- ti - 11 - It - 11 - Il - - fl

Transcription

- ti - 11 - It - 11 - Il - - fl
- -. f ",
I f
.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
j.. Konfidensielt nr_l •
Granskningskommisjonen
av 1943.
Stensilerte referat av moter -og "bevisopptak.
.
11. 12. 1943. Kommisjons- og sekretærmote .
--2. Il. l. 1944. Sekretærmote.
..A.3 • 21. ti
" ...
"
ti
4. 28. "
<!'c: "
"
5. 4. 2.
"
"ff
.fl
tt
...........,.. b.
11.
x)
ft
fYL~esmann
Konrad
Bertram
Holm
Sundlo
av
Bevisopptak
7. 18.
"ti
ff
rådmann Hjalmar Eriksen.
8. 24. "
"
11
Il
,wfag.L.
9.
3. 3.
" kasserer v.Arbeidernes
Alexandra Lund.
ft
fl
11
kasserer i Landsorganisasionen
..::...- 10. " fl
Paula Bra vold.
fl
11 .. 17. Il
" direktor Hans Mork.
"
Il
ft
gårdbruker Wilhelm Georg Kirsch.
12. ft fl
"
Il
".Sek re 'tærmo te.
13. 24. ti
fl
.....- 1ft • 30. n
Bevisopptak av boktrykker Tharald Olsen Overlie.
Il
Il
fl
""._~ 15.
" rektor Johannes Knutsen Norvik.
"
Il
Sekretærmote.
16. 14. 4.
ff
11
Bevisopptak av fylkesmann Jens Hundseid.
17 . 28.
18. 5. 5.
" Sekre tærmo te ..
tt
Bevisopp t.ak av rådmann Petter Edvard Vorum.
19. Il.
"
11
It
11
..-- 20 .
vaktmann Olav Vegheim.
"
"
Il
11
.......... 21 •
13~.. "
" gårdbruker Einar Gram Borch.
.
ti
tt
Il
lærerinne Anna Watt BUhring.
22. 15. "
ff
11
ti
okonomisjef Johan Kristian Teylor
23. tt 11
v.d.Hulst.
It
Il
t1
skattefoged Kornelius Olai Bergsvik
24. 17.
"
TI
11
,#v/ 25
forhv .. sykepleierske Johanne Gund,,,,eruc
"
" "
fl
ti
bankbestyrer Peter Olai Thorv:ik
26. 19. "
"
"
ti
ti
h.r.advokat Evvind Getz.
27. 22. "
"
ff
Fredrik
28. 23. "
" skog-og jordbruker Oscar Egeberg
"
....
... ""
29. ft "
" byfoged Wilhelm Frimann Ko ren Christi~
"
"
11
ft
30. 7. 6.
" gårdbruker Olav Ostby-Deglum.
ff
fl
",. 31.
8. n
"ti s~~bruKerOlav Berntsen Oksvik.
rt
fl
h.r.advokat Chr.L.Jensen
"""' 32. 10.
"
yY"
l.
-
-
~
SN
O
-
..
-
........ 'T-\..'
-- --
---
~~
..
:Y
~-.t::/;.~~,'
_
•
-
~
....... ---'7
"~--,,-.,
,_./-,,.,
-.. -
Vend~
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
/J
33.
16.10. 1940
34.
2/2-26/2.1941~.
35.
l. '3.
Il
Rapport
-"~tr ..
David Monrad Johansen - Karoliussen ved
Jonas Lie
Kapt.Vagn Knudsen ved statspolitiet.
Kapt.J.M.Ostvik -Fylkesmann Oberst Sundlo.
SN
O
.
(