Tysklands kamp mot England, Europas evige uro- og

Comments

Transcription

Tysklands kamp mot England, Europas evige uro- og
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
"
SN
O
Tysklands kamp mot England, Europas evige uro- og krigsstifter, går
mot sin avgjørende seierrike slutt.
England, som også trakk VART
land inn i krigen, er fortrengt fra det europeiske fastland, og det nye
Tyskland er blitt kjernen for en nyordning av Europa under germansk
førerskap. Tysklands kamp for tyskernes samling og frigjørelse har,
ved den krig som England påtvang Tyskland, utviklet sig til en almindelig europeisk frihets- og uavhengighetskamp mot det engelske verdensdespoti, en kamp som MÅ ende med Englands nederlag.
•
Vi som klart har forutsett den fremtidige utvikling, vil nu gjøre vårt
for av fri vilje å kjempe med på Hitlers og Tysklands side for de germanske folks FELLES sak og for det nye Europa.
'
Tyskland vil seire i denne 'krig uten VÅR hjelp.
Men det strider
mot den æresfølelse og trang til likeverdighet som bor i hvert nordisk
menneske, at vi ikke SELV gjør en innsats, når det gjelder vår EGEN
sikkerhet og vår egen skjebne. Uvegerlig blir vi deklassert som nasjon,
hvis vi ikke selv er med og med våben i hånd våger noget, når Europas og Norges skjebne avgjøres under stålhjelmen. '
Jeg opfordrer derfor alle unge nordmenn, som føler ansvar for fremtiden, til å tre inn som frivillige i REC~MENTET NORDLAND for skulder ved skulder med de tyske kamerater å gå åpent og aktivt inn for
nyordningen i Europa og for det germanske forbund.
La oss ikke gjøre skam på våre -fedre, som i sin tid erobret England
og grep nyskapende inn på så mange steder i Europa.
- Tyskland har ikke bedt oss. Vi føler oss SELV forpliktet til FRIVILLIG å gå konsekvent til siste slutt den vei som skjebnen har stukket ut for vårt folk. Norges og Tysklands interesser er blitt solidariske. Tysklands kamp er NORGES kamp. Tysklands seier er NORGES
seier!
Derfor kaller jeg de nasjonalbevisste nordmenn til- kamp under våre
tyske brødres seierrike faner.
OG NORMANNAKRAFTEN - ER ENNU IKKE DØD I NORSKE HJERTER!
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
til sitt hjemland som foDkjempere
for den storgermanske tanke og hjelpe sitt folk til å opnå den plass som
et selvbevisst medlem av det nye
europeiske folkefellesskap har krav
på.
Standarte Nordland kommer i
Tyskland til å ligge i omgivelser som
minner om norsk natur.
HVEM KAN SØKE?
Unge !l1ordmenn av arisk rase i
en alder av 17 til 23, muligens 25
år, og som er åndelig og legemlig
fullt utrustet· i samsvar med særvedtektene i SS, og som har en god
og fast karakter" og er ustraffet.
Vedkommende må være ugift. Dessuten kreves:
2. Hvis den frivillige under sin'
to-årige tjenestetid tar aktiv
del i denne krig, så får han
dessuten et dokument som gir
ham eiendomsrett til en bebygget gård på 25~300 mål innmark med god jord. Han har
krav på å overta den i det øieblikk han kan påvise at han
har den utdannelse som gårdsbruket krever. Mangler han
denne utdannelse, får han anledning til gratis å tilegne sig
den på kurser.
c) som forplikter sig til fire år, blir
fri og får samme rett som den
som har tjent i !to år og tatt del
i krigen.
HVOR LENGE VARER
TJENESTETIDEN?
FØRER I WAFFEN -SS
kan enhver bli som efter minst et
SN
O
Minste høide efter fylt 17 år 168 cm.
«
«
«
«18« 169 «
«
«
«
«19« 1 'ro «
«
«
«
«20« 171 «
«
«
«
«21« 172 «
Eldre: 174 «
De frivillige som er nevnt under
b 2) og c), før selvfølgelig også rett
til å bli ansatt i den norske statstjeneste, om de ønsker det.
Efter endt tj eneste blir de melm
som tar op sitt tidligere yrke, støttet
på det beste av den tyske og den norske regjering.
•
..,
. _ _ _• • • • • _
••
> ••
N<lsjpn~l Samlings Fører utstedte
søndag 12.' januar omstående oprop
!til den norske ungdom. Vi gjengir
nedenfor detaljer angående den fri-
Tjel1e5t~iden·--varer·-i- et
-ur eller
fire år, De~ frivillige må bel)tGffiWe
sig for å binde sig til en av disse
muligheter. Efter et års tjeneste kan
den forlenges med et eller tre år.
_____
villige tjeneste i regimentet Nordland:
HVAD KOMMER SA?
Den frivillige
a) spm forplikter sig til et år, blir
HVAD ER REGIMENTET
hvis han ikke forplikter sig videre, efter tilfredsstillende tjeneNORDLAND?
Regimentet Nordland (<<Standarte
ste fri, og får en attest som gir
Nordland») er et regiment av Wafham rett til å bli ansatt i den
fen-SS, satt' sammen av nordboere.
norske stats tfeneste. Hvis han
Oprettelsen av dette regiment skal
ønsker det, kan han gå tilbake
være: en. av milepelene i. opfyllelsen
til sitt civile yrke.
av Der Filhrers ord om at freden i b) 1. som' forplikter sig til to år,
Europa skal sikres for de næste 1000
hlir fri, hvis han ikke forplikår. Unge nordmenn som elsker sitt
ter sig videre, og får tysk stats-
I
"-
, . . '
..
-
.
-.
"
,
års ..tjenestetid. har "bevist sine anle~g som føreraspirant. Lønn uncler
tjenestetiden følger lønnsvedtektene
for den tyske hær.
NAR SKAL EN MØTE?
Den frivillige blir innkalt innen
30 dager eRer at han er undersøkt
og godtatt for optagelse. Den frivillige blir innikalt til denne undersØkelsen. Sted og tid blir meddelt ham.
HVOR KAN EN MELDE SIG?
En kan søke skriftlig eller muntlig ved alle rikskommissariatets avdelinger i Norge (forvaltningsavdelingen, sikkerhetstjenesten, politiet,
Waffen-SS) eller direkte til ErgiinzungssteHe Nord des Ergiinzungamtes
1_
1'l"T
rr, ..
0<""
F), .... 1",
n,..~.l-p~.,!,-.,>,>
111,