ru Alvilde Knutson Fiane tc/o frk. Rasmussen, Kari.gate 12 c, I

Transcription

ru Alvilde Knutson Fiane tc/o frk. Rasmussen, Kari.gate 12 c, I
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
}<'ru Alvilde Knutson Fiane t
c/o frk. Rasmussen,
Kari.gate 12 c, I,
O slo.
Olslo, den 13. mai 1947.
Herr biskop Eyvind Berggrav,
O slo.
SN
O
Den 1'{.4.47 skrev jeg f6lgende br€~v til herr kirkeminister
1'I..åre l'"ostervold:
"Da jeg så at si har fått min d6dsdClm fullbyrdet ved den behandling
jeg var utsatt for på "Bredtveit" i 1945, og kanskje snart skal stå
for e:r: ho iere domstol enn små mennesker's, vil j eg fortelle JJem hva
min s6ster var utsatt for hos kirkeverge SChwingel, som uttalte at
h~n gikk efter ordre fra heyeste hold.
Jeg har for i telefon fått beskjed om av kirkeverge Schwingel
at min mann Knut Knutson .l'ianes urne sk&l taes opp med den lt5gnaktige beskyldning at gravstedet er tvangstatt ay nazistene. Gravstedet er anvist oss aven ikke NS-mrunt på Vester Gravlund og skal
være familiegravsted, halvparten har mile.. sester betalt med kr.b2u o - ,
mine foreldres og hennes urner skal settes ned der.
Min soster vil~ nu ætte en sten med fars navn, Hans Karl Rasmussen, dC5d 1939, pa graven, men ble ne]~tet dette av kirkeverge
Schwingel. nan sa til min sester:
liVil De virkelig sette lIeres forelClres og Deres egen urne ned
i samme grav 60m F1aue::"T"
På dette svaret min s6ster:
"DB den er det store skille. DBden, det eneste sikre vi vet som
kommer til oss alle, da er viaalle like, da skal vi alle stilles for
den almektige Guds domstol. Guds lov vej,er mere for mig, enn. menneskers dom".
Er' det sandt, at mine politiske motstandere går så langt i
hevn og hat, som t il gr avskj enning , og nektE!:' opps ettning av gr avs ten
over en av sine egne pionerer, fordi om han skal ligge i grav sammen
med en sBnn, han elsket trots meningsskilnad, ja da takker jeg ~ud
for at jeg i alle år fulgte norskdomsmannen Knut Knutson Fiane i
al t.
Hans ord ve;r altid:
'~enneskjas dom frykter eg ikkje, det er Guds dom som teller,
held deg berre til sandinga" •
Jeg fBlger denne store uredde idealists ord.
deg er ferdig med Norge, norskdom og det norske fOlk, som jeg
,engang elsket så hoi t.
Hevn og hat er jeg gudskjelov ikke iså li ten at jeg nærer, deri
I~r J eg ikke lik mine motstandere. 'wiig personlig kan dere ikke
me med mere ondt, enn dere allerede har gjort.
Nu da jeg kanskje snart skal stå for den heiestes domstol, er
,j eg glad for at j eg ikke er snikmorder , :ikke har jeg forsokt å
I~nikmyrde t tatt hjem, helse og eksistensl:nidler fra noen og ikke er
,leg gravskj enner. Ja - denne store anklagen kan jeg bære frem for
vår herre på mine motstandere. tivor jeg lsynes inderlig synd på
eiere men jeg får folge Kristi Bud., be fl:>r dere.
'Da det sies at Knut Knutson Fiane ble snikmyrdet, fordi han
yar "angiver" skal jeg hermed gi et utdr:ag av hans dagbok:
.am-
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
t1.1 ct: .l~ r • . ,}"1!n nOr". ~,""'~c'r:
r:11.. 1S;;}L;,1 i'(.J: ;;~:i:"
o:p.rlyr.ni:Lt~ o:: "-folis i ~,G.Yf::::k~tt 0,: :niiJla h[1I,1 Ol;; :.O'7l.&lten til
mee 00 ;:~ t.~)el:1fl. til De<l ;'~ f'.:. ut~,.ektl': '. c.:folk. i'yrl,;t Of frem·t
i,t1.;:,cr CC :,:tci! . ,'~}::og. ;,':::'1. ,h.EW.t.:le elter op:pn. rl'.~ ne fW'.t DF;' 1:rev
til ,. ttn en,::c f';t,.1W, fJNl j'~;;,:'"l(~~~:g f:."'1 lnusl:::,tillf~· •
~.:)l'~~,:~t\.t~ 3.~,.
til
."ie
i rJ)"v'or:iber'
t;
~ :~tr
1943.
:.d,~ r;~~::I'i~{~::
ettcl' 0I1ilD..
nl~,tlC~ Tico' :fJlgcx;,de;
.• l~ .,,:.,. or:t ~.~ ~~:tvlln <,'"f~'{~ ·tiJ
r,:,c'\'cldc C:() r";Gc:t;.J,.r:inistcl·.{~ f.?'i.·:.",,:t';.~ nei, ;;.!\'''!lolcio (10r;:: fl;~~ Of: :r::,~\
yr-loe ~".:,ld. le L Ol~,;Æ:.;. tX5 h soia ,x~f: v;L1Ju.~ t;·i.l t~ . U!:' te. :·t;.ltu.!·r~1.
L~}:d~H:k
. ,t b:lJ.
r~(_' -(-'~ ~::~
* __
It
in 1
;f;j
~~
f01"
,,,,.,
r~:.d.11f:i.:;
:','~'.~~'~ ;.~:.[~ ~);.~I~~;,J);,~~~·T.;~_:, fr:~
ett-fl!'
~;. .11{~C:;_.~_,";~c:"l~~~ll >~~"'~:~:~'.
r~:~J~··~.:-:{,;j~)'·'~':·i
;m.kt.~'. v~l {,jo ·.';eC t1.1l;(kli~;· n.rl.icid.~\:r.Ovn ..
c
t~:.t1.~>~'
'j.:~ }·~Cl··C!.n·t~jil"C,t;-
1..
' E)GnttU.'l'~'·il.lc r:,t.. t:;·'1.lle{:
-: l.,i.~i-,
:<:l ;::~~" '.~~' i.C <.'.: j. l:fi. t 1~
bl i 't:~~~~'~()(~;e lir· :f (J.~.:~ .~: i:,,,:~c ~ ,.(j:t1.c f~.r.~ ~;~~"t""'{:.i
2 y':' ;)r.!~:,~ ~ "~' S"~,~ ':::r €
1·:-.:'-(~''":J· j ~', 1.l3!,it;,. Of~ l~e~: ;.),(15:0 L.tt1n j o·~~,rs=.~· (~::~~(.,'.:' ,,::lC
i:"J\Æ~
-:~~':'
.
'~c
l:r.:{~·r!i
·:,(}f~t·
~2~.i..,"";::;~.:~"f
:r{J::~
L.:1-r~:l
.
~
:'2~
.~";'~"',' f~l~r~
til n t ()!:L~ :1',:':r' :, .. ".';;"
i~ (, '
)";.
1':. '~:"',_'
~,
_~·~'·L/'.'Jt
c/;~ct ~L-.··r:.- ';:,"ff '~rj~:~:L:;' t~~'~~,l~?:~:,~ i:
j'" (".
otctt::.
:
,': ".
1~:,';,y'et
r.~in. t, t
}.~l:·'~~.,
!,~\1'
{! ()r:
1
' •
~,5_ ~t
c-?, lO." ( ; . ~
:.'~:}
le ic!.•
.~.'<4
r<I~.
].nt·~"
,~.c
;j:nQ:.rfl:-e·r~.:;l
~;",~~·G!-:,.. [;t·:-,:
o:::
01·;;C,:1:,,1'
~,,1.(t.
<~i·{,'~.
C.I) ..
:1
t ..
":J~.:'ii'>(~'
t::!:1:~e,r:(..e ·~~~~8r·l' O€~~-,·,·'·:~ l~~:j<{;C-t),~.t~ ;"l'l,C,~:r.~~~;:
SN
O
j\t !",:,·'~r;. 1.J:1:c
.\:.;~,_.,~i(11L~
'tt·e.r ~~ ~. ~:"(~~:t1gt ", i'~r.{:~ L..rt~.~·t~':·'cr".~?;f:~:·~, '~':',I--: :.":~~~~::~J~l" 8. .:' 3.
;7or e e C'C: ;:rd::l~ ...;.·
i fi t r i.·r .'.1' h . :U' Gr; :nå "'.:j eVT~ OrI: vu::cr, on 1ft 'bll
kvitt . f·ieb:3k:;)~8::J.G~":f',,:::1.~;tot OC ,x:d.re elVilc t:)!oke tJtlIl.om f'redsnlutr.ir...t: r::.' {:c::,.:' Z':i.:e;:·:!.;cn:, er o;:"(50:rt. g har d..crfoy' 1 Q.e.
siote f.)"vGl<e~:~sf.l. 171<i{; til r;, :f·l'(d.t:Jt~l t.':C:. tynk. og l.f;1(!.atlde L~'~-i'\)lk til
~.
., t ., .,,\.,, ft "'l'"'''''''''~" ~}
,~.... -f',=
,., J.~ ·~"'.,.,L'-'S.; 'L<'
li'r'\
,.' ,~./ t,,· ...l~·.,·· :!,...,l,v
~.
~
t:~ fl1·,yn.n DJ' .C..\~,J;. u..i. ~\:.
~_~A'J'
.. " ~~
~~_. ,LI<.
......!,~;....~
\'-t.."" tcJ ele Lr,t, ):1'.:1", j'u..'h'~t. sj ei" . ,obb€;rB t~~ i ,.,(;.;rm.::;sdol;tot oe; eiL
r{);JUu. om Y.oen t.<:)J sk~.l ku.Im.;:~ t:ctrn r~.tntodtl. :f.'O.T' :nOx'dr::€'1rJ.1i.C!liS' ..
~':"J·2(~.~{1'··
C ;,.
li
~.
o'.
11
f'15,k
;;;~·c"""
,"l
J.J..J.\;;.;."''';''
<'" M<'<
..........
CL:L::.
tt1€']
'l
"v
'.,'t Q.:·,f,.;;.(..I ..
"'"
'" /.
".j.,
';11:' i<:ru.l't'.<lX;,,::iver'·· og "lm.lds-
,J(
I3vl1.":eT" •
lrlmo
}:~:c: D::,.'l'·,l'1 cOZ', c"l::!;;":et
()L' nO!! t:\',.~.r 1:,'I:,~L:
,jreg OD "c:;",,):::(1()'1r10:n rJI1Ji: nO:J V:;I,;;,t ;:.~\",t,con
?dm; J' C:;j{lc Of: bi), til :jtul 1.\n' ·d t t elskede '~:o:r'eg, OG f'1:rj,~J le.nd!L Cii'lll, ttOJ"';.f,w'Lt OIl: (1et. VaJ." j::'f:1fd.r:.e eller
nnJ.:.ist, ','Lr ir,{;~e1:l f""H:er ,};.'):<) 1·:2..L".~::
,'1:' a.Gt ~t;{(ci;.c{:ZJir;k1.111oo og
1lr.ke
I: svik '? "
;re
f()~U.e t
.At, l1.··,:r:: ~#~ft:r
T
....
'It
i
(;7,: :'.1 O~"1 idcftltnt -\tin~J" ~2Gl(:;'(;~"'de!
,,.··,>·""t+~t "'1 +r'<r.!4·
~,- ..':' ~"c (l'
·:;Or.:3
.1'".,.·,.·.·aO
.
",. . .
~\-k,.l""'~"'_'
_J
C ~'le"" -: c ':. 1.",'.~ :.:::[;_ . o;;:ono ;~::-c~11(:',' til '1
01'., c:
lc.r,n
.:...t..t,.
"'{'c,"!'
A
...
\;.t..!.l~.,.\;;i
or Sl;:tll(ii)n::e1~ til
"l'>"
'.
,(1)::,k~:t'
r:t':.l (n~?1~o.r·"k'-" :C~~tte
te;; t,~.;·,f":l:' ~~::1 l~Tt O;':fltyrtec; i(~,ot fOTiiUE.i1. et: l 'Le t~:;ler~:. :l 'bot O(~
o!'st.~,tni::-;c •
:)ctm1'li:r- ,'; (, 'E:'l:c"'.:'t; tcr~ JT'CL,;:: lO.,i... ,:):;~l,.;i . in!' i!.Cl're
dore "( ,:~,r ::c::...r;,:;~c f.'rf.co
.. "tti{t:: 1!'T,
l
,,~~Gr
,·::-..,11e
lee 3:tl~OC:~ r~~ct, er :C(~rf r(lfJli{:~
131i1: "J: h'".:.(llil~ ;~"';- ~~ L .t' 1::~ ,c. ' ;~':.::.,
t~:,~u."· tL.t·t BOt: [~V t,Cir 2~:....
. :1.[31C ~