MOSU møte september - Medisinsk

Transcription

MOSU møte september - Medisinsk
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
[email protected]
Innkalling til styremøte i MOSU
Mandag 21. september 2015 kl. 16:15
Konferanserommet, BBB
Innkalte: Thea Skadsem Hansen (TH), Ida Serine Melhus Strindmo (IS), Benedicte Wirkola
(BW), Hanne Borge (HB), Martha Rolland Jacobsen (MJ), André Huy Luong (AL), Oda
Oland (OO), Kristine Sletta (KS), Mia Madeleine Ankerud (MA), Maria Emhjellen Paulsen
(MP), John Georg Riisdal (JR), Anette Melsæter (AM), Tharsicah Pararajasingham (TS),
Anna Ovedie Ellevset (AE).
SAKSLISTE
Sak 65/15
Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte og
saksliste
Sak 66/15
Orienteringer
66.1 – Nytt fra leder
- Kort møte med Nina Langeland, dekan ved MedisinskOdontologisk fakultet
- Underskrevet ryddekontrakter for studentarealer på AHH, BBB og
NOB
- Deltatt på Studentparlamentet ved UiB sitt oppstartsseminar, bl.a.
erfaringsutveksling med ledere for andre studentutvalg ved UiB
- Opprettelse av Arbeidsgruppe for studentsosiale lokaler
- Lyst ut suppleringsvalg til to frie plasser i MOSU
- Gratulert nye studentrepresentanter med sine verv og informert
om rollen som studentrepresentant
- Avtalt møter med administrasjonen høsten 2015
- Deltatt på Kvikk lunsj med Karrieresenteret
- Dialog med Anders Kulseng angående mulig fronting av
innsamlingsaksjon
- Dialog med Marit Bergheim angående opprettelse av kontortid for
MOSU
66.2 – Nytt fra fagutvalg
Sak 67/15
Studentparlamentet
Diskusjonssak
Gjennomgang av aktuelle saker for MOSU til neste møte i
Studentparlamentet.
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
[email protected]
MOF sin representant i Studentparlamentet tar med seg innspillene
fra diskusjonen til neste møte i Studentparlamentet.
Sak 68/15
Suppleringsvalg av frie plasser
Vedtakssak
MOSU skal hvert år utlyse opptil tre frie plasser til styret, som søkes
på med motivasjonsbrev. Motivasjon, erfaring og bred
representasjon fra forskjellige studieprogram skal vektlegges i
utvelgelsen.
To av plassene har vært utlyst for andre gang, med søknadsfrist 18.
september. Det er foreløpig ikke kommet inn noen søknader.
Forslag til vedtak:
MOSU vedtar å tildele de åpne plassene til følgende studenter ved
fakultetet:
-
Sak 69/15
Bokskap
Vedtakssak
Fristen for å betale semesteravgiften for bokskap gikk ut 15.
september, og det er nå på tide å klippe låsene på skap som det ikke
er registrert betaling for. Et gjentagende problem har vært at
studentene ikke følger instruksjonene for betaling nøyaktig. Dette
gjør arbeidet med å hente ut informasjon om hvilke skap man har
mottatt betaling for svært vanskelig.
MOSU må ta stilling til følgende punkter:
1. Hvem som skal ha ansvar for å klippe låsene og rydde ut av
bokskapene. Oppgaven kan gjøres av MOSU, eller den kan lyses
ut til for eksempel fagutvalgene. Tidligere har bl.a. MFU hatt
denne oppgaven.
2. Hvordan man skal håndtere at betalingsinstruksjonene ikke er
fulgt nøyaktig.
Forslag til vedtak:
MOSU vedtar følgende løsninger på nevnte problemstillinger:
-
Sak 70/15
MOSU på MiSide
Vedtakssak
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
[email protected]
Studentutvalgene ved fire av fem av de andre fakultetene ved UiB
har egen side på MiSide hvor alle studenter ved fakultetet
automatisk blir medlemmer. Dette gjør at Studentutvalgene har
mulighet til å legge ut meldinger her selv, samt at de har mulighet
til å sende mail til alle studentene ved fakultetet via WebMail.
Forslag til vedtak:
MOSU vedtar å gå videre med arbeidet med å få egen side på
MiSide, samt innspill som fremmes på møtet.
Sak 71/15
Ryddekontrakter
Orienteringssak
I løpet av den siste måneden er de nye kontraktene for rydding av
studentsosiale lokaler blitt underskrevet. Kontraktene ligger
vedlagt, og følgende organisasjoner har ansvar for rydding av de
ulike områdene:
- BBB: Ernæringsstudentenes forening i
- AHH: Medisinsk Roklubb
- NOB: Odontologiforeningen i Bergen
Sak 72/15
Møteplan
Vedtakssak
I MOSU sine vedtekter står det: «Møtene skal fortrinnsvis foregå en
uke før Studentparlamentet ved UiB sine møter.» Dette vil i
hovedsak være ant siste mandag i måneden, men med noen unntak.
Forslag til møtedatoer høsten 2015 og våren 2016:
- Mandag 19. oktober
- Mandag 16. november
- Mandag 18. januar
- Mandag 22. februar
- Mandag 14. mars
- Mandag 11. april
- Mandag 23. mai
Sak 73/15
Eventuelt
Møtekritikk
Neste møte – mandag 19. oktober kl 16:15 konferanserommet BBB
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
[email protected]
Vedlegg
- Melding om betaling av bokskap
- Ryddekontrakt BBB
- Ryddekontrakt AHH
- Ryddekontrakt NOB
Anna Ovedie Ellevset
leder, MOSU