referat fra parlamentsforsamling 25.11.2015

Transcription

referat fra parlamentsforsamling 25.11.2015
REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING
25.11.2015
Tid: 25.11.2015
Sted: Drammen
Møteleder: Kristian Tornås
Referent: Jill Eirin Undem
Tilstede fra Parlamentsforsamling:
Elin Gravningen
Eirik André Norum
Kristin Werner
Selma Kalac
Yvonne Vasvik
Ali Navabi
Martin L. Risnes
Lars-Høgne Roberg
Martin Lillelid
Kenneth R. Andresen
Therese Johansen
Lena Fløtterud
Ina Paulsen (Skype)
Tilstede fra AU:
Kristian Tornås
Per Inge Ingdal
Mats Husøy (Skype)
Meldt frafall:
Ali Amini
Sandra M. Kleven
Marte Kristin Valdok
Tina Bredesen Aase
Simen T. Oftedahl
Fraværende:
Saksliste:
Sak 00a/2015 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 00b/2015 Orienteringer
 Nytt fra Studentparlamentet
 Nytt fra andre Studentråd
 Nytt fra Studentsamfunnet
 Nytt fra komiteene
 Nytt fra Studentsamskipnadene
 Nytt fra HBV
Sak 28/2015 Ny leder av nestlederkomiteen
Sak 29/2015 Velferdsmidler 2015
Eventuelt:
-
Ny logo
Uniform
Sak 00a/2015 Godkjenning av innkalling og sakslisten
Innkalling og referat godkjent
Sak 00b/2015 Orienteringer
Utgikk. Orienteringer sendes på mail i etterkant av møtet.
Sak 28/2015 Ny leder av nestlederkomiteen
Forslag til vedtak:
Lena Fløtterud velges som leder av nestlederkomiteen. Merarbeidet dette medfører
kompenseres med 20% godtgjørelse.
Enstemmig valgt.
Sak 29/2015 Ny studentorganisasjonsjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Forslag til vedtak:
1) Studentparlamentene ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold
er enige om at Høgskolen i Sørøst-Norge skal ha et studentorgan som beskrevet i lov
om universiteter og høyskoler. Det nye studentorganet skal hete Studentutvalget i
Sørøst-Norge. Studentorganet vil i første omgang organiseres som en enhet under den
nye høyskolen som vil ha arbeidsgiveransvaret for ansatte og lønnede tillitsvalgte som
i dag. Det kan avtales at de som er organisatorisk ansatt i studentsamskipnaden i dag
overføres til den nye høyskolen. Regnskap føres av HSN. Det kan vedtas annen
organisering i løpet av første halvår 2016.
2) Studentparlamentet ved HIT (SOT) og Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold
(SBV) utgjør parlamentsforsamlingen i den nye studentorganisasjonen fra 1.1.2016.
Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i
valgsaker. Det vil derfor være forhandstallvalg hver gang det er personvalg i den nye
parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv.
3) Arbeidsutvalget i SOT og arbeidsutvalget ved SBV er arbeidsutvalget i
Studentorganisasjonen ved HSN fra 1.1.2016. AU vil da ha følgende sammensetning:
Leder: velges på første felles parlamentsmøte i januar
Første nestleder og leders stedfortreder: velges på første felles
parlamentsmøte i januar fra den høyskolen som ikke har leder.
Andre nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar.
Velferdsansvarlig Telemark: Tine Haukenes Mitchell
Velferdsansvarlig Buskerud og Vestfold: Per Inge Ingdal
Forsknings- og internasjonaliseringsansvarlig Telemark: Emmanuel Okoye
Internasjonalt ansvarlig Buskerud og Vestfold: Pål Brendeløkken
Fagansvarlig Telemark: Adrian N W Temte
Faglig ansvarlig Buskerud og Vestfold: Runa Aas-Engh
Markedsføringsansvarlig: Mats Husøy
Økonomiansvarlig: Eva Elverud Skålnes
Det lages nye stillingsinstrukser for leder og nestledere for våren 2016. De resterende
beholder sine nåværende stillingsinstrukser, med unntak av henvisninger til konkrete
råd, utvalg og verv.
De eneste valgbare til leder og nestledere er dagens ledere og nestledere. Leder og
nestledere utgjør den daglige ledelsen av studentorganisasjonen sammen med et AUmedlem fra SBV utpekt av AU SBV. Hvis en kandidat som stiller til leder ikke blir
valgt og ikke ønsker en nestlederposisjon, er dette å anse som en oppsigelse; lønn og
andre rettigheter faller da bort fra 1. februar 2016. Det velges ikke to nestledere hvis
en av de tre i dagens ledelse ikke ønsker å fortsette.
4) Det nedsettes en valgkomité bestående av to fra henholdsvis SOT og SBV, samt en
ekstern representant, som skal foreslå leder og nestledere. Valgkomiteen oppnevnes av
respektive AU umiddelbart etter møtet. I tillegg skal valgkomiteen legge frem et
forslag til kandidater til klagenemd, skikkethetsnemd, LMU og eventuelle andre verv
der studentparlamentet blir bedt om å oppnevne personer til verv i den nye høyskolen.
Vervene i HSN kan utlyses blant alle studentene, men velges i valgforsamling.
Innstillingen skal være klar til 11. januar.
5) Ved eventuelle frafall eller ledige verv i studentparlamentet velges det ny representant.
Denne representanten skal komme fra samme valgkrets som den som trekker seg. AU
suppleres ikke automatisk, men vurderes ut fra behov om flere personer hvis det skulle
bli frafall.
6) Første parlamentsmøte skal avholdes onsdag 13. januar og ha følgende saksliste:
1. Forretningsorden for møtene våren 2016
2. Overgangsregler for studentorganisasjonens drift våren 2016
3. Valg av leder og nestledere
4. Valg til andre verv
5. Møteplan for studentparlamentet våren 2016.
Det skal også på dette møtet legges fram en plan for det videre arbeidet med å ha en
fullstendig integrert felles studentorganisasjon fra 1.8.2016.
Møtebehandling:
Øyvind Bakke orienterte om sitt mandat, prosess og forslag til vedtak.
Diskusjonsrunde rundt bordet.
Parlamentsforsamlingen innvilget talerett til Michael, leder av SOT, for å svare på
hvordan SOT praktiserer arbeidet med økonomi.
Øyvind la i møtet frem et revidert forslag til nytt vedtak som i større grad
imøtekommer synspunktene fra SOT:
1) Studentparlamentene ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold
er enige om at Høgskolen i Sørøst-Norge skal ha et studentorgan som beskrevet i lov
om universiteter og høyskoler. Det nye studentorganet skal hete XX. Studentorganet
skal organiseres som et selvstendig rettssubjekt. Høyskolen vil ha lønns- og
arbeidsgiveransvaret for ansatte og lønnede tillitsvalgte som i dag. Det kan avtales at
de som er organisatorisk ansatt i studentsamskipnaden i dag overføres til den nye
høyskolen. Det skal nedsettes en komité bestående av tre studenter fra hver av de
tidligere institusjonene som skal se på en endelig organisering av studentorganet etter
1.7.2016. Regnskapet knyttet til driftsmidlene som blir gitt av tidligere HBV føres av
høyskolen som i dag, som er praksis ved SBV. Regnskapet knyttet til driftsmidlene
som blir gitt av tidligere HIT føres av organisasjonssekretær og økonomiansvarlig
som praksis i SOT. Dette gjelder til 1.7. eller ny organisering av studentrådene er
effektuert.
2) Studentparlamentet ved HIT (SOT) og Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold
(SBV) utgjør parlamentsforsamlingen i den nye studentorganisasjonen fra 1.1.2016.
Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i
valgsaker. Det vil derfor være forhandstallvalg hver gang det er personvalg i den nye
parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv.
Valgsaker skal følge gjeldende valgreglement.
3) Arbeidsutvalget i SOT og arbeidsutvalget ved SBV er arbeidsutvalget i
Studentdemokratiet ved HSN fra 1.1.2016. AU vil da ha følgende sammensetning:
Leder: velges på første felles parlamentsmøte i januar
Første nestleder og leders stedfortreder: velges på første felles
parlamentsmøte i januar fra den høyskolen som ikke har leder.
Andre nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar.
Velferdsansvarlig Telemark: Tine Haukenes Mitchell
Velferdsansvarlig Buskerud og Vestfold: Per Inge Ingdal
Forsknings- og internasjonaliseringsansvarlig Telemark: Emmanuel Okoye
Internasjonalt ansvarlig Buskerud og Vestfold: Pål Brendeløkken
Fagansvarlig Telemark: Adrian N W Temte
Faglig ansvarlig Buskerud og Vestfold: Runa Aas-Engh
Markedsføringsansvarlig: Mats Husøy
Økonomiansvarlig: Eva Elverud Skålnes
Det lages nye stillingsinstrukser for leder og nestledere for våren 2016. De resterende
beholder sine nåværende stillingsinstrukser, med unntak av henvisninger til konkrete
råd, utvalg og verv.
De eneste valgbare til leder og nestledere er dagens ledere og nestledere. Leder og
nestledere utgjør den daglige ledelsen av studentdemokratiet sammen med et AUmedlem fra SBV utpekt av AU SBV. Hvis en kandidat som stiller til leder ikke blir
valgt og ikke ønsker en nestlederposisjon, er dette å anse som en oppsigelse; lønn og
andre rettigheter faller da bort fra 1. februar 2016. Det velges ikke to nestledere hvis
en av de tre i dagens ledelse ikke ønsker å fortsette. I dette tilfellet vil ledelsen bestå av
kun leder og nestleder.
4) Det nedsettes en valgkomité bestående av to fra henholdsvis SOT og SBV, samt en
ekstern representant, som skal foreslå leder og nestledere. Valgkomiteen oppnevnes av
respektive AU umiddelbart etter møtet. Valgkomitéen skal jobbe under mandat og
retningslinjer utarbeidet og vedtatt av SOT og SBV. I tillegg skal valgkomiteen legge
frem et forslag til kandidater til andre verv som studentorganet har blitt bedt om å
oppnevne til. Vervene i HSN skal utlyses blant alle studentene, men velges i
valgforsamling. Innstillingen skal være klar til 7. januar.
5) Ved eventuelle frafall eller ledige verv i studentparlamentet velges det ny representant
etter gjeldende valgreglement. Denne representanten skal komme fra samme valgkrets
som den som trekker seg. AU suppleres ikke automatisk, men vurderes ut fra behov
om flere personer hvis det skulle bli frafall.
6) Første parlamentsmøte skal avholdes onsdag 13. januar og ha følgende saksliste:
1. Forretningsorden for møtene våren 2016
2. Samarbeidsavtale mellom studentdemokratiet ved HSN og HSN
3. Overgangsregler for studentorganisasjonens drift våren 2016 (Vedtekter,
valgreglement og økonomireglement)
4. Valg av leder og nestledere
5. Valg til andre verv
6. Møteplan for studentparlamentet våren 2016.
Det skal også på dette møtet legges fram en plan for det videre arbeidet med å ha en
fullstendig integrert felles studentorganisasjon fra 1.7.2016.
Forslag til tillegg i punkt 1:
…om leder i parlamentet får delta på ledermøter ved HSN.
Votering:
Opprinnelig innstilling fra arbeidsutvalget fikk 0 stemmer og falt.
Revidert forslag med de endringer som fremkom i møtet:
Punkt 1 med tillegg – enstemmig vedtatt.
Punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Punkt 3 – enstemmig vedtatt.
Punkt 4 – enstemmig vedtatt.
Punkt 5 – enstemmig vedtatt.
Punkt 6 – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Studentparlamentene ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold
er enige om at Høgskolen i Sørøst-Norge skal ha et studentorgan som beskrevet i lov
om universiteter og høyskoler. Det nye studentorganet skal hete XX. Studentorganet
skal organiseres som et selvstendig rettssubjekt, om leder i parlamentet får delta på
ledermøter ved HSN. Høyskolen vil ha lønns- og arbeidsgiveransvaret for ansatte og
lønnede tillitsvalgte som i dag. Det kan avtales at de som er organisatorisk ansatt i
studentsamskipnaden i dag overføres til den nye høyskolen. Det skal nedsettes en
komité bestående av tre studenter fra hver av de tidligere institusjonene som skal se på
en endelig organisering av studentorganet etter 1.7.2016. Regnskapet knyttet til
driftsmidlene som blir gitt av tidligere HBV føres av høyskolen som i dag, som er
praksis ved SBV. Regnskapet knyttet til driftsmidlene som blir gitt av tidligere HIT
føres av organisasjonssekretær og økonomiansvarlig som praksis i SOT. Dette gjelder
til 1.7. eller ny organisering av studentrådene er effektuert.
2) Studentparlamentet ved HIT (SOT) og Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold
(SBV) utgjør parlamentsforsamlingen i den nye studentorganisasjonen fra 1.1.2016.
Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i
valgsaker. Det vil derfor være forhandstallvalg hver gang det er personvalg i den nye
parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv.
Valgsaker skal følge gjeldende valgreglement.
3) Arbeidsutvalget i SOT og arbeidsutvalget ved SBV er arbeidsutvalget i
Studentdemokratiet ved HSN fra 1.1.2016. AU vil da ha følgende sammensetning:
Leder: velges på første felles parlamentsmøte i januar
Første nestleder og leders stedfortreder: velges på første felles
parlamentsmøte i januar fra den høyskolen som ikke har leder.
Andre nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar.
Velferdsansvarlig Telemark: Tine Haukenes Mitchell
Velferdsansvarlig Buskerud og Vestfold: Per Inge Ingdal
Forsknings- og internasjonaliseringsansvarlig Telemark: Emmanuel Okoye
Internasjonalt ansvarlig Buskerud og Vestfold: Pål Brendeløkken
Fagansvarlig Telemark: Adrian N W Temte
Faglig ansvarlig Buskerud og Vestfold: Runa Aas-Engh
Markedsføringsansvarlig: Mats Husøy
Økonomiansvarlig: Eva Elverud Skålnes
Det lages nye stillingsinstrukser for leder og nestledere for våren 2016. De resterende
beholder sine nåværende stillingsinstrukser, med unntak av henvisninger til konkrete
råd, utvalg og verv.
De eneste valgbare til leder og nestledere er dagens ledere og nestledere. Leder og
nestledere utgjør den daglige ledelsen av studentdemokratiet sammen med et AUmedlem fra SBV utpekt av AU SBV. Hvis en kandidat som stiller til leder ikke blir
valgt og ikke ønsker en nestlederposisjon, er dette å anse som en oppsigelse; lønn og
andre rettigheter faller da bort fra 1. februar 2016. Det velges ikke to nestledere hvis
en av de tre i dagens ledelse ikke ønsker å fortsette. I dette tilfellet vil ledelsen bestå av
kun leder og nestleder.
4) Det nedsettes en valgkomité bestående av to fra henholdsvis SOT og SBV, samt en
ekstern representant, som skal foreslå leder og nestledere. Valgkomiteen oppnevnes av
respektive AU umiddelbart etter møtet. Valgkomitéen skal jobbe under mandat og
retningslinjer utarbeidet og vedtatt av SOT og SBV. I tillegg skal valgkomiteen legge
frem et forslag til kandidater til andre verv som studentorganet har blitt bedt om å
oppnevne til. Vervene i HSN skal utlyses blant alle studentene, men velges i
valgforsamling. Innstillingen skal være klar til 7. januar.
5) Ved eventuelle frafall eller ledige verv i studentparlamentet velges det ny representant
etter gjeldende valgreglement. Denne representanten skal komme fra samme valgkrets
som den som trekker seg. AU suppleres ikke automatisk, men vurderes ut fra behov
om flere personer hvis det skulle bli frafall.
6) Første parlamentsmøte skal avholdes onsdag 13. januar og ha følgende saksliste:
1. Forretningsorden for møtene våren 2016
2. Samarbeidsavtale mellom studentdemokratiet ved HSN og HSN
3. Overgangsregler for studentorganisasjonens drift våren 2016 (Vedtekter,
valgreglement og økonomireglement)
4. Valg av leder og nestledere
5. Valg til andre verv
6. Møteplan for studentparlamentet våren 2016.
Det skal også på dette møtet legges fram en plan for det videre arbeidet med å ha en
fullstendig integrert felles studentorganisasjon fra 1.7.2016.
Budsjett 2016 sendes ut på mail til orientering.
Eventuelt
Ny logo:
Forslag til navn på studentdemokratiet: Studenttinget.
Det utlyses en konkurranse på navn og logo.
Forslag sendes til en felles mailadresse. Komité med to fra hver institusjon+ en
ekstern. Innstilling legges frem for felles parlamentsforsamling i januar.
Uniform:
Synes folk er dårlig til å ha på seg uniform på møtene.
Oppfordrer folk til å ha på seg uniform.
Papirpenger:
Papirpengene er ordnet. Nå skal alle studenter få kreditert 100,- på studentkortet.
Takk til Therese som har jobbet med saken slik at vi fikk en løsning!