konstruksjonsdetaljer hunton i

Comments

Transcription

konstruksjonsdetaljer hunton i
KONSTRUKSJONSDETALJER
HUNTON I-BJELKEN
HUNTON FIBER AS
Versjon 1.0 – Juli 2015
OVERSIKT KONSTRUKSJONSDETALJER FRA HUNTON FIBER
GENERELLE ANVISNINGER
G-01-1 – FORUTSETNINGER FOR KONSTRUKSJONSDETALJER
G-02-1 – MOMENT OG SKJÆRKAPASITET
BJELKELAG:
B-01-1 – BJELKELAGSTABELLER (for Hunton I-bjelken)
B-02-1 – BJELKESKO (for I-bjelke)
B-03-1 – STEGFORSTERKNING (montering av stegforsterkning)
B-04-1 – KLOSSING (montering av klossforsterkning)
B-05-1 – ENDEOPPLEGG (generelle prinsipper)
B-05-2 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur/ bærevegg)
B-05-3 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
B-05-4 – ENDEOPPLEGG (bjelke på mur med isolasjonskjerne)
B-06-1 – ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål)
B-06-2 – ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål)
B-07-1 – MIDTOPPLEGG (bjelke på bærevegg/ drager)
B-08-1 – HULLTAKING (regler for hulltaking)
SPERRER:
S-01-1 – SPERRETABELLER
S 02-1 – ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL
S 03-1 – GARP (Under utarbeidelse)
Gjøvik 16.07.2015
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: G-01-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
FORUTSETNINGER FOR KONSTRUKSJONSDETALJER
GENERELLE FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGER
For alle detaljene der det er oppgitt dimensjonerende kapasiteter er disse basert på
karakteristiske verdier fra ETA (European Technical Approval – fifth issue) 06/0238 og
Teknisk godkjenning Nr:20381. Hunton I-bjelken med LVL flens. Utstedt: 03.07.2013.
Beregning av dimensjonerende kapasiteter, moment og skjær
Når man har oppgitt karakteristiske kapasiteter kan man beregne de dimensjonerende
kapasitetene ut ifra virkets oppgitte kmod og materialfaktor γm.
kmod ivaretar virkets styrkereduksjon i de forskjellige klimaklasser (1-3). Jo høyere verdi
for kmod (maks 1) jo mindre påvirkes virket av endringer i RF (Relativ Fuktighet). Verdien
for kmod kan variere med lastvarigheten. Dersom en lastkombinasjon består av
påkjenninger fra ulike lastvarighetsklasser, velges verdien for kmod som tilsvarer
påkjenningen med den korteste varigheten.
Materialfaktoren (γm) ivaretar usikkerhet i virkets oppbygging. Jo høyere
materialfaktoren er, dess høyere er usikkerheten til kvaliteten. For eksempel er γm for
konstruksjonsstål i Norge satt til 1,05, mens trematerialer kan variere fra 1,15 til 1,3.
Dersom man har en karakteristisk kapasitet Rk, beregnes den dimensjonerende
𝐾𝑚𝑜𝑑
kapasiteten som 𝑅𝑑 = 𝑅𝑘 ∗ γm . Man ser av dette at jo høyere kmod og lavere γm man
har, jo høyere dimensjonerende kapasitet får man.
Dersom man har lastfordelende undergulv/ undertak kan man øke den
dimensjonerende kapasiteten med en systemfaktor ksys=1,1. Dette forutsetter at
lastpåkjenningen er kortvarig.
Dermed kan den dimensjonerende kapasiteten beregnes som 𝑅𝑑 = 𝑅𝑘 ∗
𝐾𝑚𝑜𝑑
γm
Moment
Opptredende moment kan ikke overstige dimensjonerende momentkapasitet.
Skjær
Opptredende skjær vil være størst ved oppleggene og kan ikke overstige
dimensjonerende skjærkapasitet
Se også vår tekniske håndbok for detaljer og anbefalte konstruksjonsløsninger.
Side 1 av 1
∗ Ksys
Dok.Nr: G-02-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
KONSTRUKSJONSDETALJ
MOMENT OG SKJÆRKAPASITET
Beregning av dimensjonerende kapasiteter for moment og skjær
Når man har oppgitt karakteristiske kapasiteter kan man beregne de dimensjonerende
kapasitetene ut ifra oppgitte kmod og materialfaktor γm.
Verdiene for kmod og γm varierer ut fra klimaklasse og lastvarighetsklasse.
Kapasiteter for Hunton i-bjelken med LVL flens:
Bjelketype
Karakteristisk kapasitet (Rk)
pr. bjelke i kN
Dimensjonerende kapasitet
(Rd) pr. bjelke i kN for
korttidslast (Snølast)
Skjær Vk Bøyemoment My,k
11,98
6,11
14,43
8,04
16,14
10,03
17,72
12,08
Dimensjonerende kapasitet
(Rd) pr. bjelke i kN for
langtidslast (Nyttelast)
SJL45 H200
SJL45 H250
SJL45 H300
SJL45 H350
Bøyemoment My,k
7,81
10,27
12,82
15,43
Skjær Vk Bøyemoment My,k
8,02
4,75
9,66
6,25
10,80
7,80
11,87
9,39
SJL60 H250
SJL60 H300
SJL60 H350
SJL60 H400
13,60
16,91
20,30
23,61
15,18
16,93
18,52
20,01
10,64
13,23
15,89
18,48
10,16
11,33
12,39
13,39
8,28
10,29
12,36
14,37
6,54
7,29
7,98
8,62
SJL90 H300
SJL90 H350
SJL90 H400
25,09
30,03
35,04
18,17
19,82
21,34
19,64
23,50
27,42
12,16
13,26
14,28
15,27
18,28
21,33
7,83
8,54
9,19
Bøyemoment My,k er bøyning om sterk akse (y-akse). Kapasiteten gjelder når begge
flenser er avstivet mot ut knekking.
Dimensjonerende kapasiteten beregnes som 𝑅𝑑 = 𝑅𝑘 ∗
𝐾𝑚𝑜𝑑
γm
For bøyemoment gjelder:
kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,15 (bøye- og aksialkraft)
For skjær gjelder:
kmod = 0,87 (kortidslast), kmod = 0,56 (langtidslast) og γm =1,3 (skjær)
Side 1 av 1
Skjær Vk
5,16
6,22
6,95
7,64
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-01-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
BJELKELAGSTABELLER (for Hunton I-bjelken)
Detaljen viser gjeldende bjelkelagstabell for Hunton I-bjelken
Generelt
Ved dimensjonering av bjelkelag i bolighus med lette trekonstruksjoner er det som oftest kravet om å
unngå sjenerende svingninger og rystelser som bestemmer maksimal lysåpning, ikke bjelkenes styrke. I
bygg med større nyttelaster enn normale boliglaster kan styrken på bjelkene være bestemmende for
lysåpningen. Lysåpningen er avstanden målt mellom oppleggspunktene. Siden svingninger ofte er
dimensjonerende kan lysåpningen i en del tilfeller være den samme selv ved økt nyttelast.
Komfortkriteriet
SINTEF Byggforsk har publisert spennviddetabeller for trebjelkelag gjennom en revidert anvisning i
Byggforskserien. Maksimale spennvidder er nå basert på komfortkriteriet, som skal sikre at trebjelkelag
ikke får uakseptabelt stor nedbøyning eller sjenerende svingninger og vibrasjoner ved normal bruk.
Kriteriet baserer seg på å kombinere parameterne nedbøyning under en statisk punktlast og
etasjeskillerens beregnede egenfrekvens. I tidligere bjelkelagstabeller fra Byggforsk har det kun vært
nedbøyning under en statisk punktlast som har ivaretatt bjelkelagets opplevde egenskap.
Dimensjoneringsgrunnlaget erstatter tidligere anvisninger der man anga spennviddetabeller
med henholdsvis ”høy stivhet” og ”minimum stivhet”. Disse begrepene vil nå utgå.
En vesentlig fordel med det nye komfortkriteriet er at man nå med bedre sikkerhet kan
beregne maksimale spennvidder for nye bjelketyper som I-bjelker.
Prinsipptegning av bjelkelag
Side 1 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-01-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
BJELKELAGSTABELLER (for Hunton I-bjelken)
Bjelkelag i bygninger i pålitelighetsklasse 1 (småhus, rekkehus, mindre lagerhus) med Hunton I-bjelke med
LVL-flens.
Beregninger basert på:
 Komfort kriteriet for å unngå sjenerende svingninger og rystelser
 Bæreevne basert på ETA-06/0238 Fourth issue, NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
Forutsetninger:
 Fritt opplagt bjelker over et felt eller fritt opplagte kontinuerlige bjelker over to like felt.
 Undergulv beregnet til undergulv av 22 mm sponplater med limte skjøter eller 19 mm kryssfinér
med limte skjøter. Undergulv spikres eller skrus til bjelkene.
 Kontinuerlig himling av plater.
Verdiene i tabellen gjelder for vanlige bjelkelag med et platelag undergulv, et platelag himling og maks et
2
lag overgulv, slik at egenlast varierer fra 0,4 - 0,6 kN/m avhengig av bjelketype og senteravstand.
2
For lydisolerende etasjeskiller, der egenlast øker til 0,8 - 1,0 kN/m avhengig av bjelketype og
senteravstand, multipliseres lysåpningene i tabellene med 0,89.
Maksimal lysåpning i meter for Hunton i-bjelken med LVL-flens
Nyttelast
3,0 kN/m
Bjelker over et felt
Type bjelkelag
2
4,0 kN/m
Kontinuerlige bjelker
over to like felt
Bjelker over et felt
2
Kontinuerlige bjelker
over to like felt
300
600
300
600
300
600
300
600
SJL 45 H200
SJL 45 H250
SJL 45 H300
SJL 45 H350
SJL 45 H400 *
3,65
4,30
4,85
5,35
5,85
3,10
3,65
4,15
4,65
5,10
3,85
4,50
5,10
5,65
6,15
3,25
3,85
4,35
4,85
5,35
3,65
4,30
4,85
5,35
5,85
3,10
3,65
4,15
4,65
5,10
3,85
4,50
5,10
5,65
6,15
3,00
3,60
4,10
4,60
5,05
SJL 60 H200 *
SJL 60 H250
SJL 60 H300
SJL 60 H350
SJL 60 H400
SJL 60 H450 *
SJL 60 H500 *
3,90
4,55
5,15
5,70
6,20
6,70
7,15
3,35
3,90
4,45
4,95
5,40
5,85
6,25
4,10
4,80
5,45
6,00
6,55
7,05
7,50
3,50
4,10
4,65
5,20
5,70
6,15
6,60
3,90
4,55
5,15
5,70
6,20
6,70
7,15
3,35
3,90
4,45
4,95
5,40
5,85
6,25
4,10
4,80
5,45
6,00
6,55
7,05
7,50
3,15
3,75
4,30
4,75
5,25
5,65
5,85
SJL 90 H300
SJL 90 H350
SJL 90 H400
SJL 90 H450 *
SJL 90 H500 *
5,65
6,25
6,80
7,35
7,85
4,90
5,40
5,95
6,40
6,85
5,95
6,55
7,15
7,70
8,20
5,10
5,70
6,25
6,75
7,20
5,65
6,25
6,80
7,35
7,85
4,90
5,40
5,95
6,40
6,85
5,95
6,55
7,15
7,70
8,20
4,45
4,95
5,40
5,80
6,15
Bjelkeavstand i mm
* Ikke lagerførte bjelker
Side 2 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-02-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
BJELKESKO (for I-bjelke)
Detaljen omhandler sammenføyninger med IUSE bjelkesko (ETA-04/0042) produsert av Simpson
Strong-Tie.
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rkdown) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
(Rkdown)
Bjelkeskotype Karakteristisk
kpasitet i kN
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
korttidslast (Snølast)
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
langtidslast (Nyttelast)
IUSE 199/48
IUSE 249/48
IUSE 299/48
IUSE 349/48
18,30
25,60
29,20
32,40
12,7
17,7
20,2
22,4
9,9
13,8
15,7
17,4
IUSE 249/63
IUSE 299/63
IUSE 349/63
IUSE 399/63
25,60
29,20
32,40
32,40
17,7
20,2
22,4
22,4
13,8
15,7
17,4
17,4
IUSE 299/92
IUSE 349/92
IUSE 399/92
29,20
32,40
32,40
20,2
22,4
22,4
15,7
17,4
17,4
kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Oppgitte kapasiteter gjelder for innfesting med full utsømming av kamstift CNA 4,0x40
Bjelkesko type IUSE
Side 1 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-02-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
BJELKESKO (for I-bjelke)
Kapasiteter ved oppløft
I enkelte tilfeller kan man få oppløft i forbindelser med bjelkesko. I slike tilfeller vil
kapasiteten være begrenset til innfestingen mellom bjelkeskoen og sekundærbjelken.
Størst kapasitet får man ved å stegforsterke sekundærbjelken slik at man får full
utsømming.
Uforsterket sekundærbjelke:
I tabellen oppgis karakteristiske kapasitet (Rkuplift) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2 der sekundærbjelken er uforsterket.
Bjelkeskohøyde
(Rkuplift)
(Bredde 48, 63 Karakteristisk
og 92)
kpasitet i kN
IUSE 199 til 399
3,70
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
korttidslast (Snølast)
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
langtidslast (Nyttelast)
2,6
2,0
kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Kapasiteten er begrenset av innfesting med 2 stk kamstift CNA 4,0x40 i I-bjelkens nedre flens.
Sekundærbjelke uten
stegforsterkning
Forsterket sekundærbjelke:
I tabellen oppgis karakteristiske kapasitet (Rkuplift) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2 der sekundærbjelken er stegforsterket.
Bjelkeskohøyde
(Rkuplift)
(Rd) Dimensjonerende
(Rd) Dimensjonerende
(Bredde 48, 63 Karakteristisk
kapasitet i kN for
kapasitet i kN for
og 92)
kpasitet i kN
korttidslast (Snølast)
langtidslast (Nyttelast)
IUSE 199 til 399
14,60
10,1
7,9
kmod = 0,9 (kortidslast), kmod = 0,7 (langtidslast) og γm =1,3 (forbindelser)
Kapasiteten er begrenset av innfesting med 8 stk kamstift CNA 4,0x40.
Sekundærbjelke med
stegforsterkning
Side 2 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-02-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
BJELKESKO (for I-bjelke)
Prinsipper for montering
Primærbjelke
Sekundærbjelke
Primærbjelke
Plassering av spiker i nedre flens
på sekundærbjelke
Sekundærbjelke
Når primærbjelken er Hunton I-bjelke må denne stegforsterkes for å gi tilstrekkelig
innfesting av bjelkeskoen.
Side 3 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-03-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
STEGFORSTERKNING (montering av stegforsterkning)
Plassering og utførelse av stegforsterkning
Ved bestemte krav eller konstruksjonsløsninger kan det være nødvendig å forsterke
bjelkene. Stegforsterkning brukes for å øke kapasiteten. Som forsterkning skal det
benyttes platemateriale av eks. kryssfiner på begge sider av steg. Forsterkningene
monteres med spalte på 5 – 10mm som vist på figurene.
Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype
SJL45
SJL60
SJL90
Forsterkningens tykkelse i mm
Kryssfiner 18 mm
Kryssfiner 25 mm
Kryssfiner 40 mm
Festemiddel
Skrue 4,5x40
Skrue 4,5x50
Skrue 5,0x80
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Montering av stegforsterkning gjøres med skruer som går minst 15mm inn i motstående
stegforsterkning. Det benyttes min. 4 stk innfesting pr. forsterkning på bjelkehøyder
inntil 300mm, og min. 6 stk på høyder over 300mm. Eller etter anvisning i gjeldende
konstruksjonsdetalj.
Lengden på stegforsterkning skal min. være:
 300 mm hvis ikke annet er angitt i konstruksjonsdetaljene
 Ved endeopplegg; oppleggsbredden + 100mm til siden.
 Ved midtopplegg; oppleggsbredden + 100mm til hver side.
Hunton I-Bjelke SJL45
Spalte 5 – 10mm
Stegforsterkning av
kryssfiner 18mm
Festes med skruer
(eks 4,5x40)
Kan skrus fra en side
Skruene plasseres med kantavstand
55mm på forsterkningen
Side 1 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-03-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
STEGFORSTERKNING (montering av stegforsterkning)
Hunton I-Bjelke SJL60
Spalte 5 – 10mm
Stegforsterkning av
kryssfiner 25mm
Festes med skruer
(eks 4,5x50)
Kan skrus fra en side
Skruene plasseres med kantavstand
55mm på forsterkningen
Hunton I-Bjelke SJL90
Spalte 5 – 10mm
Stegforsterkning av
kryssfiner 40mm
Festes med skruer
(eks 5,0x80)
Kan skrus fra en side
Skruene plasseres med kantavstand
55mm på forsterkningen
Side 2 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-04-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
KLOSSING (montering av klossforsterkning)
Plassering og utførelse av klossing
Som alternativ til stegforsterkning eller for å øke kapasiteten ytterligere brukes
klossforsterkning.
Klossforsterkning med samme høyde som bjelken overfører belastning mellom vegger
og sviller. Klossforsterkningen skal ha minimum samme bredde som den største av
bunnsvillen eller grunnmursvill. Bruker man klossforsterkning for å overføre søylelast
skal klossforsterkningen ha minimum samme tverrsnitt som søylen.
Forsterkningene kan monteres som enkel på den ene siden av bjelken eller dobbel på
begge siden av bjelken. Der det er behov for å øke tverrsnittet ytterligere monteres flere
klosser sammen.
Klossforsterkning av konstruksjonsvirke monteres med stående fiberretning.
Platematerialer av for eksempel kryssfiner kan også brukes.
Forsterkningene festes med skruer eller spiker. Forboring av klossen kan være påkrevet
for å unngå oppsprekking.
Ensidig klossforsterkning med
konstruksjonsvirke
Tosidig klossforsterkning med
konstruksjonsvirke
Klossforsterkning av
konstruksjonsvirke utenfor c/c
bjelkelag
Side 1 av 1
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Generelle prinsipper)
Detaljen omhandler generelle prinsipper for endeopplegg med Hunton I-bjelken.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Grunnmurssystemer med isolasjon i kjernen:
Denne typen grunnmurssystemer med bæring på yttersiden av isolasjonen sikrer at
kantplaten/ kantbjelken kan bidra til å overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv
måte. Oppbyggingen gir ikke utkraging på bjelken i bjelkelaget og gir en symmetrisk
kraftoverføring.
Eksempel på grunnmurssystem med
isolasjon i kjernen.
Figur 1
Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig:
Denne typen grunnmurssystemer med isolasjon på yttersiden av den bærende kjernen
medfører at kantplaten ikke får understøttelse ned på svill og mur. Denne typen opplegg
gir lavere kapasitet enn systemer der kantplaten har understøttelse. Oppbyggingen gir
utkraging på bjelken i bjelkelaget og gir en usymmetrisk kraftoverføring som gir økt
belastning på bjelkelagsbjelken.
Eksempel på grunnmurssystem med
isolasjon utvendig.
Figur 2
Side 1 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Generelle prinsipper)
Ulike løsninger for grunnmurssystemer med isolasjon utvendig:
Figur 3 viser detalj der grunnmurssvill er trekt ut slik at den flukter med utvendig
isolasjon.
Figur 3
Denne oppbyggingen gir belastning på den utkragede delen av grunnmurssvilla som
igjen gir fare for tverrstrekkbrudd i grunnmurssvill. Løsningen blir av denne grunnen
uforutsigbar i forhold til kapasitet og anbefales ikke ved store laster fra ovenforliggende
konstruksjoner.
Figur 4 viser anbefalt oppleggsdetalj for bjelkelag på mur med isolasjon på utsiden av
bærende betongkjerne. Denne detaljen sikrer at kantplaten/ kantbjelken kan bidra til å
overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv måte. Kapasiteter for anbefalt
konstruksjon er oppgitt i konstruksjonsdetalj B-05-3.
Figur 4
Side 2 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-1
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Generelle prinsipper)
Figur 5 viser detalj der grunnmurssvill er delvis trekt ut og utvendig isolasjon er ført opp
til veggens bunnsvill. Løsningen kan brukes ved for eksempel trinnfri adkomst da
tilbakefylling av masser kan gjøres over grunnmurens høyde.
Ved store laster fra ovenforliggende konstruksjoner vil man få samme situasjon som
beskrevet for figur 1.
Figur 5
Figur 6 viser anbefalt oppleggsdetalj for bjelkelag på mur med isolasjon på utsiden der
isolasjonen er ført opp til veggens bunnsvill. Denne detaljen sikrer at man ikke får
tverrstrekkbrudd i grunnmurssvillen. Kapasiteter for anbefalt konstruksjon er oppgitt i
konstruksjonsdetalj B-05-3.
Figur 6
Side 3 av 3
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-2
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur/ bærevegg)
Detaljen omhandler endeopplegg med og uten forsterkning av steget.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
Bjelketype
(Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet pr.
bjelke i kN
(Rd) Dimensjonerende oppleggskapasitet
pr. bjelke i kN
Endeopplegg 45mm Endeopplegg 89mm Endeopplegg 45mm Endeopplegg 89mm
Uten stegforsterkning
SJL45 H200 - H350
9,10
11,30
7,12
8,84
SJL60 H200 - H400
12,20
14,30
9,55
11,19
SJL90 H200 - H400
Med stegforsterkning
SJL45 H200
SJL45 H250
SJL45 H300
SJL45 H350
15,60
16,50
12,21
12,91
16,60
17,40
18,10
18,90
18,50
19,20
20,00
20,70
12,99
13,62
14,17
14,79
14,48
15,03
15,65
16,20
SJL60 H250
SJL60 H300
SJL60 H350
SJL60 H400
18,40
19,20
19,90
20,70
18,90
19,70
20,40
21,20
14,40
15,03
15,57
16,20
14,79
15,42
15,97
16,59
SJL90 H300
SJL90 H350
SJL90 H400
25,60
26,40
27,10
25,50
26,20
27,00
20,03
20,66
21,21
19,96
20,50
21,13
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm =1,15 (bøye og aksialkraft NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3)
Kapasiteten er beregnet uten bidrag fra eventuelt forkantbord. Benyttes forkantbord av min. 18mm
kryssfiner og dette er lastbærende kan man oppnå en kapasitetsøkning på opp til fire ganger oppgitte
kapasiteter i tabellen. Egne beregninger må foretas.
Gulvbjelkens oppleggskapasitet skal kontrolleres separat, sum av opplagsreaksjon og
vegglast skal ikke overstige tabellverdier.
Prinsipp for stegforsterkning av
endeopplegg
Side 1 av 1
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-3
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Detaljen omhandler endeopplegg på mur med isolasjon på ut og innside med og uten
forsterkning av steget samt klossforsterkning.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig medfører at kantplaten ikke får
understøttelse ned på svill og mur. Denne typen opplegg gir lavere kapasitet enn
systemer der kantplaten har understøttelse.
Konstruksjon 1
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i
tabellen for konstruksjon 1.
Side 1 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-3
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i
klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 1.
Bjelketype
(Rk) Karakteristisk
kapasitet i kN
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
klimaklasse 1
Uten stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
15,2
10,2
Kapasitet til I-bjelkens steg er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
27,8
20,0
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300
33,6
24,2
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på begge sider av bjelken
SJL45-90 H200 - H300
39,6
28,5
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
(Rd)
Dimensjonerende
kapasitet i kN for
klimaklasse 2
8,5
20,0
24,2
28,5
kmod = for kortidslast og ɤm = Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3
For de konfigurasjonene hvor vi fikk brudd, er karakteristisk kapasitet beregnet etter NS-EN 14358.
For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på
deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill.
For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
Side 2 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-3
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Konstruksjon 2
Grunnmurssystemer med isolasjon utvendig der bjelkelaget er inntrekt slik at kantplaten
får understøttelse ned på svill og mur.
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i
tabellen for konstruksjon 2.
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i
klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 2.
Bjelketype
(Rk) Karakteristisk (Rd) Dimensjonerende kapasitet
kapasitet i kN
i kN for klimaklasse 1 og 2
Uten stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
25,0
18,0
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
27,8
20,0
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300
33,6
24,2
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
kmod = 0,9 (kortidslast) og ɤm = 1,25 (Konstruksjonstre - Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3)
For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på
deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill.
For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
Side 3 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-3
Dato: 16.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (Bjelke på mur med isolasjon på ut og innside)
Konstruksjon 3
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i
tabellen for konstruksjon 3.
Tabell for karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) i
klimaklasse 1 og 2 for konstruksjon 3.
Bjelketype
(Rk) Karakteristisk
kapasitet i kN
(Rd) Dimensjonerende
kapasitet i kN for
klimaklasse 1 og 2
Uten stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
18,2
12,2
Kapasitet til I-bjelkens steg er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
21,1
15,2
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300
27,8
20,0
Deformasjonskriterie av grunnmurssvill er begrensende for kapasiteten
(Rd)
Dimensjonerende
kapasitet i kN for
klimaklasse 2
10,2
15,2
20,0
kmod = for kortidslast og ɤm = Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3
For de konfigurasjonene hvor vi fikk brudd, er karakteristisk kapasitet beregnet etter NS-EN 14358.
For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på
deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill.
For bjelkehøyder over 300 mm benyttes klossforsterkning. Svillene må kontrolleres mot deformasjon.
Side 4 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-05-4
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke på mur med isolasjonskjerne)
Detaljen omhandler endeopplegg på mur med isolasjonkjerne med og uten forsterkning av steget samt
klossforsterkning.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot vipping.
Grunnmurssystemer med isolasjon i kjernen og betong eller tilsvarende ytterst sikrer at kantplaten/
kantbjelken kan bidra til å overføre vegglaster til svill og mur på en effektiv måte.
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for klimaklasse 1 og 2.
Konstruksjon 1
Benyttes større dimensjoner av konstruksjonsvirke gjelder oppgitte kapasiteter som i tabellen for
konstruksjon 1.
Bjelketype
(Rk) Karakteristisk kapasitet i kN
(Rd) Dimensjonerende kapasitet i kN
for klimaklasse 1 og 2
Uten stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
31,6
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
Med stegforsterkning
SJL45-90 H200 - H300
31,6
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
Med klossforsterkning på en side av bjelken
SJL45-90 H200 - H300
39,6
Deformasjonskriterie av bunnsvill er begrensende for kapasiteten
22,8
22,8
28,5
kmod = 0,9 (kortidslast) og ɤm = 1,25 (Konstruksjonstre - Ref. NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3)
For de konfigurasjonene hvor vi ikke fikk brudd, er det langt til grunn karakteristisk kapasitet basert på
deformasjonskriterier. Deformasjonskriterie er basert på % deformasjon av tykkelsen på topp-/bunnsvill.
For bjelkehøyder over 300 mm benyttes dimensjonerende kapasitet 20,0 kN for I-bjelkene. Svillene må
kontrolleres mot deformasjon.
Side 1 av 1
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål)
Detaljen omhandler endeopplegg av I-bjelke på underflens av HEB ståldrager med og
uten forsterkning av steget.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Størrelse på utskjæring i I-bjelken
Stål bjelke
HEB 120
HEB 140
HEB 160
HEB 180
I-bjelke høyde
Størrelse på utskjæring i mm
200
250
300
350
a (vertikalt)
112
162
212
262
400
200
250
300
350
312
94
144
194
244
400
200
250
300
350
294
76
126
176
226
400
200
250
300
350
276
58
108
158
208
400
258
Side 1 av 4
b (horisontalt)
45
55
60
70
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål)
Stål bjelke
HEB 200
HEB 220
HEB 240
I-bjelke høyde
Størrelse på utskjæring i mm
200
250
300
350
a (vertikalt)
40
90
140
190
400
200
250
300
350
240
22
72
122
172
400
200
250
300
350
222
4
54
104
154
400
204
b (horisontalt)
85
90
Eksempel på bjelke
tilpasset for HEB
Side 2 av 4
75
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål)
Kapasiteter
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
Bjelketype
Hunton
I-bjelke
SJL45
H: 200-350
mm
SJL45
H: 200-350
mm
SJL45
H: 200-350
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
Stål bjelke
(Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet
pr. bjelke i kN
Uten
Med
stegforsterkning stegforsterkning
(Rd) Dimensjonerende
oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Uten
Med
stegforsterkning stegforsterkning
HEB 120-140
5,9
11,8
4,1
8,2
HEB 160-180
7,3
15,5
5,1
10,7
HEB 200-240
(og større)
7,5
16,6
5,2
11,5
HEB 120-140
6,7
13,1
4,6
9,1
HEB 160-180
8,8
16,4
6,1
11,4
HEB 200-240
(og større)
9,1
18,7
6,3
12,9
HEB 120-140
7,8
15,6
5,4
10,8
HEB 160-180
8,8
16,4
6,1
11,4
HEB 200-240
(og større)
9,1
18,7
6,3
12,9
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm = 1,3 (skjærkraft)
For ståldragere med høyde over 240 benyttes kapasiteter som oppgitt i tabellen over for HEB 200-240.
Side 3 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke på underflens stål)
Montering av stegforsterkning
Stegforsterkningen monteres som angitt på figuren under.
For bjelker med høyde 200 mm benyttes to rader med skruer.
For bjelker med høyde 250 mm og større benyttes tre rader med skruer.
Skruene monteres fra en side.
Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype
SJL45
SJL60
SJL90
Forsterkningens tykkelse i mm
Kryssfiner 18 mm
Kryssfiner 25 mm
Kryssfiner 40 mm
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Eksempler på I-bjelker tilpasset for ståldrager.
Side 4 av 4
Festemiddel
Skrue 4,5x40
Skrue 4,5x50
Skrue 5,0x80
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-2
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål)
Detaljen omhandler endeopplegg av I-bjelke med utfresing i underflensen lagt opp på
underflens av HEB ståldrager med og uten forsterkning av steget.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Størrelsen på utskjæring i I-bjelken
Stål bjelke
HEB 120
HEB 140
HEB 160
HEB 180
I-bjelke høyde
Størrelse på utskjæring i mm
200
250
300
350
a (vertikalt)
101
151
201
251
400
200
250
300
350
301
82
132
182
232
400
200
250
300
350
282
63
113
163
213
400
200
250
300
350
263
44
94
144
194
400
244
Side 1 av 4
b (horisontalt)
c (vertikalt)
d (horisontalt)
45
11
45
55
12
55
60
13
60
70
14
70
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-2
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål)
Stål bjelke
HEB 200
HEB 220
HEB 240
I-bjelke høyde
Størrelse på utskjæring i mm
200
250
300
350
a (horisontalt)
25
75
125
175
400
200
250
300
350
225
6
56
106
156
400
200
250
300
350
206
0
37
87
137
400
187
b (vertikalt)
c (vertikalt)
d (horisontalt)
75
15
75
85
16
85
90
17
90
Eksempler på bjelke tilpasset for HEB
med utfresing i nedre flens
Side 2 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-2
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål)
Kapasiteter
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
Bjelketype
Hunton
I-bjelke
SJL45
H: 200-350
mm
SJL45
H: 200-350
mm
SJL45
H: 200-350
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL60
H: 250-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
SJL90
H: 300-400
mm
(Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet
pr. bjelke i kN
(Rd) Dimensjonerende
oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Stål bjelke
Uten
stegforsterkning
Med
stegforsterkning
Uten
stegforsterkning
Med
stegforsterkning
HEB 120-140
5,0
9,1
3,5
6,3
HEB 160-180
6,1
16,1
4,2
11,1
HEB 200-240
(og større)
7,4
17,0
5,1
11,8
HEB 120-140
5,5
12,2
3,8
8,4
HEB 160-180
7,3
17,9
5,1
12,4
HEB 200-240
(og større)
7,5
18,4
5,2
12,7
HEB 120-140
6,2
15,6
4,3
10,8
HEB 160-180
7,3
17,9
5,1
12,4
HEB 200-240
(og større)
7,5
18,4
5,2
12,7
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm = 1,3 (skjærkraft)
For ståldragere med høyde over 240 benyttes kapasiteter som oppgitt i tabellen over for HEB 200-240.
Side 3 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-06-2
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG (bjelke med utfresing på underflens stål)
Montering av stegforsterkning
Stegforsterkningen monteres som angitt på figuren under.
For bjelker med høyde 200 mm benyttes to rader med skruer.
For bjelker med høyde 250 mm og større benyttes tre rader med skruer.
Skruene monteres fra en side.
Montering av I-bjelke mot stål
Klaring maks 5 mm
Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype
SJL45
SJL60
SJL90
Forsterkningens tykkelse i mm
Kryssfiner 18 mm
Kryssfiner 25 mm
Kryssfiner 40 mm
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Side 4 av 4
Festemiddel
Skrue 4,5x40
Skrue 4,5x50
Skrue 5,0x80
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-07-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
MIDTOPPLEGG (bjelke på mur/ bærevegg/ drager)
Detaljen omhandler midtopplegg med og uten forsterkning av steget.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt mot
vipping.
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
(Rk) Karakteristisk
oppleggskpasitet pr. bjelke i kN
(Rd) Dimensjonerende
oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Midtopplegg 89mm
Midtopplegg 89mm
Uten stegforsterkning
SJL45 H200 - H350
21,20
16,59
SJL60 H200 - H400
25,30
19,80
SJL90 H200 - H400
Med stegforsterkning
SJL45 H200
SJL45 H250
SJL45 H300
SJL45 H350
31,30
24,50
25,80
26,60
27,30
28,10
20,19
20,82
21,37
21,99
SJL60 H250
SJL60 H300
SJL60 H350
SJL60 H400
35,80
36,60
37,30
38,10
28,02
28,64
29,19
29,82
SJL90 H300
SJL90 H350
SJL90 H400
44,60
45,30
46,10
34,90
35,45
36,08
Bjelketype
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm =1,15 (bøye og aksialkraft NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010 tabell 2.3)
Prinsipp for stegforsterkning over
midtopplegg
Side 1 av 1
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-08-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
HULLTAKING (regler for hulltaking)
Detaljen omhandler regler for hulltaking i Hunton I-bjelken.
Bortsett fra små hull med diameter inntil 25 mm og et enkelt rektangulært hull
inntil 14 x 40 mm skal alle hull plasseres sentrisk på bjelkehøyden.
Små hull
Hulltaking som ikke krever individuell beregninger.
Hulltype
Antall hull i en
rekke 1)
Minimum avstand
Minimum
Plassering i
mellom hullkanter
bjelkehøyde
steg
(mm)
H (mm)
Skjærkraftkapasitet
(%)
Runde, D < 25 mm
5
25
Hvor som
helst
200
100
Runde, 26 mm < D < 38
mm
3
2xD
I senter av
bjelken
200
100
Rektangulære,
A x B ≤ 14 mm x 40 mm
1
-
Hvor som
helst
200
100
I en rekke menes en gruppe av hull, plassert med minimum innbyrdes avstand. Avstanden mellom
rekker av hull skal være større eller lik bjelkehøyden.
1)
Store runde hull
Skjærkraftkapasiteten i tverrsnitt med hull skal multipliseres med en reduksjonsfaktor:
k(hull) = (H – t – 0,9 * D)/(H – t)
H = bjelkehøyde i mm
t = høyde på flens i mm
D = diameter på hull i mm
Maks diameter på sirkulære hull er: D ≤ H – 2,05 * t < 225mm.
Store rektangulære hull
For beregningsregler og maks hullstørrelse for rektangulære hull med bredde A og
høyde B se ETA-06/0238.
Side 1 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: B-08-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
HULLTAKING (regler for hulltaking)
Ilustrasjon av hulltakingsregler:
Alle hull med diameter større en 38mm krever individuelle beregninger.
Forbudt bearbeiding og gjennomhulling
 Det er ikke lov til å lage firkantede hull i stegene
 Hullene må bores eller sages ut
 Skjæring eller hulltaking i flens er ikke tillatt
Side 2 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Detaljen viser gjeldende sperretabeller for Hunton I-bjelken
Tabellene er beregnet etter oppgitte forutsetninger. Bruk av lastkombinasjoner og
nedbøyningskrav må vurderes med bakgrunn i toleranser og deformasjonskrav for hver enkelt
konstruksjon.
Sperrer over ett felt med c/c 600
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 1 – Senteravstand 600mm
Saltak eller pulttaksperrer over ett felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over ett felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 1 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over ett felt med c/c 300
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 2 – Senteravstand 300mm
Saltak eller pulttaksperrer over ett felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over ett felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 2 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over to felt med c/c 600
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 3 – Senteravstand 600mm
Saltak eller pulttaksperrer over to eller flere felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over to felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 3 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-01-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
SPERRETABELLER (for I-bjelke)
Sperrer over to felt med c/c 300
Maksimal lysåpning i meter for taksperrer av Hunton I-bjelke SJ med LVL flens, uten vindlaster
Beregninger er basert på klimaklasse 1 og pålitlighetsklasse 1-3, samt:
– Maks umiddelbar nedbøyning L/300
– Maks endelig nedbøyning L/200
– Bæreevne basert på NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010
– Snølaster basert på NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Tabell 4 – Senteravstand 300mm
Saltak eller pulttaksperrer over to eller flere felt
* Ikke lagerførte dimensjoner
Forutsetninger:
-
Fritt opplagte sperre over to felt og fastholdt mot velting og vipping
Tung taktekking = 0,95 kN/m2
Formfaktor = 0,8 for snølast
Side 4 av 4
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-02-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL (Med Hunton I-bjelke)
Detaljen omhandler endeopplegg av Hunton I-bjelke sperrer på svill.
Ved opplegg skal begge flensene alltid være sikret mot sideveis forskyvning og fastholdt
mot vipping.
Lengden på forsterkningen
skal være 300 mm for alle
bjelketyper
Løsningen krever forsterkning av sperreenden som vist i figuren over.
Kapasiteter
I tabellen oppgis karakteristiske kapasiteter (Rk) og dimensjonerende kapasitet (Rd) for
klimaklasse 1 og 2.
(Rk) Karakteristisk oppleggskpasitet pr.
bjelke i kN
(Rd) Dimensjonerende
oppleggskapasitet pr. bjelke i kN
Endeopplegg min. 98 mm
Endeopplegg min. 98 mm
Med stegforsterkning
SJL45 H200 - H350
11,30
7,82
SJL60 H200 - H400
14,30
9,90
SJL90 H200 - H400
16,50
11,42
Bjelketype
kmod = 0,9 (kortidslast) og γm = 1,3 (skjærkraft)
Side 1 av 2
KONSTRUKSJONSDETALJ
Dok.Nr: S-02-1
Dato: 17.07.15
Godkjent: AHH
ENDEOPPLEGG AV SPERRE PÅ SVILL (Med Hunton I-bjelke)
Montering av stegforsterkning
Montering av stegforsterkning gjøres med skruer som går minst 15mm inn i motstående
stegforsterkning. Det benyttes min. 4 stk innfesting pr. forsterkning på bjelkehøyder
inntil 300mm, og min. 6 stk på høyder over 300mm. Kantavstand for skruene skal være
min. 55mm.
Anbefalt tykkelsen på forsterkningene og festemiddel.
Bjelketype
SJL45
SJL60
SJL90
Forsterkningens tykkelse i mm
Kryssfiner 18 mm
Kryssfiner 25 mm
Kryssfiner 40 mm
Andre platetykkelser med tilsvarende kapasitet kan også benyttes
Eksempel på sperre med forsterkning opplagt på toppsvill vegg
Side 2 av 2
Festemiddel
Skrue 4,5x40
Skrue 4,5x50
Skrue 5,0x80

Similar documents