01. Arbeidstillatelser (pdf 315.3 KB)

Comments

Transcription

01. Arbeidstillatelser (pdf 315.3 KB)
AT
HMS DIREKTIV 1
ARBEIDSTILLATELSER
Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad
Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for
installasjonsspesifikke tilleggskrav.
1 GENERELT
Formål
Direktivet skal sikre
• at skader, ulykker og uønskede hendelser ikke inntreffer ved
utførelse av arbeid
• at samtidige arbeid ikke skaper fare
• driftssikkerheten ved utførelse av arbeid
Virkeområde
• Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel
• Kontraktører av innleide innretninger som har system som
tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system
forutsatt at dette er avklart ved inntak
• Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et
særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten
Referanser
• Aktivitetsforskriften
• § 21 Kompetanse
• § 24 Prosedyrer
• § 26 Sikkerhetssystemer
• § 27 Kritiske aktiviteter
• § 28 Samtidige aktiviteter
• § 29 Planlegging
• § 30 Tiltak ved arbeid
• § 31 Overvåking og kontroll
• § 32 Overføring av informasjon
• Styringsforskriften
• § 12 Planlegging
• § 13 Arbeidsprosesser
• Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for
Arbeidstillatelser
• SfS Anbefaling 036/2012 Bruk av Habitat
• SfS Anbefaling 026N 2008 Beste praksis ”Avsperring”
• OMS Procedure 4.5 Control of Work
• HMS direktiv 2 Entring
• HMS direktiv 3 Arbeid i høyden
• HMS direktiv 4 Løfteoperasjoner
• HMS direktiv 5 Energi isolering
• HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall
• HMS direktiv 7 Kjemikalier
• HMS direktiv 8 Elektriske anlegg
• HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse
• HMS direktiv 35 Håndtering av uønskede hendelser og unntak
• SiKAP Sikkerhets kritiske arbeids prosedyrer
55
Definisjoner og forkortelser
• Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som
det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse
• Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et
definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte
forutsetninger på en sikker måte
• Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med
høy risiko
• Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med
middels risiko
• Avdelingsleder er leder for en bestemt avdeling
• CCR (CentralControlRoom) – sentralt kontrollrom
• Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser
• HMS funksjon (verneleder) er rådgiver innen områdene
Helse, Miljø og Sikkerhet
• Klassifisert område er områder som er definert som sone
0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for
den enkelte innretning
• Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter
introduksjon av hydrokarboner i anlegget
• Områdeansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innen et
bestemt område
• Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller
område
• Plattformsjef (feltsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på
feltet
• Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis
gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret
arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes
for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene
under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen
• SKR - Sentralt kontrollrom
• SKR tekniker er en kontrollromsfunksjon som har en rolle
ved nedstengning av sikkerhetsfunksjoner, overvåking,
kontroll og klarering av AT fra det sted som er definert som
sentralt kontrollrom i denne sammenheng.
• Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om
arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet
• Uklassifisert område er områder som er definert som
uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den
enkelte innretning
• Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk
utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter
• Kompetansekrav: Kompetansekrav er regulert i Kompas
som er BP Norges database for å holde oversikt og styring
på krav til kompetanse for de enkelte roller, samt status på
alle individer i BP-posisjoner offshore. For AT spesielt, må alle
gjennomføre “Samarbeid for Sikkerhet” sitt kurs for AT på
norsk sokkel
56
2 ANSVAR
Plattformsjef (Feltsjef)
er ansvarlig for å sikre at
• alt arbeid på plattformen blir utført sikkert
• alle som skal bruke arbeidstillatelser er kjent med og kan
bruke arbeidstillatelser
• plattformen er inndelt i ansvarsområder med områdeansvarlig
som er utnevnt skriftlig
• det totale aktivitetsnivået er forsvarlig
• verifikasjon, erfaringsoverføring, læring og forbedring gjennomføres og dokumenteres på en systematisk måte (For eksempel ved hjelp av Egenvurderingssystem (Self Verification),
feltets HMS verifikasjonsplan og SOC observasjoner)
HMS funksjon (Verneleder)
er ansvarlig for
• å gi faglig råd om planlagte arbeidsaktiviteter
• å sikre at arbeid planlegges og godkjennes i samsvar med
direktiv og arbeidstillatelse
Område-ansvarlig
er ansvarlig for
• alle aktiviteter innenfor sitt ansvarsområde som definert i
HMS instruks for den aktuelle installasjon
• å sikre at alt arbeid i sitt ansvarsområde blir utført på en sikker
og forsvarlig måte
• å koordinere arbeid innen eget ansvarsområde med arbeid i
andre områder
• å sikre at sikkerhetsutstyr i eget ansvarsområde er tilgjengelig og operativt
Avdelingsleder
er ansvarlig for
• alt arbeid som utføres av sin avdeling
SKR tekniker
er ansvarlig for
• å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde
• å opprettholde kontroll og oversikt over systemer i drift herunder utkoplete sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer
Områdetekniker er ansvarlig for
• å sikre at alt arbeid innen sitt område blir koordinert og utført
sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse
• å opprettholde oversikt over arbeidsaktiviteter i sitt område
• å klargjøre og klarere arbeidssted i samsvar med arbeidstillatelse og eventuell isolasjonserklæring
57
• å kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter at arbeid er
avsluttet
Utførende fagperson
er ansvarlig for
• å iverksette alle forholdsregler gitt i arbeidstillatelse før
arbeidet starter
• å sikre at arbeidet blir utført sikkert og i samsvar med
arbeidstillatelse
• Gjennomføre 4 – Punktsjekken/ Risikovurdering der alle
involverte signerer for at de har deltatt på risikovurderingen
før start av arbeidet, les 4 – Punktsjekk / Risikovurdering introduksjonen for mer informasjon
3 ARBEIDSTILLATELSE
Prinsipp
Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern
kontroll hvor 2 uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar
i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes
som en kontrakt mellom områdeansvarlig som ”eier” av utstyr
og anlegg og utførende fagperson som leverandør av arbeid
som skal utføres på utstyret eller anlegget
Grunnleggende krav
Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal
utføres, unntatt for “arbeid som ikke krever arbeidstillatelse”
Dersom det foreligger en SIKAP for arbeidsoperasjonen som
skal utføres, skal denne vedlegges arbeidstillatelsen.
Arbeidstillatelse nivå 1
Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og
krever klarering på innretningsnivå som:
• Varmt arbeid klasse A
• Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område
• Entring
• Utkopling av sikkerhetssystem
• Arbeid på hydrokarbonførende system
• Trykktesting
• Arbeid over sjø
• Arbeid med farlig kjemikalier
• Arbeid med radioaktive stoff
• Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA)
• Brønnoperasjon/ brønnintervensjon
• Arbeid med eksplosiver
• Kritiske løfteoperasjoner
• Andre kritiske arbeidsoperasjoner
som definert under Sikkerhetstiltak
58
Arbeidstillatelse nivå 2
Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på alt annet arbeid som krever
arbeidstillatelse som:
• Mekanisk arbeid
• Arbeid på elektrisk utstyr
• Arbeid på automasjons- tele- og datasystem
• Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for
frigjøring av hydrokarboner
• Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier
• Stillasbygging
• Malingsarbeid ved bruk av kost og rulle
• Isoleringsarbeid
• Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område
Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse
Følgende arbeid krever ikke arbeidstillatelse forutsatt godkjenning av områdeansvarlig:
• Helikopteroperasjoner
• Operasjon av prosess og hjelpesystem
• Boreoperasjoner
• Ikke-kritiske løfteoperasjoner
• Bunkring av diesel, vann og væsker for drift og boreoperasjoner
• Huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret
• Inspeksjon, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr
eller komponenter
• Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller
kjemikalier som krever arbeidstillatelse
• Elektrisk isolering med bruk av isolasjonserklæring
• Fotografering i boligkvarteret
• Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd
med SKR
• Arbeid på verksted som utføres i samsvar med HMS instruks
for den enkelte installasjon
• Arbeid definert under Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse
i HMS instruks for Ula, Skarv eller Valhall
Søknadsprosess
• Arbeidstillatelse (AT) skal utarbeides av den avdeling som har
ansvar for utførelse av arbeidet
• Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 1 skal Skjema for
arbeidstillatelser fylles ut i samsvar med veiledning til utfylling
og bruk av arbeidstillatelse
• Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 2 skal Skjema for
arbeidstillatelser nivå 2 fylles ut i samsvar med Veiledning til
utfylling og bruk av arbeidstillatelse
Utfylling
• Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig
beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres
59
• Det skal fylles ut en AT for hver aktivitet/ operasjon, unntatt
i de tilfeller som er beskrevet i HMS instruks for den enkelte
installasjon
• Dersom det er mer enn en aktivitet/ operasjon på en AT, skal
det sikres at det ikke kan oppstå misforståelser hvilke deler
det er gitt klarering for
• AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt,
eller mangler påkrevde godkjenninger
• En ferdig utfylt og godkjent AT skal ikke endres
• Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles
på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak
Varighet AT nivå 1
• Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer,
og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT
skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal
fortsette jobben
• Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig forlenge AT
med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme
mannskap
• En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben
Varighet AT nivå 2
• Arbeidstillatelse nivå 2 har normal gyldighet for inntil 12 timer,
og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT
skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal
fortsette jobben
• Rutine arbeid identifisert i feltspesifikk HMS instruks kan
forhåndsgodkjennes for inntil 7 skift (12 timersperioder) for
inntil 7 dager
• Arbeidstillatelse nivå 2 som er forhåndsgodkjent for mer enn
12 timer. skal klareres på ny med påtroppende områdetekniker og eventuelt SKR tekniker ved arbeid ut over 1 skift
Restriksjoner
• Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke
tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn
i området. Inndraging av varmt arbeid klasse B vurderes i det
enkelte tilfelle
Sikker Jobb Analyse (SJA)
• Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse
av arbeid og AT skal vurdere behov for bruk av SJA i alle faser
av planlegging og utførelse av arbeidet
Arkivering
• Når AT (inklusiv 4 – Punktsjekken/Risikovurdering) og IE er
avsluttet sendes de onshore for arkivering i 2 år
60
4 ARBEIDSPROSESS FOR
ARBEIDSTILLATELSER
1. Planlegging
• Søker skal utarbeide arbeidsbeskrivelse, og foreslå nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet det søkes
tillatelse til.
• Områdeansvarlig skal kontrollere / korrigere de foreslåtte
tiltak, og om nødvendig spesifisere andre påkrevde tiltak
Om nødvendig skal det vurderes behov for en felles gjennomgang og vurdering av arbeidssted mellom partene
2. Forhåndsgodkjenning
Arbeidstillatelse (AT) nivå 1 skal
• kvalitetsikres og vurderes i forhold til helse, miljø og sikkerhet
av
oo HMS funksjon (verneleder)
• forhåndsgodkjennes av
oo Områdeansvarlig
oo Plattformsjef (feltsjef)
• koordineres og prioriteres i forhold til samtidige aktiviteter på
driftsmøte Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid
Ny arbeidstillatelse (AT) nivå 2 skal forhåndsgodkjennes av:
• Områdeansvarlig som sikrer at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del
av godkjenningen
• Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid
3. Klargjøring før arbeidet kan starte
• Områdetekniker skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2A i AT skjema og dokumentere/ signere utførte isoleringer i isolasjonserklæring
• Utførende fagperson skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2B i AT skjema
4. Kontroll og klarering
• Utførende fagperson skal kontrollere og verifisere at nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli
utført, og signere i AT skjema for dette
• Områdetekniker skal
oo kontrollere at AT skjema er korrekt utfylt og har nødvendige
godkjenningssignaturer
oo vurdere om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre
pågående aktiviteter i området
oo sammen med Utførende fagperson kontrollere arbeidstedet
og signere AT at arbeidsstedet er klarert i forhold til pålegg
61
• SKR tekniker skal vurdere om arbeidet kan iverksettes sett
i forhold til andre pågående aktiviteter, og verifisere med å
signere AT at dette er klarert med SKR eller gjennom annen
dokumentert ordning bekrefte at arbeidet er klarert med SKR
5. Igangsetting av arbeidet
• Arbeidet kan igangsettes når nødvendig godkjenning er gitt
og arbeidsstedet er kontrollert og klarert.
• Godkjent AT skal forefinnes på arbeidsstedet og skal gjennomgåes med involvert personell før arbeidet starter
6. Kontroll og oversikt under arbeid
• I sentralt kontrollrom (SKR) eller annet sted som ivaretar denne funksjonen, skal det være en oversikt over alt pågående
arbeid som krever AT nivå 1 og nivå 2
Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under
utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget og
sikkerhetssystem og brann/ gassdetektorer som er utkoplet.
Oversikt over AT nivå 2 kan delegeres i samsvar med HMS
instruks for den enkelte installasjon.
• Områdetekniker skal sørge for nødvendig kontroll under
arbeidet, ved stopp eller opphold i arbeidet og ved gjenopptagelse av arbeidet.
Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under
utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget
• Utførende fagperson skal sikre at arbeidet utføres i samsvar
med AT, og informere om stopp og gjenopptakelse av
arbeidet
7. Opphevelse • En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på installasjonen. Arbeidet skal stoppes
umiddelbart og arbeidssted sikres
oo ved nødalarm eller produksjonsnedstengning
oo ved brudd på forutsetninger i AT
oo i tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige
forholdsregler tilsier det
• AT er ugyldig i tilfelle
oo AT krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1
time etter utført gassmåling
oo arbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer
med beskrivelse i AT
62
8. Avslutning av arbeid
• Etter at arbeidet er avsluttet skal Utførende fagperson
verifisere at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet,
rengjort og sikret ved å signere AT
• Områdetekniker skal kontrollere
oo at eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og
dokumentert/signert i isolasjonserklæring
oo at arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og
låser fjernet
oo at fullført arbeid er kommunisert til berørt personell
• Områdetekniker skal sammen med Utførende fagperson,
og gjennom sin signatur på AT verifisere at arbeidsstedet er
akseptert og at utstyret er klar for drift
• SKR-tekniker skal etter avslutning av arbeidet
oo tilbakestille eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner
som er gjort i SKR
oo gjennom sin signatur eller annen dokumentert ordning
bekrefte at avslutning av arbeidet er klarert med SKR
Fornying av AT nivå 2
• Ved gjenopptagelse av arbeid som er dekket av AT nivå 2, og
som tidligere er forhåndsgodkjent, skal det utføres fornyet
klarering i samsvar med Kontroll og klarering før arbeidet kan
fortsette
• Ved midlertidig avslutning av arbeid som er dekket av AT nivå
2, skal Utførende fagperson
oo sikre og rydde arbeidssted
oo signere AT
oo informere Områdetekniker og hvis berørt SKR-tekniker
som kopler inn eventuelt utkoplet sikkerhetssystem og
signerer AT
Lokale rutiner
• Arbeidstillatelser skal behandles i samsvar med rutiner
beskrevet i HMS instruks for arbeidstillatelse for den enkelte
installasjon
63
5 SIKKERHETSTILTAK VED
ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1
Varmt arbeid klasse A Ved varmt arbeid klasse A skal sikkerhetstiltak i samsvar med
Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A ivaretas
Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy
som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan
antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller
væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister,
åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er
høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte:
• Sveising
• Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping)
• Bruk av vanlig slipe/ kutteskive
• Varmekrymping med bruk av åpen flamme
• Forvarming
• Spenningsgløding
• Brenning
• Pinnesveising (stud welding)
Varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder Ved varmt arbeid klasse B skal sikkerhetstiltak i samsvar med
Sikkerhetstiltak ved Varmt arbeid klasse B ivaretas
Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell
tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A.
Potensielle tennkilder kan som eksempel omfatte:
• Varmekrymping med elektrisk føner
• Sandblåsing, nålepikking ref. Annet/ kritisk arbeidsoperasjon
for info
• Åpning av spenningssatte koblingsbokser
• Elektrisk isolasjonstesting (megging)
• Bruk av loddebolt
• Bruk av kamera med batteri/blitz/motor
• Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter
som ikke er Ex-beskyttet i forhold til områder hvor de skal
brukes
• Bruk av roterende stålbørster
Entring
Ved entring skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak
ved Entring ivaretas.
Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne
lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk
64
ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler.
Utkopling av sikkerhetssystem
Ved utkopling av sikkerhetssystem skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem
ivaretas.
Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling
herunder testing/ arbeid på sikkerhetssystem som:
• Nødavstengningssystem
• Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem,
vanntåke, inergen og andre faste systemer)
• Deteksjonssystem (brann & gass)
• System for trykkavlasting
• Alarmssystemer (generell og evakueringsalarm)
• Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med
distribusjon/ UPS)
• Evakueringsmidler (MOB båt/kran, livbåter, redningsflåter,
redningsstrømper, redningskurv og redningstau)
• Navigasjonsutstyr
• Helikopterdekk
• Brønndrepingspumpe
• System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem
ved overtrykk/ undertrykk
• Radarovervåkingsutstyr
• Utstyr for overføring av signaler til/ fra ubemannede plattformer og Ekofisk
• Kritisk utstyr i forbindelse med boreoperasjoner definert i
HMS instruks for den enkelte installasjon
Arbeid på hydrokarbon-førende system
Ved arbeid på hydrokarbonførende system som krever AT nivå
1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid
på hydrokarbonførende system ivaretas
Arbeid på hydrokarbonførende system som krever godkjent
AT nivå 1 omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede
komponenter som kan medføre fare for frigjøring av olje/ gass/
kondensat. Arbeid som er definert som faste rutiner hvor det
foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med godkjent AT
nivå 2
Trykktesting
Ved trykktesting skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved trykktesting ivaretas
Trykktesting omfatter testing av nyinstallert eller modifisert tank/
rørsystem/ ventiltre i samsvar med godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk
65
Arbeid over sjø
Ved arbeid over sjø skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø ivaretas
Arbeid over sjø omfatter alt arbeid utenfor permanente rekkverk
Unntatt er arbeid i hydraulisk kurv og arbeid på godkjent stillas
når det brukes en ekstra sikring (barriere) som fallsikring,
ridebelte eller nett
Farlige kjemikalier
Ved arbeid med farlige kjemikalier som krever godkjent AT nivå
1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid
med farlige kjemikalier ivaretas
Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på system og
utstyr som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter
som er klassifisert som
• giftige
• helseskadelige
• etsende
• allergifremkallende
eller
• kreftfremkallende
Annet arbeid på kjemikaliesystem kan utføres med godkjent AT
nivå 2
Radioaktive stoffer
Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive
stoff/ kilder/ isotoper.
Ved arbeid med radioaktive stoff skal sikkerhetstiltak i samsvar
med Sikkerhetstiltak ved arbeid med radioaktive kilder ivaretas
Ved arbeid med lavradioaktive avleiringer skal sikkerhetstiltak
i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med Radioaktive
avleiringer ivaretas ref Direktiv 6
Brønnoperasjon
Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i
arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas
Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som
• Kabelarbeid/ produksjonslogging
• Perforering/ strømming over sidebrenner
• Stimulering
• Bruk av kveilerør og trykkrør
• Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre
Eksplosiver
Ved arbeid med eksplosiver skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med
eksplosiver ivaretas. Arbeid med eksplosiver omfatter arbeid
med klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver.
66
Kritiske løfteoperasjoner
Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas
Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan
kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt oppmerksomhet og
kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel:
• Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr
• Personelltransport med løfteinnretning ( arbeidskurv, personellnett, ridebelte / manrider)
• Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningens maks
løftekapasitet
• Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn
• Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc
• Tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner.
• Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekraner
Annet/ kritisk arbeidsoperasjon
Annet/ kritisk arbeidsoperasjon omfatter andre operasjoner eller
kritiske aktiviteter som vurderes å ha høy risiko som:
• Ved høytrykkspyling over 250 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom skal
Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling ivaretas. Se vedlegg 7
for detaljer.
• Personelldykking
• Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen
• Flytting (skidding) av boretårn
• Arbeid på spenningsatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid)
• Bruk av tilkomstteknikk
• Arbeid som krever åpning av vegger/dekk med brannklasse
• Arbeid som i tillegg til sperrebånd krever fysisk sperring av
rømningsveier
• Sandblåsing og nålepikking av trykksatte rør og tanker skal
godkjennes av inspektør
• Malingsarbeid ved bruk av sprøyte
• Lekkasjetesting
6 VARMT ARBEID KLASSE A
Innledning
Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy
som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan
antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Effektiv tennkilde vil si at tennkilden avgir høy energi i form
av gnister, åpen flamme, lysbue og/ eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som
kan eksponeres
67
Eksempel på tennkilder er beskrevet i Sikkerhetstiltak
Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder
• Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngåes
under normal drift, og istedet planlegges utført i forbindelse
med revisjonsstans
• Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når
oo spesifikasjoner eller standarder krever det
oo alternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert
• Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres
umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder , skal nødvendige system nedstenges og
isoleres i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv for
Energi isolering før arbeidet kan utføres
• Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved
oo nedkjøring/ oppstart av prosessanlegg
oo arbeid på hydrokarbonførende system i området hvor det
er fare for lekkasjer av hydrokarboner
Godkjenning
• Varmt arbeid klasse A krever
oo Godkjent arbeidstillatelse nivå 1
oo Sikker Jobb Analyse
unntatt ved arbeid i verksted som er godkjent for varmt arbeid
• Varmt arbeid klasse A i klassifisert område under normal drift
krever i tillegg forhåndsgodkjenning i samsvar med Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder.
Unntatt er uforutsette nødvendige reparasjoner som må
utføres umiddelbart.
Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A
• Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder kan starte
skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare
gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn
1% LEL
• Før og under varmt arbeid klasse A skal områdetekniker
oo ved arbeid på hydrokarbonførende system sikre at
systemet er isolert, trykkfritt og gassfritt
oo vurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/
gass i området
oo inspisere arbeidsstedet
oo sikre at alle sikkerhetssystem i området er operative,
eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt
• Før varmt arbeid klasse A skal utførende fagperson
oo sikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan
stoppes ved deteksjon av gass
oo sikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb
Analyse og eventuelle prosedyrer er utført
oo utføre tiltak mot brann som angitt i AT
68
oo sikre at brannvakt er tilstede og er kjent med/ følger Plikter
for brannvakta
oo plassere eventuelt sveiseapparat sikkert og jordet apparatet
oo plugge/ tildekke drenering og sluk i området
oo sperre av området
oo gjennomgå aktuelle prosedyrer/ sjekklister
oo koordinere arbeidet med SKR og/ eller områdetekniker
Habitat
• All varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal
drift skal utføres i habitat.
• Ved revisjonsstans vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse
• Ved varmt arbeid klasse A i uklassifisert område vurderes
behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse
• Habitat skal oppfylle funksjonskrav som spesifisert i Krav for
bruk av habitat for å godkjennes for varmt arbeid klasse A
• Ref vedlegg 12, Krav til bygging og bruk av habitat (Vedlegg
12 er kun elektronisk og tilgang er via BP intranet)
Gassmåling
• Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal
områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige
lekkasjepunkter – flenser, tetninger, avløp etc – i området
rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter
• Ved kontinuerlig gassmåling skal områdetekniker vurdere
antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk
• Ved varmt arbeid klasse A i uklassifiserte område vurderes
behov for manuell gassmåling ved gjennomføring av Sikker
Jobb Analyse
Brenntid
• Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i
• godkjent sveiseverksted
• boligkvarter på Valhall, Skarv og Ula
• tilfluktsområde på Valhall Flanke, Tambar og Hod
skal effektiv brenntid rapporteres til HMS funksjon (verneleder)
som loggfører effektiv brenntid i Skjema for effektiv brenntid
• Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig
7 VARMT ARBEID KLASSE B
Innledning
Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell
tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A.
Eksempel på potensielle tennkilder er beskrevet under Sikkerhetstiltak.
69
Godkjenning
• Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område krever godkjent
arbeidstillatelse nivå 1
• Varmt arbeid klasse B i ikke-klassifiserte områder kan utføres
med godkjent arbeidstillatelse nivå 2
Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse B
• Før varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder kan begynne
skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare
gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn
1% LEL
• Før og under varmt arbeid klasse B skal områdetekniker
oo vurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/
gass i området
oo inspisere arbeidsstedet
oo sikre at alle sikkerhetssystem i området er operative,
eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt
• Før og under varmt arbeid klasse B skal utførende fagperson
oo sikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan
stoppes ved deteksjon av gass
oo sikre at egnet brannapparat er lett tilgjengelig
oo sikre at eventuelle brennbare materialer fjernes/ tildekkes
oo være kjent med prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon
oo andre tiltak beskrevet på arbeidstillatelse (AT) er gjennomført
Utførelse av gassmålinger
• Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder skal
områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige
lekkasjepunkter – flenser, tetninger, avløp etc – i området
rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter
• Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder hvor
kontinuerlig gassmåling brukes, skal områdetekniker vurdere
antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt
og trekk
8 UTKOPLING AV SIKKERHETSSYSTEM
Innledning
• Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og
utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid
på som beskrevet under Sikkerhetstiltak.
Planlegging
• Utkopling av sikkerhetssystem eller deler av disse skal være
planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet,
og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid.
• Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og
risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige
aktiviteter, og kompenserende tiltak skal iverksettes for å
opprettholde sikkerhetsbarriere
70
• Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering
(nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal
konsekvens, risiko og minimum kompenserende tiltak være
dokumentert som SORA (Safety Override Risk Assessment)
i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, 1.70.124.
Godkjenning
Utkopling og isolering av sikkerhetssystem krever
• Godkjent isolasjonserklæring
• Godkjent arbeidstillatelse nivå 1
Unntatt for denne godkjenning er utkopling som utføres i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, 1.70.124, som setter krav om SORA (Safety Override Risk
Assessment) og registrering i loggbok for utkoplinger.
Varighet
• Ved utkopling av sikkerhetssystem skal antatt varighet påføres isolasjonserklæringen. I tilfelle utstyret ikke kan tilbakestilles på gitt tidspunkt, skal det skrives ny isolasjonserklæring
• Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering
(nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal varigheten ikke overstige grensene satt i Prosedyre for utkopling
av sikkerhetskritisk instrumentering, 1.70.124.
Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem
• Utstyret skal mekanisk blindes, avlåses, merkes og dokumenteres i isolasjonserklæring
• Kompenserende tiltak skal iverksettes (f.eks bruk av
sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av
alternativt livredningsutstyr etc)
• Utførende fagperson skal være kjent med prosedyre, risikoer
og sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystemer
• Arbeidet skal koordineres med SKR og/ eller områdetekniker
Oversikt
• SKR tekniker skal loggføre all inn og utkopling av sikkerhetssystem. Dette skal gjøres med SOD (Safety Defeat
Override)-registrering i e-Logbook
• HMS funksjon (verneleder) skal til enhver tid ha oversikt over
alle utkoplinger av sikkerhetssystem med isolasjonserklæring
71
HMSDIRECTIVE
HSE
DIREKTIV 11
- WORK PERMITS ATTACHMENTS
ARBEIDSTILLATELSER
VEDLEGG
Vedlegg 1: 1:
Attachment
Work Permit
Skjema
Arbeidstillatelse
Form Level
Nivå
11
Vedlegg 2: 2:
Attachment
Work Permit
Skjema
Arbeidstillatelse
Form Level
Nivå
22
Vedlegg 3: 3:
Attachment
GuidelinestilFor
Veiledning
utfylling
Completing
og bruk av
And
skjema
Usingfor
Work Permit
Form
arbeidstillatelse
Attachment
Attachment
1:
1:
Work
Permit
Work Permit
Form Level
Form1Level 1
Attachment
Vedlegg
4: 4:
Fire Guard´s
Plikter
for brannvakta
Duties
Attachment
Attachment
2:
2:
Work
Permit
Work Permit
Form Level
Form2Level 2
Attachment
Vedlegg
5: 5:
Safety Measures
Sikkerhetstiltak
vedFor
arbeid
Working
på hydrokarbonførende
With Hydrocarbon
system
Attachment
Attachment
3:
3:
Carrying Systems
Guidelines
Guidelines
For Completing
And Using
And Work
UsingPermit
Work Permit
Form Form
Vedlegg
6: For Completing
Attachment 6:ved arbeid med farlige kjemikalier
Sikkerhetstiltak
Attachment
4: With
4: Hazardous
Safety Measures
ForAttachment
Working
Fire Guard´s
Duties Duties
Chemicals
Vedlegg
7: Fire Guard´s
Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling over 250 bar
Attachment
Attachment
5:
5:
Attachment 7:
Safety Safety
Measures
For
With
Hydrocarbon
With
Hydrocarbon
Carrying
Carrying
SafetyMeasures
Vedlegg
Measures
8:For Working
ForWorking
Jet
Water
Washing
Over
250
Systems
Systems
Bar
Sikkerhetstiltak
ved
trykktesting
Attachment
Attachment
6:
6:
Attachment
Vedlegg
9: 8:
Safety Safety
Measures
Working
For
Witharbeid
Hazardous
With
Chemicals
Chemicals
SafetyMeasures
Skjema
Measures
for For
søknad
om
ForWorking
varmt
Pressure
Testing
kl Hazardous
A i klassifiserte
områder med naturlig ventilasjon
Attachment
Attachment
7:
7:
Attachment 9:
SafetyFølgende
Safety
Measures
Measures
For Jeter
For
Water
JeterWashing
Water
Washing
Over
250
Bar250 Bar
Form
For
vedlegg
Approval
Of
kun
Hot
Work
tilgjengelig
Class
A
elektronisk
InOver
Classified
Areas
på
BP Intranet:
Attachment
Attachment
8:
8:
Safety 10:
Safety
Measures
For Pressure
For Pressure
TestingTesting
Attachment
Vedlegg
10:Measures
Advance Approval OfavHot
Forhåndsgodkjenning
varmt
Work
arbeid
Class
i klasse
A InAClassified
i
Attachment
Attachment
9:
9:
Areas
klassifiserte
områder
Form For
Form
Approval
For Approval
Of Hot Of
Work
HotClass
WorkAClass
In Classified
A In Classified
Areas Areas
Attachment
Vedlegg
11: 11:
Attachment
Attachment
10:
Form For
Skjema
forLogging
brennverdi
Heating
- Varmt
Value
arbeid10:
KL.A oversikt
Advance
Advance
Approval
Approval
Of Hot Of
Work
HotClass
WorkAClass
In Classified
A In Classified
Areas Areas
Vedlegg 12:
Attachment
Attachment
11:
11:
Bygging og bruk
av Habitat
Form For
Form
Logging
For Logging
HeatingHeating
Value Value
Vedlegg 13:
Matrise for samtidig AT arbeid
VEDLEGG 1:
SKJEMA ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1
Område (skisse/beskrivelse)
NIVÅ 2
NIVÅ 1
ARBEIDSTILLATELSE nr.:
❑ Varmt arbeid kl. A
❑ Varmt arbeid kl. B
❑ Entring
❑ Utkobling av sikkerhetssystem
❑ Trykktesting
❑ Arbeid over sjø
❑ Farlige kjemikalier
❑ Radioaktive stoffer
❑ Arbeid nivå 2
1
Søker navn: ____________________________Disiplin: _____________Tlf.nr.: ______________
Arbeidsbeskrivelse: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aktivitet: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Utstyr/verktøy: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Innretning: _____________________________Område/modul: _______Dekk: ______________
Nr. utstyr, rørlinje e.l.: ________________________________________Sone: ______________
Vedlegg: ______________________________________________________________________
DRIFTS- OG SIKKERHETSFORBEREDELSER
Påkrevet
Utføres av områdetekniker
A
Fra dato/kl.
Til dato/kl.
Forlengelse til kl.:
Område/Driftsansv.leder
SKR tekniker
Områdetekniker
Sign.:
Sign.:
Sign.:
B
Utføres av utførende fagperson
Signatur
Nr. utstyr:
❑ Brannapparater/tiltak mot brann
❑ Sveiseapparat plasseres sikkert og jordes
❑ Kontinuerlig vakt/radioforbindelse
❑ Drenering/sluk i området plugges/tildekkes
❑ Avsperring/skilting/PA-annonsering
❑ Koordinering med SKR/områdetekniker
❑ Følge krav til arbeid over sjø/i høyden
❑ HMS-datablad lest og tilgjengelig
❑ Prosedyrer/sjekklister for operasjon kjent
GASSMÅLINGER FØR/UNDER ARBEIDET
❑ H2S hver
...................time
❑ ...................... hver ............time
❑ lokalt
ARBEIDSORDRE NR.: _____________________________
OPERASJON NR.: ________________________________
❑ ISOLASJON NR.: _______________________________
❑ Dag
❑ Natt
❑ Pågående arbeid
❑ Gassmåler nr.:
❑ Verifisere mekanisk isolering
❑ Elektrisk utkobling/låsing
❑ Hydrokarboner hver ...........time
❑ Ogsygen hver
...........time
UTKOBLING AV SIKKERHETSSYSTEM
❑ SIKKER JOBB ANALYSE, NR.:
❑ KREVER FORHÅNDSGODKJENNING FRA ELEKTRO
Påkrevet
Signatur
❑ Avlastning av trykk
❑ Drenering/tømming
❑ Rengjøring/gassfriing
❑ Avstengning med enkel ventil/to ventiler og avblødning
❑ Blinding/isoleringsplan
❑ Merking/avlåsing
❑ Utlufting/ekstra ventilasjon
❑ Forevbygge utslipp av olje/gass i området
❑ Tiltak mot radioaktiv stråling
❑ Inspeksjon av arbeidsstedet hver..............time
❑ Annet
2
N
❑ Brønnoperasjon
❑ Arbeid på hydro❑ Eksplosiver
karbonførende
❑ Kritisk løfteoperasjon
system
❑ Annet el. kritisk operasjon
Ref.nr..
❑ SKR
System: _______________________________________________________
______________________________________________________________
Sted/område: ___________________________________________________
❑ Kontroll av midlertidig oppstilt løfteinnretning
❑ Følge krav til entring
❑ Spesielt verneutstyr for operasjonen
❑ Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom
❑ Andre krav/forberedelser
Kompenserende tiltak: ____________________________________________
______________________________________________________________
GODKJENNING / FULLMAKT
3
Område/driftsansvarlig
Leder:
Annen
stilling:
HMS
funksjon:
Plattformsjef:
Merknader/forutsetninger:
TILTAK FØR OG UNDER ARBEID
A
Utkobling/innkobling sikkerhetssystem
Utkobling lokalt/SKR
Innkobling lokalt/SKR
Merknad:
Gassmåling - verdi
HC
O2
Signatur:
H2S
Kl./sign.
4
Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg
Områdetekniker
kl.:
Signatur:
Arbeidet er klaret med SKR
SKR tekniker
kl.:
Signatur:
Pålegget er forstått og er/vil bli utført
Utførende fagperson
Alle låser/merker fjernes
Utstyr klar for drift
Områdetekniker kl.:
Arbeidet er klarert med SKR
SKR tekniker
kl.:
74
A
❑ Ja
❑ Ja
❑ Nei
❑ Nei
Navn: (blokkbokstaver)
B
❑
❑
Signatur:
Arbeid er ferdig
Arbeidssted er ryddet/sikret
Utførende fagperson
Signatur:
Signatur:
Original: Arbeidsstedet
Kopi:
❑
Arbeid ikke ferdig
www.grafo.no
FERDIGSTILLING
5
B
VEDLEGG 2:
SKJEMA ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 2
ARBEIDSTILLATELSE nr.:
NIVÅ 2
Søker navn: ____________________________Disiplin: _____________Tlf.nr.: ______________
Arbeidsbeskrivelse: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1
Aktivitet: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Utstyr/verktøy: _________________________________________________________________
❑ SIKKER JOBB ANALYSE, NR.:
❑ KREVER FORHÅNDSGODKJENNING FRA ELEKTRO
ARBEIDSORDRE NR.: _____________________________
OPERASJON NR.: ________________________________
❑ ISOLASJON NR.: _______________________________
❑ Dag
❑ Natt
Fra dato/kl.
Nr. utstyr, rørlinje e.l.:
_____________________________________________________________________________
Innretning: _____________________________Område/modul: _______Dekk: ______________
Vedlegg:
Sone: ______________
DRIFTS- OG SIKKERHETSFORBEREDELSER
Påkrevet
A
Utføres av områdetekniker
B
Påkrevet
Signatur
❑ Avlastning av trykk
❑ Drenering/tømming
❑ Rengjøring/gassfriing
❑ Avstengning med enkel ventil/to ventiler og avblødning
❑ Blinding/isoleringsplan
❑ Merking/avlåsing
2
❑ Koord. mot andre aktiviteter
❑ Inspeksjon av arbeidsstedet hver..............time
❑ Annet
Utføres av utførende fagperson
Signatur
❑ Verifisere mekanisk isolering
❑ Elektrisk utkobling/låsing
Nr. utstyr:
❑ Avsperring/skilting
❑ Koordinering med SKR/områdetekniker
❑ Prosedyrer/sjekklister for operasjon kjent
Ref.nr..
❑ Kontroll av midlertidig oppstilt løfteinnretning
❑ Spesielt verneutstyr for operasjonen
❑ Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom
❑ Andre krav/forberedelser
Merknader:
GODKJENNING / FULLMAKT
3
Område/driftsansvarlig
Leder:
Annen
stilling:
Merknader/forutsetninger:
TILTAK FØR OG UNDER ARBEID
A
Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg
Områdetekniker
kl.:
Signatur:
Arbeidet er klaret med SKR
SKR tekniker
kl.:
Signatur:
B
Pålegget er forstått og er/vil bli utført
Utførende fagperson
Navn: (blokkbokstaver)
FORNYET KLARERING / MIDLERTIDIG AVSLUTNING
Midlertidig avslutning
Fornyet klarering ved gjenopptagelse
Dato/kl.
Områdetekniker
Utførende
fagperson
FERDIGSTILLING
5
Alle låser/merker fjernes
Utstyr klar for drift
Områdetekniker kl.:
Arbeidet er klarert med SKR
SKR tekniker
kl.:
Dato/kl.
SKR
tekniker
A
❑ Ja
❑ Ja
❑ Nei
❑ Nei
Områdetekniker
Utførende
fagperson
SKR
tekniker
B
❑
❑
Signatur:
Arbeid er ferdig
Arbeidssted er ryddet/sikret
Utførende fagperson
Signatur:
Signatur:
Original: Arbeidsstedet
Kopi:
❑
Arbeid ikke ferdig
www.grafo.no
4
75
VEDLEGG 3: VEILEDNING TIL UTFYLLING OG
BRUK AV SKJEMA FOR ARBEIDSTILLATELSE
Del 1 - fylles ut av søker
76
NIVÅ 1
Her krysses av for aktuell type arbeid
NIVÅ 2
Her krysses av hvis arbeidet krever arbeidstillatelse nivå 2 sammen med en kort beskrivelse
av hvilken type arbeid arbeidstillatelsen omfatter eks. malingsarbeid
Søker navn
Navn på søker i blokkbokstaver
Disiplin
Navn på disiplin/ avdeling som søker/ skal
utføre arbeidet
Telefonnr
Intern telefonnummer for søkeren
Arbeidsbeskrivelse
Klar og entydig beskrivelse av arbeidet som
skal utføres
Utstyr/ verktøy
Kort beskrivelse av verktøy og utstyr som
skal brukes
Innretning
Betegnelse på den plattform hvor arbeidet skal
utføres eks Valhall PCP
Område/ modul
Betegnelse på det område/ modul hvor
arbeidet skal utføres
Dekk
Betegnelse på dekket hvor det arbeidet skal
utføres
Nr.utstyr, rørlinje e.l.
Identifikasjon av linjenummer eller utstyr(tag)
som det skal arbeides på
Sone
Identifikasjon av soneklassifisering for området
hvor arbeidet skal utføres
Vedlegg
Henvisning til vedlegg som P&ID, ISO tegning,
eller lignende
Sikker Jobb Analyse
nr.
Kryss av i tilfelle behov for SJA. Registrer
eventuelt SJA nr
Krever forhånds-godkjenning fra elektro
Arbeid på det elektriske anlegget krever
forhåndsgodkjenning fra Autorisert Person
Når det er avkrysset her signerer den elektroansvarlige i del 3 under ”Annen stilling” ved
forhåndsgodkjenning.
Arbeidsordre nr
Nr på eventuell arbeidsordre
Operasjon nr
Nr på deloperasjon fra eventuell arbeidsordre
Isolasjon nr
Nr på eventuell isolasjonserklæring
Dag/ Natt/ Pågående
arbeid
Kryss av om arbeidet gjelder dag, natt og om
det eventuelt er pågående arbeid
Dato
Dato det søkes for
Fra Kl
Tidspunkt for start av arbeidet det søkes for
Til Kl
Tidspunkt for avslutning av arbeidet av arbeidet det søkes for
Del 2 A Drifts og sikkerhetsforberedelser - fylles ut av søker
Avlasting av trykk
Ved behov for trykkavlasting av utstyr/ system
Drenering/ tømming
Ved behov for drenering/ tømming av utstyr/
system
Rengjøring/ gassfriing
Ved behov for rengjøring/ gassfriing av utstyr/
system
Avstengning med
enkel ventil/ dobbel
B&B
Ved behov for avstengning med enkel ventil
eller dobbel block & bleed ventil
Blinding/ isoleringsplan
Ved behov for mekanisk driftsblinding med
bruk av isolasjonserklæring
Merking/ avlåsing
Ved behov for merking eller avlåsing av
utstyret som det arbeides på
Utlufting/ ekstra
ventilasjon
Ved behov for ventilasjon eller utlufting, eller
ved behov for bruke ekstra ventilasjon
Forebygge utslipp av
olje/ gass i området
Ved behov for spesielle forholdsregler for
å forebygge utslipp av olje/ gass (f. eks
prøvetaking)
Tiltak mot radioaktiv
stråling
Ved behov for tiltak mot radioaktiv stråling
(f.eks ved arbeid med lavradioaktive avleiringer, bruk av isotop etc.
Inspeksjon av arbeidstedet hver … time
Ved behov for regelmessig inspeksjon av
arbeidssted. angi inpeksjonsintervall
Gassmåling før/ under
arbeidet
Kryss av for aktuell gassmåling og eventuell
intervall mellom hver gassmåling
Utkopling av sikkerhetssystem
Kryss av om utkoplingen utføres lokalt i felt
eller i SKR. Videre angies det hvilke system
det gjelder, sted på installasjonen som blir
påvirket av utkoplingen og nødvendig kompenserende tiltak
77
Del 2 B Drifts og sikkerhetsforberedelser - fylles ut av søker
Gassmåler nr…
på arbeidsstedet
Ved krav om kontinuerlig gassmåling hvor gassmålerens identifikasjonsnummer påføres
Verifisere
mekanisk
isolering
Ved mekanisk isolering skal dette verifiseres av utførende fagperson. Dette gjøres normalt ved at områdetekniker viser / demonstrerer for utførende fagperson
at anlegget / systemet er isolert og trykkløst.
For større uoversiktlige isoleringer skal områdetekniker gå gjennom filosofi for isoleringen og forklare
hvor det er energi mot de ytre barrierene. Etterpå
skal områdetekniker fysisk vise utførende de viktigste
barrierene og avblødninger.
Ved pågående jobber på store isoleringer over
flere skift skal utførende og områdetekniker gå
gjennom eventuelle endringer på barrierer før arbeid
påbegynnes.
78
Elektrisk utkopling/ låsing
Ved behov for elektrisk utkopling
Brannapparat/
tiltak mot
brann
Ved behov for tiltak for å unngå brann. Tiltakene må
stå i forhold til arbeidet og området det skal arbeides
Sveiseapparat
plasseres sikkert og jordes
Ved bruk av elektrisk sveiseapparat
Kontinuerlig
vakt/ radioforbindelse
Ved behov for brannvakt, entringsvakt, sikkerhetsvakt
for arbeid over sjø eller det er krav til at utførende
fagperson skal kunne kontaktes via radio
Drenering/
sluk i området
dreneres/
tildekkes
Ved behov for å å plugger/ dekke til dreneringspunkter
og sluk i området i forbindelse ved varmt arbeid
Avsperring/
skilting/ PA-annonsering
Ved behov for å sperre av og/ eller skilte område som
det skal arbeides i. Arbeid som kan medføre fare for
personell, krever avsperring av området.
Avsperring kan også gjelde tilstøtende områder, over,
under eller på siden av arbeidsområdet.
Avsperring skal fortrinnsvis gjøres ved bruk av rød
og hvit plastkjetting. Fysisk barriere ved bruk av stillasmateriell benyttes der det kan være fare for fall til
lavere nivå ved at f.eks. dørkplater eller rekkestøtter
er fjernet.
Alle sperringer skal ha skilt som viser eier av
sperring, telefonnummer/kanal til eier. Skilt kan
også innehold opplysninger som gir tilgang for
personellgrupper.
Sperringer som fysisk stenger rømningsveier skal
merkes med alternativ rømningsvei. Sperring av
rømningsvei skal godkjennes av O.A/HMS rådgiver.
Koordinering
med SKR/ Områdetekniker
Ved behov for spesielt samarbeid og koordinering
mellom utførende fagperson og SKR og/ eller
områdetekniker
Følge krav til
arbeid over sjø/
i høyden
Ved behov for å følge krav som gjelder for arbeid over
sjø/ i høyden
HMS datablad
lest og tilgjengelig
Ved behov for HMS datablad, hvor dette skal være
tilgjengelig på arbeidsstedet, gjennomgått og, forstått
av utførende fagpersonell
Prosedyrer/
sjekklister for
operasjon kjent
Ved behov for at HMS direktiv, instrukser, sjekklister
og andre prosedyrer skal være gjennomgått og
forstått av utførende fagperson
Kontroll av
midlertidig
opphengt
løfteutstyr
Ved bruk av midlertidig rigget løfteutstyr som krever
godkjenning av kompetent person
Følge krav til
entring
Ved behov for å følge krav som gjelder for entring
Spesielt
verneutstyr for
operasjonen
Ved behov for spesielt verneutstyr utover personlig
verneutstyr hvor type utstyr påføres
Tiltak mot
arbeidsbetinget
sykdom
Ved behov for tiltak som forebygger arbeidsbetinget
sykdom hvor konkrete tiltak påføres
Andre krav/
forberedelser
Ved behov for andre krav og/ eller forberedelser
Områdeansvarlig gjennomgår søknaden slik den er fylt ut av søker,
og sjekker at det er påført nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser jamfør forklaringen ovenfor. Han kan påføre ytterliggere tiltak
ut over det som søker har spesifisert. Han kan også stryke tiltak
ved å sette strek over tiltaket og markere med sine initialer like bak
teksten for tiltaket iskjemaet, slik at det fremgår i den etterfølgende
behandling hvem som har strøket tiltaket. Det presiseres at det er
nødvendig med en god dialog mellom søker og områdeansvarlig og
eventuelt HMS funksjon (verneleder)i planleggingsfasen slik at det er
en gjensidig forståelse for de tiltak som kreves i arbeidstillatelsen.
Del 3 Fullmakt/ Godkjenning – fylles av godkjenningsinstans
Område/
Driftsansvarlig
leder
Signatur fra områdeansvarlig som innebærer at han
har forhåndsgodkjent arbeidstillatelsen
Annen stilling
Signatur fra eventuelle andre relevante stillinger (f.eks
autorisert person elektro)
HMS funksjon
Signatur fra HMS funksjon (verneleder) som innebærer at han har kvalitetsikret og vurdert arbeidstillatelsen i forhold til helse, miljø og sikkerhet
79
Plattformsjef
Signatur fra plattformsjef som innebærer at han har
forhåndsgodkjent arbeidstillatelsen
Merknader/
forutsetninger
Eventuelle merknader/ forutsetninger gitt ved
forhåndsgodkjenningen (f.eks i forhold til samtidige
aktiviteter)
Del 4 Tiltak før og under arbeid
– signeres ut av involvert personell
Områdetekniker kontrollerer at arbeidstillatelsen er korrekt
utfylt, har nødvendige godkjenningssignaturer og vurderer
om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående
aktiviteter i området.
Områdetekniker gjennomfører sine drifts- og sikkerhetsforberedelser og påfører sine initialer i felt for dette i skjemaets del 2A
når tiltakene er gjennomført.
Ved lokal utkopling av sikkerhetssystem signerer Områdetekniker for foretatt utkopling i felt for dette i skjemaets del 4A.
Dersom utkoplingen skal skje senere i arbeidet påføres dette i
merknadsrubrikken. Ved påkrevd gassmåling foretaes dette. Ved
entringer registreres resultat av gassmålinger i skjemaets del 4B
sammen med klokkeslett og initialer.
Områdetekniker gir sin klarering av arbeidet ved å signere i feltet
”Arbeidssted er klarert i henhold til pålegg”.under del 4A. Her
angies også klokkeslett.
Områdetekniker beholder en normalt kopi av arbeidstillatelsen etter
at denne er signert av utførende fagperson ved start av arbeidet.
Utførende fagperson gjennomfører sine drifts- og sikkerhetsforberedelser og påfører sine initialer i felt for dette i skjemaets del 2B
når tiltakene er gjennomført.
Dersom det er tiltak som skal utføres etter at arbeidet er kommet i gang ,for eksempel PA-annonsering, tilkjennegir signaturen
at den utførende er kjent med tiltaket og vil iverksette det på det
aktuelle tidspunktet.
Før arbeidet kan startes opp påfører utførende fagperson sitt
navn med blokkbokstaver i feltet ”Pålegg er forstått og er/vil bli
utført” under del 4A.
SKR tekniker kopler ut eventuelle sikkerhetssystem i SKR og
signerer for foretatt utkopling i felt for dette i skjemaets del 4A.
Dersom utkoplingen skal skje senere i arbeidet påføres dette
i merknadsrubrikken. Når det er klarert at arbeidet kan starte,
80
signerer SKR tekniker i feltet ”Arbeidet er klarert med SKR” i
skjemaets del 4A, her angies også klokkeslett.
SKR-tekniker oppbevarer normalt en kopi av arbeidstillatelsen
Del 5 Ferdigstilling – fylles ut av involvert personell
Utførende fagperson fyller ut del 5 B når arbeidet er avsluttet.
Her krysses det av for at arbeidsstedet er ryddet (heri inngår at
eventuelt avfall er kildesortert) og sikret samt for om arbeidet er
ferdig/ikke ferdig. Deretter signerer utførende fagperson.
Områdetekniker angir i skjemaets del 5 A om låser/merker er
fjernet og om utstyret er klart for drift/ikke klart for drift. Eventuelt lokalt utkoplete sikkerhetssystem tilbakestilles og det
signeres for dette i skjemaets del 4A. Deretter påfører han
klokkeslett og signerer i del 5A.
SKR tekniker tilbakestiller sikkerhetssystem og signerer for
dette i del 4A. Deretter signerer han i skjemaets del 5A.
81
VEDLEGG 4: PLIKTER FOR BRANNVAKTA
Brannvakta skal være tydelig merket med ”Brannvakt”
Før arbeidet starter
Brannvakt skal
• delta i eventuell Sikker Jobb Analyse
• gjøre seg kjent med plassering av :
oo nærmeste brannmelder/ telefon
oo nærmeste brannhydrant/ slange
oo nærmeste utløser av overrisling
oo strømbryter for sveiseapparat/ elektrisk utstyr
• opprette og kontrollere radiokommunikasjon med SKR i
tilfelle det er påkrevd i arbeidstillatelsen
• avtale stoppsignal med utførende fagpersonell
• sjekke og utplassere gassmåler på arbeidsstedet
• utplassere pulverapparat på arbeidsstedet, og eventuelt
annet brannutstyr som påkrevd i arbeidstillatelsen
• informere involvert personell om rømningsveier
• sikre at
oo området over, under og rundt arbeidssted er rengjort og
ryddig for brennbart materiale
oo nødvendig utstyr er tildekket med brannteppe
oo sluk er plugget/ tildekket
oo gassflasker er sikret
oo slanger/ kabler er i forsvarlig stand og opphengt
oo brannteppe eller lignende forhindrer gnistsprut
Under arbeidet
Brannvakt skal
• ikke delta i arbeid som kan forstyrre oppgaven som brannvakt
• overvåke arbeidet og omgivelsene, og stoppe arbeidet om
det oppstår en situasjon som tilsier dette
• umiddelbart stoppe arbeidet ved alarm på gassmåler
Ved avbrudd/ avslutning av arbeidet
Brannvakt skal
• sikre utstyr/ arbeidssted
• slå av elektrisk utstyr, og stenge av gassflasker
• sikre at det ikke etterlates tennkilder som kan forårsake brann
på et senere tidspunkt
• ved varmebehandling ikke forlater arbeidssted før temperaturen er under 200 oC
• varsle områdetekniker/ SKR i tilfelle sikkerhetssystem er utkoplet
Ved brann i området
Brannvakt skal
• varsle arbeidskolleger, SKR og aktivere alarm
• redde liv dersom han ikke utsetter seg selv for stor fare
• slå av strøm og sikre arbeidssted
• starte brannslukking/ nedkjøling
• fjerne gassflasker
Ved annen alarmsituasjon
Brannvakt skal
• varsle arbeidskolleger, og stoppe arbeidet
• stenge av gassflasker, slå av strøm og sikre arbeidssted
82
VEDLEGG 5: SIKKERHETSTILTAK VED ARBEID
PÅ HYDROKARBONFØRENDE SYSTEM
Forutsetninger
• Det skal foreligge godkjent isolasjonserklæring med P&ID
som dokumenterer utførte isoleringer
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Områdetekniker
• Utstyr / system som det skal arbeides på skal
oo trykkavlastes
oo tømmes/ dreneres dersom system/ utstyr skal åpnes
oo rengjøres/ gassfries dersom påkrevd i forhold til arbeid som
skal utføres
oo isoleres/ blindes i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv 5 Energi isolering dersom system/utstyr skal åpnes
oo utførte blindinger merkes
oo sjekkes for lekkasjer
oo sjekkes for benzen og H2S der dette kan forekomme
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Utførende fagperson
• Mekanisk isolering skal verifiseres
• Elektrisk isolering skal vurderes
• Arbeidet skal vurderes koordinert med områdetekniker og/
eller SKR utfra arbeidet som skal utføres
• HMS datablad skal gjennomgåes og relevante anbefalinger
skal ivaretas
• Riktig verneutstyr skal brukes utfra anbefaling i HMS datablad
og arbeidet som skal utføres
• Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon skal være gjennomgått/ kjent
83
VEDLEGG 6: SIKKERHETSTILTAK MED
FARLIGE KJEMIKALIER
Forutsetninger
• Kjemikalier skal være forskriftsmessig merket og godkjent for
bruk på innretningen
• Godkjent HMS datablad skal være tilgjengelig på arbeidsstedet
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Områdetekniker
• Utstyr / system som det skal arbeides på skal
oo trykkavlastes dersom system utstyr skal åpnes
oo tømmes/ dreneres dersom system/ utstyr skal åpnes
oo rengjøres/ gassfries dersom påkrevd i forhold til arbeid som
skal utføres
oo isoleres/ blindes i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv 5 Energi isolering dersom system/utstyr skal åpnes
oo utførte blindinger merkes
oo sjekkes for lekkasjer
• HMS datablad skal være gjennomgått/ kjent
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Utførende fagperson
• Mekanisk isolering skal verifiseres dersom system/ utstyr
skal åpnes
• Arbeidssted skal avsperres og merkes dersom det er fare for
at uvedkommende kan bli eksponert
• HMS datablad skal gjennomgåes og relevante anbefalinger
skal ivaretas
• Riktig verneutstyr skal brukes utfra anbefaling i HMS datablad
og arbeidet som skal utføres
• Nærmeste nøddusj og øyeskyllestasjon skal identifiseres
• Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon skal være gjennomgått/ kjent
84
VEDLEGG 7: SIKKERHETSTILTAK VED
HØYTRYKKSPYLING OVER 250 BAR
Forutsetninger
• Utførende fagperson skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og være kjent med utstyret som skal brukes
• Utstyr som skal brukes skal være i orden og kontrollert i
samsvar med Forskrift for høytrykkspyling
• Det skal foreligge prosedyre/ instruks med arbeidsbeskrivelse for det spesifikke arbeidet som skal utføres
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Utførende fagperson
• Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes med godkjente skilt
• Ved høytrykksspyling i tanker, lukkede rom eller trange steder skal det opprettes kontinuerlig vakthold som skal kunne
kommunisere med utførende fagperson
• Informasjon om høytrykkspyling startes/ avsluttes skal gis
over høyttaleranlegg
• Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon skal være
gjennomgått/ kjent
• Utstyr som brukes til høytrykkspyling skal være godkjent og
sertifisert, og kontrollert umiddelbart før bruk
• Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative
rømningsveier være definert
• Utførende fagperson skal være utstyrt med
oo hansker av gummi
oo sklisikre støvler av kevlar med stålforsterket tåhette
oo visir eller tette vernebriller
oo dobbelt hørselvern, for eksempel øreklokker og ørepropper
oo oljebehandlet regntøy eller godkjent kjemikaliedress
85
VEDLEGG 8: SIKKERHETSTILTAK VED
TRYKKTESTING
Forutsetninger
• Utførende fagperson skal ha kjennskap til utstyret som skal
testes og utstyret som skal brukes ved testingen
• Arbeidstillatelsen for trykktesting må sikre at det er åpent
mot trykkavlastingsventil (PRV) og trykk bryter som stopper
pumpen (IE, Låst åpen/ låst stengt merkede ventiler eller
tilsvarende) for alle pre-test og tester som skal utføres
• Dersom en trykkavlastingsventil (PRV) med rett trykksetting
ikke kan installeres må det gjøres en risikovurdering og
unntak må godkjennes av Technical Authority (TA)
• Det skal foreligge testprosedyre med arbeidsbeskrivelse for
det spesifikke arbeidet som skal utføres herunder arbeidsbeskrivelse med isoleringer og P&ID
• Væske (vann) skal normalt brukes som testmedium. I tilfelle
annet medium unntaksvis brukes, skal dette være tydelig
angitt på søknad om AT
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Områdetekniker
• System som skal trykktestes skal
oo isoleres
oo mekanisk blindes og merkes
Drifts og sikkerhets-forberedelser
Utførende fagperson
• Mekanisk isolering skal verifiseres
• Arbeidssted og nødvendig tilstøtende område skal avsperres/ merkes med godkjente skilt
• Kontinuerlig vakthold i arbeidsområde skal opprettes
• Arbeidet skal koordineres med områdetekniker og/ eller SKR
• Informasjon om trykktesting startes/ avsluttes skal gis over
høyttaleranlegg
• Prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon være gjennomgått/ kjent
• Utstyr til bruk for trykktesting skal være kalibrert, godkjent
og sertifisert
• Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative
rømningsveier være definert
86
VEDLEGG 9: SKJEMA FOR SØKNAD OM
VARMT
ARBEID KL A I KLASSIFISERTE
Vedlegg 9
HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelser
OMRÅDER MED NATURLIG VENTILASJON
Skjema for søknad om varmt arbeid kl A i klassifiserte områder med
naturlig ventilasjon
Arkivinformasjon / Archive information
Løpenummer og
revisjon/
Record number and
revision:
Utgitt dato /
Issued date:
Initiert av /
Initiated by:
Avdeling/
Department:
BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN / DESCRIPTION OF ACTIVITY
Kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres, inkludert type varmt arbeid klasse ‘A’ (sveising, kutting, …), inkludert foreslått
tidspunkt for gjennomføring
Short description of work to be carried out, including type of hot work class ‘A’ (welding, grinding, …) and proposed timing
STED HVOR ARBEIDET SKAL UTFØRES / LOCATION OF ACTIVITY
Installasjon /
Installation:
Dekksnivå /
Deck level:
Annen informasjon /
Other information:
Modul /
Module:
Områdeklassifisering /
Area Classification:
SYSTEMER PÅVIRKET AV ARBEIDET / SYSTEMS AFFECTED BY THE WORK
Beskriv system som det skal arbeides på, andre systemer som påvirkes, inkludert mulige grensesnitt:
Describe system to be worked on, other affected systems, including possible interfaces:
ALTERNATIVER TIL VARMT ARBEID KLASSE ‘A’ / ALTERNATIVES TO HOT WORK CLASS ‘A’
Gi detaljer på alle alternativer som er vurdert forut for valg av varmt arbeid.. Beskriv også hvorfor alternativene ikke er valg (HMS,
design koder, plan/kostnader).
Give detailes on options evaluated prior to selecting hot work. Include reasons (incl. HSE, codes, schedule/cost) why options are not
feasible.
BRENNTID / BURNING TIME
Effektiv brenntid (“åpen flamme”) knyttet til denne aktiviteten og denne installasjonen. Kontakt OIM eller Sikkerhetsrådgiver for
informasjon merket med *.
Effective burning time (“open flame”) relating to this activity and this installation. Contact OIM or OSO for information marked with
*.
Planlagt/
Planned:
Faktisk hittil i år
*/
Actual year to
date*:
Planlagt i år*/
Planned this
year*:
87
Vedlegg 9
HMS direktiv 1 - Arbeidstillatelser
OPPSUMMERING AV RISIKOVURDERING / SUMMARY OF RISK REVIEW
Beskriv risikoanalyseaktiviteter utført eller planlagt for denne aktiviteten.
Describe risk evaluation activities carried out or planned to address this activity.
RISIKOREDUSERENDE TILTAK / RISK REDUCING MEASURES
(NB! FYLLES UT ETTER RISIKOANALYSEN ER GJENNOMFØRT)
Beskriv planlagte risikoreduserende tiltak (nedstenging, gassfrigjøring, …). Fokuser på tiltak som reduserer sannsynlighet for at en
fare- eller ulykkessituasjon oppstår.
Describe planned risk reducing measures (unit shutdown, inerting, …) . Emphasize measures reducing probability of hazardous
events occurring.
SIGNATURER / SIGNATURES:
88
Utfylt av /
Completed by:
Navn / Name
Signatur / Signature:
Arbeidspakkeansvarlig /
Job Responsible:
Navn / Name
Signatur / Signature:
BP HMS avdeling /
BP HSE department :
Navn / Name
Signatur / Signature:
BP Jobb ansvarlig /
BP Job Officer
Navn / Name
Signatur / Signature
Platformsjef
OIM
Navn / Name
Signatur / Signature
Leder Driftsenhet
DU Manager
Navn / Name
Signatur / Signature
BP Administrerende Direktør
/
BP Managing Director:
Navn / Name
Signatur / Signature:

Similar documents