Møtereferat 29.04.15

Transcription

Møtereferat 29.04.15
REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING
29.04.2015
Tid: 29.04.2015
Sted: Drammen
Møteleder: Ida Huitfeldt
Referent: Emma Vestli
Tilstede fra Parlamentsforsamling:
Kenneth Røyseth Andersen
Tina Bredesen Aase
Lena Fløtterud
Kristin Werner
Therese Johansen
Bo-Andre Høyer Pedersen
Lars Høgne Roberg
Marte Kristine Valdok
Ali Azghar Navabi
Selma Kalac
Lars Henriksen
Tilstede fra AU:
Kristian Tornås
Ida Huitfeldt
Fatma Mejalli
Per Inge Ingdal
Mats Husøy
Runa Aas-Engh
Meldt frafall:
Elin Gravning
Fraværende:
Ali Amini
Mari Jee Syrtveit
1
Saksliste:
Sak 00a/2015 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 00b/2015 Orienteringer
 Nytt fra Studentparlamentet
 Nytt fra andre Studentråd
 Nytt fra Studentsamfunnet
 Nytt fra komiteene
 Nytt fra Studentsamskipnadene
 Nytt fra HBV
Sak: 1/2015 – Uniformsvettregler
Sak: 12/2015 – Møteplan
Eventuelt:
Sak 00a/2015 Godkjenning av innkalling og sakslisten
Innkalling og referat godkjent
Sak 00b/2015 Orienteringer
Studentleder
Er 20% friskmeldt frem til 1. juni.
Nestleder
Høring om ansiktsdekkende plagg. Ber om tilbakemeldinger fra lederne i
studentrådsstyrene på høringen inne 7. mai. Ønsker at dette tas opp ned blant de
tillitsvalgte og studentene.
Nytt fra ledermøte – fusjon mellom HBV og HIT – ser ut som om det går mot en fusjon
1.1.16.
Internasjonalt ansvarlig
Arbeider med velferdsansvarlig for å verve buddys til studiestarten. Trenger også buddys
ved Campus Kongsberg. Informerer til sin egen komité.
Faglig ansvarlig
Prøver å få en oversikt over de faglig ansvarlige. Planlegger første fagkomitémøte.
Velferdsansvarlig
Fadderrekruttering ved Campus Bakkenteigen.
LMU-representasjon, forsøker å få representanter til LMU.
Arbeider for å skape et godt samarbeid med Samfunnene.
2
Markedsføringsansvarlig
Arbeider med tett med velferdsansvarlig i fadderrekrutteringen.
Komiteen har fått i oppgave lage en brosjyre om Studentparlamentet.
Studentrådsstyret HS Vestfold
Stått en del på stand for å rekruttere faddere.
Har snakket med fakultetene om å få hyret inn Jørn Eilertsen til å komme og snakke om
studentdemokrati under studiestart.
Studentrådsstyret HE Drammen
Kristin er valgt inn som leder og Håkon er valgt inn som velferdsansvarlig. Arbeider for å få
nye kandidater inn.
Studentrådsstyret HS Drammen
Arbeider for synliggjøring av Parlamentet og studentrådsstyret på Campus.
Arbeide aktivt for å få gode tillitsvalgte. De har et mål om å bli med på prosessen av valg av
tillitsvalgte i klassene – sette av 10 – 15 min av dette i hver klasse.
Studentrådsstyret HS Ringerike
Har hatt frokostmøte ved Campus Ringerike.
Studentrådsstyret Tekmar Vestfold
Arbeider for å få oversikt over hva som har blitt gjort tidligere og sette en møtestruktur.
Studentrådsstyret HUT Vestfold
Arbeider for å få inn flere folk i studentrådet. Har arrangert et ekstraordinært
studentrådsstyremøte.
Studentrådsstyret HE Vestfold
Arbeider med å få oversikt og sette de ulike inn i rollene som de er valgt inn til.
Sak 1/2015
Uniformsvettregler
Legger diskusjonen til grunn og går vekk fra det opprinnelige forslaget.
Nytt forslag:
1. Det oppfordres til å bruke uniformen.
2. Uniformen skal brukes når medlemmer av studentparlamentet representerer
Studentparlamentet utad, eksempelvis på stand, konferanser og møter.
3. Du skal ikke bære uniformen i beruset tilstand, eller ved inntak av rusmidler.
4. Uniformen skal holdes ren, så husk å behandle den med respekt.
Legger forslaget til grunn, om du er imot forslaget viser du dette med stemmetegn.
3
Enstemmig vedtatt.
Sak 12/2015
Møteplan
Forslag til møteplan:
Forslag til ny møteplan, fordelt utover onsdagene i måneden:
1. Onsdag hver måned – Studentrådsmøte/Arbeidsutvalget
2. Onsdag hver måned – Komitemøte
3. Onsdag hver måned – Studentrådsstyremøte/Arbeidsutvalget
4. Onsdag hver måned – Parlamentsforsamling
Forslag til vedtak:
1. Parlamentsforsamlingen vedtar ny møteplan som den foreligger.
2. Møteplanen trer i kraft fra mai 2015.
Legger forslagene til grunn og de som er imot forslaget viser dette med stemmetegn.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssak
Prioriteringer 2015
Trine Mathisen har bedt om talerett.
Legger til grunn at observatør Trine Mathisen får talerett.
Vedtatt
Hvordan skape mer engasjement blant studentene?
-
-
Møte opp i klassene ved studiestart og snakke om Studentparlamentet.
Delta i klassene under valg av tillitsvalgte.
Presentasjoner/oppsøkende – vise at det er et levende studentdemokrati.
Synlige stands/telt etc. som er tilgjengelige for studentene under hele
studiestartuken.
Oppfordre til å gå med uniformene under studiestart- gjør det lettere å
snakke med representantene seinere i semesteret
Oppfølging 2-3 uker etter studiestart med en kort presentasjon – Det er
veldig mye informasjon den første uken og kan være behov for en
oppfriskning.
Booke inn foredragsholder som snakker om studentengasjement.
Gjennomføre suppleringsvalget tidligere i høstsemesteret.
Mini-overlapp for de som kommer inn ved suppleringsvalget.
4
-
Må vise frem sakene som Studentparlamentet har jobbet frem. Ut med
flyers, pressemelding etc. for å vise hva parlamentet får til.
Jobbe for billigere (gratis) print og tilgang til alle campus.
Grilling under studiestart
En-til-en kommunikasjon – snakke med enkeltstudenter for å snakke om
deres erfaring om skole og hva de ønsker.
Bygge relasjoner gjennom hele studieåret.
Bygge eierskap blant de tillitsvalgte til organisasjonen og til sin klasse.
Sport – konkurranser mellom styrer – mellom ulike organisasjoner
(parlamentet mot samfunnet).
Utdeling ut goodiebags første skoledag.
5