes mye med dette i Vestre Viken i
disse dager og hensikten er å gi et likeverdig og effektivt tilbud til alle pasientgrupper. Praksiskonsulentene ved alle
sykehusene bidrar til dette arbeidet ved
å gi innspill fra en fastleges hverdag.
Skolevegring er et viktig tema hvor det
er essensielt at fastlegen involveres.
Psykologer ved BUP gir oss i dette nummeret nyttig veiledning i hva fastlegen
bør gjøre.
I tillegg kan du lese informasjon fra
Klinikk for medisinsk diagnostikk,
”lokale nyheter” og kommende kurs.
Kom gjerne med innspill til hva dere
ønsker å lese om i PKO-nytt.
Bente Vendsbo Bjørnstad
Redaktør for PKO-nytt
og leder for praksiskonsulentordningen
på Bærum sykehus
PKO-nytt · Mars 2015
Pakkeforløp for kreft
Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp.
De første fire pakkeforløpene for kreft er ferdige og sykehusene
i Vestre Viken er klare til å ta imot. Dette gjelder brystkreft,
lungekreft, prostatakreft og tykktarms- og endetarmskreft.
I løpet av 2015 skal 28 pakkeforløp for kreft innføres.
Hva er nytt for fastlegene?
Fastleger har filterfunksjon
Fastlegen skal som før henvise
til spesialisthelsetjenesten ved
mistanke om kreft eller annen
alvorlig sykdom.
Det nye er at når fastlegen har
begrunnet mistanke om kreft skal
pasienten henvises direkte til et
Pakkeforløp for kreft.
Fastlegene har «filterfunksjon»
for igangsetting av pakkeforløp
for brystkreft, lungekreft og tykkendetarmskreft. Men når det
gjelder prostatakreft har urologene denne «filterfunksjonen»
og fastlegen skal henvise urolog
ved mistanke om prostatakreft
etter retningslinjer i diagnoseveilederen.
I diagnoseveilederne er det
beskrevet hvilke symptomer og
funn som tilsier slik henvisning,
og for noen forløp hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til
pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.
Hva skal henvises hvor i Vestre
Viken:
Brystkreft: Brystdiagnostisk
senter, Drammen sykehus
Prostatakreft: Urolog på lokalsykehus
Lungekreft: Medisinsk avdeling
på lokalsykehus
Tykk- og endetarmskreft:
Bærum og Kongsberg: Medisinsk
avdeling
Drammen: Gastrolab, Medisinsk
avdeling
Ringerike: Kirurgisk avdeling
Forløpskoordinatorer
Det ansettes i disse dager ”Forløpskoordinatorer” på de forskjellige sykehus i Vestre Viken
som skal sikre effektive forløp
fra diagnose til behandling, uten
unødvendig forsinkelse og med
tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og
pårørende.
Trygve Kongshavn PKO-leder
Vestre Viken
Se også: https://helsedirektoratet.
no/kreft/pakkeforlop-for-kreft og
Vestre Vikens internettsider.
OCD studie vekker oppsikt.
Psykolog Nor Christian Torp ved
Bærum BUP er førstefatter for en
nordisk studie om behandling av
tvangslidelser hos barn i alder
7 -18 år nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Behaviour
Research and Therapy (BRAT).
Omfattende tvangslidelser rammer 1-3 % av alle barn og unge.
Studien viser at eksposisjonsbasert kognitiv adferdsterapi,
som skal være førstevalg fremfor
medikamentell behandling, er en
effektiv behandling. Over 70 % av
barna hadde god effekt av behandlingen, mens ca 50 % av barna
ble helt friske. Behandlingsopplegget gikk over 14 uker.
Basert på kunnskapen fra studien,
er det dannet OCD-team i alle
helseforetak. I Vestre Viken er
OCD-behandling nå sentralisert
til Bærum BUP og Bærum DPS.
Henvisning går via lokal BUP/
DPS.
PKO-nytt · Mars 2015
Skolevegring og bekymringsfullt skolefravær
Fastlegen har en viktig rolle både for
å hindre at et begynnende fravær blir
et fraværsproblem, og for å skape
gode tiltak rundt et barn som har
vært borte fra skolen en stund. Årsakene til at en elev blir hjemme fra
skolen er stort sett alltid kompleks.
Den somatiske delen er alltid viktig
å se på, både når en leter etter årsak,
og spesielt om hvordan man tenker
seg at en tilbakeføring kan foregå.
Foreldre har ofte stor tillit til fastlegen, og legens stemme kan derfor
være avgjørende for å trygge foreldrene på tiltakene som foreslås.
Det kan være flere sammenfallende
tilstander og situasjoner som til
sammen utløser et skolefravær. Det
er sjelden én årsak alene og det
kan derfor være nyttig å kartlegge
hva som bidrar til å opprettholde
fraværet eller motiverer barnet til å
fortsette å være borte fra skole kan.
En vanlig gang i en fraværsutvikling
er at eleven opplever ubehag ved en
situasjon på skolen, begynner å kvie
seg for å gå på skolen og opplever
lettelse ved å være hjemme. Eleven
kan få fysiske smerter, som hodepine, magesmerter, kvalme ved tanke
på skoleoppmøte. I tillegg vil noen få
dekket andre viktige behov hjemme,
for eksempel ekstra omsorg fra foreldre eller sosial tilhørighet/mestring
på PC-spill, noe som forsterker
behovet for å være hjemme. I en
slik kartlegging må man både se på
mulig opplevde negative situasjoner
på skolen og mulig opprettholdende
faktorer hjemme.
Den onde sirkel
1.Uavhengig av den opprinnelige
årsaken til fraværet, vil fravær fra
det faglige og sosiale fellesskap
på skolen føre til økt angst for
skoleoppmøte. Siden fravær fra
skolen i seg selv øker sannsynligheten for å utvikle sekundær
angst og/eller depresjon, anbefales ikke hjemmeundervisning
som tiltak generelt. Hjemmeundervisning kan bidra til å opprettholde fraværet og løser ikke den
underliggende årsaken. På skolen
har eleven også krav på «inkluderende arbeidsliv». Fravær fra
skolen gjør tilbakevending enda
vanskeligere og øker symptomer
på psykisk lidelse. Eleven som er
hjemme får heller ikke avkreftet
frykten/de negative tankene hun/
han har om hva som kan skje på
skolen. At fastlegene er klar over
den onde sirkelen, og klarer å
videreformidle dette til foreldrene,
vil være en avgjørende del av
behandlingen.
Tiltak for å forhindre økt fravær må
settes i gang selv om man ikke vet
årsaken/den utløsende faktoren for
at fraværet startet. Mobbing og andre reelt farlige situasjoner på skolen
skal utelukkes først.
Hva kan fastlegen gjøre?
1.Gjennomføre medisinsk undersøkelse av barnet / ungdommen,
og utelukke somatisk årsak.
2.Innhente anamnestiske opplysninger og drøfte med foreldre
mulige årsaker.
3.Be foreldre kontakte skoleledelsen
for å etterlyse tidlig intervensjon
og tiltak fra skole, PPT og skolehelsetjeneste / psykisk helsetjeneste. Disse aktørene er avgjørende
bidragsytere i tillegg til BUP. Henvise til lokal BUP med kortfattet
anamnese, problembeskrivelse,
samt somatisk undersøkelse. Med
henvisningen er det ønskelig med
vedlegg fra 1.linjetjenesten med
bakgrunnsinformasjon, utprøvde
tiltak/vurderinger, samt eventuelle
tidligere utredninger/vurderinger i
PPT/skolehelsetjenesten/ psykisk
helsetjeneste, eventuell referat fra
samarbeidsmøter på skolen.
4.Forklare foreldre hvorfor hjemmeundervisning er ikke å anbefale,
uten at andre tiltak er godt utprøvd. Støtte tiltak hvor en gradvis
opptrapping til skole, hvor kontaktlærer/lærer med best relasjon
til eleven over en periode møter
eleven utenfor klasserommet,
med klart mål om tilbakeføring i
klassen, blir startet så tidlig som
mulig.
BUPs rolle:
• I forbindelse med skolevegring er
BUP spesielt opptatt av å utrede
mistanke om psykisk lidelse. Det
er ønskelig for BUP å komme tidlig
til med hjelp, før skolevegringen
har utviklet seg til en mer alvorlige
psykisk lidelse.
• Behandlingen foregår både individuelt, med familie, samt også
noen ganger arenafleksibelt og
ambulant. BUP samarbeider nært
med ulike kommunale instanser
for å kunne gi et godt og helhetlig
behandlingstilbud
• BUP ønsker et nært samarbeid
med fastlegen. Det viser seg
spesielt viktig i arbeid med skolevegring å unngå misforståelser
og avmakt. Tett kontakt vil øke
sannsynligheten for en felles holdning om hva som er hjelpsomt.
Forfattere:
Jørgen Blom, Seksjonsleder /
psykologspesialist ved BUP Asker
Anneli Otnes, Psykolog / Rådgiver
for bekymringsfullt fravær, Barne- og
familieenheten, Asker kommune
PKO-nytt · Mars 2015
Klinikk for medisinsk diagnostikk
Til legekontorene i Asker og Bærum
Svangerskapsundersøkelser
Vi mottar nå svangerskapsprøver fra Asker og
Bærum, og pågangen er meget bra. Vi ser noen
utfordringer nå i oppstartfasen, og ønsker derfor
å gå ut med informasjon til leger og sekretærer
ved legekontorene slik at disse problemene raskt
kan bli løst.
Blodtyping av den gravide brukes som en av to
prøver som skal sikre riktig blodtype ved blodoverføring. Det er derfor kun mulig å få undersøkt
prøven dersom sikkerhetsrutinene er fulgt.
Disse er følgende:
Prøvetakning:
Pasienten identifiseres ved at:
• Pasienten oppgir selv navn og fødselsnummer
(11-siffer) eller viser identifikasjonskort.
• Dette kontrolleres mot etiketten på prøveglasset
og rekvisisjonen.
• Prøveglasset skal merkes med pasientens fulle
navn og fødselsnummer (11-siffer) før prøven tas.
Hvis ikke navn og fødselsnummer står på barkodeetiketten, skal denne også på glasset.
• Prøvetakers signatur må doku-menteres på
rekvisisjonen. Prøvetaker signerer for at IDkontroll er utført.
Prøver som ikke er merket med navn og fødselsnummer vil ikke bli godtatt av blodbanken. Prøvene
blir kastet og nye prøver må tas. Har kvinnen ikke
fått personnummer, kan det godtas at prøven er
merket med bare navn og fødselsdato. Det må
da stå på rekvisisjonen at pasienten mangler
personnummer/D-nummer. Vi forventer at ved evt.
neste prøve at kvinnen har fått personnummer/
D-nummer.
Ang. signatur:
Den som signerer på rekvisisjonen signerer for at
identifisering av pasienten med navn og fødselsnummer (11-siffer) er utført, som beskrevet ovenfor.
Signaturen må være sporbar i ettertid. Dette ivaretas ved at man har en signaturliste for alle ansatte
på legekontoret. Signaturliste bør inneholde fullt
navn, signatur og dato.
Den første prøven til ABO/Rh(D)-typing og
antistoffscreening skal tas i svangerskapsuke 12-16.
Hensikten med undersøkelsen er å påvise irregulære blodtypeantistoffer med potensiell betydning
for fosteret. Disse vil mest sannsynlig ikke påvises
før uke 12. Dersom prøven blir tatt før svangerskapsuke 12, vil vi be om ny prøve.
Med vennlig hilsen
Blodbanken Bærum sykehus
PKO-nytt · Mars 2015
Klinikk for medisinsk diagnostikk
PCR for påvisning av tarmpatogene
mikrober i fæces
Fra 1. mars endres metoden for
primær påvisning av tarmpatogene bakterier fra dyrkning
til PCR-påvisning. Dette gjelder
foreløpig kun for prøver mottatt
ved vår seksjon Drammen. Alle
fæcesprøver som mottas for
utredning med tanke på infeksiøs diaré vil bli undersøkt med
tanke på 8 ulike bakterier og 3
parasitter. Fæcesprøven sendes
som rik penselprøve på fæcalSwab (Cary Blair medium).
Vi undersøker på:
1Campylobacter
2) Salmonella
3)Shigella
4) Yersinia enterocolitica
5)EHEC
(Enterohemoragisk E.coli)
6) EPEC (Enteropatogen E.coli)
7) EIEC (Enteroinvasiv E. coli)
8) ETEC (Enterotoksigen E.coli)
9) Giardia lamblia
10)Cryptosporidier
11) Entamoeba histolytica
Negative svar kan rapporteres
allerede dagen etter at prøven er
mottatt og registrert hos oss.
Positive svar vil også kunne rapporteres dagen etter med enkelte
begrensninger:
1) Campylobacter besvares
umiddelbart. Prøven vil
ikke bli dyrket sekundært,
siden resistensbestemmelse ikke utføres rutinemessig. Dersom resistensbestemmelse ønskes,
for eksempel ved alvorlig
sykdom eller behandlingssvikt, må laboratoriet få
spesifikt beskjed om dette
på forhånd.
2) Salmonella besvares
umiddelbart men blir
forsøkt dyrket og resistensbestemt. Som tidligere
blir ikke resistensfunnene
rapportert rutinemessig.
3-7) Shigella og EIEC har identiske virulensgener. Preliminært svar vil derfor åpne
for begge muligheter. EIEC
gir Shigella-lik infeksjon,
så klinisk betyr forskjellen
lite. Prøven blir dyrket for
om mulig å kunne skille
mellom disse og å utføre
resistensbestemmelse.
4) Yersinia enterocolitica blir
forsøkt dyrket for å kunne
utføre serotyping. Kun O:3
og O:9 anses både humant
patogene og forekommer i
Norge. Dersom en av disse
ikke kan bekreftes hos oss
er funnet sannsynligvis
uten klinisk betydning.
Patogene isolater resistensbestemmes.
5) EHEC rapporteres uten resistensbestemmelse. Skal
uansett ikke antibiotikabehandles.
6) EPEC rapporteres uten
resistensbestemmese. I
enkelte tilfelle kan det være
vanskelig å skille mellom
EHEC og EPEC. Begge
funn vil derfor bli forsøkt
dyrket.
8) ETEC rapporteres uten ytterligere analyser. ETEC er
vanligste årsak til ”turistdiaré” og skal ikke antibiotikabehandles.
9-11) Parasittanalysene rapporteres uten ytterligere
analyser.
Når dyrkning utføres sekundært
etter positivt PCR-funn (punkt
2-7) vil rekvirenten motta et nytt
svar som supplement til PCRresultatet.
Dersom mikroskopiundersøkelse
på forekomst av parasittegg i
fæces ønskes må separat prøve
på parasittmedium sendes og
indikasjonen være klar og angitt
på rekvisisjonen (eksempelvis
langvarig diare etter utenlandsopphold). Negativt resultat på
Fæces-PCR bør foreligge først.
Ved eventuelt ønske om virusanalyser i tillegg (PCR for Norovirus, Adeno- og Rotavirus) må
dette rekvireres separat. Dette
gjelder også for påvisning av
Clostridium difficile toxin.
Det er en målsetning også å
inkludere prøver fra AskerBærum-området i dette opplegget fra slutten av 2015. Nærmere
informasjon om dette vil følge
senere.
Vestre Viken 30.01.2015
Pål A. Jenum
Avdelingssjef, professor dr.med.
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Vestre Viken HF
PKO-nytt · Mars 2015
Klinikk for medisinsk diagnostikk
Avdeling for bildediagnostikk
SMS - påminnelse for
bildediagnostikk
Pasienter som skal til poliklinisk
undersøkelse ved Avdeling for
bildediagnostikk ved alle sykehusene i Vestre Viken får nå SMS
to dager før timen. For å sikre
dette minner vi om at mobilnummer til pasienten må
noteres på henvisningen.
SMS-påminnelse gjør det lettere
for pasientene å huske undersøkelsene sine og vil dermed
bidra til å redusere forsinkelser
i pasientforløp.
HPR-nummer
Vi minner om Innhold i henvisninger under Henvisningsstøtte,
og da spesielt at HPR nummer
må fremkomme tydelig på henvisningen.
Vi minner om Mobil røntgentjeneste
Mobil røntgen tilbys pasienter i
sykehjem og omsorgsboliger
i Asker, Bærum, Drammen,
Hurum, Lier, Nedre Eiker,
Røyken, Sande, Svelvik og
Øvre Eiker.
Boligene må ha trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig
strømtilførsel (16 A-kurs med
jordet kontakt), vanlig dørbredde
– og det må være personale til
stede ved undersøkelsen for
eventuell assistanse.
Mobil røntgen kan utføre:
Røntgen av skjelett, lunger,
oversikt abdomen (uten bruk av
kontrastmiddel).
Mobil røntgen kan ikke utføre:
Røntgen av hode, nakke, MR,
CT og ultralyd
Ved kliniske symptomer som
tilsier innleggelse på sykehus,
skal Mobil røntgen ikke benyttes.
Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse.
Henvisning må utfylles og ligge
klar når undersøkelsen skal
utføres.
Mobil røntgen er tilgjengelig:
Mandag – fredag kl. 8 – 15.
Bestilles ved å ringe
tlf. 468 80 800
eller ved å sende henvisning til:
Vestre Viken, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sh., 3004 Drammen.
Bildene beskrives av radiolog
enten ved Drammen eller
Bærum sykehus – avhengig av
hvor pasienten hører hjemme.
Svar sendes henvisende lege via
elektronisk meldingsutveksling
eller ordinær post.
Ved undersøkelser som er merket ”Haster”, gis svar pr. telefon
til henvisende lege samme dag.
NB!
Viktig med telefonnummer til
henvisende eller til annen lege,
evt. legevakt som kan kontaktes
ved funn.
Hjemmeside for Mobil røntgen
finnes via www.vestreviken.no
Helene Vanberg (radiograf )
PKO-nytt · Mars 2015
Drammen sykehus
Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager
Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - [email protected]
Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - [email protected]
Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - [email protected]
Håvard Viken - Nevrologi, Revmatologi, Rehabilitering, Kir./Ort. og akutt - [email protected]
Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - [email protected]
Anne Hilde Crowo - Avd. for gynekologi og fødselshjelp og Klinikk for medisinsk diagnostikk - [email protected]
Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - [email protected]
Prosjektet ” Barn og ungdom med
kroniske smerter ” i Buskerud.
Trinn I : Fastlegene i Buskerud ga
i 2014 tilbakemelding på spørreundersøkelse at mange av dem
månedlig hadde flere pasienter
mellom 5-15 år med smerter.
Smertene er spesifisert som
mage, hode, muskel/skjelettsmerter og annen type smerter.
Artikkelen med disse resultatene
bearbeides nå.
Trinn II: Nå ønsker vi å komme
i kontakt med disse pasientene
og deres foreldre slik at vi kan
intervjue dem og få mer innblikk i
deres smerteproblematikk.
Vi trenger fastlegekollegaer i
Buskerud sin hjelp til dette!
Fint hvis fastlegene kontaktet
undertegnede når dere har hatt
pasient mellom 5-15 år med
smerter i en måned eller lenger.
Dere må bare spørre pasient og
foreldre om det er greit med et
lite intervju.
Samtykkeskjema og annet ordnes
av oss.
Kunne dere sende meg en mail
eller ringe /sende sms om at nå
har dere en slik pasient, så kontakter jeg dere tilbake.
Persondata skal ikke sendes på
sms eller mail.
Prosjektet har REK godkjenning.
Tanken er at man etter hvert skal
kunne spore opp og hjelpe denne
pasientgruppen bedre.
Med vennlig hilsen
Overlege Anne Brodwall, BUPA
Ungdomsseksjonen for ø-hjelp
Kontakt: [email protected]
eller tlf. 32861950/93063095.
Gutt med hodepine.
PKO-nytt · Mars 2015
Hjertemedisinsk avdeling informerer
om ablasjon:
Vi ser av og til alvorlige komplikasjoner etter ablasjon, og erfarer at både pasienter og leger ofte har
et litt for optimistisk perspektiv på inngrepet.
Total varighet av prosedyren er 1-3 timer, i noen
tilfeller opp mot 6 timer. Inngrepet er vellykket hos
60-70%, best resultater ved paroxysmal flimmer,
noe dårligere ved persisterende flimmer.
I Norge praktiserer man en øvre aldersgrense på 70
år. Pasienten må ha vært til ekko, og prosedyren egner seg først og fremst for de som har en tilnærmet
normal ekkoundersøkelse. Rikshospitalet ønsker at
pasienten har prøvd minst et antiarytmikum, med
terapisvikt, før de bli akseptert for ablasjon (Tambocor, Multaque, Sotalol eller Cordarone).
Prosedyren gir kun symptomlindring, den gir ingen effekt på verken sykelighet, hjerneslag eller
dødelighet. Alle pasienter som skal behandles med
radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke
blodfortynnende behandling før og 6 mnd etter
prosedyren. Pasienter som har en CHA2DS2VASC
score på 2 eller høyere, må fortsette med livslang
Marevanbehandling, selv etter en vellykket ablasjon,
fordi nesten alle pasienter har ikke symptomgivende
episoder med atrieflimmer, som kan gi hjerneslag.
Beregning av Cha2ds2vasc og risiko:
(Det finnes flere enkle kalkulatorer, f.eks:
http://www.mdcalc.com/cha2ds2-vasc-scorefor-atrial-fibrillation-stroke-risk/
Manuel beregning:
Congestive Heart failure: 1
Hypertension: 1
Age: < 65 = 0, 65-74 = 1. > 75 = 2
Diabetes: 1
Stroke/TIA: 2
Vascular disease: 1
Sex: Male = 0, Female = 1
Årlig risiko for slag ved økende score:
0 => 1,9%, 1=>2,8%, 2=>4,0%, 3=>5,9%, 4=>8,5%,
5=>12,5%, 6=>18,2%
PKO-nytt · Mars 2015
Bærum sykehus
Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager
Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - [email protected]
Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - [email protected]
Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - [email protected]
Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - [email protected]
Axel Einar Mathiesen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - [email protected]
Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - [email protected]
Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - [email protected]
Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/BUPA/Bærum DPS - [email protected]
Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - [email protected]
Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - [email protected]
Nå får man medikamentskrin til døende
pasienter ved ringeresept!
For å gjøre det enklere å ordinere ”medikamentskrin” til symptomlindring av døende pasienter,
er det avtalt med sykehusapoteket på Bærum at
fastlege kan ringe inn og ordinere ”medikamenter
til medikamentskrin” over telefon. Farmasøyt vil da
lese opp de fire medikamentene som skrinet skal
inneholde, og legen godkjenner. Medikamentene
skrives på blåresept §2-90 og gis ut uten egenandel.
Hjemmesykepleie skal stå for nødvendig utstyr som
kanyler etc.
Medikamentskrinet skal inneholde:
Morfin amp 10 mg/ml No 1 ml x 10
Haldol amp 5 mg/ml No 1 ml x 5
Midazolam 1 mg/ml No 5 ml x 10 eller
Midazolam 5 mg/ml No 1 ml x 10
Robinul amp 0,2 mg/ml No 1 ml x 10
(obs, det går fire ampuller daglig)
Det kan printes ut behandlingsalgoritme
og ordinasjonsskjema ved å gå inn på:
http://www.vestreviken.no/omoss_/
avdelinger_/palliativt-team_/nettverkfor-ressurssykepleiere-innen-palliasjonog-kreftomsorg_/Sider/
medikamentskrinretningslinjer.aspx
Evnt. søke opp ”medikamentskrin voksne”
ved bruk av google, f.eks den utarbeidet av
Helse Bergen.
Medisinskrin
PKO-nytt · Mars 2015
Ortogeriatrisk tilbud åpnet ved Bærum
sykehus
Målet er bedre livskvalitet og økt funksjonsnivå for
hoftebruddspasienter.
Det nye tilbudet, som ble offisielt åpnet i dag, innebærer at det ortopediske og geriatriske miljøet
samarbeider tett om behandlingen av pasienter med
hoftebrudd.
Teamet som nå er permanent på plass, består av
geriater, ortoped, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk farmasøyt.
Teamet sørger blant annet for gjennomgang av
medisiner og tiltak med tanke på forebygging av fall
og behandling av benskjørhet.
Studier av ortogeriatri, blant annet fra St Olavs
hospital i Trondheim, viser at pasienter med hoftebrudd som får et slikt tilbud, trenger mindre tid på
sykehjem etter operasjon.
- Flere kunne reise rett hjem og pasientene rapporterte at de var mindre redde for å falle. Selv om
tilbudet innebærer noe lenger liggetid på sykehus,
vil det spare fellesskapet for store summer til
sykehjem og rehabilitering.
Ortogeriatrisk
Tilbud om medikamentell abort i praksis
Det er igangsatt et prøveprosjekt i regi av Helsedirektoratet hvor avtalespesialister i gynekologi ved
Sandvika Spesialistsenter kan tilby medikamentell
hjemmeabort for gravide som begjærer svangerskapsavbrudd før 9. svangerskapsuke.
Kvinnen må være frisk, forstå norsk og >18 år.
Man følger samme behandlingsregime som ved
gynekologisk poliklinikk. Kvinnen kan selv ta kontakt
med legekontoret. Det er ikke behov for henvisning.
Med vennlig hilsen
Oskar Johan Skår Lege, spes gyn/obst
Runa S. Aabø
Lege, spes gyn/obst
PKO-nytt · Mars 2015
Ringerike sykehus
Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager
Pål Steiran
- PKO-leder/avd.
for gyn. og fødselshjelpbevertning, - [email protected]
Dialogdag -­‐ evaluering bes alle om å Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - [email protected]
melde seg på til: Mette190315 Lerfaldetarrangerte - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri
- [email protected]
PKO [email protected]
Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - [email protected]
dialogdag ved Ringerike sykehus. 32 fastleger møtte, et antall vi syntes var bra. en.no innen 8. april. Status presens, somatisk undersøkelse: Blodprøver: Mor har samtykket til henvisningen Far har samtykket til henvisningen Pasienten (over 120515
16 år) har BLF-møte
samtykket til henvisningen m/Ingvard
Wilhelmsen
Behov for tolk (ja / nei) DIALOGDAG - EVALUERING
190315 arrangerte PKO dialogdag ved
Ringerike sykehus.
Tilbakemeldingene tilsa at 32
fastleger
vi syntes
dette møtte,
er noe vet
i bantall
ør gjenta, var bra.
gjerne fast/årlig?, og at man Tilbakemeldingene
tilsamat
burde sette av enda er dette
tid er noe
vi
bør
gjenta,
gjerne
til selve dialogen, dvs mer fast/
årlig?,
og at man
burde
sette av
ubundet tid. Det er også enda mer tid til selve dialogen,
ønsket et tilsvarende dvs mer ubundet tid. Det er også
arrangement i Hallingdal, ønsket et tilsvarende arrangement
som vi skal forsøke å få til i i Hallingdal,
som vi skal forsøke å
dialog (
!) legene der. der.
få til i dialog m
(!)ed med
legene
Traumeseminar
ons 150415
Traumeseminar ons kl.15.00-19.30
150415 kl.15.00-­‐19.30 Sted: Glassgangen, RS
eHenvisningsmal til BUP
Overlege Anselm Kiersch ved
BUP, RS informerte (på vår nylig
Kjent for de fleste, professor ved
avholdte dialogdag) om et alter UIB, driver sin hypokondriklinikk
nativ til BUPs papirskjema hvis
med kognitiv korttidsterapi;
man
ønsker
å
henvise
elektronisk:
eHenvisningsmal til BUP 5 timer for bergensere, 2 timer
Legg inn en mal i egen EPJ som
Overlege A
nselm K
iersch for andre.
ivaretar de nødvendige bak ved BUP, og
RS personaliaopplysinformerte (på grunns Foredragets
tittel:
ningene.
BLF-­‐møte 120515 vår nylig avholdte m/Ingvard W
ilhelmsen ”Sjef
i
eget
liv.
Hvordan kan vi
dialogdag) om et alternativ best mulig takle all verdens press,
Forslag
mal for henvisning
til BUPs ptil
apirskjema hvis Kjent for de og
fleste, professor stress
omstillinger”.
til
BUP
man ønsker å henvise ved U
IB, d
river s
in Mor
elektronisk: med Medlemsmøte
i Buskerud lege(navn, adresse, mobilnummer): hypokondriklinikk kognitiv korttidsterapi; 5 forening
tirs
120515
kl. 18.30.
Far
Legg inn en mal i egen EPJ timer for bergensere, 2 (navn,
adresse,
som ivaretar de nmobilnummer):
ødvendige timer for andre. Foredragets Sted:
gamle
Henvisningsdiagnose
bakgrunns-­‐ og tittel: ”Sjef Det
i eget liv. fengselet
i
Hønefoss,
Storgt.9,
(mistanke
om):
Hvordan kan vi best mulig personaliaopplysningene. Hønefoss
Omsorgssituasjon
takle 3510
all verdens press, (samboende/skilt,
Forslag til mal for søsken):
stress og omstillinger” Middag ogi Bsosialt
samvær for
Aktuell
problematikk
Medlemsmøte uskerud henvisning til BUP legeforening tirs 120515 kl. egen regning
i restauranten
(psykiske symptomer,
18.30 Mor (navn, adresse, etterpå for de som ønsker.
funksjonsnivå):
Sted: Glassgangen, RS mobilnummer): Sted: D et g amle f engselet i Hønefoss, torgt.9, 3510 Far (navn, adresse, MetteSLerfaldet
Fin anledning
til åtil oppdatere
seg
Status
presens,
somatisk
Fin anledning å Status presens, somatisk ering bevertning, bes alle om å Hønefoss mobilnummer): [email protected]
på moderne
traumebehandling.
undersøkelse:
oppdatere seg på moderne undersøkelse: Middag og sosialt samvær Henvisningsdiagnose melde s
eg p
å t
il: for seminaret er
Blodprøver:
traumebehandling. PKO Målgruppen
Blodprøver: for egen regning i (mistanke om): alle [email protected]
er interesserte, og som
MorMor har hsamtykket
til til ar samtykket erike restauranten etterpå for de Omsorgssituasjon en.no innen . april. På
Målgruppen for s8eminaret jobber
med
traumepasienter.
henvisningen
henvisningen som ønsker. (samboende/skilt, s
øsken): ger Status presens, somatisk bevertning, bes alle om å er av
alle begrenset
som er interesserte, grunn
plass og bevFar
har
samtykket
til
henvisningen
Far h
ar s
amtykket t
il Mette Lerfaldet Aktuell problematikk undersøkelse: yntes var melde seg på til: Pasienten
(over 16 år)
ertning,
besjobber alle om
å melde seg
og som med henvisningen (psykiske s
ymptomer, [email protected] Blodprøver: har
samtykket
til
henvisningen
på[email protected]
til:
[email protected] (
over 1
6 å
r) h
ar traumepasienter. På grunn funksjonsnivå): Mor har samtykket til en.no innen 8. 8.
april. Behov
for tolk t(ja
/ nei)
viken.no
innen
april.
samtykket il henvisningen av b
egrenset p
lass o
g henvisningen tilsa at Behov for tolk Far har samtykket til (ja / nei) gjenta, var henvisningen g at man Pasienten (over 16 år) har a mer tid samtykket til henvisningen t eHenvisningsmal til BUP vs mer Behov for tolk (ja / nei) , også Overlege Anselm Kiersch an e ved B
UP, R
S i
nformerte (
på id ngdal, PKO-nytt · Mars 2015
Kongsberg sykehus
Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager
Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - [email protected]
Terje Sandvik - Somatiske avd./Psykiatri/IKT - [email protected]
Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - [email protected]
HENVISNING TIL COLONO- OG GASTROSKOPI
Vi erfarer nå at stadig flere
pasienter henvist til gastro- og
colonoskopi ikke har vesentlig
organisk sykdom, og dermed at
pasienter med kreft og annen
alvorlig sykdom blir stående for
lenge i kø. Fordi colorectal kreft
er økende i Norge, vil vi i tråd
med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente retningslinjer
heretter prioritere til colonoskopi
de pasienter som har ”alarmsignaler”:
• Makroskopisk synlig blod fra
tarmen
• Positiv undersøkelse på okkult
blod i avføringen.
• Klart patologisk (≥2-300)
fecal calprotectin- verdi
(”fecaltest”)
• Signifikant ufrivillig vekttap
(≥ 5 % siste 6 måneder)
• Anemi (jern-, B12-,
folatmangel?)
• Nyoppstått endring
i avføringsmønster
Husk: Rektal eksplorasjon.
Mange rektumcancere kan palperes med en normalt lang finger!
Se også ”Pakkeforløp tykk- og
endetarmskreft” på
www.helsedirektoratet.no.
I tillegg vil vi selvsagt legge vekt
på:
• Alder over 50 år.
• Colorectalcancer hos nære
slektninger under 50 år.
• Nattlige symptomer.
• Tidligere operative inngrep.
• Resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s,
blodprøver osv)
• Andre individuelle forhold
i tråd med prioriteringsveilederen i fordøyelsessykdommer.
• Calprotectin i fæces er en
meget nyttig test for å skille
mellom inflammatorisk tarmsykdom og ”irritabel tarm”,
men den er ikke spesielt egnet
som cancer-markør.
Lignende forhold gjelder
gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere.
Vi vil prioritere de som har:
•Alder ≥ 50 år med nyoppstått
”dyspepsi”
• Signifikant ufrivillig vekttap
(≥ 5 % siste 6 måneder)
• Positiv undersøkelse på okkult
blod i avføringen.
• Progressiv dysfagi
(svelgvansker)
•Odonofagi
(smerter ved svelging)
• Uforklarlig jernmangelanemi
• Persisterende oppkast
• Palpabel tumor eller lymfadenopati
Blodig oppkast med/uten svart
avføring innebærer hast og bør
henvises telefonisk. Det må
avklares med bakvakt på Kongsberg Sykehus om pasienten skal
direkte til Drammen Sykehus
eller må innom Kongsberg Sykehus for stabilisering først.
Helicobacterstatus oppgis hvis
kjent sammen med eventuelt andre individuelle forhold. Vi anbefaler testing m.t.p. cøliaki på vid
indikasjon hos yngre pasienter
med diffuse symptomer.
Yngre pasienter med lette/
moderate reflukssymptomer
vil i større grad enn tidligere bli
avvist, de skal (prøve) behandles med H2 blokkere i to uker.
Prisen på disse medikamentene
er nå såpass lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar. Ved manglende effekt eller
residiv etter kur kan man vurdere
å henvise til gastroskopi etter
råd under.
Henvisningen må inneholde
oppdatert medikamentliste.
Vær spesielt oppmerksom på
medikamenter som kan øke
blødningsfaren ved biopsi.
Hensikten med dette er at vi
skal settes i stand til å prioritere
bedre. Vi vil understreke at vi
ønsker å fortsette å gi pasientene
og våre samarbeidspartnere god
og adekvat helsehjelp i rimelig
tid innenfor vårt fagområde, men
vi må redusere ventetiden for de
”riktige” pasientene ved å prioritere de pasientene der sannsyn-
ligheten for signifikant sykdom
er størst. Dessuten vil vi selvsagt
fortsatt være villige til å diskutere
enkeltpasienter som ikke passer
inn i skjematiske oppsett.
Følgende opplysninger vil gjøre det lettere å gi dine pasienter rett prioritet:
Bakgrunnsinfo bør være kort og presis. Ta kun med det som er aktuelt for problemstillingen.
Symptomer:
Hvis det er mistanke om malignitet må det komme tydelig
frem.
Reflux symptomer (sure oppstøt og halsbrann), terapi forsøkt.
Mavesmerter, vekttap.
Diaré. mer enn 3 løse avføringer per døgn. Reiseanamnese og
evt. dyrkningssvar.
Kvalme, oppkast eller nedsatt allmenn-tilstand. Angi varighet
og alvorlighetsgrad av symptomene.
Klinisk undersøkelse:
Status lokalis og glandelstasjoner.
Blodprøver:
Hb, MCV, Ferritin, SR, s-jern og transferrin, eventuelt folsyre/
B12 og anti –tTG
Avføringsprøver:
Hemofec x 3/FOB. Fecaltest (calprotectin) hvis relevant i
avklaring mellom organisk og funksjonell tarmlidelse, svar
bør foreligge før henvisning.
Calprotectin: Lett økte verdier (50-200 mg/kg) bør kontrolleres med en ny prøve før man henviser til colonoskopi,
dersom det ikke foreligger alarmsymptomer som blødning
og vekttap.
Radiologiske undersøkelser:
Ultralyd / CT abdomen kan være en relevant undersøkelse dersom magesmerter er det dominerende symptom.
Enkelte pasienter vil etter eradikasjon av H. pylori bli bedt om å kontrollere status med pusteprøve på
med pol. Dette gjøres tidligst 10-12 uker etter gjennomført behandling. Serologiske prøver av H. pylori
skal ikke brukes.
Avd. Overlege
Kjell Berget
Overlege
Arnt Sagosen
PKO-nytt · Mars 2015
HENVISNINGSRUTINER DVT KONGSBERG
SYKEHUS
Prosedyrens hensikt er å bedre effektivitet i pasientforløpet til pasienter
med mistenkt dyp venetrombose.
gitt poeng. Det påføres på røntgenrekvisisjonen at den er til bruk hvis
D-dimer >0,6.
Gjelder ikke-gravide pasienter som
oppsøker fastlegen med symptomer
på DVT i underekstremitet.
OB S ved dyspne, pleurittsmerter eller
synkope må lunge-emboli mistenkes.
Ved mistanke om lunge-emboli skal
pasienten henvises til medisinsk avdeling som øyeblikkelig hjelp.
Det gis fulldose anti-koagulasjon fram
til pasienten er avklart:
Klexane ® 1mg/kgx2 eller 1,5mg/
kgx1 subkutant
Fragmin® 100IE/kg x2 eller 200IEx1
subkutant, nb maks engangsdose
ikke over 18 000IE
Xarelto® 15mgx2 peroralt
Eliquis ® 10mgx2 peroralt
Fastlegens oppgaver:
Klinisk vurdering: Hvis mistanke om
DVT og ikke symptomer på lungeemboli utføres Wells score. Det
ønskes at CRP tas med tanke på differensialdiagnoser som infeksjon.
Wells score >3:
Pasienten henvises direkte til UL.
Henvisende lege tar kontakt med
røntgenavdelingen pr telefon (32
72 58 30/31 for å avtale time). Hvis
pasienten får time neste dag gis fulldose anti-koagulasjon (se over)
Wells score 0-2:
Henvisende lege skriver ut lab-rekvisisjon for D-dimer og røntgen-rekvisisjon for UL med alle nødvendige
kliniske opplysninger inkludert Wells
score og hvilke parametre som har
Valg av medikament og antall doser
før avklaring må avgjøres av henvisende lege avhengig av pasientens
øvrige tilstand (sykdommer, medikamenter, lever/nyrefunksjon) og tidspunkt for avklaring med D-dimer/
ultralyd.
Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk i 1.etg (D127)
neste virkedag, og det tas prøver til
D-dimer. Pasienten venter til svaret
foreligger (inntil 1 time).
Laboratoriets oppgaver:
D-dimer >0,6: D-dimerverdi påføres
rtg. rekvisisjonen, og pasienten bes
om å henvende seg til rtg.ekspedisjon for å avtale time til ultralyd.
D-dimer<0,5: Pasienten gis beskjed
om å reise hjem og kontakte fastlege
for videre oppfølging.
Røntgenavdelingens oppgaver:
Avtale time til ultralyd samme eller
neste dag.
Ved påvist DVT: Pasienten meldes til
akuttmottaket av røntgenavdelingen.
Håndteres videre av vakthavende
indremedisiner.
Ved negativ ultralyd: Pasienten gis
beskjed om å reise hjem og kontakte
fastlege for videre oppfølging.
(For legekontorer som selv utfører
D-dimer avtales UL-time direkte med
radiologisk avdeling for pasienter
med Wells score >3 eller 0-2 og samtidig forhøyet D-dimer.)
OBS: Ved sterk klinisk mistanke
(Wells score ≥ 3) og negativ ultralyd,
bør fastlege i samråd med radiolog
vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke.
Wells-score:
Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten for DVT.
Hvert kriterium utgjør 1 poeng, med
unntak av siste kriterium som utgjør
minus 2 poeng.
Legekapasitet innen fordøyelsessykdommer
ved Kongsberg Sykehus.
Første februar sluttet overlege
Dhatt ved medisinsk avdeling
Kongsberg og per dags dato er
skopi-kapasiteten halvert i tiden
fremover.
I den forbindelse må vi informere
om at ventetiden for undersøkelse
vil bli lengre og ber fastlegene
hjelpe oss å prioritere.
Når det gjelder Pakkeforløp
tykktarmskreft så vil nok det
kreve mye ressurser i fremtiden.
Fastlege er suveren i avgjørelsen
om hvem han/hun vil prioritere,
men man må gjerne ta en telefon
dersom man er usikker på prioritering.
Arnt Sagosen
Overlege med avd
med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke.
Wells-score:
ger på Pulike
kriterier
og gir2 0sannsynligheten
for
DVT. Hvert
på ulikeWells-score:
kriterier
og gir kriterium
sannsynligheten for DVT. Hvert kriterium
K O - n Et
y t t verktøy
· M a r s som
1 bygger
5
unntak av siste
kriterium
sommed
utgjør
minus
2siste
poeng.
utgjør
1 poeng,
unntak
av Et
kriterium
sompåutgjør
minusog2gir
poeng.
verktøy
som bygger
ulike kriterier
sannsynligheten for DVT. Hvert k
utgjør 1 poeng, med unntak av siste kriterium som utgjør minus 2 poeng.
/palliativ behandling
6 mnd.
+1
Aktivsiste
cancer,
dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd.
+1
stremitet eller nylig
gipset underekstremitet
+1
Paralyse/parese
underekstremitet ellerParalyse/parese
nylig gipsetunderekstremitet
underekstremitet
eller nylig gipset underekstremitet
+1
Aktiv cancer, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd.
er eller større kirurgisk
inngrep siste
mnd. eller størreNylig
+1
sengeleie
> 3 dager
ellermnd.
større kirurgisk inngrep siste mnd.
Nylig sengeleie
> 3 dager
kirurgisk
inngrep
siste
+1
+1
+1
+1
Lokal ømhet langs området
det til dype venesystem
+1 til dype venesystem
Lokal ømhet langs området til dype venesystem
+1
+1
tremiteten (bør måles)
Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles)
+1
Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles)
+1
+1
Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (10 cm under tuberositas tibiae) +1
mmenlignet med Legghevelse
asymptomatisk
(10 cm under tuberositas
tibiae)
+1sidei (10
> 3side
cm sammenlignet
med
asymptomatisk
cm underekstremitet
under tuberositas tibiae) +1
Pittingødem,
hvis mest uttalt
aktuelle
uttalt i aktuelle underekstremitet
+1 ikke varikøse vener i aktuelle underekstremitet+1
Dilatasjon
av overflatiske,
Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle
underekstremitet
Hatt DVT før
ke, ikke varikøseDilatasjon
vener i aktuelle
underekstremitet
+1underekstremitet
av overflatiske,
ikke varikøse vener i aktuelle
+1
Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT
Hatt DVT før
sannsynlig enn Alternativ
DVT
diagnose mer sannsynlig enn DVT
+1
+1
-2
-2
Wells score Score DVT sannsynlighet i %
Score DVT sannsynlighet i %
≥3
53 % - Høy
≥3
53 % - Høy
1-2
17 % - Middels
1-2
17 % - Middels0-­‐2 0
5 % - Lav
0
5 % - Lav
≥3 Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk neste virkedag forD-­‐dimer Positiv (≥0,6) Pasienten bes henvende seg på radiologisk avdeling for å avtale time til ultralyd Henvisende lege ringer radiologisk avdeling for avtale om ultralyd Negativ (≤0,5) Radiologisk undersøkelse ikke indisert, pasienten henvises tilbake til fastlege. EMNEKURS I KLINISK MEDISINSK
DIAGNOSTIKK
Det arrangeres i år kurs for
fastleger på Holmen fjordhotell
18. til 19. september. Kurset blir
søkt godkjent som emnekurs.
Tema blir klinisk medisinsk diagnostikk. Første del av kurset vil
fokusere på radiologiske undersøkelser ved mistanke om kreft,
og henvisning til pakkeforløp
kreft . Deretter blir laboratorie-
utredninger i allmennpraksis
belyst, og denne delen er tilrettelagt for helsesekretærer. Da blir
det blant annet spennende tema
som anemiutredning, proteinuri
og preanalytiske faktorer.
Mikrobiologene vil belyse resistensproblematikk samt PCR
metodens muligheter.
Vi håper å kunne få til en hyggelig
festmiddag for alle på Holmen
fjordhotell denne kvelden.
Meld deg på link:
https://www.deltager.no/
emnekurs_september2015.
+1
+1
+1
-2
PKO-nytt · Mars 2015
Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng»
for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på.
Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne.
Tema: PAKKEFORLØP FOR KREFT
Tid: Torsdag 7. mai 2015 kl. 17-20.
Sted: Auditoriet Drammen sykehus
Pris: Gratis
Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får
«løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor
mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett
samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og
matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere.
PKO Bærum sykehus inviterer:
Tema: Pakkeforløp kreft
Tid: Onsdag 29.april kl 16.30-20.30
Påmelding innen 21.04.15 til:
[email protected]
Sted: Auditoriet Bærum sykehus
For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne
ved legekontorene.
Generell orientering om pakkeforløp som
er innført og de som skal innføres 1. mai.
For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger,
kommuneleger, leger og andre ansatte på sykehuset,
private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene.
Gjennomgang av pakkeforløpene med
praktisk info og fokus på utredning og
henvisning fra fastlegenes side.
Hold av kvelden, program kommer senere.
Programmet er under utarbeidelse:
Gjennomgang av de fire pakkeforløpene som er
kommet. Praktisk info med fokus på utredning og
henvisning fra fastlegenes side.
Drøfting av ordningen generelt og om de forløpene
som kommer i løpet av året.
Kasuistikker som viser hvordan ordningen har
fungert i praksis så langt.
Oversikt fra sykehusets spesialister om hvordan de
bruker ordningen, omfang, prioritering, praktiske
poenger.
Informasjon fra koordinatorene om deres rolle i
pakkeforløpene.
Pris: Gratis
Velkommen!
PKO-nytt 1-2015
Utgitt: Mars 2015
Opplag: 800
Layout og trykk: Wittusen & Jensen

Similar documents