Årsmelding Ganddal Håndball 2014

Transcription

Årsmelding Ganddal Håndball 2014
ÅRSMØTE 2014
Håndballgruppen
1
Møte: Årsmøte
Møtedato: tirsdag 03.03.2015
Møtetidspunkt: 19:30-20:30
Sted: Kafeen, Idrettsparken
Saksliste:
Godkjenning av stemmeberettige
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
Behandle håndballgruppens årsmelding
Behandle innkomne forslag og saker
- Forslag til regel: For å få stille med lag i en årsklasse hos håndballgruppa i Ganddal IL må
foreldregruppa til laget stille med minst 1 trener, minst 1 oppmann og 1 foreldre/foresatt til disposisjon
til sportslig utvalg og/eller håndballstyret. Sistnevnte stiller for 2 (to) år av gangen, hvorpå
foreldregruppa må skaffe en ny representant for laget.
Forslaget fremmes for å klare å skape en kontiunitet i administreringa av gruppa, fordele arbeidsbyrden
mer rettferdig i gruppa og sørge for at vi sammen kan gi våre spillere den aller beste oppfølging og
støtte.
Valg av styre
Godkjenning av regnskap for 2014
Vedta budsjett for 2015
2
Årsmelding for Ganddal håndball 2014
Innholdsfortegnelse:
Årsrapport fra håndballstyret s.4
Sportslig aktivitet
Årsrapport fra komiteene s.5
Sportslig utvalg
Arrangement & dugnad
Marked
Info & PR
Økonomi Se pkt.5
Årsrapport fra lagene s.9
Mini 6
Mini 7
Mini 8
J9
J10
G10/11
J11
J12
J13
J14
J16
J18
Forslag til styre og valgkomite i håndballgruppen 2015 s.13
Resultat og balanse 2014 s. 14
Budsjett Ganddal håndball 2015 s 15
3
Årsrapport fra håndballstyret
Håndballstyret har bestått av:
Astrid Myklatun
Jone Stangeland
Irene Kvaleberg
Kjetil Steinskog
Brita Haugsdal
Marianne Nesdal
Jan Roar Iversen
Leder
Leder Sportslig utvalg, nestleder
Leder Arr & Dugnad
Leder Økonomi
Leder Marked
Info & PR, sekretær
Styremedlem, Sportslig Utvalg
Styret har i 2014 avholdt åtte styremøter, ett planleggingsmøte ifm årsmøtet 2014 samt vil avholder
årsmøte 03.03.15. Vi har også deltatt på sommeravslutning, intern juleturnering og Ganddaldagen.
Sportslig aktivitet
Medlemstallet for håndballgruppen har i 2014 holdt seg på et stabilt nivå. Ved inngangen av 2015
hadde gruppen 190 medlemmer fordelt på følgende lag:
30
25
20
15
10
5
0
For mer informasjon om det sportslige henvises det til årsmeldingene fra sportslig utvalg og de ulike
lagene.
4
Årsrapport fra komiteene
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg har dette året bestått av følgende personer:
Jan Roar Iversen, Øyvind Bjørntvedt, Lill Beathe Bjordal, Sonja Sveinsvoll Skretting, Geir Edland og
Jone Stangeland.
Fordelingen av oppgavene har vært følgende:
Jan Roar Iversen: Turneringsassistent, har gradvis faset over sin jobb til Geir Edland som er blitt ny
turneringsgeneral. Har bidratt med masse god input i de fleste beslutninger. Har også vært med i
styret.
Øyvind Bjørntvedt: Har satt opp treningstider i samarbeid med resten av utvalget.
Har besvart henvendelser fra håndballforbundet og kommunen.
Lill Beathe Bjordal: Materialforvalter
Sonja Sveinsvoll: Dommerkontakt.
Geir Edland: Turneringsgeneral. Har i samarbeid med Jan Roar organisert årets KIF-påmelding.
Jone Stangeland: Har ledet utvalget.
Vi har dette året hat 4 møter i sportslig utvalg, hvor vi har møttes i hjemmet til de ulike medlemmene
i utvalget.
Her har vi systematisk jobbet etter års-hjulet for gruppen, som har bestått i flere ulike ting.
Før sesongslutt 2014 søkte vi kommunen om treningstider for sesongen som nå går mot slutten.
Da disse ble tildelt på høsten startet vi kabalen med å fordele de gitte treningstidene mellom lagene i
klubben. Dette var et meget tidkrevende og vanskelig arbeid som vi også i år tenker at ble bra til
slutt.
Vi har gjennom sesongen jobbet med å få tak i flere trenerkrefter utenfor klubben ved å kontakte
idrettslinjen på Gand og Bryne. Her har vi ikke lyktes.
Vi har imidlertid noen fantastisk unge trenerspirer i klubben som har sagt seg villige til å bidra på
denne fronten. Nora Grønås og Marthe Myklatun Jøssang har gått inn i trenerteamet til J14. Sara
Laland Skjæveland er med som trener for J11 og Miriam B. Andersen er med som trener for J10.
Dette setter vi i sportslig utvalg utrolig stor pris på.
Før sesongen fikk vi invitasjon fra Ålgård Håndball om å bli med på en felles Bring-satsing som skulle
være i regi Ålgård.
Det ble tegnet en samarbeidsavtale mellom klubben.
Dette startet godt med flere treinger gjennom høsten og vinteren. Laget reiste også på turnering
sammen før kvalifiseringen til Bring startet i Nordstrand.
Her mislyktes forsøket og laget ble siden oppløst av ulike grunner.
12. des. arrangerte vi den årlige førjulsturneringen med god deltakelse og god stemning. Vi serverte
også i år pølser og saft etter gode erfaringer fra året før.
2. mars arrangerte vi barnekamplederkurs i miljørommet i Sørbøhallen. Oppmøtet her var veldig bra
med ca. 20 deltakere. Grunnet litt misforståelser ble kun den teoretiske delen av kurset gjennomført.
Den praktiske biten skal vi ta andre uke i mars. Som underviser hadde vi Oddvar Penne fra
håndballkretsen.
Deltakerne skal få prøve seg som kampledere under vår første miniturnering i starten av mars. Her vil
de ha hjelp av Nora og Miriam som allerede har vært kretsdommere i 2 år.
5
Vi vil oppsummere sesongen 2014/2015 som en flott sesong for klubben. Det har vært om lag 220
aktive spillere mellom 6 – 17 år.
Vi har denne sesongen måttet legge ned fjorårets G14 lag grunnet manglende antall spillere. Også
vårt andre guttelag sliten med å få nok spillere og har siste del av sesongen samarbeidet med
Bogafjell for å få gode treninger.
Vi har denne sesongen hat 2 kretsdommer par som har representert GIL. Vi vil rette en stor takk til
disse.
Ellers er vi meget imponert over alle trenere og oppmenn som frivillig legger med utallige timer hver
uke for at barna våre skal kunne spille håndball. Uten dere hadde vi ikke kunnet drive klubben.
Arrangement & dugnad
Inneværende sesong har vi arrangert følgende dugnader/arrangement:
17.mai /bil lotteri
Vi fikk tildelt område fra Lundehaugen ned mot vannet der vi skulle selge lodd til bil lotteriet på
17. mai en ukes tid i forveien.
Siden vi bare fikk tildelt 3 loddbøker, valgte vi å ikke innkalle noen til denne dugnaden, men tok oss
av dette selv. Det ble ganske mange timer over flere kvelder, og vi valgte derfor å legge denne
dugnaden inn på dugnadskontrakten for neste år.
Sommeravslutning:
Vi arrangerte sommeravslutning for hele spiller gruppen. Det ble delt ut deltakerpremier til de
årsklasser som ikke får dette på turneringen. Og selvfølgelig var det pølser, is og brus til alle
Ganddalsdagen:
Til årets Ganddalsdag laget Erik Lunde ny aktivitetsvegg med «Skudd på mål» . Vi hadde dette som
aktivitet i tillegg til at vi hadde salg av smoothie, popcorn og frukt. Vi brukte forårets
dugnadskontrakter til å finne folk til å stå på standen og det gikk veldig greit å fylle listene.
Enjoykort salg:
Som vanlig valgte vi også i år å selge Enjoykort . Alle spillere skulle selge 3 kort hver. Totalt solgte vi
625 guider. Det har vært litt utfordringer med å få inn alle penger og noen få usolgte kort, men vi er i
mål med det meste nå. Vi regner med å ha en fortjeneste på dette på ca kr 60.000, noe som vi er
veldig fornøyd med
Juletreinnsamling:
Vi arrangerte juletre- og flaskeinnsamling den 10 januar i år. J13 fikk jobben med å dele ut flyers på
forhånd.
Vi fikk totalt inn ca 300 juletrær og ca 70 sekker med tomflasker. Dette er nok noe færre trær enn
tidligere år. Innsamlingen var kansje litt vel seint i januar, men vi vurderte det dithen at 3. januar ville
blitt for tidlig.. I tillegg merkes det nok også en stor økning i folk som har kunstige juletrær.
Vi gikk i år bort fra praksis med å «kreve» minst antall deltakere på dugnaden fra hvert lag. I stedet
tok jeg utgangspunkt i dugnadskontraktene og ba oppmennene få bekreftelse fra alle som hadde
meldt seg til denne dugnaden. I tillegg ba vi om at alle spillere over mini-nivå møtte og var med på
dugnaden. Vi fikk med dette med både mange biler og folk og må si oss svært fornøyd med
innsatsen på dugnaden
6
Dugnadskontrakter:
Dugnadskontraktene ble sendt ut tidlig i høst med kun noen få endringer. Har inntrykk av at de fleste
oppmennene fikk disse tilbake nokså greit og vi har som nevnt brukt disse aktivt ved innkalling til
dugnader. Vi har valgt å legge til noen dugnader (17. mai) samt felt med yrke /interesse til foreldre.
Tanken er at vi med dette skal kunne være noe mer målrettet i jakten på nye ildsjeler til håndballen

Alt sett under ett så har det vært ett givende år som dugnadsansvarlig og det har stort sett vært
problemfritt å få med folk til å bidra. Så TUSEN TAKK til alle som var med og hjalp til i året som har
gått!!
Det har ikke vært noen offisiell komité som har stått for arbeidet i år, men jeg har hatt god hjelp fra
tidligere dugnadsansvarlig og andre engasjerte ildsjeler. Tusen takk for hjelpe til dere Jeg vil rette en
spesiell takk til min «hemmelige» dugnadsassistent Linda Apeland som har vært med å bidra med å
planlegge og arrangere de fleste dugnader i år.
Marked
Ny Generalsponsor GIL:
Selvåg Bolig har inngått en 3 års kontrakt med Ganddal IL som General sponsor. Det ble avgjort at
siden Håndballen trengte nye drakter skulle vi få hele sponsorbeløpet for år 1: 85 000 kr øremerket
de nye draktene. År 2 vil fotballen, orienteringen og turnen dele på 150 000,- da fotballen skal bytte
ut sine drakter. I år 3 vil alle lagene i GIL få en andel av de 150 000,- som ligger i sponsorinntekter fra
Selvåg Bolig.
Ny kolleksjon for hele GIL:
I forbindelse med at kontrakten med Hetland Sport gikk ut 31.desember 2013, ble det fra
hovedstyret i GIL gitt en oppfordring ut til alle styrene i klubben om å få til en helhetlig profiltanke
rundt Ganddal IL sin nye kolleksjon med tanke på inngåelse av ny avtale. I den prosessen var alle
styrene involvert med en representant, og vi gjennomførte en grundig undersøkelse av leverandører
og hvilke muligheter det var hos de enkelte sportskjedene inkludert Hetland Sport. Etter nøye
vurderinger, inngikk vi en ny 3 års avtale med Hetland Sport og Adidas. Det ble også gjort en
strategisk beslutning, godkjent av hovedstyret i GIL, om å endre på kolleksjonsfargene fra rødt, blått
og hvitt til rødt, svart og hvitt.
Den nye kolleksjonen var klar i juni 2014, og mer eller mindre hele klubben med medlemmer har
kjøpt de nye overtrekksdraktene.
Nye drakter til Ganddal Håndball:
Vi har høsten 2014 bestilt 230 nye drakter til Ganddal Håndball. Det ble en del venting, men i januar
2015 ble det levert ut 205 håndballdrakter og 20 keeperdrakter til medlemmene i håndballen.
Sponsorarbeid:
Draktsponsorer: I dialogen rundt den nye kolleksjonen ble fotballen og håndballen enige om å se på
muligheten for felles sponsorer. Vi har i dag 2 Generalsponsorer; Kiwi Lundehaugen og Selvaag Bolig.
Deres logo er plassert på bryst og mage på de nye håndballdraktene. Når det gjelder resten av
toppen, lar vi den foreløpig være «tom», slik at når fotballen skal i gang med sitt sponsorarbeid
høsten 2015, har man mulighet til å selge inn både fotballen og håndballen.
Vi har blitt enige om at sponsorer på shortsen går til den enkelte klubben i GIL. I dag har vi kun AMFI
Vågen. Her er det plass til 3 til.
Skiltsponsing: Vi reduserte prisene på skiltsponsing i høst, noe som gjorde at vi fikk inn noen til. Det
ble sendt ut mail til alle foreldre i klubben vår, hvor vi inviterte til muligheten for skiltsponsing. Her er
det mye å gå på.
7
Ressurser: Vi har ikke lykkes i å finne flere ressurser til marked/sponsor i 2014. Dette må prioriteres i
2015. Sponsorarbeid er tidkrevende.
Dugnadssponsor/samarbeid:
AMFI Vågen:
Vi inngikk kontrakt med AMFI Vågen om dugnadssamarbeid, og prøvetid på et år. J15 og J16 stilte
som ”Amfelia & Oskar”; AMFI sine nye maskoter. Til sammen gikk de 12 dugnader, i tillegg til noen
ekstra dugnader. AMFI Vågen var svært fornøyd med innsatsen til jentene, og det ble inngått en ny
dugnad- og sponsoravtale gjeldende for 2 år i desember 2014. Avtalen er verdt 30 000,- og de får
logo på shortsen.
Sandnes Sentrum:
Vi er blitt forespurt et dugnadssamarbeid med Sandnes Sentrum i forbindelse med arrangmenet som
skjer i byen i løpet av 2015. Det er småjobber som de eldste lagene kan gjøre, og det er blitt bestemt
at de eldste lagene skal «få» denne dugnaden, og pengene skal gå til lagene, øremerket
aktiviteter/turer som de måtte ønske å være med på. Vi vil gi endelig svar i slutten av februar om vi
ønsker denne avtalen.
Ressurser i markedsgruppen:
Det er manglende ressurser i markedsgruppen, men større samarbeid og dialog i hele GIL kan gi gode
fordeler. Vil se etter 1 person til inn i gruppen i løpet av 2014.
Info & PR
Info & PR komiteen har jobbet med:
oppdatering av hjemmesiden
oppdatering av fellesmailer
oppfølging av trener- og laglederoversikt
oppfølging av medlemsoversikt (for fakturering)
rapporteringer til NHF (Klubbinfo/Medlemsoversikt/kartlegging barnehåndballen)
fakturering
årsrapport
8
Årsrapport fra lagene
Mini 6
Mini 6 startet opp med treninger i september 2014 i gymsalen på Lundehaugen ungdomsskole. I
starten var det ca 10 spillere. Vi startet med treningstid fra kl 16.30-17.30, men fikk i løpet av høsten
skiftet til treningstid fra kl 17-18. Oppmøtet av barn har vært stabilt og det har også økt noe utover
høsten. Ved oppstart i januar 2015 har det vært ca 15 barn på treningene, 2 av disse er gutter,
resten jenter. Flertall av spillerne er elever ved Sørbø skole (kun 4 fra Ganddal skole).
Denne sesongen er Ganddal i ring med Austrått, Bogafjell, Lura og Riska. Lura og Austått har ikke
klart å stille med lag de første turneringene, men mini6 har så langt spilt to turneringer, en i
Sørbøhallen (Bogafjell arrangerte) og en i Riskahallen. Mini6 har stilt med 1 og 2 lag i disse
turneringene.
Mini6 har to trenere, Inglen Imsland og Øyvind Gravås. Begge deltok i høst på trenerkurs.
Mini 6 v/ Inglen Imsland, Øyvind Gravås (trenere) og Marie Therese Thesen (oppmann)
Mini 7
Mini 7 har hatt mellom 22-26 spillere på laget denne sesongen. Pr. i dag er vi 26 spillere. Det er stort
sett fullt oppmøte på treningene. Vi trener i gymsalen på Lundehaugen ungdomsskole hver tirsdag kl.
17-18, og det er stort sett fulltallig oppmøte på treningene.
Mini 7 har til nå deltatt på to turneringer - Sørbøhallen 02.11.13 (Bogafjell arr.), og Riskahallen
30.11.14, samt deltok Ganddals egen juleturnering- 12.12.13. Vi har stilt med tre og fire lag på disse
turneringene.
Laget har to trenere, men den ene går nå «ut i permisjon». Oppmann hjelper da til på treningene, og
evnt foreldre trer støttende til på turneringene.
Mini 7 v/ Anette Motland (trener), Merethe Bøhn Ask (assistenttrener) og Anne Britt Høyvik
(oppmann)
Mini 8
I høst hadde vi 18 aktive spillere, to har sluttet ved nytt år og vi har fått en ny spiller, totalt nå
er 17 spillere. Vi trener i Sørbøhallen tirsdager fra 17:00 til 18:00. Vi er i samme ring med
Bogafjell, Austrått, Riska og Lura.
Turneringer:
I vår var vi med i to turneringer i Riska og i Sørbøhallen der vi sammen med mini 6 og mini 8
organiserte turnering.
I høst vi var i to turneringer i Sørbøhallen (Bogafjell arr) Riskahallen og romjulturnering i
Giskehallen stilte med to lag , samt Ganddals egen juleturnering.
På disse turneringer vi har stilt med 3-4 lag.
Dugnad:
Vi var med å samle juletre og panter i januar 2014 selge toalett og salg av enjoy kort.
9
Vi takker alle foreldre som stilte på dugnader. Vi hadde sommeravslutning i mai i
klubblokaler.
Trenere: Sigbjørn Dalane, Henning Jonsen, Line Skretting og Åshild Steinberg Holmen og
Sabri Maljici oppmann/hjelpetrener.
J9
Antall spillere: 16
Treningstid: Sørbøhallen, tirsdager 18.00-19.00
Trenere: Anne Bjelland (hovedtrener), Reidar Mosvolg og Anne-Brit Øglend (hjelpetrenere)
Oppmann: Nina Brattetaule
J9 har hatt en flott utvikling denne sesongen takket være stabilitet og vekst i laget. Vi er så
heldige å ha et stabilt støtteapparat, med samme trenere over flere år. I tillegg er det lite
utskiftning i spillergruppen. I år har det kommet 3 nye spillere, 1 har valgt å slutte. I
turneringene gjør vi det bra og spillerne viser glede både på trening og i kamp.
J10
Jenter 10 startet opp etter sommeren med frafall av to spillere. Heldigvis er to nye er kommet
inn på laget i høst slik at vi nå er tilbake på fjorårs nivå med 14 spillere. Laget har trent
tirsdager i Sørbøhallen og torsdager på Lundehaugen. På Lundehaugen har en hatt mest fokus
på styrke og kondisjon, ikke minst for å forberede jentene på det å spille på stor bane.
Fram til januar har en spilt 5 turneringer på liten bane. Der har en hatt med to lag og møtt
Ålgård, Klepp, Nærbø og Lye. De har nylig hatt sin første turnering på stor bane på Jørpeland,
noe som gikk bra.
Laget har hatt en veldig god sportslig utvikling og fungere godt sammen sosialt. Vi har også
en veldig bra gjeng med foreldre som stiller opp med godt humør, heiarop og kaker når det er
behov for det.
Hovedtrener er Gustav Sanne-Gundersen. Han assisteres av Miriam Sveinsvoll og Asbjørn
Tonstad er oppmann.
G10/11
Dette året har laget spilt som G11, med dispensasjon på de 2 spillerne vi har med oss, som er 12
åringer. Guttene er flinke og har vunnet eller spilt jevnt med alle lagene i gruppen sin. Vi har og en
positiv foreldregruppe, som er flinke til å stille opp og heie dem fram på kampene. Denne sesongen
startet vi med 11 spillere, mens vi nå i januar 2015 bare er 9. På grunn av få spillere, igjen på
Ganddal, har vi fra slutten av januar fått til et treningssamarbeid med Bogafjell sitt G11-lag (12 stk.).
De 2 treningene vi har hatt sammen har virket veldig positive. Trener Simon Østebø har vært flink til
å legge opp til engasjerende treninger, som har gitt økt spilleglede. Alle guttene har meldt seg på
Aquarama cupen i Kristiansand som et fint punktum for denne sesongen.
Simon Østebø (trener), Kristin Lunde (lagleder)
10
J11
Vi er en gruppe på ca 27 spillere som er fordelt på fire lag. Laget deltok i år som i fjor på KIF
turneringen i april og dette er meget populært. Treningene er tirsdager, fredager og frivillig
joggerening på søndager. Takk til foreldrene for alt dugnadsarbeid og deltakelse på turneringene.
Gry Elin, Sara, Trond, Pål (trenere) og Arve (oppmann)
J12
J12 har bestått av 16 spillere høsten 2014 etter at en spiller sluttet og en ny kom inn etter
sommeren. Den største endringen gjennom året var overgang til seriespill med sluttspill. Vi har ett
lag i Pulje 8 og 1 lag i Pulje 10. I Pulje 8 har vi møtt sterk motstand og gått på en del tap. I Pulje 10
har det vært jevnere motstand og flere seire. Alle spillerne har taklet utfordringene på en strålende
måte og tatt store steg gjennom sesongen. Jentene trener mye og målbevisst, hver mandag, onsdag
og fredag. I tillegg har mange av spillerne hatt judotreninger på torsdager som gir økt styrke og
balanse. Jentene deltok med to lag på KIF-turneringen i april. Kjempekjekk helg!
På Romjulsturneringen på Kåsen stilte vi med ett lag som spilte seg helt fram til semifinalen der
Hinna ble litt for sterke. J12 bryter stadig nye barrierer, har et apparat rundt seg som går stadig bedre
og en støttende foreldregruppe. Hilde Sandtorv takket for seg som trener til sommeren. Hun ble
avløst av Bjarki Hafthorsson i trenergruppa og Janne Ingebrethsen kom inn som ”med-oppmann”.
Frode Tjøtta, Erik Evensen, Bjarki Hafthorsson (trenere), Janne Ingebrethsen og Vidar M. Bakke
(Oppmenn)
J13
Høsten 2014 startet med 18 spillere, men vi er nå oppe i 20 stk. Vi har i år fått tildelt trening i
Sørbøhallen mand, tirs og fredag. I tillegg er det jogging rundt Stokki før treningen på tirsdager. Vi
stiller med 2 lag i serien, , lag i A-puljen og 1 lag i B-puljen. Begge lag har gjordt en god innsats og
ligger bra plassert på tabellen.
I september hadde vi ett lag med i Sandnes Sparebank Cup og her nådde vi helt til finalen som vi
dessverre tapte knepent 6-8 mot Nærbø. Vi var og med i Kåsens Romjulsturnering hvor vi igjen kom
til finalen, men tapte mot Nærbø, denne gang 11-18.
Vi hadde i oktober "team-building" for jentene, noe som var stor suksess. Før jul avsluttet vi med
"kose"-kveld med taco på klubbhuset. Her ble det vist filmklipp fra kamper jentene har spilt.
I april reiser vi til KIF med alle 20 jentene og stiller her med 2 lag, målet må være å få med pokal
hjem i år.
Linda, Frode, John Olav og Helge
11
J14
Jenter 14 teller i dag 20 spillere. Vi har to treninger pr uke; mandager 19:00-20:30 og tirsdager 20:3022:00. Det er godt oppmøte på treningene. Treningene har vært varierte og jevnt over gode. Flere av
jentene trener også håndball onsdag og torsdag og noen spiller fotball et par ganger i uken. Dette har
bidratt til å heve kondisjonen og spillerferdigheter hos flere av spillerne.
Ettersom lagets hovedtrener, Jacques Michel, flyttet til Australia mai 2014 var jakten på ny trener
hovedfokuset for trenerteamet og laglederne frem mot sesongstart 2014/15. Fra høsten 2014 har
Kjell Magne Grønaas tatt over ansvaret som hovedtrener. Frøydis Haarr har fortsatt som hjelpetrener
og vi har fra høsten fått med Nora Grønaas i trenerteamet. Med mål om større fokus på
keepertrening har vi også fått med Sølvi Valheim som har hovedansvar for trening av lagets to
keepere.
Fra sesongstart 2013/14 stilte vi med to differensierte lag som spilte kamper i hhv pulje A og B. For at
spillerne skulle få mer kamptrening valgte vi å melde opp et ekstra lag i pulje B fra januar 2014 og ut
sesongen. I inneværende sesong har vi meldt opp to lag i pulje B som ikke er differensiert i forhold til
nivå og utvikling på jentene.
I tillegg har noen av spillerne et ekstra sportslig tilbud på et sammensatt lag, Sandnes/Ganddal J2000. Dette er et samarbeid mellom Ganddal IL og Sandnes HK, med to ekstra treninger i uken og
seriespill i pulje A. Arne Sæther og Peter Östling er trenere for dette laget.
Vi har i 2014 arrangert noen sosiale aktiviteter i tillegg til treninger og kamper. Av turneringer deltok
vi på KIF i april hvor vi stilte med to lag. Jenter 14 har en god foreldregruppe som alltid er positivt
innstilt og stiller opp ved behov.
Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med våre flotte håndballjenter, og håper å beholde alle så
lenge som mulig.
Kjell Magne Grønaas, Frøydis Haar, Nora Grønaas, Sølvi Valheim, Øyvind Bjørntvedt, Øyvind Opdal og
May Merete Tjessem Opdal
J16
Jenter 16 besto i 2014 av 13 positive spillere.
Camilla Rekdal og Kjetil Sletten har vært trenere i denne sesongen.
Treningene har vært allsidige med blant annet styrke og løping i ”Dødsbakken ”
Laget havnet på nederste del på tabellen i fjor, men det mangler allikevel ikke på spilleglede.!
Laget var på AFG cup i Danmark i påsken, det var veldig sosialt og kjekt og skal gjentas i 2015!
Vi har også vært på koselig hyttetur til Sirdalen.
Våren 2014 var noen av spillerne med på ”Bring satsing ” sammen med jenter 17 .Ålgård og Austrått
- de klarte ikke å kvalifisere seg , men lærte mye av dette.
Det har vært noen bytter i laget før neste sesong, men laget har en stabil stamme som er godt i gang
med sesongen 2015 !
Anna Risnes (Avtroppende oppmann)
12
J18
Jenter 18 er et lag som består av håndballgruppas eldste spillere. De er per i dag ni faste spillere på
laget, fire som er født i 1997 og fem som er født i 1998. Laget har to trenere og to oppmenn. Laget
låner spillere fra Jenter 16 og Jenter 14 til sine kamper, men har også spilt kamper uten
forsterkninger, med stor suksess. Håndballgruppa har aldri hatt et lag i denne aldersklassen før.
Jenter 18 avsluttet forrige sesong med tredje plass i b-pulja i serien, og ligger an til å forsvare, om
ikke forbedre denne plasseringen i år.
Jentene er en veldig samspilt gjeng som har alle planer om å fortsette med seriespill til neste år. De
har også ambisjoner om å få med flere spillere, og om å dra på en treningsleir til høsten. Den største
utfordringen ligger i å få nok spillere, deriblant en fast målvakt, og få nok treningstid, slik som alle
andre på gruppa.
Jentene er engasjerte i gruppa, og bidrar som trenere og dommere, og på dugnader. Her er det
potensiale og ressurser for gruppa fremover.
Spillere:
Anne Egeland, Johanna Høie, Nora Bjerklund Grønås, Karina Storhaug, Oda Wiig, Elise Lunde, Camilla
Waage, Hannah Djuve Dyrli, Anna Monika (Anja) Witowska.
Trenere: Inga Skasheim og Kjell Høie
Oppmenn: Per Egeland og Kjersti Bjerklund Grønås
(Maskot: Sebastian Skasheim)
Forslag til styre og valgkomite i håndballgruppen 2015
Hva
Styre
Styre
Styre
Styre
Styre
Styre
Hvem
Jone Stangeland
Brita Haugsdal
Irene Kvaleberg
Line Moland
Asbjørn Tonstad
May Merethe Opdahl
Valgkomite Astrid Myklatun
Valgkomite Marianne Nesdal
Valgkomite Kjetil Steinskog
Velges for
Gjenvalg 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
2 år
2 år
Lag
J13/J11
J13
J10
Mini8/J13
J10
J11/J14
1 år
1 år
1 år
13
Resultat og balanse 2014
Ikke mottatt enda
14
BUDSJETTFORSLAG GANDDAL IL, HÅNDBALLGRUPPA 2015
Medlemskontigent
Tilskudd NIF
Grasrotandel
Egenandeler, reiser
Salgsinntekter
Kiosksalg
Dugnad
Sponsor
Renteinntekter
120 000
30 000
25 000
50 000
210 000
60 000
60 000
100 000
2 500
Sum driftsinntekter
657 500
Stevnedeltagelse
Avgifter krets
Reiseutgifter
Premier
Dommerutgifter
Lederutdanning
Godtgjørsle trener
Gaver/utmerkelser
Sosiale utgifter lag
Kontor/internett utgifter
Matriell/utstyr
Utgifter kiosk
Varer for salg
Bankgebyr
120 000
70 000
50 000
15 000
5 000
35 000
15 000
5 000
10 000
15 000
50 000
25 000
105 000
1 000
Sum driftskostnader
521 000
Budsjettert årsresultat
136 500
15