NASJONAL SAMLING

Transcription

NASJONAL SAMLING
"
Stiftelsen norsk~~-s~c:?
Okkupasjonshistorie, 2014
I
,;litt.
7'7 i ,)
i / i L
t~~
NASJONAL SAMLING
E LV E R U M, den 11. cL ne:'l"- p. t
l C) 44
TELEFON 354
GLOMDALEN KRETS
ELVERUM
Fra: }:':::.~et2foreTen
J.nr.:
,\n/I}I
•.
l1.D
L~gf0rer ~f.
Heyn
Sver~e,
SN
O
Q-Ohi'_8 •
JeE tror ikke det er cr,l.nn til å ta dispe rykter
88- alvorlig. Ryktene vil cJ,-'cic3 111i noe forsterTet når de {:;år
DE'.l1n or~ Elanll i mellem. Jeg kj enne:c fOTholdet fra aks~ anen på
Rena o~~· har i det vesentliEe il'tet å bemerke. De perponer
som har fttt litt rip nå ~ompa har sittet inne med viktige'
opplYsninger so~~ de nektet å meddele, meD. Rom for ]Jg,rtiets
arbeide 1ltar avgj ørende. ::Ivis en ved bruk av litt ris kan
avvertTe alvorlige nlyJ;:ker for befolkninren senero, Rå er
:frayn.g811[~0r'l8 teE både nødvendig O" riktie •
Overfor forespørRIer i saken tror jer bare at vi
sks.} svere at : Det er en politisak 80(:1 partiet ik1:e har noe
m"'d ap' 0t -ryl<telle al tj Cl PY' ov ~-'~';irDvet
' ~, . ~- -lI~8.-- aYu,:år
e-~
;;~ ,-il)J)'~,I-~:L"~O~Vl'
o
1,ove t et
l l å
'_.'
".,,'
v_
c
Se;,
>.)
or d el
;11
:
','
Kan au i tilfelle at det hlir plass delta i et kurs
for polit~i_ske førere p:'," Jer<"heim i tiden 31. 8.U,~.1_1.p.t til 9.
8 c pte:lber ? Gi I:lec; svar :92, det Rnare,,~t.
i
\
•
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
OP~}llS
la?:forer.
//1////
8. ::lU~:US t 1944
Kretsf6rer Brynhildsvoll,
Elverum.
D'i';t va;.' igår r:t?lt Tere blandt folk hc'r p:i Ophus idet
rykter var kom:net f2:'a Rena om at arr",stant'-,!:' val~ miss-
SN
O
hsndlet på lensmannskontor:'t sa r-.ylene ho:-,tcS OVor he18
Rc'na. Jeg har Qplysninger Som gir grunn til a tro Ett
d~tt? er sandt, og vil be dig dr6fte sak~n med Stordal
Uten å ville uttale noe om berettigelse av metoden i dette
ttlfelL:>, vil ,jeg be om at denslags ikk'2 foregår slik Ufor
åpen scene", fOlk bli fortornet og med ret~e forferd2t
over slike sOVjetmetoder, og det vll ikke nytte for oss
i partiet i benekte d~t.
For slikt forekommer ma det moralske grunnlag skapes for
kampfellene spesiell t - det må tordnes ut i ta.ler og lokalaviser at'det gjelder farlige snikmords- og borgerkrigsorganisasjoner, og at korporlig avstraffelse bringer disse
folkefeller på bedre ta.oker o. s.
ml"n er det skj ed!}, synes
jeg at saken Bieblikkelig bHr f~lges op så opinionen snur
sig til beste for oss hvis det er mUlig. Stord21 La.r oV8rfor
mig uttalt at Stor-Llvdal står for tur til oprenkning, men :1::,
må avstraffing enten forega helt hemmelig, eller må det være
skapt en opinlon for det blandt befolkningen.
v.,
Ad lærer Viken, Koppang. Han er henvist til a Li ophold på
en d i Lofoten, med fikk t111atelsp til år0iSf ~j0mom for
å gjorc sig istand. Han nekter imidlr::r·tid A l'i:::is::: frivillig,
du b"'des ds for nevne dette for Stordal, sa ban sorg;cI' for Ei
transportere ham hurtigst, eller kanskje det er g~eiest å
straffe ham (med fengsel eller b~ter) for at han opholder si~
på forbudt område.
Heil og Sæl
Rekk.