3RIS140 Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis H2014

Comments

Transcription

3RIS140 Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis H2014
/52;.'i
f;
å
Høgskolen i Hedmark
3RlS14O BEREDSKAPSARBEID
OG
KRISEHÅNDTERING
I PRAKSIS
7 dager individuell
hjemmeeksamen
Kontinueringseksamen
høsten 2014
Eksamenssted:
Rena
Eksamensdato:
7. - 14. januar 2015
Eksamenstid:
utleveres/innleveres
Sensurfrist:
4. februar 2015
kl. 10.00
Innleveringen gjøres på epost til: [email protected]
Besvarelsen skal leveres i formatet doc/doox.
Eksamensbesvarelser
skal alltid være originale, selvstendige og
individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at
denne hovedregelen
kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved
Høgskolen i Hedmark § 12 nr. 4.
Kandidatnummer
skal framgå av topp- eller bunntekst.
må også kandidatnummeret
leveres, for eksempel
kand.nr.doc
framgå av filnavnet på det som
slik: 3RlS140_kandnr_ditt
Kandidatnummer
finnes i StudentWeb
vurderingsmeldingā€¯.
Denne oppgaven
Kontroller
Faglærer: Bjørn T. Bakken
Sensor: Sigmund Valaker
eget
under ā€¯innsyn -
består av 2 sider inkludert
at oppgavesettet
l tillegg
denne forsiden
er komplett før du starter.
Eksamensoppgave
i 3RlS140 Beredskapsarbeid
Høgskolen
i Hedmark,
og krisehåndtering
Rena, kontinuasjon
i praksis
våren 2015
Hjemmeeksamen. Alle skriftlige hjelpemidler tillatt.
Begge oppgaver (både 1 og 2) skal besvares, og teller 50% hver ved sensur. Besvarelsen skal være på
maksimalt 8 sider totalt.
1. Beredskapsøvelser
a. Gjøre rede for ulike metoder
for trening
og øving som kan benyttes
innen
beredskap
og
krisehåndtering?
b. Hvordan oppnår man at treningen/øvingen
blir mest mulig effektiv, og hvordan måler man
effekten
og krisehåndtering?
av trening
og øving innen
beredskap
2. Cybersikkerhet
a. I den senere tid har det i dagspressen vært dokumentert
mobilnettet
forsøk på «avlytting» av det sivile
i Norge. Foreslå og drøft ulike måter å redusere risikoen for at slik «avlytting» skal
kunne føre til tap/skade
for samfunnet?
b. Drøft hvordan man kan redusere risikoen for at kritiske samfunnsfunksjoner
det sivile mobilnettet
blir rammet dersom
settes ut av drift (pga teknisk feil, sabotasje eller annet) for en lengre periode.

Similar documents