15H EKSAMENSPLAN HOEST

Comments

Transcription

15H EKSAMENSPLAN HOEST
1/3
EKSAMENSPLAN HØSTEN 2015
HANDELSHØYSKOLEN HIOA
DATO
8. okt.
8. okt.
13. okt.
23. nov.
25. nov.
25. nov.
26. nov.
26. nov.
27. nov.
27. nov.
27. nov.
30. nov.
30. nov.
30. nov.
1. des.
1. des.
2. des.
2. des.
2. des.
2. des.
2. des.
3. des.
3. des.
4. des.
4. des.
7. des.
7. des.
7. des.
8. des.
8. des.
8. des.
8. des.
9. des.
9. des.
9. des.
9. des.
9. des.
10. des.
10. –
11. des.
EMNE / FAG
REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap (7,5 sp), prosj.oppg.
REREG3100 Kommunalt og statlig regnskap (5 sp), skr.
REREV3100 Verdsettelse, prosjektoppgave
ØAADM1000 Markedsføring og etikk, prosjektoppgave
REJUR3100 Skatte- og avgiftsrett (15 sp)
NSKREV09V Skatterett (20 sp)
ØABED1000 Finansregnskap m/IKT
ØABED6000 Bedriftsøkonomi I m/IKT
ØAADM4400 Kunnskapsstrategi, semesteroppg.
ØAADM4400 Kunnskapsstrategi, skr.
ØABED2000 Investering og finansiering
ØAADM3000 Int. Marketing, skr.
ØAMET2000 Matematikk II
ØASØK4000 Makroøkonomisk politikk
ØAADM1000 Markedsføring og etikk, skr.
ØAADM1000 Markedsføring og etikk
ØAADM3100 Strategic Analysis, skr.
ØABED4300 Risikostyring
KULT6200 Prosjektledelse, to innleveringer
REREG3000 Årsregnskap/god regnskapsskikk
NÅRS08H Årsregnskap/god regnskapsskikk
ØAMET2100 Samfunnsvitenskapelig metode
ØAADM6000 Organisasjon
ØASØK3000 International Economics
ØAADM4000 Strategisk personalledelse
ØASPR3000 Int. Business Comm., skr.
ØASPR3100 Int. Business Comm., written
ØAADM2100 Organisasjonsteori
ØASØK6000 Samfunnsøkonomi
ØABED4000 Finansstyring, skr.
ØASØK3100 Makroøkonomi II
KULT6100 Innføring i økonomi
ØABED4200 Derivater
ØAJUR6000 Forretningsjuss
ØAJUR2100 Rettslære (7,5 sp)
REJUR3000 Rettslære for revisorer (10 sp)
NRLREV05V Rettslære for revisorer (15 sp)
ØAMET1000 Matematikk
ØASPR3000 Int. Business Communication, muntlig
TILLEGGSINFO
Innlevering kl 12
Særskilt eksamen
REV og ØKAD. Innlevering kl 12
Innlevering, kl 1000
Sentralgitt eksamen
Sentralgitt eksamen, gammel plan
Innlevering kl 12
Særskilt eksamen, gammel plan
Særskilt eksamen, gammel plan
Innlevering, kl 1000
Sentralgitt eksamen
Sentralgitt eksamen, gammel plan
Sentralgitt eksamen
Sentralgitt eksamen, gammel plan
Sentralgitt eksamen, gammel plan
2/3
DATO
10. –
11. des.
11. des.
11. des.
11. des.
11. des.
14. des.
14. des.
14. des.
14. – 17.
des.
14. – 17.
des.
16. des.
16. des.
16. des.
17. des.
17. des.
18. des.
18. des.
18. des.
EMNE / FAG
ØASPR3100 Int. Business Communication, oral
TILLEGGSINFO
ØASPR2000 Professional Eng., skr.
ØASPR2100 Professional Eng., written
ØAADM6200 Ledelse, skr.
ØAETI4000 Etikk og bedriftens samf.ansvar
ØAADM4200 Strategier for internasj. i en globalisert økonomi
ØABED6100 Bedriftsøkonomi II
ØABED3100 Managerial Accounting
ØASPR2000 Professional English, muntlig
ØASPR2100 Professional English, oral
REREV3000 Revisjon (15 sp)
NREV04H Revisjon (20 sp)
ØAADM6100 Markedsføring og entreprenørskap
ØAMET4000 Statistiske metoder
ØASØK 1000 Mikroøkonomi
ØABED3000 Foretaksfinans
ØABED4400 Eierstyring og selskapsledelse
KULT6000 Org. og ledelse av kunst og kultur, prosjektoppgave
Sentralgitt eksamen
Sentralgitt eksamen, gammel plan
Innlevering P46 kl 1000
Noen eksamener vil bli arrangert via PC. Det vil fremgå av studentweb hvilke eksamener som er PC-basert.
Det vil etter hvert også komme informasjon på studentweb om prosjektoppgaver, semesteroppgaver og
innleveringsoppgaver skal leveres på eksamenskontoret (Pilestredet 46) eller om det er digital innlevering.
De 4 sentralgitte revisoreksamener arrangeres normalt 2 ganger i året. I 2012 ble det foretatt en endring i studiets
programplan som følge av en endring i Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. I høst vil vi
tilby eksamener etter gammel programplan i alle disse 4 emnene, men fra og med våren 2016 må studentene være
forberedt på å måtte ta eksamen ved en annen høgskole om de fortsatt ikke har bestått etter gammel plan.
Det foretas hvert år revideringer i programplanene. Dersom du skal ta opp eksamener fra tidligere studieår, er det
viktig å være oppmerksom på at en del emner har endret omfang, vurderingsform, eksamenstimer, arbeidskrav,
pensum mm. Pass på at du gjør deg kjent med aktuell emneplan. Der det står «Særskilt» i merknadsfeltet, vil det
si at det arrangeres en siste, særskilt eksamen etter gammel plan dersom det melder seg studenter som har rett til
slik eksamen i henhold til forskriften. Dersom det blir arrangert særskilt eksamen, kan også studenter som har
bestått emnet tidligere, få anledning til å ta eksamen for å forbedre karakteren. Det er da viktig at man melder seg
opp innen oppmeldingsfristen og tar kontakt med oss etter fristen for å undersøke om det blir arrangert eksamen i
emnet. Der det arrangeres eksamen etter ny og gammel emneplan, pass på at du melder deg opp til riktig
eksamen.
Skriftlige skoleeksamener starter normalt kl 0900, men i noen tilfeller kan det være at de starter
senere. Følg med på studentweb når klokkeslett blir tilgjengelig. Tid/sted for muntlig eksamen kunngjøres på
eksamensnettsiden til instituttet når det nærmer seg eksamen.
Dersom det ikke er angitt eksamensform ovenfor, er det skriftlig skoleeksamen. I emner hvor
det er mappeeksamen/innleveringsoppgaver, ev i tillegg til skriftlig skoleeksamen, vil faglærer informere
om tid og sted for innlevering av disse. Disse er ikke oppført på eksamensplanen.
31. august 2015
3/3