Voss 18/11 1957.

Transcription

Voss 18/11 1957.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
105395
,,
Avsender kjøpmann Anton Lahlum,
Voss 18/11 1957.
Voss.
lIer'I" overlege Johan Scharffenberg,
Oslo.
I Ji:orGenbla.det for 8/5 1954, nr. 105, har pe skrevet en
arti1:kel om quislings og Terbovens besøk i 2erlin i januar
-----.1945. Under C1eres besøk ble det begått et; attentat mot Nordlandsb3..}'len. Dette foranlediget Terbov6n til å foreslå gisselskyting av 10.000 nordmenn. Forslaget som opplyses :i h:l fått
..
---
Hitlers samtykke, ble dog forpurret. Jeg har lenge hatt lyst til
skrive til Dem om det nevnte
n
SN
O
attentat på Nordlandsbanen, for å høre om det her er tale om
c'jpreng:'1irgen av Jørstad bro i Nord Trøndelag SOLt -bevirket at
et tysk tog kjørte utfor og ned i elven. lfår jeg er interessert er grunnen den at jeg -på det nevnte
tidspunkt, slutten av januar, var politimester ( politipresident ) i T.heim.. - Jeg vil ganske kort fortelle De:n om politiets
h-:;:fo.tnin[ med denne sak. Da jeg mottok Geltiinc en var det klart
at denne sabotasjehandling kun'l'le få alvorlige f0lr~;8r for befolkninGen på stedet. Det kunne lett av det tyske sikl:erhets-[)oli ti bli Pdst&tt s.t det var folk på stedet som he.dde for0vet
attentatet eller hjulpet til. - Det ordinrd'e norske politi i
T.heiTI Eon jeG vo.r sjef for hadde ikke nog,et Bed etterforskningen
i C!l slik sak å e;2 øre. Her grep det v,fske sikl::erhetspoli ti irm o
,!_:e1': jeg ville prøve å holde meg a
jour med sakene utviklir:.g
0[: treffe de tiltak jeg var i stand til for å. beskytte sivilbefolknincen. - Jeg valgte å ta ut 3 øvede politib2tiienter fra
kri~in~lpolitiet og beordret dem til å reise til ulyY~esstedet.
Do fikk følge med et ekstratog som Statsbanene satte opp ~ed
reddnings og rycldningsrr:anne:kaper. Før de reiste drøftet vi ca:cen
OG var enige om at vi fikk prøve å få tyskerne overtydet om
det var sabotører fra Sverige som hadde vært på ferde, 06 at
den stedlic;e befolkning ildze på noen måte var blandet inn.
Jeg ga betjentene beskjed OD å sette seG i forbindelse med
den lokalkjendte lensmap~, og så fikk de sammen gjøre sitt
beste. _ Det var også min besteBte oppfatning at det var sabotører fra Sverige som hadde foretatt sprengningen, og at de
forlengst
l2.nf~t
V3~
LLnca.
tilbake igjen i Sverige. Grensen
li~ger
jo
il~a
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
\.
j'
pasjonsmaktens side. Til Deres orientering kilil ~eg nevne at jeg kom til
stavanger son politifullmektig i 1937. Jeg var fortsatt politi
fullmektig da storkrigen kom til Norge i 1940. ,Jeg bestyrte
en tid Rogalands politimesterembet" og kon til T.heim i 1944·
L~e lclte ~e C inn i NB i okt. 1940. Jeg vil få lov til å benytte der:'t}:inl.3(birlg til
ti taJrJ>::e Del:! for :9s:;::es iherdiGe arbeid [jennOI'l =~an0e år for
5. brinc e den hist':)risk~ sa.''ldhet frem.
Den må vi alle tåle
enten vi lH:er cle:l eller ik..1{9. ;;:Xbødigst,
SN
O
,'
I;
Det viste seg også at vår antagelse sikkerllgen var riktig.
I..ensmannen og-betjentene fant sabotørenes skispor i terrenget.
Det førte til eu'hytte hvor de hadde oppholdt seg, og derfra
vid~re inn til Gverige. Det kunne heller ikke påvises noe somhelst om at de hadde fåt i
hjelp av befollG.lingen. Dette måtte også det tyske sikkerhetspoliti godta tilslutt.
Jeg }.')kulle anta det norJtlce politi også ved denne anledning
fikk forhindret drastilkø gjengjeldelsesaksjoner fra okku-
Anton L3.hlum ..

Similar documents