Robin Allers, IFS Mer ansvar – men hvordan?

Comments

Transcription

Robin Allers, IFS Mer ansvar – men hvordan?
SNE-seminar 21. september 2015
«Tyskland: en troverdig alliert?»
Robin Allers, IFS
Mer ansvar – men hvordan?
På sikkerhetskonferansen i München i 2014, annonserte den tyske regjeringen en mer aktiv
sikkerhetspolitisk rolle. Allierte og partnere ønsker initiativet velkommen. Men hva innebærer
det? Økt deltakelse i internasjonale operasjoner? En justering av balansen mellom sivile og
militære virkemidler? I den nasjonale debatten støtter flertallet et større engasjement.
Samtidig er mange redd for å bli dratt aktivt inn i konflikter; det holdes fast ved den
tradisjonelle kulturen for militær tilbakeholdenhet. For å møte behovet for klargjøring har den
sittende regjeringen satt i gang en rekke utredningsprosesser:



En parlamentskommisjon har undersøkt om økt forsvarssamarbeid krever en reform av
det såkalte parlamentsforbeholdet. Kommisjonen mener ikke at parlamentets sentrale
rolle i deployeringen av Bundeswehr svekker Tysklands troverdighet som alliert, men
etterlyser større fleksibilitet.
En omfattende Review-prosess lansert av utenriksdepartementet konkluderer med at
krise i tiden fremover kommer til å være normaltilstanden. Prosessen har bl.a. ført til
etableringen av en ny avdeling for krisehåndtering og forebygging.
Under ledelse av forsvarsdepartementet arbeider regjeringen for tiden med en ny
hvitbok som skal inneholde overordnede retningslinjer for Tysklands forsvars- og
sikkerhetspolitikk.
Til sammen gir disse prosessene et innblikk i de viktigste temaene i den tyske debatten om
sikkerhets- og forsvarspolitikk. Tre begreper står sentralt:



Begrepet vernetzte Sicherheit ble lansert i 2006, men er like aktuelt i dag. Komplekse
sikkerhetsutfordringer krever en helhetlig tilnærming til krisehåndtering, økt fokus på
forebygging og en kombinasjon av sivile og militære virkemidler.
Det tyske enable and enhance initiativet innebærer å hjelpe strategiske partnere til å
ivareta egen sikkerhet gjennom trening, logistikk, transport, utstyr og økonomiskpolitisk støtte. Selv om Tyskland i prinsippet skal være i stand til å delta i og lede
militære operasjoner langs hele oppgave- og konfliktspekteret, bidrar landet i dag de
facto hovedsakelig som tilrettelegger og gjennom kapasitetsbygging.
Presset på Tyskland for en styrket profil i NATO har økt de siste årene, spesielt i lys
av Ukraina-krisen. Tyskland foretrekker å karakterisere seg som en Framework Nation
for å unngå å bli presset inn i en lederrolle. Som rammenasjon leder Tyskland (de
facto) kapasitetsbyggingen i alliansen (FNC), deltar i reassurence measures (VJTF,
MNCNE) og bidrar til operasjoner (Resolute Support).
Hvordan kan Tysklands rolle karakteriseres? Ifølge forsvarsminister von der Leyen skal
Tyskland lede fra sentrum (Führung aus der Mitte). Dette kan høres ut som en selvmotsigelse.
Må ikke lederen gå foran? Konseptet reflekterer landets tradisjonelle tilbakeholdenhet i
sikkerhetspolitiske spørsmål og vektlegging av multilateralismen, men også det ansvaret
Tyskland har fått som Europas ledende politiske og økonomiske makt.