Foresattemøte Vg2 - Frogn videregående skole

Transcription

Foresattemøte Vg2 - Frogn videregående skole
Foresattemøte Vg2
23.oktober 2014
Agenda
• Formål med møtet
• Presentere skolens fokusområder – grunnleggende ferdigheter
– ny eksamensordning i matematikk
• Tilstedeværelse og resultater
• Gruppearbeid
Formålet med møtet
1. Hvordan kan foresatte bidra til å følge opp
skolens fokusområder?
2. Hvilke positive erfaringer har foresatte med
skolen?
3. Hva kan bli bedre i samarbeidet med skolen?
Foreldresamarbeidet
• Informasjonsmøte (§20-4)
• Planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer og
elev (§20-3)
– Klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldre skal samarbeide om
elevens utvikling
– Eleven har rett til å delta
– Uke 45-46 - mellom 3. og 14.11.2014
• Varslings- og informasjonsplikt (§3-7)
– Elevene har oppmøte og meldeplikt
– Grunnlag for vurdering
– Orden og atferd
Hvem er vi i ledelsen?
Ressurspersoner
•
•
•
•
•
•
Sofie Nordsveen– elevrådsleder
Gro Abrahamsen – helsesøster
Gunnar Solvang – miljø- og sikkerhetsleder
Elisabeth Frøland og Elisabeth Salberg - PPT
Grethe Sjånes – bibliotekar
Christian Korslund og Tore Sandberg – IKT
Utdanningsprogram
Rådgiver
Trinnleder
Service & samferdsel
Pål Friele Kaupang
Brit Helle
Idrett
Pål Friele Kaupang
Synnøve Aas Gulvik
Studiespesialisering
Christine Johansen
Berit Vike
1ST gjennom 3 år – fullført og bestått
100
90
97
97
90
86
93
94
87
93
88
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2011-2012
Frogn
2012-2013
AFK
NASJONALT
2013-2014
1IF gjennom tre år – fullført og bestått
100
90
93 91
88
100
91 88
93 92
89
2012-2013
2013-2014
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2011-2012
Frogn
AFK
NASJONALT
1SS gjennom tre år-fullført og bestått
100
90
80
89
83
74
66
65
70
75
74
73
68
60
Frogn
50
AFK
40
NASJONALT
30
20
10
0
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Frihet og ansvar
Fokus på
tilstedeværelse
gir resultater!
11
Grunnleggende ferdigheter
Å regne
Å lese
Å skrive
Muntlig ferdigheter
Digitale ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter
• Påvirker resultatene i mange fag
• Fokus på grunnleggende ferdigheter fra første dag
• Felles begrepsapparat for alle elever, foresatte og
lærere
Ny eksamensordning i Matematikk
Endringer:
–
–
–
–
Oppgaver med 1-3 delspørsmål
Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)
Del 2: 2 timer (alle hjelpemidler)
Krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy
•
•
•
•
•
CAS:
formuleringer som: regn ut, finn ved regning, bestem ved regning
Regneark: Excel Office
Graftegner: Geogebra
Dynamisk geometriprogram, R1: Geogebra
Hva innebærer dette?
• Grunnleggendeferdigheter vektlegges
i større grad.
• Høyere kompetanse innenfor digitale verktøy
som Geogebra og CAS (computer algebra system).
Del 2, 2P
Å kunne lese som GRF
• Avkoding: lete etter mening med bokstaver,
bilder, symboler, tegn osv.
• Å samle opp, gjette, finne ut, tolke
349506273847
181419031945
Lesestrategier for å lære
1. Førlesing - planlegging og bevisstgjøring
2. Mens du leser - bevisst og spørrende
3. Etterlesing - binder sammen lesingen og målet
med lesingen
1. FØRLESING - BISON
Bildene
Ingressen/Innledningen
Slutten av teksten
Overskrifter/temasetninger
i avsnittene
NB-ordene (kursiv, marg)
2. MENS DU LESER
• Begreper
– Demokrati, representativt demokrati,
representant, valgordning, mandater,
utjevningsmandat
• Annotering
– øker læringsutbytte med 20-30% - fra
korttidsminnet til langtidsminnet
– Understrek, tegn, notér, still spørsmål
3. ETTERLESING
• Du blir en bedre leser hvis du bearbeider det du
har lest skriftlig
• Skrive sammendrag (artikler, manus, m.m.)
• Lage spørsmål – (årsak – virkning)
• Svare på spørsmål – (årsak – virkning)
• Lage tankekart
Digitale ferdigheter som GRF
• ETOS – troverdighet
• PATOS – følelser
• LOGOS – logikk og fornuft
Å kunne skrive som GRF
5-avsnittsmetoden
• Verktøy for å komme i
gang med å skrive
• Lage et spørsmål eller
påstand
1. Påstanden/spørsmålet
2. 3 argumenter som
underbygger påstanden
3. En setning som
oppsummerer de 3
argumentene
4. Utdyp de fem avsnittene
Muntlige ferdigheter som GRF
• Bruk rammen fra 5-avsnittsmetoden
• Disposisjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Innledning med påstand/problemstilling
Argument 1
Argument 2
Argument 3
Konklusjon
Kilder
Til bruk hjemme
•
•
•
•
•
•
GRF Matematikk
Førlese (BISON)
Mens du leser (notere)
Etterlese (sammendrag/tankekart)
Kildebruk: etos, patos og logos
5-avsnittsmetoden
– Skrive tekst
– Muntlig presentasjon
GRUPPEARBEID
1. Hvordan kan jeg som foresatt bidra til å
følge opp skolens fokusområder?
2. Hvilke positive erfaringer har jeg med
skolen?
3. Hva kan bli bedre i samarbeidet med
skolen?
Idrettsfag
Idrettsfag går til
formidlingsrom A.
Vi ser frem til videre samarbeid!