Festekontrakt - Hegra Idrettslag

Transcription

Festekontrakt - Hegra Idrettslag
1 av 2
Utkast 1
Festekontrakt
1
Bortfester: Hegra Arbeiderlag
Fester: Hegra Idrettslag
Hegra Arbeiderlaget eier i dag eiendommen Folkvang gnr. 228, bnr. 77 med påstående
bygning, Folkets Hus. Hegra Idrettslag fester tomt til klubbhuset på Arbeiderlagets eiendom
Folkvang, feste nr. 1
2
Hegra Arbeiderlag fester herved bort til Hegra Idrettslag hele
eiendommen Folkvang Gnr. 228 bnr. 77 i Stjørdal kommune.
3
Denne kontrakt avløser tidligere festekontrakt mellom partene på
feste nr. 1 under gnr. 228 bnr. 77 tinglyst 12.09. 1990
4
Festetiden settes til 55 år, tilsvarende gjenværende festetid på feste
nr. 1 år, regnet fra 1. januar 2016 Festeren har ikke innløsningsrett.
Eventuell forlengelse av festet skjer mellom partene etter Lov om
tomtefeste.
5
Festeavgiften settes til kr. 6 000,- pr år som betales innen utgangen av
mars hvert år. Første gang innen utgangen av mars 2016 Hver av
partene kan kreve regulering etter 10 år og senere ikke oftere enn
hvert 10. år. Reguleringen skjer etter bestemmelsene i
Tomtefesteloven § 15 om regulering etter pengeverdiendringen.
6
Bortfester har rett til uten søksmål å inndrive forfalt festeavgift ved
tvangsauksjon, men bortfester skal i tilfelle varsle panthaveren etter
grunnboken. Jfr. Tomtelovens § 14
7
Hegra Idrettslag kan ikke endre driften til ren kommersiell virksomhet
og heller ikke oppføre bygninger på feste til formål som ikke har med
idrett å gjøre. I slikt tilfelle har bortfester full anledning til å kreve
festeavtalen opphevet, eller gå inn i forhandlinger på kommersiell
basis.
2 av 2
Utkast 1
8
Festeren har rett til å pantsette festeretten. Pantsettelsen av
festeretten skal skje sammen med de bygninger som er eller blir
oppført på eiendommen. Jfr. Tomtelovens § 18
9
Hegra Idrettslag overtar Arbeiderlagets eiendom Folkets Hus som er
sammenføyd med idrettslagets garderober og klubb hus. Dette som
en utvidelse av Idrettslagets klubbhus Overdragelsessum kr. 62 000,-
10
Arbeiderlaget skal ha en begrenset vederlagsfri bruksrett til Folkets
Hus. Denne skal omfatte gratis leie av hele Folkets Hus den 30. april,
1. mai og inntil 3 andre interne møter i Arbeiderlaget per år, samt
passende lokaler til sine styremøter inntil 10 ganger per år.
Bruksretten skal også omfatte gratis leie av lagerrom ved siden av
scenen eller annet tilsvarende rom i Idrettslagets bygningsmasse.
Arbeiderlaget skal melde inn sine møter på samme måte som andre
leietakere med unntak av 30. april og 1. mai. Eventuell ombygging
eller andre endringer som vanskeliggjør oppfyllelse av bruksretten,
avklares med Arbeiderlaget i god tid, slik at erstatningsløsninger kan
etableres.
11
Denne avtale skal tinglyses og fester betaler gebyrer og avgifter til det
offentlige som følge av inngåelsen av denne kontrakt.
12
Eventuelle tvister i tilknytting til denne festekontrakten avgjøres etter
den til enhver tid gjeldende tomtefestelov. Som verneting vedtas
Inntrøndelag tingrett.
13
Denne kontrakt er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene.
Hegra den, ……………………
Hegra Idrettslag
Hegra Arbeiderlag