Skriving som grunnleggende ferdighet 17

Transcription

Skriving som grunnleggende ferdighet 17
Gardermoen september 2015
Ressurslærersamling
Trude Kringstad
Vibeke Lorentzen
Innhold




Rammer for
ressurslærersamlingene
Nettverkstanken
Tenkeskriving
Skriving som
grunnleggende ferdighet
o

fagspesifikk og
fagovergripende
skrivekompetanse
Eksempel fra ulike fag
Målsetting


Forankre forståelse for skriving som grf hos hver
enkelt lærer
Ufarliggjøre ideen om skriving som grf
Det handler om å oppfylle kompetansemålene
- skriving som grf er et naturlig redskap – ikke
noe som kommer i TILLEGG
Lærende nettverk
(udir., 2011)
Det er viktig å:

arbeide for felles forståelse og avklare forventninger, rollefordeling og avgrensninger av
samarbeidet. Det vil si at nettverksleder og nettverksdeltakere er klar over hva som forventes av
dem

knytte arbeidet i nettverkene tydelig til utviklingsprosessen på den enkelte skole

ha gjennomtenkt og planlagt struktur for samlinger/nettverksmøter med forhåndsdefinert innhold
og forpliktende og gjensidig deltakelse. Det vil si at alle deltakere stiller forberedt og bidrar med
erfaringer fra praksis på samlinger/nettverksmøter

ha jevnlige samlinger med krav om arbeid/utprøving i klasserommet mellom
samlinger/nettverksmøter

vektlegge erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. En del av dette handler også om å
utvikle en kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stille spørsmål ved
egen og andres praksis

ha faglige innlegg og litteratur som utfordrer egen praksis og bidrar til kompetanseutvikling

innhente ekstern kompetanse ved behov
Tenkeskriving og presentasjonsskriving
Tenkeskriving
Presentasjonsskriving
- Utforske og prøve ut tanker - For en leser eller lytter
- Alt er lov
- Få fram ideer
- For meg selv
- Uorden
Kan alle mestre
- Form og rettskriving er viktig
- Orden
Behov for mye støtte
Å samtale med arket
- når kan vi bruke tenkeskriving?
•
•
Som metode i
klasserommet
Som metode for deling i
kollegiet



Som utgangspunkt for
samtale
Som utgangspunkt for
refleksjon
Som utgangspunkt for
erfaringsdeling
Hvorfor er skriving så viktig?


Skriving er et viktig redskap for refleksjon
og utvikling av kunnskap i alle fag
Skriving er et redskap for å synliggjøre
kunnskap i fagene
Normprosjektet
•
•
•
Prosjektet har som mål å utvikle eksplisitte
forventningsnormer for skriving og prøve ut disse som
grunnlag for skriveopplæring og vurdering.
Klare normer for tekstkvalitet, mye og variert skriving i
alle fag, samt tydelige tilbakemeldinger til elevene er
kjernen i undervisningsoppleggene elevene har vært
gjennom.
De første resultatene fra prosjektet peker mot at tydelige
forventninger til tekstkvalitet og individuelt tilpasset
undervisning, gjør at elevene skriver oppsiktsvekkende
bedre enn kontrollgruppene.
Fem prinsipper for god
skriveopplæring
1. Skrive mye på fagenes
premisser, og bruke skriving i
kunnskapstilegnelsen.
2. Bruk formativ vurdering for
å fremme elevenes
skriveutvikling
3. Gjør elevene til strategiske
skrivere
4. Gi rammer som støtte for
elevenes skriving
5. Skap et klasserom der en
diskuterer tekst og skriving
Fem prinsipper for god
skriveopplæring
Viktige elementer i effektiv skriveopplæring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrivestrategier
Sammendrag
Samskriving
Tydelig formål
Tekstbehandlingsverktøy
Tekstbinding
7. Emnehjelp og planlegging av
tekst
8. Utforskende aktiviteter
9. Skriving som prosess
10. Studere modelltekster
11. Skrive for å lære
NB: Denne listen er ikke å betrakte som en fullstendig «læreplan».
Graham & Perin, 2007
SKRIV-prosjektet
•
•
•
10 teser om skriving i
alle fag (Jon Smidt)
Formålsrette
skriveaktivitetene
Sluttføring av
skriveprosjekter
Sett skriving på dagsorden!



Å skape en kultur for
skriving er å gjøre skriving
og lesing til en integrert del
av undervisninga
Å lære et fag er å kunne
snakke, lese og skrive om
og i faget
Å samtale om tekster
innebærer å få øye på
forfatterhåndverket:



Hvordan innledes en
fagartikkel?
Hvordan skapes struktur og
sammenheng?
Hvordan posisjonerer
skriveren seg i teksten?
Fagspesifikk
skrivekompetanse
Grunnleggende ferdigheter og Kunnskapsløftet som
Literacy-reform
«For første gang i norsk skolehistorie var
det slått fast at å forstå, lære og utøve et
fag ikke kan ses uavhengig av det å
skape mening med språket […] fagenes
grunnleggende mål er at elevene settes i
stand til å utøve fagrelevant skriving,
lesing og muntlighet.»
(Berge, 2005, s. 163)
Ferdighetene skal utvikles gjennom hele
skoleløpet
«Som litteraturviter synes jeg det er
vanskelig å uttale meg om hva skriving
er i matematikk og naturfag. Jeg kan i
praksis kun snakke med utgangspunkt i
norskfaget.»
(Veileder fra UH i UiU)
Disseksjon av kalveøye!
Gjennom det 5x5mm store hullet i
Dato: 25.05.12
Hensik: Disseksjonen skal vise hvordan et kalveøye er oppbygd.
netthinnen ut, kan man se inn til
glasslegemet.
Utstyr:

Kalvøye

Hansker

Skalpell

Saks

Pinsett

Petriskål

Rutepapir
Synsnerven ses tydelig som et rør ut fra
selve øyet.
Her deles øyet i en fremre og bakre del.
Fremgangsmåte:
Kjøtt og sener rundt øyet fjernes med bruk av skalpell,
saks og pinsett. Synsnerven bevares.
Deretter skjæres det ut et 5x5mm hull i netthinnen.
Øyet deles i to halvdeler, en fremre og bakre del. Linsen
som ligger inne i glasslegemet rett bak pupillen, tas ut.
Resultat:
Øyet renskes for overflødig kjøtt og sener.
Man ser på rutepapiret som ligger under at
linsen har en forstørrende funksjon.
Realfaglig arbeid er også språkarbeid
Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag
Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å
formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer,
sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder
hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og
erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og
rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske
utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og
presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper,
figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av
skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til
gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler,
grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer
komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset
formål og mottaker.
Skriving som grunnleggende ferdighet i
matematikk
Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare
ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det
inneber å bruke matematiske symbol og det formelle
matematiske språket til å løyse problem og presentere
løysingar. Vidare vil det seie å lage teikningar, skisser, figurar,
grafar, tabellar og diagram som er tilpassa mottakaren og
situasjonen. Skriving i matematikk er ein reiskap for å utvikle
eigne tankar og eiga læring. Utvikling i å skrive i matematikk
går frå å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk eit
formelt symbolspråk og ein presis fagterminologi. Vidare går
utviklinga frå å beskrive og systematisere enkle situasjonar
med matematikkfagleg innhald til å byggje opp ein heilskapleg
argumentasjon omkring komplekse samanhengar.
Fagspesifikk skriving
Elevene skal lære seg å uttrykke seg
faglig relevant ved hjelp av det språket
og i de sjangrene som er gyldige
innenfor de enkelte fagene.
 Skriveferdigheten må utvikles i fagene
på fagenes premisser.
 Den enkelte faglæreren kjenner sitt fags
tekster og skrivemåter best.

Skriving består av flere
deldimensjoner
•
•
•
•
•
•
Kommunikasjon
Innhold
Tekstoppbygging
Språkbruk
Rettskriving
Tegnsetting
Multimodalitet
(Skaftun m.fl. 2015)
Fagovergripende og fagspesifikk lese- og
skrivekompetanse
•
•
Content area
literacy (CAL)
«the ability to use
reading and writing
effectivily as tools
for thinking about
learning from texts
across different
school subjects»
(Bean, Readence & Baldwin, 2008; Vacca,
Vacca & Mraz, 2011, sitert etter Fang, 2012,
s. 19)
•
•
Disciplinary literacy
(DL)
«…the ability to
engage in social,
semiotic, and
cognitive practices
consistent with
those of content
experts»
(Fang, 2012, s.19)
Skolepraksisene får i økende grad mer faglig karakter
Disciplinary
Literacy
Intermediate
Literacy
Basic Literacy
(The Increasing Specialization of Literacy Development,
Shanahan & Shanahan, 2008)
Fagspesifikk
skriving
Engelsk
RLE
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Generelle lese- og skriveferdigheter
«Intermediate literacy»
Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
«Basic literacy»
(Hoem m.fl., 2015; Buehl, 2011; Shanahan & Shanahan, 2008,
bearbeidet av Lorentzen, 2015)
Engelsk
RLE
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Generelle lese- og skriveferdigheter
«Intermediate literacy»
Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
«Basic literacy»
(Hoem m.fl., 2015; Buehl, 2011; Shanahan & Shanahan, 2008,
bearbeidet av Lorentzen 2015)
Skriving i realfag
Skriving knyttet til praktisk aktivitet
fører til økt refleksjon og læring
Skriving i matematikk
•
•
Fremmer matematisk resonnering
Når elevene skriver, setter de ord på matematiske
problemer og ideer – de bruker kunnskapen og
reflekterer over det de vet og tror (Pugalee).
Det matematiske språket læres best
ved å bruke språket aktivt.
Instruksjon med selvtest
•
•
•
Elevene arbeider to og to
Elevene skriver konstruksjonsinstruksjoner til
hverandre
Læringspartneren utfører konstruksjonen etter
oppskriften
Erfarer betydningen av
presis språkbruk, fagbegreper, tydelig instruksjon
Oppgaver i matematikk
Noen ganger når man
skal ta blodprøve i
fingeren, suges blodet
opp ved hjelp av et tynt
glassrør. Hvor mange
kubikkmillimeter blod
inneholder et glassrør
med en indre diameter
på 1 mm og en høyde på
8 cm?
(Faktor 3)
«Eleven må kunne bruke matematiske symbol og det
formelle matematiske språket til å løse problem og
presentere løsninger» (LK06).
Det krever avanserte ferdigheter å kunne bevege seg
fra en modalitet til en annen, fra verbalspråket til det
matematiske språket, og i tillegg kunne uttrykke dette
skriftlig både med matematiske
symboler og sammenhengende tekst
Eksempel: Omvendt klasserom
Skal elevene skrive i praktiske
og estetiske fag?
Hva er skriving i praktiske og estetiske fag?
Uformell skriving
•
•
•
•
•
Oppstart av nytt tema – skrive seg inn på
tema, igangsetting, finne inspirasjon,
idé- og tankeutvikling
Oppsummering av tema - læringslogg
Skrivestopp i timen/foredrag/forelesning
Skrive som utgangspunkt for samtale
Begrepstrening – forklare et fagbegrep
Viktig del av elevenes forståelse for
faget!
Formell skriving
• Presentasjoner
• Rapporter og logg
• Dokumentasjon av arbeidsprosess
• Instruksjoner
• Blogg
Trenger støtte. Må læres!
Eksplisitt skriveopplæring: modellere,
lese eksempeltekster, gi rammer for
skrivinga
Hva sier kunnskapsløftet om skriving i
kroppsøving?
Å kunne skrive i kroppsøving:
Å kunne skrive i kroppsøving handlar primært om skriftlege framstillingar
av aktivitet og vurdering av aktiviteten. Det er mest relevant på høgare
årssteg (LK06).
Læreplanmål: Kompetansemål, 8.-10. årssteg:



Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
Planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting
ute
Skriving i Mat og helse
Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og
helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk.
Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og
skriftleg arbeid. (…) Skriftlege ferdigheiter kan vere å
skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar, lage
invitasjonar og illustrasjonar og vurdere aktivitetar (LK-06).
Bruk av modelltekst i kunst og
håndverk
LK06:
•
dokumentere eget arbeid i
multimediepresentasjoner
http://www.youtube.com/watch?v=VcVbiZG9gsE&list=UU6hNY1c-V1tToMXVyGBmSgA&feature=share
Å lede gode
skriveprosesser
Film: Skrivestrategier på ungdomstrinnet

Filmen viser en helhetlig skriveprosess der
elevene tar i bruk ulike skrivestrategier ved
skriving av fagtekst i samfunnsfag.
Snakk med sidemannen:


Hvilke strategier tar elevene i bruk i denne filmen?
Hva kan du kan ta i bruk i din skriveundervisning?
Skriving i språkfag
Å lære å skrive er en av de viktigste
ferdighetene elevene tilegner seg når
de lærer et fremmedspråk.
Sandvik, L. V., (2012)
You are the captain of a ship that is
going to travel from Norway and
around the world. What route
would you choose? Use a world
map, and figure out where you are
going to sail your ship.
Kompetansemål fra LK06:
•
skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
•
bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
•
bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne
ferdigheter i engelsk
•
velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
Utprøving og erfaringsdeling
Ny praksis
Fagsamling
Planlegge og
igangsette
aksjon i
klasserommet
Justering av
praksis og ny
utprøving
Refleksjon
Hva gikk bra?
(Engeströms ekspansive læringssirkel)
Erfaringsdeling
Erfaringsutveksling for tema 1 på neste
samling
Utprøving i egen praksis som lærere og veileder
•
Etablere forståelse for skriving som GRF i alle fag
•
Tenkeskriving
•
Læreplanforståelse og aktiv bruk av læreplanen
•
Eksplisitt skriveopplæring på fagenes premisser
Lærende nettverk for hverandre
Dialog mellom samlingene i Facebookgruppa
•
Vi skal være
Samleside for ressurslærergruppa
på skrivesenteret.no
Mellomarbeid
•
•
Erfaringsdeling på neste samling (fra egen
praksis og veilederrolle)
Ikke krav til skriftliggjøring, men forventning om
aktiv deltakelse
udir.no
skrivesenteret.no