Orientering til nye nettstudenter - vår 2016

Comments

Transcription

Orientering til nye nettstudenter - vår 2016
SENTER FOR NYE MEDIER // KONTOR FOR ETTER OG VIDEREUTDANNING
TLF: 55 58 79 16 / 55 58 75 00
e-post: [email protected]
Velkommen som student ved Høgskolen i Bergen!
I dette brevet finner du nyttig informasjon som du vil få bruk for i løpet av ditt studieforhold, blant
annet om betaling, dine rettigheter, kontaktinformasjon og praktisk informasjon. Dersom du har
spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.
1. OPPTAK – STUDIEKONTRAKT
Studiebetingelsene som du godtar ved aksept av studieplassen definerer dine rettigheter og plikter
som student. Følgende informasjon gjentar en del av disse betingelsene i tillegg til annen
informasjon.
2. STUDIESTART
Onsdag 6. januar 2016 er dato for studiestart på Senter for nye mediers nettstudier vårsemesteret
2016. I løpet av denne dagen distribueres brukernavn/passord via e-post og fagsidene åpnes for
innlogging. På fagsidene vil du finne all relevant studieinformasjon, blant annet fagstoff,
studiekalender, oppgaver, pensumlister, diskusjonsforum, kontaktinformasjon til veiledere og
medstudenter osv.
3. BETALING AV AVGIFTER
 Kursavgift: Giro for kursavgift blir sendt i eget brev ca. en måned etter studiestart. Hvis du ikke
sender inn skjema om alternativ fakturaadresse, utstedes og sendes faktura til deg på oppgitt
privat postadresse. Nb: Giro vil ikke kunne endres til ny mottaker i ettertid. Betalingsfrist: 30
dager fra utsendelse, se forfallsdato på giro.
 Semesteravgift til SiB (Studentsamskipnaden i Bergen): Denne avgiften er ikke obligatorisk for
studium av 15 studiepoengs omfang eller mindre. Skulle du likevel ønske å betale semesteravgift,
gjøres det via StudentWeb, hvor du selv generer giro for semesteravgift. Dersom du har betalt
samskipnadsavgift ved en annen institusjon inneværende semester, kan vi registrere fritak for
semesteravgiften ved HiB, ved at du sender kopi av semesterkort e.l. fra annet lærested til: [email protected]
 Studentbevis som app: Pga. krav om fotografering/personlig fremmøte i forbindelse med
utstedelse av studentkort, kan vi dessverre ikke tilby studentkort for fjernundervisningsstudenter. Du kan imidlertid få studentbevis som app på mobilen, forutsatt at du velger å betale
semesteravgift til SiB: http://www.hib.no/for-studenter/studenttorget/studentbevisapp/
4. KOMMUNIKASJON
 Adresseendring: Du kan bekrefte eller oppdatere både semesteradresse og hjemstedsadresse på
Studentweb. Det er viktig at Høgskolen til enhver tid har din gjeldende adresse, også dersom du
flytter etter avsluttet studium, slik at vitnemål/karakterutskrift og annen viktig informasjon når
frem.
 E-post: Alle studenter vil få generert en HiB e-post-adresse [[email protected]].
Denne er også din FEIDE-ID som gir deg tilgang til studentpriser på programvare og IT-utstyr samt
tilgang til bibliotekstjenester m.m. Bruk av denne e-posten er derfor obligatorisk i studiet. For
mer informasjon, se: http://www.hib.no/for-studenter/it-hjelpen/epost/?id=1849
5. STUDENTWEB
Vi ordner med oppmelding til eksamen. Du trenger ikke foreta deg noe på Studentweb når det
gjelder semesterregistrering eller oppmelding til eksamen – det skjer automatisk forutsatt at du har
fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav i studiet.
Side 1 av 2
SENTER FOR NYE MEDIER // KONTOR FOR ETTER OG VIDEREUTDANNING
TLF: 55 58 79 16 / 55 58 75 00
e-post: [email protected]
6. STATENS LÅNEKASSE
Betalingsstudier fra 15 studiepoeng per semester og oppover er støtteberettiget i Statens lånekasse.
For nettstudier gjelder regler for fjernundervisning. Mer informasjon: http://www.lanekassen.no/.
Nb!: Du søker til, og får svar fra, Lånekassen på søknad om støtte. NB: Utbetaling av støtte fra
Lånekassen forutsetter at semesteravgift (SiB-avgift) er betalt i eksamenssemesteret (ref. punkt 3).
7. AVBRYTE STUDIET / EKSTRA SEMESTER
Du har full angrefrist i 14 dager fra aksept av studieplass/studiestart. Studenter som ønsker å slutte
eller vil søke permisjon senere, må gi skriftlig melding om det. Ta kontakt med saksbehandler på epost: [email protected] Kun skriftlige henvendelser vil bli behandlet. Kursavgift ettergis
normalt ikke ved trekk etter angrefristens utløp.
Tilleggsavgift for ekstra semester: Studierett er begrenset til ett semester. Eventuell utvidet
studietid koster kr 2000 i tilleggsavgift per ekstra semester.
8. VITNEMÅL
Vitnemål sendes per brevpost til alle studenter som har fullført og bestått et studium, innen 6 uker
fra kunngjøring av sensur (forbehold: ved helligdager og ferieperioder kan det ta lengre tid).
Karakterutskrift - Studentweb
Studenter som har tapt vitnemål, fullført flere studier/emner som ønskes dokumentert sammen eller
ønsker karakterutskrift av andre grunner, bestiller dette via Studentweb.
9. LOVER OG REGLER
Som en statlig høgskole er vi underlagt Lov om universiteter og høgskoler, Eksamensforskrift for
Høgskolen i Bergen og en rekke andre bestemmelser. Som student plikter du deg til å holde deg
orientert om dine rettigheter og plikter som student hos oss. Du finner dem på
http://student.hib.no/
10. KONTAKTPERSONER
 Studieadministrasjon (kurs- og semesteravgift, eksamen, karakterutskrift, permisjon, etc.):
Morten Morlandstø, e-post: [email protected], tlf: 55 58 79 16
 Opptakskontoret (påmelding/opptak, studiekontrakt, etc.):
Unni B. Rogvin, [email protected], tlf 55 58 71 54 / [email protected], tlf 55 58 75 04
 Faglige veiledere:
 Design av medierike ebøker: Jon Hoem, [email protected], tlf: 55 58 57 12
 Digital fotografering: Xavier Bonete, [email protected], tlf: 55 58 79 15
 Kommunikasjonsarbeid: Trude Løvskar, [email protected], tlf: 55 58 57 47
 Kreativ webdesign: Åshild Nerhus, [email protected], tlf: 55 58 77 51
 Multimediejournalistikk: Siv B. Systad, [email protected], tlf: 55 58 71 35
 Leder Senter for nye medier: Morten Fahlvik, [email protected], tlf: 55 58 71 92
Velkommen og lykke til med studiene!
Med vennlig hilsen
Høgskolen i Bergen
Senter for nye medier // Kontor for etter- og videreutdanning
Side 2 av 2

Similar documents