Protokoll SP05 2014-2015

Transcription

Protokoll SP05 2014-2015
PROTOKOLL fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 05/14-15
den 26. januar 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter
SP 61/14-15
Vedtakssak
Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.
Følgende stemmeberettigede var til stede:
Blå liste: Eivind Storm-Olsen, Ida Bring Løberg
HF-listen: Pernille Reitan Jensen, Jin Sigve Mæland, Pål Halle Johnsen
Liberal liste: Ingrid Handeland
Det eneste Reelle Alternativ: Tord Lauvland Bjørnevik, Eirik Lie Reikerås, Henrik Flø Reisænen
Radikale studentar: Audun Syltevik, Thea Katrin Mjelstad
Sosialdemokratisk liste: Jonas Sletten, Lars Arne Nilssen, Anders Sætra, Håkon Magne Vegrim, Joar Vatlestad
Grønn Liste: Fredrik Vikse, Svein-Martin Stenseth, Erlend Grønvold
Det humanistiske fakultet: Vegard F. Asbjørnsen
Det juridiske fakultet: Lars Sandaaker
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Linn Merethe Olsen
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Anna Ovedie Ellevset
Det psykologiske fakultet: Helen Kaland
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thea Sofie Grastveit
Studentparlamentet var vedtaksdyktig med 25 stemmeberettigede til stede.
VEDTAK: Møtet ble satt.
Følgende andre var til stede:
Arbeidsutvalget: Tommy Mo Aarethun, Magnus Nygaard, Susann Strømsvåg, Johanne Vaagland
Universitetsstyret: Anders Parmann (forlot møtet under sak 69/14-15) Astrid Hauge Rambøl (ankom møtet under
sak 69/14-15)
Kontrollkomiteen: Linnea Reitan-Jensen, Anja Myrtveit
Ordstyrer: Sindre Dueland
Protokollfører: Hege Andersen
Øvrige:
AU v/ Tommy beklaget at resolusjonen «SP støtter ideen om senter for klima og energiomstilling» fremmet av Grønn
Liste ble ettersendt endelig innkalling.
VEDTAK: Innkalling godkjent.
Saker til eventuelt:
a) Endre dato for SP08/14-15
Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
UTFALL: Saken tas inn i dagsorden.
VEDTAK: Dagsorden ble godkjent.
SP 62/14-15
Vedtakssak
Godkjenning av protokoll for SP 04/14-15
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 04/14-15.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK: Protokoll godkjent.
SP 63/14-15
Orienteringssak
Orienteringer
Det ble åpnet for korte muntlige utdypninger og spørsmål til de enkelte orienteringene.
SP 64/14-15
Orientering om arbeidet med ny strategi for UiB. #UiB2022
Orienteringssak innsendt av Arbeidsutvalget.
Susann orienterer kort. SP får mulighet til å skrive høringssvar når den tid kommer. Tentativ fremdriftsplan er
høringsfrist i begynnelsen av mai. Opplever at Universitetsstyret er lydhøre.
Det ble åpnet fors spørsmål. Ingen spørsmål.
SP tok saken til orientering.
SP 65/14-15
Orientering om landsmøtet og val til verv i NSO
Orienteringssak innsendt av Arbeidsutvalget
Tommy Mo Aarethun orienterte. Praktisk informasjon og viktige datoer kommer frem av sakspapiret.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
SP tok saken til orientering.
SP 66/14-15
Høringssvar om nytt finansieringssystem
Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget
Susann Strømsvåg orienterte kort om saken.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet ved UiB vedtar høringssvaret til rapporten «Finansiering for kvalitet,
mangfold og samspill»
Flertallsinnstilling fra Arbeidsutvalget: vedtas
DISSENS ved Johanne og Magnus.
Votering over dissensen.
UTFALL: Falt
Votering over helheten.
UTFALL: Vedtatt
SP 67/14-15
Helhus
Vedtakssak innsendt av Promoteringskomiteen
Magnus Nygård orienterte kort om saken. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner at en under Studentparlamentets Helhus 11. april kan fravike
komiteens styringsdokument punkt 4. og ta 50kr i inngangspenger fra hver gjest under arrangementet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL: Vedtatt
SP 68/14-15
Resolusjon om nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø
Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget
Tommy Mo Aarethun orienterte kort om saken. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonene «Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø».
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL: Vedtatt
Pause 10 minutter.
SP 69/14-15
Resolusjon: Konsekvenser av ny spesialitetsstruktur for forskerlinjestudenter
Vedtakssak innsendt av SOSDEM.
Lars Arne Nilssen orienterte. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
Anders Parmann forlot møtet og Astrid Hauge-Rambøl ankom møtet under diskusjonen i sak 69. «5
stemmeberettigede representanetr til stede. SP var vedtaksdyktig.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Konsekvenser av ny spesialisering for
forskerlinjestudenter».
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
ENDRINGSFORSLAG fra Nilssen: Stryke strekpunkt 1.
UTFALL: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG fra Nilssen: Endre strekpunkt 2 til: «Universitetet i Bergen utgir riktig og tydelig informasjon om
forskerlinjen for de som ønsker å velge denne».
UTFALL: Vedtatt
Votering over å støtte resolusjonen med de tidligere vedtatte endringene.
UTFALL: Vedtatt
SP 70/14-15
Resolusjon om praksisfag
Vedtakssak innsendt av HF-listen
Jin Sigve Mæland orienterte kort om saken. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar «Resolusjon om praksisfag».
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
Endringsforslag fra HF-listen: Legge til følgende tekst i starten av resolusjonen:
Flere undersøkelser viser at mange studenter ikke ser sammenhengen mellom det de studerer og potensielle jobber i
ettertid. Dette fører til en ond spiral der den faglige tilhørigheten synker sannsynligheten for frafall øker. Gapet
mellom kunnskap og praktisk nytteverdi er mindre en hva folk tror, og det må studenter, universitetsansatte og
arbeidsliv bli bevisst på.
Gjennom praksisfag skaper man en mer dynamisk studiehverdag, får inn flere impulser og ny vinkling på eget fag, i
tillegg til å knytte viktige kontakter. Både studentene selv og arbeidslivet ønsker og trenger mer praksis, flere
utplasseringsmuligheter og praktikantordninger.
UTFALL: Vedtatt
Votering over å støtte resolusjonen med den tidligere vedtatte endringen.
UTFALL: Vedtatt
SP 71/14-15
Resolusjon: SP støtter ideen om senter for klima og energiomstilling
Vedtakssak innsendt av Grønn liste
Fredrik Vikse orienterte kort om saken. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «SP støtter ideen om senter for klima og
energiomstilling».
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
ENDRINGSFORSLAG fra Grøn liste: Legge til på slutten av resolusjonen: Studentparlamentet ved UiB mener at – UiB
bør opprette et senter for klima og energiomstilling.
UTFALL: Vedtatt
Strek for debatten satt.
Votering over å heve strek.
UTFALL: Falt
Votering over å støtte resolusjonen med den tidligere vedtatte endringen.
UTFALL: Vedtatt
SP 72/14-15
Suppleringsvalg til Studentenes valgstyre
Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget
Magnus Nygård orienterte kort om saken. Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N som faste medlemmer og N.N, N.N, N.N, N.N. og N.N
som varamedlemmer til Studentenes valgstyre.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
Votering om å fravike fremstillingsplikten jamfør § 3 i SPs valgreglement. Forslaget krever 2/3 flertall.
UTFALL: Vedtatt.
Johanne presenterte Sofie Otnes Brattebø og Monica Jackson.
UTFALL: Brattebø og Jacksonvalgt ved akklamasjon.
SP 73/14-15
Eventuelt
Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak
a) Endre dato for SP08/14-15
Tommy Mo Aarethun orienterte. Møte 08/14-15 er satt opp 27. april som er midt i valguka.
ENDRINGSFORSLAG fra Mo Aarethun.: Flytte SP 08/14-15 til tirsdag 21.april.
UTFALL: Vedtatt
Tord fra Studentenes valgstyret orienterte om at valgperioden er satt til 22/4-30/4. Frist for å melde lister og
kandidater er satt til 27/3.
SP 74/14-15
Møtekritikk
Uformell diskusjonssak
Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen ble tatt til orientering.
Møtet ble hevet kl. 18:50