Møtereferat 03.09.2014

Transcription

Møtereferat 03.09.2014
REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING
03.09.2014
Tid: 03.09.2014
Sted: Drammen
Møteleder: Ida Huitfeldt
Referent: Emma Vestli
Tilstede fra parlamentsforsamlingen:
Annette Johanson
Stéphane Roblin
Saima Iqbal
Tine Hovind
Karoline Diinhoff
Elisabeth Svendsen
Ingvild Hegseth
Rikke Simonsen
Jarle Haugereid
Sandra Michelle Kleven
Kristine Flåtten
Ida Sofie Arnesen
Ragnhild Gabrielsen
Runa Aas Engh
Henrik Søhoel
Ida Huitfeldt
Anne Marte Holand
Rikke Andersen
Trine Mathisen
Eli Sjøen
Tilstede:
Tonje Berg
Ali Ahmad
Ericka Decker
Eton Williams
Inger Lene Solheim
1
Emma Vestli
Fraværede:
Denny Roxenstål
Heidi Bergestig
Saksliste:
Sak 00a/2010 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 00b/2010 Orienteringer
 Nytt fra Studentparlamentet
 Nytt fra andre Studentråd
 Nytt fra Studentsamfunnet
 Nytt fra komiteene
 Nytt fra Studentsamskipnadene
 Nytt fra HBV
Sak: 20/2014 – Valg av internasjonalt ansvarlig
Sak: 21/2014 – Møtekultur
Sak:22/2014 – Årsmøte SBV
Sak: 23/2014 – Studentombud
Sak 24/2014 – Høgskolen i Telemark
Sak 25/2014 – Fusjon SiBu og SiV
Sak 26/2014 – Uniformsvettregler
Sak 27/2014 – Møteplan
Sak 28/2014 - Suppleringsvalg
Eventuelt:
Sak 00a/2010 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjent.
Anmerkning til innkallelsen: Ikke opplyst om møteslutt. Ønskelig å sette opp et
tidsperspektiv på møtet, begynnelse og slutt.
Nestleder ved SR Ringerike ønsker tale og forslagsrett under møtet. Ingen innvendinger
mot dette. Vedtatt.
2
Det bes om lov til å gjøre om på sakslisten: valg av internasjonalt ansvarlig tas opp før
orienteringssakene. Vedtatt.
Sak 00b/2010 Orienteringer
Studentleder orienterer
Studiestart:
 Veldig god studiestart.
o Studentparlamentet har kun hatt ansvar for studiestart ved Vestfold.
o Har fått gode tilbakemeldinger om at studiestart har fungert godt på de
andre campusene også.
Fusjon mellom samskipnadene:
o Ida Huitfeldt er utnevnt av KD for å lede en fusjon mellom
samskipnadene. Har gjennomført 2. møtet, og vil informere om at
studentleder skal på møtet på førstkommende fredag.
Arbeidsutvalget orienterer

Nestleder:
o Valgfag - Praktisk kommunikasjon og organisering (PKO) – vil bli gitt
mulighet til alle som sitter i studentrådsstyrene.
o Nestleder skal i møte med emneansvarlig i morgen. Epost blir sendt fra
Nestleder torsdag eller fredag.

Faglig ansvarlig:
o Arbeidet med kvalitetssystemet. Er det noen spørsmål knyttet til dette er
det bare å ta kontakt. Kvalitetskoordinator ønsker å komme tilbake.

Internasjonalt ansvarlig:
o Mye å gjøre ved studiestart – de internasjonal ansvarlige ved alle Campus
har vært veldig flinke.
o Har jobbet mye med å bygge opp en struktur ved Campus Vestfold – vært
campus jobber sammen med internasjonalt kontor. Internasjonalt kontor
ønsker en mer stabil fadderordning.
o Ved høyskolen i Lillehammer tilbyr man et valgfag som internasjonal
fadder, gir 5 studiepoeng. Mottak av internasjonale studenter og
oppgaveskriving. Følger studentene ett helt semester.

Markedsføringsansvarlig:
o Studentparlamentet har fått ny nettside.
o Markedsføringskomiteen har vært flinke til ta bilder under studiestart.
o Innspill om å gjør dokumentene på nettsiden søkbare.

Velferdsansvarlig:
3
o
o
o
Har hatt mest fokus på studiestart.
Skal gjennomføre to fokusuker, en i høst og en til våren. Skal ha møte med
komiteen neste onsdag hvor fokusuken skal diskuteres. Ta utgangspunkt i
SHoT-undersøkelsen for 2014 - studentenes helse og trivselsundersøkelse. Gå
igjennom denne for å finne fokus.
Evalueringsskjema – innspill om at det bør sendes ut evalueringsskjema for å
få innblikk i hvordan studentene opplevde studiestart.
Informasjon fra Studentsamskipnadene (vedlegg)

Sen tilbakemelding fra SiBU.
Informasjon fra studentrådene
SRHE Vestfold: Arbeidet med studiestart. Fått en bedre timeplan og godt samarbeid med
ledelsen.
SRHUT Vestfold: Har begynt å samle inn tillitsvalgt. En i studentrådet har byttet fakultet,
forsøker å finne ut av hva de skal gjøre med dette.
SRHUT Drammen: Har begynt å samle inn tillitsvalget. Forsøker å være synlige, vært
innom klassene og fortalt hvem de er og vært tydelige på at de bare kan ta kontakt om det
er noen spørsmål.
SRHS Kongsberg: Ikke så mye å melde.
SRTEKNO Kongsberg: Har hatt stand under studiestart – alle studentrådene har stått på
stand. Har begynt å få inn tillitsvalgte.
SRHS Drammen: Kun tre i studentrådsstyret. Vært rundt under studiestart og informert
om at det finnes åpne plasser. Flere som er interessert. Har planer om å gå innom
klassene for å rekruttere tillitsvalgte.
SROPTO Kongsberg: Fått inn tillitsvalgte. Skal ha møte med de tillitsvalgte neste uke. De
tillitsvalgte og fakultetet skal møtes. Planlegger en bli-kjent kveld for alle tillitsvalgte og
studentrådsstyret. Ønsker at Optometri går med uniformene på mandager ettersom
mange er opptatt med klinikk på onsdager.
SRHS Vestfold: Samlet inn tillitsvalgte. En klasse som ikke ønsker tillitsvalgte. Venter
spent på suppleringsvalget, det er flere som ønsker å melde seg.
SRTEKMAR Vestfold: Deltatt under studiestart.
SRHS Ringerike: Fin studiestart. Samfunnet har hatt ansvar for fadderuken.
Studentrådsstyret har vært synlige på stand og deltatt på det sosiale på kveldene. Er godt
i gang med å skaffe tillitsvalgte. Større interesse i år enn i fjor – skyldes god promotering
i vår.
4
Informasjon fra høgskolestyret (vedlegg)
Vil bli ettersendt på mail i morgen.
Informasjon fra Norsk studentorganisasjon (NSO) (vedlegg)
Nestleder ved SBV informerer:

Byttet AU

Studentboliger

Studentenes helse og trivselsundersøkelse

Statsbudsjettet; heltidsstudenten

Overbookingsproblematikk (studiekvalitet)
Eventuelt saker
To saker fra SRTEKNO Kongsberg
En sak fra SRHS Ringerike.
Sak 20/2014
Valg av internasjonalt ansvarlig
En av kandidatene hadde ikke anledning til å stille i dag.
Kandidatene fikk anledning til å presenterer seg.
Eton Williams ble valgt inn som internasjonalt ansvarlig i AU
Eton Williams ble tildelt tale og forslagsrett.
Sak 21/2014
Møtekultur
Møtereglene gjelder kun for parlamentsforsamlingen, og det er ønskelig at styrene lager
sine egne regler.
Forslag til vedtak:
Parlamentsforsamlingen ønsker retningslinjer til møtekultur.
Enstemmig vedtatt.
Organisasjonskonsulentene får foreta språkvask.
Endringsforslag til retningslinjene:
5
1. Parlamentsforsamling er enig om at man møter med sakspapirer og noe å notere
med/på.
Forslag falt.
2. Parlamentsforsamling er enig om at man møter med sakspapirer.
Forslag vedtatt.
3. Parlamentsforsamling er enig om at man møter med sakspapirer enten digitalt
eller sakspapirer.
Forslag falt.
4. Vær obs på kroppsspråk.
Forslag vedtatt.
5. Slette «når du tegner deg til talelisten», beholde resten.
Forslag vedtatt
Forslag til vedtak:
Retningslinjer med de endringene som er kommet inn.
Forslag vedtatt.
Retningslinjer for møtekultur for parlamentsforsamlingen:
- Møt forberedt til møtene
- Parlamentsforsamling er enig om at man møter med sakspapirer.
- Respekt for talelisten
- Åpne opp for flere pauser når det trengs
- Ikke utøve hersketeknikker (kroppsspråk, påføring av skyld,
usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholding av informasjon)
- Vær obs på kroppsspråk
Sak 22/2014
Årsmøte SBV
Faglig ansvarlig informerer, merker ut enkelte vedtekter:
11.1
11.2
11.3
18.5
18.6
19.2
Au ønsker ikke å legge noen føringer, derfor er det ingen forslag til vedtak i saken.
Parlamentsforsamlingen ber AU om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
Sette paragraf 11.1 høyere enn de andre paragrafene. Forplikter å holde vedtektene
oppdatert.
AU kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Velger å legge frist i henhold til vedtektene
til grunn.
6
Forslag til vedtak:
Parlamentsforsamlingen ønsker at AU innkaller til et ekstraordinært årsmøte, med
vedtektsendringer, så raskt det lar seg gjennomføre.
Enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
AU forholder seg til fristene som står i vedtektene.
Vedtatt mot en.
Sak 23/2014
Studentombud
Forslag om å sette inn to personer som studentombud på grunn av at det er fire Campus.
Settes spørsmål om det er nødvendig med en 100 prosent stilling.
Hvis vedtatt av Parlamentsforsamlingen sender Studentleder forslaget videre til
Høyskolestyret.
Forslag til vedtak:
SBV mener at HBV skal opprette et eget studentombud i 100% stilling etter modell fra
UiO, men tilpasset HBV. SBV mener at et studentombud skal tiltre så snart som mulig
etter styrevedtak, men senest ved studiestart 2015.
Vedtatt mot en
Sak 24/2014
Høgskolen i Telemark





Viktigere at HBV etablerer seg før vi eventuelt skal fusjonere med HiT.
På grunn at det ikke foreligger klare signaler fra KD om å gå videre med arbeidet,
forslag om å avvente samtaler med HiT.
Tatt lærdom av fusjonsprosessen mellom HiVe og HiBU. En ny fusjonsprosess
kan derfor gå glattere. Ledelsen ønsker å stå i førersetet for en fusjon før KD gir
klarsignal og at vi også er mer forbered.
HiT har også vært i samtaler med UiA, og har en del erfaringer som de tar med til
samtalebordet, noe som gjør at det kan bli fruktbare samtaler om det leder frem
til en fusjonsprosess.
HBV har en ambisjon om å bli et universitetet innen 2020.
Til orientering: Vedtak nr. 2 faller om forslag til vedtak nr. 1 vedtas.
7
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
SBV mener at på nåværende tidspunkt er det lurt at HBV innleder samtaler med HiT
angående en eventuell fusjon. SBV mener videre at dette kun skal dreie seg om samtaler,
da det ennå ikke foreligger klare signaler fra KD angående en fusjon mellom HBV og HiT.
SBV mener med dette at HBV ikke skal starte en fusjonsprosess på eget initiativ på
nåværende tidspunkt.
Vedtatt mot en
Forslag til vedtak:
Parlamentsforsamlingen mener det er lurt at Arbeidsutvalget tar kontakt med
Studentorganisasjonene i Telemark (SOT), for å informere om hvor SBV står når det
gjelder fusjonssamtaler mellom våre to respektive institusjoner. To samsnakkede
studentorganisasjoner taler med en sterkere stemme enn to som står alene.
Vedtatt
Sak 25/2014
Fusjon SiBu og SiV
Språkvask: Prosjektgruppe byttes ut med arbeidsgruppe.
Ida Huitfeldt leder arbeidsgruppen – oppnevnt av KD.
Organisasjonskonsulentene gis lov til å foreta språkvask.
Begge organisasjoner har tatt innover seg brevet fra KD. Med hjemmel i lov om
studentsamskipnader, §4: En utdanningsinstitusjon kan ikke ha to samskipnader.
KD ønsker at samskipnadene skal fusjonere innen 1.1.2015.
Forslag til vedtak:
Legger resolusjonen til grunn
Enstemmig vedtatt med protokolltilførsel.
Protokolltilførsel:
Stéphane Roblin:
-
Jeg er ikke enig i at parlamentet bør støtte en fusjon av
samskipnadene.
Sak 26/2014
Uniformsvettregler
8
Forslag om å åpne for unntak til fast uniformsdag.
Forslag til vedtak:
Legger forslag til vedtak til grunn:
Parlamentsforsamlingen delegerer jobben til markedsføringskomite som legger frem
dette på neste parlamentsforsamling.
Enstemmig vedtatt
Sak 27/2014
Møteplan
Ønsker å snakke med de tillitsvalgte før parlamentsforsamlingen. Får ikke informert
studentrådet før det er parlamentsforsamling.
Det er ønskelig at sakspapirene blir sendt ut tidligere.
Ferieavvikling:
Alternative studieuker/ferieuker hopper man over.
Påskeferien er i en særstilling.
Ønskelig med en plan for de neste parlamentsmøtene.
Ønskelig med et tidsrom for møte med en dagsagenda.
Ønskelig å starte møtene i Drammen kl 14.30
Forslag til vedtak:
Møteplan vedtas slik den foreligger.
Enstemmig vedtatt
Sak 28/2014
Suppleringsvalg
Forslag til vedtak:
AU foreslår at Markedsføringskomiteen får ansvar for suppleringsvalget høsten 2014.
Enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag:
I de tilfellene hvor studentrådsstyrene ikke har markedsføringsansvarlig får leder eller en
annen person i studentrådsstyre ansvaret for suppleringsvalget høsten 2014.
9
Enstemmig vedtatt
Eventuelt:
Tillitsvalgtkonferanse
AU holdes igjen etter møtet for å sette datoer. Flere parallelle tillitsvalgtseminar som
kjøres over to dager.
Tenker at de som vil kan ha et studentrådsmøte med de tillitsvalgte før selve
tillitsvalgtseminar/konferanse.
10