Møtereferat 18.02.15

Transcription

Møtereferat 18.02.15
Referat Studentrådsmøte 18.02.2015
Tid: 13.30- 15.00
Møtested: Drammen, rom S6502
Møteleder: Ragnhild Gabrielsen
Referent: Ragnhild Gabrielsen
Tilstede fra styret:
Leder: Nestleder: Ragnhild
Internasjonalt ansvarlig: Hermann
Velferdsansvarlig: Selma
Informasjon og kommunikasjonsansvarlig: Tilstede: Silje, Hanne, Marthe, Stig, Sara, Helene
Fraværende: Linn, Roger, Aurora, Cecilie
Saksliste:
Sak 00a/2010 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 00b/2010 Orienteringer
- Nytt fra Studentparlamentet
- Nytt fra andre Studentråd
- Nytt fra Studentsamfunnet
- Nytt fra komiteene
- Nytt fra Studentsamskipnadene
- Nytt fra HBV
Sak: 01/2015 – Vedtekter
Sak: 02/2015 – Resolusjoner
Sak: 03/2015 – Infomøte
Sak: 02/2015 – Hyttetur
Eventuelt:
Sak 00a/2010 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjent
Sak 00b/2010 Orienteringer
Orienteringene er tatt til orientering
Side 1
-
-
-
-
-
Nytt fra Studentparlamentet
o Norsk studentorganisasjon skal ha Landsmøte i Lillestrøm
fra 17. -19. april. HBV sender 10 studentrepresentanter. Det
er to ledige plasser, de som er interessert kan sende mail til
[email protected]. Førstemann til mølla. Mer
informasjon om landsmøtet ligger på www.nso.no.
Nytt fra andre Studentråd
Nytt fra Studentsamfunnet
o Silje forteller at samfunnet i Drammen jobber med å få
samarbeid med kajakksenteret. Hvis noen har
tilbakemeldinger til samfunnet eller tips på arrangement, kan
de sende melding på facebook eller på mail til leder
[email protected].
Nytt fra komiteene
o Nestlederkomité: Valg av studentrådsstyrer i slutten av
mars, valgstand starter i uke 9, stikk innom og sjekk om du
finner noen verv som passer deg!
o Velferdskomité: snakket om hvordan parlamentet skal være
synlige for studentene. Hvordan få folk interessert i å stille
til verv?
o Internasjonal komité: Arbeider med en internasjonal
plattform for de som sitter i dette vervet i
studentrådsstyrene.
Nytt fra Studentsamskipnadene
o Samskipnaden i Buskerud og samskipnaden i Vestfold har
fusjonert, og heter nå SIVB. Hjemmeside:
www.studentsamskipnad.no. Mail:
[email protected]. De tar gjerne imot ris og ros
fra studentene.
Nytt fra HBV
o Sannsynlig at HBV fusjonerer med Høyskolen i Telemark
1.1.16, pga. føringer fra kunnskapsdepartementet.
Sak 01/2015
Vedtekter
Det kom fram noen tanker om at de som skal sitte i denne vedtekts-gruppen bør være fra
parlamentet, slik at de har god kjennskap til vedtektene, og at gruppen bør inneholde studenter
både fra HBV og HIT, slik at man får forskjellige synspunkt, og får med det gode fra
vedtektene til begge parlamentene. Studentrådsstyret tar dette videre.
Sak 02/2015
Resolusjoner
Styret går videre med arbeidet med resolusjonene. Det er et ønske fra de tillitsvalgte om å
også ha med noe om nettsiden til HBV i resolusjonen om kommunikasjonsflyt. Nettsiden er
vanskelig å finne fram på, og dette påvirker studentenes evne til å finne fram til informasjon
de har behov for.
Side 2
Sak: 03/2015
Infomøte
Foreløpig dato for infomøtet er onsdag 04.03.2015, fra kl. 1330 – 1530, for alle studentene ved
campus Drammen. Nestleder skal ta kontakt med de andre studentrådsstyrene i Drammen for
å få til et samarbeid. Ønsker om innhold/foredragsholdere er bl.a. info fra karrieresenteret,
studentparlamentet, studentsamfunnet og studentsamskipnaden. Det vil også bli noe servering
på møtet. Tillitsvalgte bes informere sine klasser om dette, slik at flest mulig studenter får
mulighet til å delta.
Sak: 02/2015
Hyttetur
Planleggingen har tatt lang tid, slik at det ikke finnes noen ledige helger for å leie hytte før
eksamenstiden starter.
Eventuelt
Heidi ser på mulighetene for en printeravtale for viskom-studentene, og vil informere om
dette så snart hun har mer informasjon.
Tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte om betaling av print. På hbv.no står det at av
semesteravgiften er det ingen betaling av print, slik at summen som alle studenter får i starten
av semesteret kommer fra høyskolen, ikke av semesteravgiften.
Marte og Stig har opplevd utfordringer med en foreleser, men skal prøve å få satt et møte med
den ansatte for å oppklare uenighetene. Hvis dette ikke lykkes, står studenrådsstyret til
disposisjon.
Det er et ønske om én oversikt over hvor man får studentrabatter. Studentrådsstyret tar
kontakt med studentsamskipnaden og studentsamfunnet for å få til dette.
Det har blitt opplevd at det er dårlig luft på flere klasserom/forelesningssaler.
Velferdsansvarlig i studentrådsstyret tar denne saken videre.
Side 3