skriving - Skrivesenteret

Transcription

skriving - Skrivesenteret
Gardermoen september 2015
Ressurslærersamling
Trude Kringstad
Vibeke Lorentzen
Innhold




Rammer for
ressurslærersamlingene
Nettverkstanken
Tenkeskriving
Skriving som
grunnleggende ferdighet
o

fagspesifikk og
fagovergripende
skrivekompetanse
Eksempel fra ulike fag
Målsetting


Forankre forståelse for skriving som grf hos hver
enkelt lærer
Ufarliggjøre ideen om skriving som grf
Det handler om å oppfylle kompetansemålene
- skriving som grf er et naturlig redskap – ikke
noe som kommer i TILLEGG
Snakk sammen









Hvem er vi?
Hvilke fag representerer vi?
Hvordan er ressurslærerposten organisert?
Hva satser skolen(e) på?
Utfordringer og forventninger?
Hva er ståa på skolen din nå?
Er du som ressurslærer trukket inn i arbeidet?
Er du en ressurs eller er det du som DRIVER
prosessen?
Hvilke forventninger har du til
ressurslærersamlingene?
Vi deler med hverandre
Lærende nettverk
(udir., 2011)
Det er viktig å:

arbeide for felles forståelse og avklare forventninger, rollefordeling og avgrensninger av
samarbeidet. Det vil si at nettverksleder og nettverksdeltakere er klar over hva som forventes av
dem

knytte arbeidet i nettverkene tydelig til utviklingsprosessen på den enkelte skole

ha gjennomtenkt og planlagt struktur for samlinger/nettverksmøter med forhåndsdefinert innhold
og forpliktende og gjensidig deltakelse. Det vil si at alle deltakere stiller forberedt og bidrar med
erfaringer fra praksis på samlinger/nettverksmøter

ha jevnlige samlinger med krav om arbeid/utprøving i klasserommet mellom
samlinger/nettverksmøter

vektlegge erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. En del av dette handler også om å
utvikle en kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stille spørsmål ved
egen og andres praksis

ha faglige innlegg og litteratur som utfordrer egen praksis og bidrar til kompetanseutvikling

innhente ekstern kompetanse ved behov
Tenkeskriving og presentasjonsskriving
Tenkeskriving
Presentasjonsskriving
- Utforske og prøve ut tanker - For en leser eller lytter
- Alt er lov
- Få fram ideer
- For meg selv
- Uorden
Kan alle mestre
- Form og rettskriving er viktig
- Orden
Behov for mye støtte
Tenkeskriving
skriving
Skriving:
Å samtale med arket
Når kan vi bruke tenkeskriving?
•
•
•
•
•
•
•
Skrive seg inn i et emne
For å oppsummere et emne/ sammendrag
For å få til hyppige skriveaktiviteter
Som utgangspunkt for samtale i klassen/gruppa
Som igangsetter for skriving av lengre tekst
Læringslogg
I forbindelse med tekstlesing, både
skjønnlitterære tekster og fagtekster
- Stopp opp ved et høydepunkt:
ʺ Hva tror dere skjer videre? ʺ
Tenkeskriving kan brukes i alle fag!
Jeg ser en mann som har
kjærlighetssorg. Det vises på utsiden
at det gjør vondt på innsiden.
Om Melankoli tenker jeg på Jeppe som ikke
fikk Oda. Det gjorde heller ikke Edvard, men
det var Kristian som fikk Oda til slutt. Jeg
skjønner ikke hva Jeppe ble så sur for.
Han kan jo bare finne seg en ny dame. Er
det så ille? Det er jo bare en dame
Når jeg ser på bildet er det nesten
som en forelskelse som bare fyker
rundt Madonna.
Jeg er døende, ingen riktig vet hvem, hva eller hvor jeg
er. Mange ser meg, ser fargene mine, føler at jeg
uttrykker noe, mange har gjetta, men har de rett? Har
egentlig noen rett? Har alle rett? Rett til å dømme meg
uten å kjenne meg eller min bakgrunn. Kanskje er det
meningen at andres meninger skal få lov til å bestemme
hvem jeg er. Alt jeg vet er at jeg er et kunstverk. Noe som
setter tanker i bevegelse. Er jeg i live? Har jeg en sjel?
Noe er jeg, men ingen blir helt enig i hva, gir det meg
rett til å bestemme selv?
Martin Lassemo (19) om «Uten tittel I», Adressa 30. oktober 2014.
Jeg er døende. Jeg mister hver dag
mine nye venner. Mitt kunstverk,
faller ned. Jeg kan bare kaste
skygger over dem. Smerten de
etterlater meg er det som holder
meg i live. En periode er de erstattet
med hvite spøkelser, men de er bare
midlertidige. Jeg lengter etter
varmen, tryggheten og livet. Men
som jeg alltid må huske, så kommer
det alltid nye venner til våren.
Håkon Berg Dybvik (16), om «Time Teller»,
Adressa 30. oktober 2014.
The scars remind me of my hard past. The screws remind
me I can be patched back together. The fainting colour is
a reminder of the darkness that once rolled over me. My
bumps and scratches are my hard past. My surface is
hard just because you need to work harder to shut me
down.
Kathrine Hammer (22), om “Uten tittel I”, Adressa 30. oktober 2014.
Hvorfor er skriving så viktig?


Skriving er et viktig redskap for refleksjon
og utvikling av kunnskap i alle fag
Skriving er et redskap for å synliggjøre
kunnskap i fagene
Normprosjektet
•
•
•
Prosjektet har som mål å utvikle eksplisitte
forventningsnormer for skriving og prøve ut disse som
grunnlag for skriveopplæring og vurdering.
Klare normer for tekstkvalitet, mye og variert skriving i
alle fag, samt tydelige tilbakemeldinger til elevene er
kjernen i undervisningsoppleggene elevene har vært
gjennom.
De første resultatene fra prosjektet peker mot at tydelige
forventninger til tekstkvalitet og individuelt tilpasset
undervisning, gjør at elevene skriver oppsiktsvekkende
bedre enn kontrollgruppene.
Fem prinsipper for god
skriveopplæring
1. Skrive mye på fagenes
premisser, og bruke skriving i
kunnskapstilegnelsen.
2. Bruk formativ vurdering for
å fremme elevenes
skriveutvikling
3. Gjør elevene til strategiske
skrivere
4. Gi rammer som støtte for
elevenes skriving
5. Skap et klasserom der en
diskuterer tekst og skriving
Fem prinsipper for god
skriveopplæring
Viktige elementer i effektiv skriveopplæring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrivestrategier
Sammendrag
Samskriving
Tydelig formål
Tekstbehandlingsverktøy
Tekstbinding
7. Emnehjelp og planlegging av
tekst
8. Utforskende aktiviteter
9. Skriving som prosess
10. Studere modelltekster
11. Skrive for å lære
NB: Denne listen er ikke å betrakte som en fullstendig «læreplan».
Graham & Perin, 2007
SKRIV-prosjektet
•
•
•
10 teser om skriving i
alle fag (Jon Smidt)
Formålsrette
skriveaktivitetene
Sluttføring av
skriveprosjekter
Sett skriving på dagsorden!



Å skape en kultur for
skriving er å gjøre skriving
og lesing til en integrert del
av undervisninga
Å lære et fag er å kunne
snakke, lese og skrive om
og i faget
Å samtale om tekster
innebærer å få øye på
forfatterhåndverket:



Hvordan innledes en
fagartikkel?
Hvordan skapes struktur og
sammenheng?
Hvordan posisjonerer
skriveren seg i teksten?
Fagspesifikk
skrivekompetanse
Grunnleggende ferdigheter og Kunnskapsløftet som
Literacy-reform
«For første gang i norsk skolehistorie var
det slått fast at å forstå, lære og utøve et
fag ikke kan ses uavhengig av det å
skape mening med språket […] fagenes
grunnleggende mål er at elevene settes i
stand til å utøve fagrelevant skriving,
lesing og muntlighet.»
(Berge, 2005, s. 163)
Ferdighetene skal utvikles gjennom hele
skoleløpet
«Som litteraturviter synes jeg det er
vanskelig å uttale meg om hva skriving
er i matematikk og naturfag. Jeg kan i
praksis kun snakke med utgangspunkt i
norskfaget.»
(Veileder fra UH i UiU)
Disseksjon av kalveøye!
Gjennom det 5x5mm store hullet i
Dato: 25.05.12
Hensik: Disseksjonen skal vise hvordan et kalveøye er oppbygd.
netthinnen ut, kan man se inn til
glasslegemet.
Utstyr:

Kalvøye

Hansker

Skalpell

Saks

Pinsett

Petriskål

Rutepapir
Synsnerven ses tydelig som et rør ut fra
selve øyet.
Her deles øyet i en fremre og bakre del.
Fremgangsmåte:
Kjøtt og sener rundt øyet fjernes med bruk av skalpell,
saks og pinsett. Synsnerven bevares.
Deretter skjæres det ut et 5x5mm hull i netthinnen.
Øyet deles i to halvdeler, en fremre og bakre del. Linsen
som ligger inne i glasslegemet rett bak pupillen, tas ut.
Resultat:
Øyet renskes for overflødig kjøtt og sener.
Man ser på rutepapiret som ligger under at
linsen har en forstørrende funksjon.
Realfaglig arbeid er også språkarbeid
Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag
Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å
formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer,
sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder
hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og
erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og
rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske
utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og
presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper,
figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av
skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til
gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler,
grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer
komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset
formål og mottaker.
Skriving som grunnleggende ferdighet i
matematikk
Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare
ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det
inneber å bruke matematiske symbol og det formelle
matematiske språket til å løyse problem og presentere
løysingar. Vidare vil det seie å lage teikningar, skisser, figurar,
grafar, tabellar og diagram som er tilpassa mottakaren og
situasjonen. Skriving i matematikk er ein reiskap for å utvikle
eigne tankar og eiga læring. Utvikling i å skrive i matematikk
går frå å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk eit
formelt symbolspråk og ein presis fagterminologi. Vidare går
utviklinga frå å beskrive og systematisere enkle situasjonar
med matematikkfagleg innhald til å byggje opp ein heilskapleg
argumentasjon omkring komplekse samanhengar.
Fagspesifikk skriving
Elevene skal lære seg å uttrykke seg
faglig relevant ved hjelp av det språket
og i de sjangrene som er gyldige
innenfor de enkelte fagene.
 Skriveferdigheten må utvikles i fagene
på fagenes premisser.
 Den enkelte faglæreren kjenner sitt fags
tekster og skrivemåter best.

Skriving består av flere
deldimensjoner
•
•
•
•
•
•
Kommunikasjon
Innhold
Tekstoppbygging
Språkbruk
Rettskriving
Tegnsetting
Multimodalitet
(Skaftun m.fl. 2015)
Fagovergripende og fagspesifikk lese- og
skrivekompetanse
•
•
Content area
literacy (CAL)
«the ability to use
reading and writing
effectivily as tools
for thinking about
learning from texts
across different
school subjects»
(Bean, Readence & Baldwin, 2008; Vacca,
Vacca & Mraz, 2011, sitert etter Fang, 2012,
s. 19)
•
•
Disciplinary literacy
(DL)
«…the ability to
engage in social,
semiotic, and
cognitive practices
consistent with
those of content
experts»
(Fang, 2012, s.19)
Hvor tidlig kan vi begynne?
Skolepraksisene får i økende grad mer faglig karakter
Disciplinary
Literacy
Intermediate
Literacy
Basic Literacy
(The Increasing Specialization of Literacy Development,
Shanahan & Shanahan, 2008)
Fagspesifikk
skriving
Engelsk
RLE
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Generelle lese- og skriveferdigheter
«Intermediate literacy»
Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
«Basic literacy»
(Hoem m.fl., 2015; Buehl, 2011; Shanahan & Shanahan, 2008,
bearbeidet av Lorentzen, 2015)
Engelsk
RLE
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Generelle lese- og skriveferdigheter
«Intermediate literacy»
Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
«Basic literacy»
(Hoem m.fl., 2015; Buehl, 2011; Shanahan & Shanahan, 2008,
bearbeidet av Lorentzen 2015)
Skriving i realfag
Fagskriving
•
•
Alle fag har sin terminologi, sine uttrykksmåter
og sine teksttyper. Å skrive i norskfaget er
annerledes enn å skrive i naturfag og
matematikk.
Å lære et fag innebærer å kunne lese, skrive og
uttrykke seg muntlig på en faglig relevant måte.
LK06: Alle lærere er skrivelærere!
Fra første til tiende trinn
Skriving knyttet til praktisk aktivitet
fører til økt refleksjon og læring
Disseksjon av kalveøye!
Gjennom det 5x5mm store hullet i
Dato: 25.05.12
Hensik: Disseksjonen skal vise hvordan et kalveøye er oppbygd.
netthinnen ut, kan man se inn til
glasslegemet.
Utstyr:

Kalvøye

Hansker
Synsnerven ses tydelig som et rør ut fra

Skalpell
selve øyet.

Saks

Pinsett

Petriskål

Rutepapir
Her deles øyet i en fremre og bakre del.
Fremgangsmåte:
Kjøtt og sener rundt øyet fjernes med bruk av skalpell,
saks og pinsett. Synsnerven bevares.
Deretter skjæres det ut et 5x5mm hull i netthinnen.
Øyet deles i to halvdeler, en fremre og bakre del. Linsen
som ligger inne i glasslegemet rett bak pupillen, tas ut.
Man ser på rutepapiret som ligger under at
Resultat:
Øyet renskes for overflødig kjøtt og sener.
linsen har en forstørrende funksjon.
Skriving i matematikk
•
•
Fremmer matematisk resonnering
Når elevene skriver, setter de ord på matematiske
problemer og ideer – de bruker kunnskapen og
reflekterer over det de vet og tror (Pugalee).
Det matematiske språket læres best
ved å bruke språket aktivt.
Hvilket tall skal ut?
1532 2531
2135 5213
Oppgaver i matematikk
Noen ganger når man
skal ta blodprøve i
fingeren, suges blodet
opp ved hjelp av et tynt
glassrør. Hvor mange
kubikkmillimeter blod
inneholder et glassrør
med en indre diameter
på 1 mm og en høyde på
8 cm?
(Faktor 3)
«Eleven må kunne bruke matematiske symbol og det
formelle matematiske språket til å løse problem og
presentere løsninger» (LK06).
Det krever avanserte ferdigheter å kunne bevege seg
fra en modalitet til en annen, fra verbalspråket til det
matematiske språket, og i tillegg kunne uttrykke dette
skriftlig både med matematiske
symboler og sammenhengende tekst
Eksempel: Omvendt klasserom
Instruksjon med selvtest
•
•
•
Elevene arbeider to og to
Elevene skriver konstruksjonsinstruksjoner til
hverandre
Læringspartneren utfører konstruksjonen etter
oppskriften
Erfarer betydningen av
presis språkbruk, fagbegreper, tydelig instruksjon
Skriving i norsk
Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk
Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige
sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne
skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne
ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er
også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en
metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for
å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og
bearbeide stadig mer komplekse tekster som er
tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige
ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid
med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike
skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med
stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og
sidemål.
Hva kan det bety at
norskfaget har særlig
ansvar for å utvikle
elevenes
skrivekompetanse?
Mikrotekster
Twitternovelle som inspirasjon for
skriving
Frode [email protected] Grytten
«Rommet hennar lyser av sms. Ho kan telje
22 stavefeil på fem meldingar. Bodskapen er
likevel klar: Verdas største idiot (14) har slått
opp.»
Twitternoveller
•
•
•
•
•
•
Kreative mikrotekster
140 tegn
Forteller en historie
Har et fortettet og presist språk
Må leses «mellom linjene»
Kan skrives på hovedmål og
sidemål
Eksamen 2015
•
•
På hovedmålseksamen i 2015 ble elevene
bedt om å skrive en svært kort tekst inspirert
av Grytten sine twitternoveller.
I oppgaven ble det ikke gitt føringer for hva
en svært kort tekst skulle være, men
oppgavebestillingen bad elevene om å skrive
kortfattet når de skulle fortelle en historie om
«sult».
«Jeg er så mett, men likevel så sulten. Sulten på noe
annet. Sulten på det jeg ikke har, sulten på det store,
det å utrette noe og bli størst, her og nå, jeg må ha mer.
Tenkte mennesket, samtidig som det sakte men sikkert
ødela planeten som snart ikke maktet mer av
menneskets grådighet.»
«Hundre meter igjen nå», tenker jeg. 5 kilometer har jeg lagt
bak meg, det er kun en halv runde igjen. Sulten på seier har
jeg hatt i hele dag, og tørsten gnager i meg. Jeg krysser
målstreken. Jubelen fra millioner av mennesker rister i meg
når jeg går opp de tre trappetrinnene til 1.plassene på pallen.
Ingen andre kjenner følelsen av seier, lykke og suksess bedre
enn meg nå. «Man trenger ikke armer for å oppnå det man
ønsker i livet. Likevel skulle jeg gjerne hatt noen så jeg kunne
løfte dem opp og juble med alle tilskuerne», tenker jeg, før
jeg går for å finne en hjelpende hånd for å få hjelp til å drikke
vann.
Samskriving
•
•
•
•
Samskriving er når elevene jobber sammen om
å planlegge, skrive utkast, revidere eller sluttføre
en felles tekst.
I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst
og skriving.
Samskriving fører til en bevissthet om hva man
gjør når man skriver.
Samskriving er med på å utvikle elevene som
strategiske skrivere.
Twitternovelle
Frode [email protected] Grytten
«Han har fått innkalling til
gjenforeningsfest på ungdomsskolen, 25
år etter. Han kjøper seg ein samekniv og
sender melding om at han kjem»
Skriverådgiver starter entusiastisk på ny pulje. I år
skal alt bli annerledes. På pulten sin finner hun
forelesingsnotatene fra pulje 1, og på
C:\Skrivesenteret\Ressurslærersamling er mappa
med PowerPointer fra i fjor.
Velg et av disse tre temaene:
1.
2.
3.
Ressurslærer (alder) starter nytt semester med
pågangsmot…
I postkassa ligger innkalling til gjenforeningsfest
for lærerskolen…
Valgfritt
Skriving i språkfag
Å lære å skrive er en av de viktigste
ferdighetene elevene tilegner seg når
de lærer et fremmedspråk.
Sandvik, L. V., (2012)
My pet
Title
Name and breed
Looks
Food
Equipment
Care
My pet
Title
A fantastic pet, My favourite animal, My pet…
Introduction
This is, he is, she is, her name is, his name is, I have a, I know a, the bree is called…
Description
He is, she is, I like it because, It is, It looks like, he has, she has…
Food
He likes to eat, she likes to eat, It likes to eat, he prefers, she prefers...seeds, salad, fish, meat, dandelion…
Equipment
If you want to have a, you need, It uses, The pet needs……cage, collar, lead, mirror, toys, blanket
Care
You have to, You must also…brush, cuddle, feed, wash…
Dictionary:
My pet - My friend's dog - My cousin's cat - My neighbour's budgie - The gold fish - My rabbit- Dalmatian – RetrieverTerrier - Siamese - Chinchilla
small - big - furry - brown - black - white - grey - orange - red - green – yellow-ears - eyes - claws - feathers - tail - fins
fruit - nuts - bird seeds - bone - dried fish
blanket - matress - exercise wheel - cage
K-06:
forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
Meet Mr.Einstein
This is my favourite pet, Mr. Einstein. Mister Einstein is a ten years old cat and I got him
when he was a little kitten.
His fur is thick and grey and I like to cuddle with him because the fur is so soft. He like to
sit in my bed when I do homework. His claws are small and not very sharp. He has a long
tail and when he was a kitten he played with his tail.
Mr. Einstein is outside all night, because he like to chase mouse. His favourite food is
mouse and fish. He also eat special food for old cats.
If you want to have a cat or a another pet, you must know that it can be hard work. You
need to take good care of the animal and if you are going on holiday you need someone to
look after the pet.
Mr.Einstein need that I cuddle with him and I need to give him a bath sometimes.
Mr.Einstein is the best cat I could have!
You are the captain of a ship that is
going to travel from Norway and
around the world. What route
would you choose? Use a world
map, and figure out where you are
going to sail your ship.
Kompetansemål fra LK06:
•
skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
•
bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
•
bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne
ferdigheter i engelsk
•
velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
Brosjyre
- Kjent sjanger
- Lett å tilpasse til ulike fag
- Mulighet for å utfolde seg
kreativt
- Reelle mottaker
- Trening i å trekke ut viktig
informasjon
- Kortfattet, men
sammenhengende
The ball
Why choose
handball as a
hobby?
My hobby
Handball
Handball gives you a lot of
exercise meanwhile you are
having fun with your friends.
You learn to work as a team
which is a skill you need in all
parts of your life.
This is the type of handball my team uses
The handball is smaller than a
football and it`s small enough for
you to hold in one hand.
Refereces
Picture, page 1:
http://ndla.no/sites/default/files/images/H
errehandball.jpg
Picture, page 2:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Pre
stigio_Krim.jpg
Picture, page 3:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Handballf
eld.svg
Picture page 5:
http://torshovsport.no/upload/2012/11/13/
select-solera-handball-blue-lightgreen11002146000-165.jpg
The size of the ball depends on
the age of the players:
Size 0: 7 – 9 years
Size 1: 10 – 12 years
Size 2: 13 - >
5
6
1
What is handball?
A description of the
game
Professional handball matches is
The rules of the game
played for two periods of 30
minutes each. The main focus of
the game is to put the ball into the
opposing teams goal. The team
that score the most goals, wins.
Bilde/figur (slett
boksen før du setter
inn bilde).
The playing field of handball is 40
times 20 meters big and in each
end of the court there is a goal on
each side.
Handball is usually playyed indoors:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Prestigio_
Krim.jpg
Introduction
Like any games, there`s rules to
follow in handball as well. The
rules helps us to regulate the
behavior on the field, and with
no rules, there`s no fun .
The most common penalty in
hand ball is the free throw. The
free throws are equivalent to
the free-kicks in football. The
free throw restarts the game
after a foul is comitted by one of
the players.
Summary of rules
Handball is a team sport. Two
teams of seven players each
pass a ball between themselves
and tries to throw the ball into
the goal of the other team.
My hobby is to play handball
and in this brochure you will
learn more about the game.
2
The handball court seen from above
3
• After receiving the ball, players can pass, keep
possession, or shoot the ball.
• If possessing the ball, players must dribble or
can take up to three steps for up to three
seconds at a time without.
• No attacking or defending players other than
the defending goalkeeper are allowed to touch
the floor of the goal area (within 6 metres of
the goal). A shot or pass in the goal area is valid
if completed before touching the floor.
Goalkeepers are allowed outside the goal area,
but are not allowed to possess the ball across
the goal area boundary.
• The ball may not be passed back to the
goalkeeper when he is positioned in the goal
area.
(wikipedia)
4
Skriving i samfunnsfag
og RLE
Fagtekst i RLE
Oppgave:
Skriv en tekst der du, med
utgangspunkt i Malalas
historie, argumenterer for
viktigheten av at jenter og
gutter har like rettigheter når
det gjelder utdannelse.
Reflekter over hvordan dette
henger sammen med
begrep som menneskeverd
og menneskerettigheter.
Innhold som kan være med
Innledning
Gi et kort innblikk i hva teksten din skal handle om.
Forslag til startsetninger
I denne teksten skal jeg ta for meg…
eller
Jeg vil med denne teksten argumentere for …
Beskriv Malalas historie; hvem er hun og hva
kjemper hun for?
Malala Yousafzai ble tildelt Nobels fredspris i 2014 for sitt arbeid med…
Gjør rede for begrepene menneskerettigheter og
menneskeverd.
FN-sambandet definerer menneskerettigheter som…, det betyr at
Menneskeverd defineres som…, det betyr at…
Hoveddel
Argumenter for hvorfor det er viktig å ta en
utdannelse.
Det er flere grunner til at utdannelse er viktig
For det første…
For det andre…
Utdannelse bør være en lik rettighet for jenter og gutter fordi…
Reflekter over hvorfor utdannelse bør være en
rettighet for både jenter og gutter. Knytt dette til
begrepene du har gjort rede for i innledningen.
Avslutning/ konklusjon
Her skal du oppsummere teksten din i korte trekk.
Her kan du skrive dine egne meninger og komme
med en konklusjon.
Det er også viktig fordi…
I denne teksten har jeg drøftet…
Avslutningsvis vil jeg si at...
På bakgrunn av det jeg har skrevet i teksten vil jeg oppsummere med…
Film: Skrivestrategier på ungdomstrinnet

Filmen viser en helhetlig skriveprosess der
elevene tar i bruk ulike skrivestrategier ved
skriving av fagtekst i samfunnsfag.
Snakk med sidemannen:


Hvilke strategier tak elevene i bruk i denne filmen?
Er dette hensiktsmessige verktøy du kan ta i bruk i din
skriveundervisning?
Skal elevene skrive i praktiske
og estetiske fag?
Hva er skriving i praktiske og estetiske fag?
Uformell skriving
•
•
•
•
•
Oppstart av nytt tema – skrive seg inn på
tema, igangsetting, finne inspirasjon,
idé- og tankeutvikling
Oppsummering av tema - læringslogg
Skrivestopp i timen/foredrag/forelesning
Skrive som utgangspunkt for samtale
Begrepstrening – forklare et fagbegrep
Viktig del av elevenes forståelse for
faget!
Formell skriving
• Presentasjoner
• Rapporter og logg
• Dokumentasjon av arbeidsprosess
• Instruksjoner
• Blogg
Trenger støtte. Må læres!
Eksplisitt skriveopplæring: modellere,
lese eksempeltekster, gi rammer for
skrivinga
Hva sier kunnskapsløftet om skriving i
kroppsøving?
Å kunne skrive i kroppsøving:
Å kunne skrive i kroppsøving handlar primært om skriftlege framstillingar
av aktivitet og vurdering av aktiviteten. Det er mest relevant på høgare
årssteg (LK06).
Læreplanmål: Kompetansemål, 8.-10. årssteg:



Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
Planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting
ute
Multimodale tekster
6.6
6.33
Snittempo (min)
6.325
6.00
6.05
5.67
5.775
5.42
5.5
5.225
4.95
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
Skriving i Mat og helse
Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og
helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk.
Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og
skriftleg arbeid. (…) Skriftlege ferdigheiter kan vere å
skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar, lage
invitasjonar og illustrasjonar og vurdere aktivitetar (LK-06).
Laget av Tommy,
Annika og Pippi
Vurdering av arbeidet mitt:
Det var faktisk litt vanskelig å lage hvit saus. Første
gangen jeg prøvde, brente jeg nemlig meljevningen og
da smakte det ikke så godt av sausen og den fikk en
brunlig farge. På andre forsøk gikk det mye bedre,
men jeg oppdaget raskt at jeg måtte røre hele tiden for
at sausen ikke skulle brenne seg. Det var også viktig
å passe på å tilsette væsken litt etter litt for at sausen
ikke skulle klumpe seg. Sausen jeg laget skulle brukes
til fiskeboller, så derfor tilsatte jeg kraften fra
fiskebollepakken i tillegg til melka.
Vurdering av arbeidet mitt:
Det var faktisk litt vanskelig å lage hvit saus. Første gangen
jeg prøvde, brente jeg nemlig meljevningen og da smakte
det ikke så godt av sausen og den fikk en brunlig farge. På
andre forsøk gikk det mye bedre, men jeg oppdaget raskt
at jeg måtte røre hele tiden for at sausen ikke skulle brenne
seg. Det var også viktig å passe på å tilsette væsken litt
etter litt for at sausen ikke skulle klumpe seg. Sausen jeg
laget skulle brukes til fiskeboller, så derfor tilsatte jeg
kraften fra fiskebollepakken i tillegg til melka.
Bruk av modelltekst i kunst og
håndverk
LK06:
•
dokumentere eget arbeid i
multimediepresentasjoner
http://www.youtube.com/watch?v=VcVbiZG9gsE&list=UU6hNY1c-V1tToMXVyGBmSgA&feature=share
Læreren som leder
læringsprosessen
Tenkeskriving om:
Skravlekopp
Kompetansemål etter 7.årstrinn:
 trekke ut og bearbeide
naturfaglig informasjon fra
tekster i ulike medier og lage en
presentasjon
 forklare hvordan kroppen selv
beskytter seg mot sykdom og
hvordan man forebygger og
behandler infeksjonssykdommer
Kompetansemål etter 10.årstrinn:
 identifisere naturfaglige
argumenter, fakta og påstander
i tekster og grafikk fra aviser,
brosjyrer og andre medier, og
vurdere innholdet kritisk
 forklare betydningen av å se
etter sammenhenger mellom
årsak og virkning, og forklare
hvorfor argumentering,
uenighet og publisering er viktig
i naturvitenskap
Lesebestillinger
Les over det du streker under.
1. Sett strek i teksten hvor du finner opplysninger om hva bakterier er
2. Sett strek i teksten der du finner informasjon om hva en biofilm er
3. Sett strek i teksten som forklarer hva som skjer i en biofilm
4. Sett strek i teksten hvor du finner ut noe om hvorfor det er tryggere for bakterier i
munnen
5. Sett strek i teksten hvor du finner ut noe om hvorfor bakterier snakker sammen
6. Sett strek i teksten hvor du finner ut noe om hvordan bakterier snakker sammen
7. Sett strek i teksten hvor du finner ut noe om hvorfor forskere vil stoppe praten til
bakteriene
Finn noen som kan…
Finn noen som kan
Forklare hva
bakterier er
Si noe om hva en
biofilm er
Bevis/Forklaring
Signatur
Finn 7 forskjellige personer som kan gi
deg informasjon om..
Forklare hva som
skjer i en biofilm
Forklare hvorfor det
er tryggere for
bakterier i munnen
Forklare hvorfor
bakterier snakker
sammen
Beskrive hvordan
bakterier snakker
sammen
Si noe om hvorfor
forskere vil stoppe
praten
Skriv ned informasjonen
Husk signatur
Hva kan denne oppgaven brukes til?
•
•
Å skrive sammendrag av en tekst bidrar til at
elevene utvikler seg både som lesere og
skrivere.
«Når en skriver sammenhengende tekster,
utvikler en tanker og resonnementer,
som en kanskje ikke ville gjort om en bare skrev
stikkord og ufullstendige setninger.»
(Dysthe mfl., 2010)
Viktige elementer i effektiv skriveopplæring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrivestrategier
Sammendrag
Samskriving
Tydelig formål
Tekstbehandlingsverktøy
Tekstbinding
7. Emnehjelp og planlegging av
tekst
8. Utforskende aktiviteter
9. Skriving som prosess
10. Studere modelltekster
11. Skrive for å lære
NB: Denne listen er ikke å betrakte som en fullstendig «læreplan».
Graham & Perin, 2007
Fortellingens røde tråd
Kompetansemål i engelsk etter 10.årstrinn:
• lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om
forskjellige emner
• velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
• bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle
egne ferdigheter i engelsk
• bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
Sammendrag på post-it-lapper og i boksskjema
«…studier som innebærer utprøving i
egen praksis gir best uttelling for
utviklingen av lærernes
undervisningspraksis og elevenes
læring»
(Læreres læring, May Britt Postholm)
Utprøving og erfaringsdeling
Ny praksis
SPRÅKdigg
Planlegge og
igangsette
aksjon i
klasserommet
Justering av
praksis og ny
utprøving
Refleksjon
Hva gikk bra?
(Engeströms ekspansive læringssirkel)
Erfaringsdeling
Erfaringsutveksling på neste samling
Utprøving i egen praksis som lærere og veileder
•
Etablere forståelse for skriving som GRF i alle fag
•
Tenkeskriving
•
Læreplanforståelse og aktiv bruk av læreplanen
•
Eksplisitt skriveopplæring på fagenes premisser
Lærende nettverk for hverandre
Dialog mellom samlingene i Facebookgruppa
•
Vi skal være
Samleside for ressurslærergruppa
på skrivesenteret.no
Mellomarbeid
•
•
Erfaringsdeling på neste samling (fra egen
praksis og veilederrolle)
Ikke krav til skriftliggjøring, men forventning om
aktiv deltakelse
Skrivesenteret.no
udir.no
Exit-lapp
Skriv ned på gul-lappen det du ønsker å
ta med deg videre fra denne samlinga.
Heng opp lappen ved utgangen.
Lykke til som skrivelærer i alle fag!

Similar documents