Del 1 (allerede gjennomført i august) Del 2

Transcription

Del 1 (allerede gjennomført i august) Del 2
Praksisoppgave i norsk
GRF med vekt på skriving
Denne oppgaven handler om grunnleggende ferdigheter i norsk med hovedvekt på
skriving. Ofte kombineres grunnleggende ferdigheter: en leser først – for deretter å
skrive eller kanskje for å framføre noe muntlig. Hvis det er naturlig, kan dere derfor
trekke inn synspunkt også på andre grunnleggende ferdigheter (utover skriving), som
belyser punktene under.
Del 1 (allerede gjennomført i august)
1. Kva kan du seie om skriving som grunnleggjande ferdigheit i LK06
(Kunnskapsløftet)?
2. Trekk fram nokre viktige kjenneteikn ved ein god skrivelærar/god
skriveopplæring.
Del 2
1. Observer hvordan det arbeides med skriving i klassen dere har praksis. Gjør
notater. (Se hjelpespørsmål under)
2. Intervju praksislæreren deres i ca. 15 minutter, der dere samtaler om
observasjoner og eventuelt om skriveundervisning mer generelt. Gjør deretter
rede for praksislærerens begrunnelser for hvorfor han/hun valgte å gjøre det
slik. Kommenter så gjerne praksislærerens begrunnelser.
Hjelpespørsmål til oppgave 2.1:







Skrives det ofte og mye i klasserommet? Når? Om hva? Hvordan?
Brukes skriveoppgaver ofte som et redskap for å lære i en time (for eksempel
for å skrive seg inn i et tema/presskrive, lage spørsmål, notater eller
oppsummeringer)?
Brukes ikt eller penn og papir? Tavle? Interaktive tavler (Smartboard eller
tilsvarende)?
Brukes det tid på planleggingsfase/skriveoppvarmning før (større)
skriveoppgaver? Hva slags strategier brukes (idemyldring, lese tekster, lage
tankekart, presskrive, lage disposjon osv.)?
Hva slags skrivehandlinger/sjangere skriver elevene?
Hvordan blir de ulike skriveoppgavene presentert?
Jobbes det med sjangerpedagogikk/eksplisitt sjangeropplæring?
Presenteres/arbeides det med sjangeren/skrivehandlingen i planleggingsfasen?
Praksisoppgave i norsk




Jobbes det prosessorientert med skriving og omarbeiding av tekster?
Brukes modelltekster i skriveundervisningen?
Hvordan følges skriveoppgavene opp? Følges de opp av lærer eller medelever?
Gis det veiledning? Hva slags veiledning? Brukes vurderingskriterier?
Jobbes det med skriveoppgaver i grupper? Hvordan er gruppene organisert?
Fungerer det?
Litteraturtips




Fjørtoft, Henning. (2014). Kapittel 6: Skriving I Norskdidaktikk. Bergen:
Fagbokforlaget. (kap. 4 om lesing kan også være aktuelt)
Kringstad, T. & Kvithyld, T. (2013). Kva er fagskriving i norskfaget?.
Norsklæraren, 36(4), s.31-36. (last ned)
Kverndokken, Kåre (2014): 101 skrivegrep. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittel 1 og
2, pluss utvalgte skrivegrep fra kap. 4.
Utdanningsdirektoratet (u.å.) : God skriveopplæring – for lærere på
ungdomstrinnet