Matematikk i barnehagen

Transcription

Matematikk i barnehagen
Regionalt nettverk for barnehagar
Aurland 05.10.2015
Solbjørg Urnes Johnson
Matematikk
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
• Matematikken har sitt utgangspunkt i undersøkelsen av
figurer og regning med tall, og den har utviklet seg
videre gjennom bruken av abstrahering og logiske
slutninger. Det fins ingen allment anerkjent definisjon
av matematikk, og i dag blir den vanligvis beskrevet
som en vitenskap som dreier seg om å undersøke
abstrakte strukturer, deres egenskaper og mønstre.
Matematikere utforsker slike begreper i et ønske om å
formulere nye hypoteser. Matematiske teorier blir
verifisert i en streng deduksjonsprosess ut fra et sett
valgte aksiomer og definisjoner.[1]
Symbolspråk
Matematikk er språk
• Matematikk er språk, eit kraftfullt symbolspråk som
stort sett fungerer internasjonalt, fullt av
konvensjonar som beskriver kva symbola betyr og
korleis dei skal uttalast.
• = 𝑜𝑔 ≠
Likheitsteiknet stammar frå 1557
Ulikheitsteiknet frå byrjinga av 1600-tallet
Kvifor skriv vi brøken som vi gjer?
• Barn kan skrive slik:
1
2
2
1
3
1
1
3
1
3
• Skrivemåten er
vedteken innafor
matematikken, det er
konvensjon
Tala er symbol på ei bestemt mengde
Piaget
Stadieteori
Alder
Stadium
Hovudkjenneteikn
Språk
0-2 år
Sensori-motorisk
Konstruksjon av
permanente
gjenstander,
internaliseing av ting
Substantiv
2-7 år
Pre-operasjonelt
Internalisering av
handlingar
Verb, setningar,
fantasering
7-12 år
Konkret-operasjonelt Reversibilitet, derav
konversasjon
Frå 12 år
Formelt- operasjonelt Heilskapsforståing,
Betingelseslogikken kan rivast laus setningar, allmenne
frå det konkrete
uttrykksmåtar
innhaldet, kan studere
samanhengar og
forhold mellom
samanhengar
Forklaringssetningar
Frå konkret til abstrakt
Abstrakt nivå
Symbol
Halvabstrakt nivå
Ikonisk, forenkla
Halvkonkret nivå
Teikningar, bilete
Konkret nivå
Ting, brikke
Direkte bruk av konkretar
Konkret modell, her blir brukt andre ting enn det som står i opgåva
Vygotsky
Språket
• Språket er det sosiale uttrykk for tenkning
• Språk
- reiskap i Vygotskys teori
- reiskap for læring
• Egosentrisk tale – indre (stille) tale – tenkning
• Vygotskys sonebegrep
- den aktuelle sonen, det barnet kan
- den potensielle sonen, der barnet blir utfordra
- samanheng mellom sonene og læreplanens
omgrep om tilpassa undervisning
Frå Rammeplanen
Gjennom arbeidet med tal, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
• tileignar seg omgrep som er greie å bruke
For å arbeide i retning av desse måla må personalet
• vere bevisste på sin eigen omgrepsbruk om
matematiske fenomen
• resonnere og undre seg saman med barna om
likskapar, ulikskapar, storleikar og tal og stimulere
evna til å bruke språket som reiskap for logisk tenking
• Gjennom leik, eksperimentering og
kvardagsaktivitetar utviklar barna matematisk
kompetanse.
KL06 Føremål
• Kommunikasjon
- resonnere
- argumentere, kommunisere
- bruke symbol og formalisme
• Problemløysing
- løyse problem i og med matematikk
- lage og bruke matematiske modellar
• Hjelpemiddel - bruke hjelpemiddel
Kvardagsproblem
Korleis dekke eit bord?
Kvardagsproblem
Kva kan eg kjøpe for pengar?
Kvardagsproblem
Korleis bygge og snekre?
• Hyttebygging
Her har barna samanlikna
lengder, anslått og målt.
Dei har bestemt vinklar og
høgde og laga ei hytte
som er blitt stor nok til å
vere inni og liten nok til å
kunna bli bygd
Kvardagsproblem
Korleis spele monopol?
• Barnemonopol
Barna bruker kunnskapane
sine om tal og teljing, både
når dei kastar terningen,
flytter brikkene og betaler
leigeavgift på eigedomen til
motparten
Leiken utfordrar
matematikk-kompetansen
og inviterer til samtale og
diskusjon
Kvardagsproblem
Forklare kvar ting er
• Teikne kart
Målet her var at foreldra
kunne finne fram til pulten
hennar når dei skulle på
foreldremøte
Kartet viser at ho kan kjenne
igjen og teikne ulike former,
bruke ein fornuftig
målestokk og plassere tinga
rett i forhold til kvarandre
Fundamentale matematiske aktivitetar
Bishops kategoriar
•
•
•
•
•
•
Forklaring og argumentasjon
Lokalisering
Designe
Teljing
Måling
Leik og spel
Forklaring og argumentasjon
• Grunngjeving og forklaring, resonnement og
logiske slutninga
• Døme 1: Per er 5 år og Kari dobbel så gammal.
Då er Kari 10 år fordi fem og fem er ti.
• Døme 2:
2+𝑎 >2⇒𝑎 >0
Lokalisering
• Finne fram, orientere
seg i rommet, forholde
seg til målestokk
Designe
• Former og figurer,
mønster og symmetri,
arkitektur og kunst.
Teljing
• Teljing, mengd,
teljesystem, talsystem
og rekning
Måling
• Samanlikningar,
måleeiningar og
målesystem, lengde,
areal, volum, tid, vekt
og pengar
Leik og spel
• Rolleleik, rollespel,
fantasileik, gøymsel,
strategispel,
terningspel, puslespel
• Leiken utfordrar
matematikkkompetansen og
inviterer til samtale og
diskusjon
Omgrep det er viktig å jobbe med
• Kvantitetsord
• Ordensrelasjonar
• Likheitsrelasjonar
• Storleikrelasjonar
• Lengde
• Høgde
• Breidde
• Tjukn
• Tyngde
Kvantitetsord
• Alle
• Mange
• Få
• Ingen
• Nokre
• Lite
• Mykje
Ordensrelasjonar
•
•
•
•
•
•
•
•
Den første
Den andre
Midten
Siste
Nest siste
Før
Etter
Bakom
• og fleire ordenstal
Likskapsrelasjonar
• Like
• Like mange
• Same
• Lik med
Storleiksrelasjonar
• Størst
• Mest
• Flest
• Barn blander ofte
saman ord som mest og
flest.
Lengde
• Lang, lengst, like lang, ulik lengde
• Kort, kortast, kortare enn
• Nest kortast, nest lengst
Breidde
• Brei, smal, vid
• Same breidde, lik brei, smalare enn
Tjukn
•
•
•
•
Tjukk, tynn, tjukkast, tynnast
Same tjukn, ikkje same tjukn
Like smal, smalare,
Nest tjukkast, nest tynnast
Tyngde
• Tung, lett, tyngst, lettast, like tung
• Ulik tyngde, same tyngde, ikkje same tyngde
Høgde
•
•
•
•
Høg, høgst, like høg
Låg, lågast
Høgre enn
Same høgde
Språk og språkuutrykk
• Den voskne har ansvar for å kome barnet i
møte
Kvar er det flest legoklossar?
eller
Svar:
I legoland
Barns matematikkspråk
Språk av 1. orden – kommunikasjons- og tankereiskap
• Teikning
• Fingerspråk
Språk av 2. orden - framandspråk
• Språk som det ikkje er naturleg for oss å
tenkje og uttrykke oss gjennom
• Barna må få framandspråk oversett
• Det matematiske symbolspråket er
framandspråk for barna
Matematikk i barnehagen
Engasjement og glede
Matematikk i barnehagen
Problemstillingar
• Korleis styrke omgrepsinnlæringa i
barnehagen?
• Diskuter bruken av eingongsbøker for
5- årsgruppa
– I kva grad kan desse vere til hjelp i arbeidet med
innlæring av omgrep?
Korleis styrke omgrepsinnlæringa i barnehagen?
• Bevisstgjering av omgrep
• Velje omgrep som tema i barnehagen for ein
periode
• Skrive om det i planen
• Informere foreldra
Diskuter bruken av eingongsbøker for 5-årsgruppa
• Stole på vår eigen praksis, jobbe konkret
• Kan få tips og idear, men må kritisk velje ut det
ein vil jobbe med
• Vil kanskje kunne lettare luke ut barn som
treng hjelp
• Barna får meir enn nok av dette på skulen

Similar documents