Leseopplæring til elever med norsk som andrespråk

Transcription

Leseopplæring til elever med norsk som andrespråk
Å tilrettelegge
leseopplæringen til
elever med norsk som
Andrespråk
Marit Aasen og Hege Rangnes 26.11.15
1
Fem grunnprinsipper
1. Sterk sammenheng mellom vokabular og leseforståelse
– spesielt for flerspråklige elever (Manyak, 2012).
2. Flerspråklige elever trenger det samme som
enspråklige i vokabularopplæringen (Carlo &
Bengochea, 2011).
3. Å inkludere alle i det akademiske fellesskapet(Skaftun,
2014).
4. Det tar lang tid å utvikle andrespråket som et redskap
for læring (Cummins i Engen & Kulbrandstad, 2004).
5. Forankre praksis i forskningsbasert kunnskap
(Norddahl, 2015)
2
Før timen.................
3
Språkløyper
Språkløyper er en stor nasjonal satsing som ble lansert 29.
oktober i år. Det er regjeringens nye strategi for språk-, lese- og
skriveutvikling for alle barn. Språkløyper er et nettbasert
kompetanseutviklingsprogram som ligger fritt tilgjengelig til bruk
for barnehager og skoler til og med videregående.
www.sprakloyper.uis.no
4
I undervisningen...............
5
Å finne, tolke og reflektere
Å fly en drage
En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn
en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig
prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er
enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har
lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjelden
komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil
også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det sammen. En
trenger masse plass. Dersom det ikke er noe problemer, kan det
være en veldig rolig aktivitet. En stein kan være et anker.
Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse (Bråten
2010, s. 28, 29).
7
Å lage inferenser å skape sammenheng
8
Leseforståelse og elever med norsk
som andrespråk
Tekster som må forstås på grunnlag av
den informasjonen teksten selv gir, og
ikke ut fra sammenhengen eller ut fra
allerede kjent kunnskap, er de mest
krevende for minoritetsspråklige elever.
(Hvistendahl 2006)
9
Tekst:
Anne har bilen i dag, for hun har det
travelt. Først skal hun på arbeid, så må
hun handle. Dessuten må hun hente
ungene i barnehagen.
10
Anne har bilen i dag, for hun har det travelt. Først skal hun på
arbeid, så må hun handle. Dessuten må hun hente ungene i
barnehagen.
Type 1 spørsmål: (akkurat der)
Hvem har bilen?
Svar: Anne har bilen
11
Anne har bilen i dag, for hun har det travelt. Først skal hun på
arbeid, så må hun handle. Dessuten må hun hente ungene i
barnehagen.
Type 2 spørsmål: (tenk og let)
Hvorfor har Anne det travelt?
Svar:
Hun skal på arbeid,
handle og hente unger.
12
Anne har bilen i dag, for hun har det travelt. Først skal hun på
arbeid, så må hun handle. Dessuten må hun hente ungene i
barnehagen.
Type 3 spørsmål: Tolke, lese mellom linjene
Hvor gammel er Anne?
Svar: Mellom 18 og 45.
(Basert på opplysningene om at hun kan
kjøre bil og har unger i barnehage.)
13
Anne har bilen i dag, for hun har det travelt. Først skal hun på arbeid, så må
hun handle. Dessuten må hun hente ungene i barnehagen.
Type 4 spørsmål: (Ut av teksten: refleksjon på egenhånd)
Hvordan er det for barn,
når mor har det travelt?
...eller...
Hva gjør far?
14
hentet fra ”Midgard 6” s.78
15
Lag spørsmål til teksten på nivå 2 og 3
 Tenke og lete - spørsmål
 Tolke og lese mellom linjene -spørsmål
16
Eksempel på ”tenk og let- spørsmål:
Hvem styrte i Jerusalem i middelalderen?
Hva gjorde at europeerne kom til makten i Jerusalem?
17
Eksempel på tolkespørsmål:
Hva er en korsfarer?
Hvorfor ble de kalt korsfarere?
Hva mente pavene med å si at Gud vil at vi skal gå til kamp mot tyrkerne?
18
Å jobbe med en tekst over tid
Mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
Førlesingsfasen:
Underveis:
1.
1.
1. Lærer modellerer
hvordan kan finne
informasjon fra
ulike deler av
teksten.
Etterarbeidsfasen
:
Elevene skriver andre
utkast av teksten sin.
2.
3.
4.
Ha fokusordene
synlige.
Gå gjennom ukas
fem fokusord –
google bilder/
filmsnutter, vise
gjenstander.
Spør elevene:
Hva kan ukas
tema handle om?
Har vi snakket
om noe lignende
tidligere?
tablå
2.
3.
4.
5.
6.
19
Repetere
fokusord
Se på bilder /
overskrifter i
teksten
Hva kan teksten
handle om?
Elevene leser
parvis. Bruker
startsetninger:
Jeg lærte
at.....Jeg synes
det var
interessant at...
Finne
fokusordene i
tekst
Hva handlet
teksten om?
Hvordan skilte
det seg fra hva vi
trodde på
forhånd? Hva var
likt? Hva er nytt i
dette temaet?
Hvordan kan vi
vite X? Hvilket
ord er lettest/
vanskeligst å
forstå? Hvorfor?
2. Samtalegrupper
med utgangspunkt i
teksten/
enkeltord.
Diskutere med
utgangspunkt i
påstander /
spørsmål. Finne
tekstlig belegg for
argumentene sine.
3. Jobbe med
enkeltord (et av
fokusordene)–
eksplisitt
vokabularinstruksjo
n.
1. Lage felles
tankekart
/kategoriseringsskj
ema. Lærer
modellerer hvilke
ord som blir
plukket ut
(fokusord
sentrale).
2. Bruke
modelltekster.
3. Lærer modellerer
hvordan man
bygger opp en
tekst.
4. Elevene produserer
tekst. Fokusordene
sentrale.
Forberedelser til neste
dag:
1. Lærer gir
tilbakemeldinger
på tekster.
Å skrive tekst

 www.sprakloyper.uis.no
 http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99403&categor
yID=17960
20
21
Litteraturliste
Carlo, M. S. & Bengochea, A. (2011). Best practices in literacy instruction for English language

learners. I L. M. Morrow & L. B Gambrell (Red.), Best practices in literacy instruction (4.

utg., s.117-137. New York: The Guildford Press.
Engen, T. O. & Kulbrandstad, L. A. (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo:
Gyldendal Norsk Forlag.
Manyak, P. C. (2012). Powerful vocabulary instruction for English learners. I E. J. Kame’enui & J. F. Baumann
(Red.), Vocabulary instruction: Practice to research (s. 280 – 302). New York: The Guildford Press.
Nordahl, T. (2015). Den kunnskapsbaserte læreren. Utdanning 2015 (10.), 50 – 53.
Skaftun, A. (2014). Leseopplæring og fagenes literacy. I A. Skaftun, O. J. Solheim og P. H. Uppstad (Red.),
Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomsskolen. Oslo: Cappelen Damm AS.
Bråten, I. (2007). Leseforståelse Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Cappelen akademiske
forlag, Oslo.
Roe, A. (2012). ”Ungdom og lesing – hva forteller nasjonale og internasjonale leseprøver”. I Bjorvang A.M. &
Tønnessen, E.S. (2012). Den andre leseopplæringa – Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge.
Oslo: Universitetsforlaget.
Hvistendahl, R. (2006). ””Jeg må lære noe av dette:” Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige
minoriteter.” I Elstad, E. & Turmo, A. (2006). Læringsstrategier Søkelys på lærernes praksis. Oslo:
Universitetsforlaget.
Aarre, T., Flatby B.Å., Grønland, P.M. & Lunnan, H. (2010) Midgard 6. Samfunnsfag for barnetrinnet. Oslo:
Aschehoug
22