forhold ved Kristiansund politik~mmer. ~ av Riksadvokaten.

Transcription

forhold ved Kristiansund politik~mmer. ~ av Riksadvokaten.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
DENNE RUBRIKK
kOster kr. 25.00
Heer f\age Gys l er
Nils
pr. gang. Flere ganger
etter avtale.
l
Juel~gt.3B
O s l o
Nr. 2
Torsdag 18.
januar~951
5. år,~
----~--------------------------------------~---------
SN
O
Saneringssak bringerfordagen m~rkelige Neerlandsdals-affæren henlagt
forhold ved Kristiansund politik~mmer. ~ av Riksadvokaten.
;,i
Men våre avsløringer er på ingen
måte sv~kket
.
Politimester og fullmektig krevte - - - - · - - · -........:~'i- - - Erstatningsdirektoratets represen. <gLa66me6ter <g.
· ~ar6el1
tanto.r.sakfører Søren Dah~Jjernet
85 år
Bak sineoverordnedes rygg. gikk etterforskerne god for ham
- og han 'kk fortsette å plyndre forsvarsløse mennesker
De som an befalte Søren Dahl burde
selv
ha
sittet
på
tiltaletenken
,
I. fjor
.'.~~
var han medlem
av O " ystyre.
deltok han som aktiv
turner ~ det første nasjonale
turns
e på li'redrikshall han ..... lemdeles rank og sp enstig ~. ærer sitt hode hØyt. ::."' .. ,. :::."'. :.;: .: .: : DenOO'~ ungdommelige
gamle
håndv .•smester er en pryd for
:<.:{:::::·{i:::} sitt yr ,sin stand og sitt land.
. :. . :. .:.:.: :. .:. .:. . "'.: . . .
Som tidligere meddelt kom det vokaten er nå saken henlagt
for en tid siden ordre fra Riks- uten videre forfØyning.
advokaten, at politiet i Kristian- .. Da vi fikk melding om at· posund skulle sette i gang etter- Utiet skulle etterforske denne
forskning mot «8. Mai» for en sak, var vi klar over at detvnr
artikkel som vi den 6. februar «8. Mab) som skulle takes o.lk1950 offentliggjorde om et for - ke vaktmannskape~e.
hold i Konsentrasjonsleiren Neer
Til tross for Riksadvokatens
landsdalen, I{ristiansund. ..
melding om at saken er henlagt
Artikkelen hadde overskriften":" er våre opplysninger om de
«Ikke le - ikke smil. Den som nevnte forhold på ingen . ..tåte
smiler skyter jeg, skrek vaktsje- svekket. Men for vaktmannska fen i Neerlandsdalen».
..
et må det være hyggelig l erIfølge melding til Kristian - fare at det er kameratene som
sund Politikammer fra Riksad· hal' maUen.
. ..•
l
A. F. W.
høst ble en' merkelig sak behandlee:;vtdKristians~d byrett.
.:. '~.
En $laktermester stod tiltalt for saneringssvin4.r· 'fordi han
hadde forsøkt å redde sin formue fra å falle i hend$iepfr'den for
sine meritter kjente ~r.sakfører Søren Dahl.
'. . ' ,
Etter gode anoofalinger fra si'>kalte ansv::-rll1.te menn i Kr!~tio
ansund ble Søren Dahl i 45 ansat t som Erståtninpcttrekterat~ts
representant 1 Kristlansund og Nor~øre.
Da vedkommende slakterme ster i 1945 ble utpekt som en av
de sotn skulle «tas» for okon9misk «landssvik» ble aks~onen' mot
\.
ham straks satt Igang. POlltikonsta1JeH Rolf Naeis ble utpekt soiD
Den fremra.gende ,Og
den mest tjenlige mann til dette arbeide, og han satte ipng sin håndvetker glaSsmester'
tt ri kni
LARSEN, Oslo, fyller 85 år
e e ors ngo
.'
20. janua,r, G. ~La.rsen hører
Et ,teress~nt og lærerikt. år
{
.
en gruppe hånd.verkere $O1ll ved er for. Den mnen- og utenrIksFor å 8.i . etterforskeren ROI.f
penger sk.ulle ikke Dahl ha fått faglig.' dY.ktighe. t. OPPd
.. rift . ska _. politi .. ' utVIklill.g har etterhvert
Naess i. et nØtte~b 11. er il.et nok
tak.i de.~. Det Vil.l.e være bedre pende inItiatiV' og Påga~~
... mot l' - o~.~ . raskt tempo - tatt en
å sitere en ~ttale~~ som kom. ogsa for Dahl ""':' at p:~gene har bygget opp en mØnsterbe _ retm
som virker . fUllstendig
frem i en .~v e for aringer som. ble k:.>stet n~ I"den. ."''' en drift av rang innen sitt yrk.e. __ I overJ;. J ende og forVIrrende på
ble gitt 1 retten.
i mann kan drikke opp 70,000 - , L.
kom tid'f
ed _ all . de «
e» nordmenn, men som
: 80,000 kroner på l~ 6.r da må arsen. . ......g m
e ... slett
e har hatt en liknende
«Eil kunne aldri vite hva en
det være noe galt med ham». rede ~Oln 10. ~~ gutt begynte. virkn '. på oss andre. Vi andre
mann som Naess - i Shl despe-,
"
hand a· .fkerdes.ym. glasmestehrver~- vi sa ;.av dagens makthavere ...:.
.. k
'1 n I l
ste . og· om senere i lære os sm
,.,
,
raSlon. om tl. et V?l' an' ro At tiltaltes frykt var berettiget onkel glassmester Johansen i «sei 'c,:mene» - er fØrsøkt svisvik han ville ha på en•.. ~g viste seg etter vel et års forlØp. storgaten og kan altså se tilba- merk" ~med landsforr:æderstemp
kulle beVIse Rykter om: misligheter ved Er- ke ,nå 75 'års virke innen glass _ .let",· hatt. den lykke å ha våkhan sa, at han Skr
«land.ssvik-. an s ev det han statningskontoret
bemynte
il
.r··.. k t
I ne o
'i)arsynte ledere som snart
. . t 'kull p sse H s moral
.
mest eflr e .
\.
.
~en e. s
': a . .an.
svirre. Og allerede i 194· kom ~et Omkring århundre-skiftet. tok l en .dV mannsalder har forutJeg./t0rsta l~i' at til Erstatningsdirektoratets ~yl- Larsen fatt ,på utførelse av kunst sagt m utvikling som vi 1 dag
. h:i~k
p.
'~i') i
o.de» nordmenn - framsynte
nordmenn.
Av
HROAR HOVDEN
I
H.
8t!a
.... n
.'i-'lob~~~
JfVl.u.".
.
d
S~'~'~.'~"
es.~.e.p. re~en.
ta.n.t."h.e. . rr".~~r..,sak.f..ø
. re.r...og"har.i·arene-s
i1a. s.s.m
. . . ·a,~. eriet\ i l~
,IllQ.oorne·
.f. or
... m,. vik1in,,"'A~
er v....... e t.. il,. ~en?~
' . . o.. r. o. ss.
er ingen
derf.orOV~r
.,u
.. t' .S;~~.l~~tk.
.
Pm'~llUs,
M~ld!'!O..jl~oli!.~~~:.
l~'Vert; en,iektid
.
vekkende meldlI~ger om' D'~hls ke stor.e .glassmalerier til offent- raskel$l;.'; 1'Veriunot.
AO'nn",
"htIIl'H,.,D -
nO'
Vi torut$å .
"",nb-t.
d~.n.,
og å trekke sine slutninger av
det.
Selv det store demokratiske lys
mr. Churchill er tørst 1 dag kommet fram idltNevbtgk shrdl
syn» som Quisling ga uttrykk tor
i sin henvendelse av 11. oktober
1939 til den britiske statsminister, mr. Chamberlain. Quisling
sier:
«Da jeg i 1927 til 1929 hadde i
oppdrag å vareta de britiske interesser 1 Russland, tillater Jeg
meg å henvende meg til Deres
Exeller.se,og vet at jeg uttaler
tanken til nesten alle i de nor".
diske land, når jeg sier, at brorkri&,~n mellom St.orbritannla o~
rJ:tyskb:n4. ~qd:. bOJtje.vJsmttn ··lIom '
tertiUs &'81ultns, føles 1" særlig
..
HYKter om mlSJ.lgneIer
ke på 75 års 'Virke innen glass - ;;' ;~~~ ;;;nt;UI;d,;;; ;0;;;" s~~;t
«landssvik.,. Han skrev det han statningsko:ntoret ,begynte
å mesteryrket.
IL hd mannsalder har forutmente
skulle
passe.
Han~
moral
svirre.
Og
allerede
11946
kom
det
Omkring
århundre-skiftet
tok
s .~ d" utvikling som vi i dag
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
er ~Uk at jeg. forstår l~e. at til Erstatningsdirektoratets tyl- Larsen fatt på utfØrelse av kunst e~vt( 'il, For oss er derfor uthan u\ag kan sitte med stIlbng kesrepresentant, herr o.r.sak~ør~r g~as~aleriet 1 moderne form, 'vtk!J'in
.1 (@nne ti,d. ingen over
i. p.,liiht... "
." , P'ctrellus, MO,Ide, 'a.·e ~p~~.. olt har";: aren-es lØP l~Yert en ;u:k~ 'raske1 , ~. tz'Vertilriot' Vi forutSå
vekkende 'meldinger om Dahls ke store .glassmalerier til offent- denne utvikling ~ og ventet den.
Denne uttalelse ble ikke påtalt adferd. Og etter hvert ble f?:- lige og private bygninger i Nor- Etter evne sØkte vi i lang tid å
~
.. "..,:-. &a....
.,.~_ ~ ~_. -~-
- - .. __ .... - .
..
.. Vw..w ....... aoL.......,
U.u.4Qr~A.
.. ~5
meg å henvende meg til Deres
Exeller.se,og vet at jeg uttaler
tanken til nesten alle i de nor."
diske land,når jeg, sier, at brorkrinn .D\elloDl. Storbritannia o&,
r;.,5khnc1m.,: ""~'Vlsm(>)l, som'
. ,
'. tertIus g~udens, føles i særllg
svikere», har iritetgledet' llieg grad tragisk 1 v:åre land som er
- hverken av politim. Omang, holdene så graverende at polItI- geo På utstillinger i Paris, Barce- gjøre våte landsmenn oppmerk- mer enn det faktum at store de-l så nøye beslektet ,både med Storsom var aktor, eller rettens ad- mester Omang og politifullmek- lona og Norge har Larsen hØstet som på faren. Vi ble ikke forståt. ler av folket har fått sine øyne i britannia og Tyskland.
,
ministrator byfogd Tønnesen.
tig Petersen i Kristiansund, medaljer og heder. Ved siden av. Derimot ble vi hånet _ og kastet åpnet igjen og sitt sunne vett .til Deres erkl.ærin g av 30. septemStraks etter at firmaet ble sendte en skrivelse til o.r.sakfører glassmaleriet omfatter hans be-I!' fengsel
bake. Og det ikke minst viktige: . ber 1938 angående forholdet mel
overlatt til påtalemyndighetens Parelru~,
at Sø~en Dahl øy~- drift ogSå speilfabrikk og glass- l Av de 'mange SOlskinnsdager _ fO. Ik begynner nå å Våge seg. til. lom England og Ty.s.kland og dets.
varetekt, fikk firmaets sjef rede blikkehg matte fJernes fra sm sliperi.
og gledelige begivenheter _ det; å inn r ø m m e sin feiltakelse. avgjØrende betydning for Europå åt o.r.sakfører Søren Dahl var stilling.
Som den standsbevisste hånd-; forgangne år brakte oss «lands- Begynner feigheten å gi seg?
pas fredelige utvlkling gjorde et
utsett til bestyrer av bedriften.
Imidlertid viste det seg at verker han er kom han tidlig
Jeg satt nylig på toget midt; sterkt inntrykk her og vi er oyer
Det gikk imidlertid. en tid fØr o.r.sakfører Parelius tok mere med i ledelsen av yrkesorganisa,
. oppe 1 et selskap av meget «gode» I beviste om at det spørsmål. som
offentlig oppnevnelse fant sted, hensyn til en høystemt anbefal- sjonene og har innehatt alle de: meget anerkjent før siste kng. ~en; nordmenn, som ikke kjente meg. det gjelder i dag er å redde Eu.
og i mellomtiden forsøkte firma- ingsskriv. fra endel et~e~forskere høyeste tillitshverv fra older - ,det hadde man ~æ: glemt her hJem- Ordsldftet gikk livlig om aktuel- ropa og sivilisaSjonen ved tr~d
ets sjef å redde sin og familiens ved Kristiansund pohtIkammer, mann i Oslolauget til oldermann, me. Så meget vikbgere er det da at le spørsmål. Som et slags «sam- med Tyskland i Deres erklærlngs
,
rØrlige kapital ved å kjØpe obli- og hvor etterforskere~ Rolf i Glassmesternes Landsforbund.' vi blir minnet om dette fra et annet. mendrag» av ordskiftet fastslo ånd.
gasjoner og registrere disse på Naess også glimret med SItt ~avn For fortjenester innen disse 01'- l a n d . .
den ene av selskapet: «Jeg tror Den eneste positive vei til å
forskjellige navn. Det var fryk- Det kom også en anb:falmgs- ganisasjoner er han tildelt orde- I I «Dagens Nyheter» for 7. 11. 1950, ikke lenger på historien om at I'virkeliggjøre dette er sammenten for at hans bed.rifts offent.lige skrivelse fra en praktIserende nen «Den Gamle Diamant». For finner vi en .sann anmeldelse av den . NS-folk var landsforrædere, vi smeltning av. britiske, franske og
bestyrer herr o.r.sakfØrer SØren sakfØrer i Kristiansund.
sin landsomfattende skapende konsert som M, J. og hans fortolker. hadde ikke her i landet «gode» tyske interesser i en føderasjon
I retten ble etterforskernes an- virksomhet på glassmaleriets om, Molly Asbrink, holdt i Stockholm daA, nordmenn og «landssvikere», - i av Europa etter initiativ av StorDahl skulle få hånden over kapitalen, som var årsaken til dette befa.lingsskrivelse dokumentert, råde er han tildelt kongens for- gen fOrut med omtr.ent sam.me pro _I. men «gode» nordmenn og _. fram: broitanni.a for å .skape interesseskritt. At denne frykt var beret- men den praktiserende sakførers tjenstmedalje i gull.
.
gram 110m ved deres konsert i ~slo synte nordmenn», _ Ingen pro-I felleSSkap og samarbeid nyttig
tiget viste også de senere hendel- navn ble nok ikke nevnt.
Men det var ikke bare de fag-. en tid. . i forveien. Det heter der mn-I· testerte mot å få seg sannheten for alle parter.
ser, idet Søren Dahl, som forutPolitifullmektig Petersen for- lige interesser som opptok all.ledninjsvis:
servert i' et nØtteskall på denne Under disse omstendigheter
sett av tiltalte og mange andre, talte i sitt vitneprov, at det var hans tid, han fikk tid til å bli en !«David Monrad Johansen,
måten!
og i betraktning av de lidelser
begikk et dundrende underslag han som hadde skrevet bre,-:e~, allsidig interessert samfunnsbor- norrm&nn, 62 år, år en av "Norde~s Framsynte nordmenn, ja. Det! som krigen bringer også over de
på over 70.000 kroner. Det hev- men det ble godtatt av poIltI- ger. Både på det politiske, kirke- m!irkUgste tonsii.ttere, dock mte bl-, er nettopp saken. De såkalte nøytrale nordiske land, appeldes imidlertid at belØpet er at- mesteren som hadde unde~tegnet. lige og idrettslige områder virket I rackligt. kand i Sverige. Sångerskan «gode» nordmenn er gjennom bit lerer jeg ærbødigst til Deres umå
skillig større, da det er påvist I dette skriv hadde de ,sbltkra,,: han. G. A. Lar~n soknet sterkt iMolly Asbrink gjorde på måndagen re skuffelser og SØrgelige er farin I telige autoritet og ansvar, og tilnye misligheter etter at han er om at Dahl skulle fJernes. Pa til det gamle naSjonale venstre .. ett fo~øk att vinna publik før hans ger endelig i dag kommet om _! later meg å foreslå at den brltdØmt og har sonet.
forsvarerens spørsmål om etter-l som i sin tid stred så ta,uuert for ~ konst.gjenom att ge en romansaf - trent fram til det punkt hvor de' iske, regjering, 1 samhØve med
Vitner som ble fØrt i saken la forskerne kjente til ~t. det fra landets· fulle selvstendighet.
ton . c1llr programmet endast up~tog framsynte nordmenn befant seg ~ den prøvede metode fra fØderatydelig for dagen, at firmaets politimesteren og P?htIfu~lmek- Larsen er en særpreget nasjonal- kompositioner av honom" o~h aven for 12-15 år siden. Den jevne, I sjonen av Amerika, Sydafrika og
== a_
om det gott kunde ha vant htet mer tenkende mann og kvinne har Australia, innbyr hver enropeisk
sjef hadde all grunn til å møte tigen var sendt en slIk skrIvelse,
en mann som SØren Dahl med svarte politifullmektig Petersen:
folk t Lilla konserthussalen, måste ikke kunnet unngå å se dette - stat til å velge ti representanter
den aller største mistillit. KjØp- «Ja, det går jeg ut fra". Han ~ppman. laga att resultatet var IYCkat:1
tUen kongress s.om har 10.pp_
mann' Herm. Westad uttalte lyste også at det ble tatt g~ende som hade kommit dit ·bor ha fått
drag å forberede en konstitusJon
således i sitt vitneprov:
part 'av skrivelsen, men at gJen,a
n.,.". et klart intryck av norrmannens gefor et Samvelde av de europeiske
parten var forsvunnet.,.
,
\)
u~r: niale begåvning, något besHi.kt~d.
nasjoner, å forelegge tn godkjen
«Etter at SØren Dahl ble sak- Etterforsker Rolf Naess fIkk
med Griegs, men dock heIt personhg. . .
.
neise eIler forkastelse ved folkeEt ordspråk sier: Ingen blir prO-I Starkast framtrådde den i de 1920
avstemning i hvert land.
fører, har det bare vært alko- hØve til å uttale at de ikke hadde
De er den eneste statsmann
holen med ham. Og etter min kjennskap til at dere~ over?rdne- fet i sitt eget land. Med det vil man, skrivne sångerna til texter från gammening var det den rene skan- de ~ad.de. sendt. en. slIk skrIvelse: gjerne ha sagt, at en eller annen er! mal mrsk fOlkdiktnin~; de ar, ,m!!.•
som på det nåværende tIdspunkt
t'd
kd
kan bringe Europa tilbake til
dale at han ble ansatt som Er- VI VII Ikke pasta noe, men VI b 11 t t profet i et annet land enn sitt. stervetk på samme mvå som Sibe statningsdire!ttoratet<;
repr~- synes det er merkelig at Rolf eget. I dette. tilfelle. når det gjelder I Uus',Carl Nielsens och Petersons-. Etter lengere l s sy om er I fred og fornUft».
sentant. Det var vel ikke et Naess og de andre s?ID had.de un- deri norske komponist D. Mon. rad
Berge1's båste singer, ~Ch de~ ar be: I· fru generalkonsul Harsem død.
Når jeg i dag leser Q. uisling.s
Hun ble begravet den 18. ja- Iframsynte ~ for ikke å s1 profet
voksent menneske he~ i byen I ~erskrevet anbefalJ.?gssk1'lvelse:n hansen, er det imidlertid ikke heIt. syndetligt att de så sållon sJungs l
so. m ikke kjente til Søren !lkke hadde noe kJenns.kap til riktig å benytte seg av hint ordspråk, våra konsertsaler».
' i s k e ord, rinner m. eg . dikterens
DahPs
meritter. Selv o.r.sakfØrer SØren Dahls apenlyse for M. J. va r også. i sitt eget land,
quaslmusicu8.
nuar.
strofer i hugen: «Den som går
har jeg vært med på å befale' misbruk av alkohol. ~et var
foran i en alvorsdyst han sel _
et av hans tidligere underslag, imtq.ler,tid ingen hemmeUghe.t for
..
rer ei, han kjemper kun og falog det var 'lenge før krigen. - deres overordnede. Men de ble
O
ler». Eller som Kristen GundeJeg kjente SØren Dahl fra han cdqlket» i
,$in.e .under-.
lach uttrykte det med noen ord
var -en liten gutt, og flere gan- ordnede, med den følge at SØren
Il.
l, min dagbOk på Ilebu'
ger bad hans far meg om å ta Dahl ennå en ti~ fikk høve til å
.
vare på ham. Og fra den tid skalte og valte med andre folks
«Hvis du vll bjerge deg og slippe
jeg var redaktør i Møre Dag- penger,. slik at da«,bq~bet:l»falt,
i naSjonalfarger og med innskrip- så takke de som på den annen
kluss
sjonen «Folkets samling - lan- side hadde ofret sitt liv i troskap er dum het tryggest i et tidsblad hUsker jeg, at jeg fJere som Rolf Naess uttalte, hadde
dets styrke» og «De falt for at mot sin e ideaJ.er. D~t var m. a.
åndssk111e,
'
ganger tok ham opp fra renne· Søt:en Dahl. også ,fått ti~ til å
stenen i Oslo. Og de menn som underslå omlag 30,000 fra tiltalte.
Norge skulle leve». Samtidig ble, ord et forsøk. pa å vise at begge for hvis du fØlger enCopernikuS
har anbefalt Søren Dahl som I denne forbindelse er det verd
der lagt ned en krans med til- parter har kje::-,:et d:n samme og ser en sa~menheng, Så går
Erstatllingsdirektoratets repre- å legge merke til, at politimester
svarende inskripsjon på det min- kamp og ydet de samme ofre,
det 1l1e.
sentant, burde idag ha sittet Omangs og politifullmektigPeternesmerket som er blitt reist over i håpet om at en slik erkjennelse Det er slått fast ved alle tiders
på tiltalebenken sammen med sens gjenpart av den tidligere
På 5-årsdagen
de landsmenn som mistet livet I kunne lede til større forståelse
juss:
tiltalte. Straks etter at tiltalte omtalte skrivelse er kommet
ulll~er okkupasjonen.
log samling landsmenn i mellom,. Jorden ska l være flat og Ska 1
f"Ikk rede på. at Dahl skulle bli bort. Det ligger langt fra oss å for Quislings henrettelse, hadde
Meningen med denne dobbelte l, dis'c nu for '~ri; laJlfl $1å alvor-I
stå stUle»
bestyrer av hans firma, talte si at gjenparten av brevet er det samlet seg noen tidligere N, kl'ansenerlleggelse var å takke. lige tider. Initiativet til denne
•
jeg med ham. Han var da me- stjålet. Det hele kan være et S. medlemmer på Øvre Vold på Quisling og bans menn, som herj kransenedleggelse var kommet. At store deler av det norske
get fortvilet over at hans for- hendelig uhell, og et brev kan da Ake!'fl·"lS FCRt!l.~n!". der h<;nrett~l~ hadde mistet livet, for Sin inn-Ifra en liten gruppe tidligere NSjfolket er på vei mot lyset ,.og
mue skulle forvaltes av Dahl. komme bort - selv om det Hg- sene hadde funnet sted. På retter sats for Norges sak under okku- folk og motstandsmenn.
sannheten, ut av hlstorieforfalsk
Jeg sa da, at hvis· det var mine ger i en politimesters skuff.
stedet ble der lagt ned en krans I pasjonen. Samtidig ville man og- Fortaflttea 8tat , _
VI::U J:.IL -
I
0rr:
l'.
l
I
O
I
'I'
I·
-I
SN
Davlad Monrad
Joha,nsen -<'ver nn,
I
Fru H·arsem
død
JO-!
l
rygg~nqv
Retterstede·t p'a Akershb"
us e:..lr,a.D·set•
ad
Initiafivfakerne var ti rgere NS-folk og
notsfandsmenn
2
8. MAI
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Redaktør
Forretningsfører
Arvid B. Arntzen
Per «vendbø
Vi ere en nasjon'
vi med -
TORSDAG 18. JANUAR 1951.
II
,
, .
R E'F LEK SJON E R
,', 1
,1
. 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. : _ _
I regjeringsbladet «Arbeider-A'\tiaa:l
stor- tjeneste. Han ble i juleuken avskjehar telegramredaktøren for8 ...... t et,
ll1ørlaadttoaet 115.11.5,O kolUderte løpet .,av det nesten 6 år lenge
".
,
d
U
d
"
O
..
d
I
d
gs... l an re al'. ik"ne diget uten varsel, fordi han i en ratelegram med følgende overskrift. ',me et par v tløpende go...\lVogner opprJør.
• nedenfor Hjuksebø og m.nlt men- minst i USA hever det seg sterke diotale hadde sagt, at den aMerikanneskeI' omkom, deltok en fante Jilom' røster for å stanse dumhetene
og ske regjering ikke representerte det
'l'ITO FAR GUNSTIG
var under transport til, Bodsten,llet ordne forholdet til. TYSkland, mens amerikanske demokrati. Den har, .sa
KREDITT I NORGE.
i hjelpearbeidet på en måte, som vak- 'det ennå er anstendig tld. Nål Norge han, satt igang kapprusting og tvunte almen a-tlerkjennelse. Resultatet kommer med skal vi ikke ktmne sl, get Frankrike til å følge med. Sovjets blokade av
her:,.v
ble, at han i statsråd før jul men noe er i emning. Ve,;ttyskland er Stopp, sa censuren. Denslag'l ml\, ikI
Jugoslavia faUer i fisk.
ble benådet og løslatt på prøve. Hanen av våre beste kunder og vUle ha ke sies om juleniSSen, som brakte
«arter seg som en nådelØs sf;raf
Kommentaren til denne titel har skulle ha avsonet en straff pål år vært ennå bedre avtager av vare eks- Marshallhjelpen til det arm~ "'tanketter «straffen» for å bruke et Vi latt tegneren levere. Den sier det 'fot enknivstikkeraJfære . .,-' Dette portvarer, hViS ikke <'yktlger.! folk rike sammen med ,cocaeola og andre
uttrykk fra bladet «Vårt Lal.u". som er nødvendig å si vedtlenne ai,- er et s::ritt på den riktige veien, og lenger vestpå hadde kommet oss l for herligheter, som får franskmennene
Vi fortsetter å sitere etter bla- ledning.
den burde følges ikke bare for kniv- kjøpet. EI;l handelstraktat hat' Vi ,dog til å rive seg i håret av fortvnels~. det i forbihdeise med dets oms~ikkere og andre vOldsforbrytere,' fått og den norske foravarattninl.ter
..
tale aven slik forfØlgelsesaf men også for de politiske fanger.
er villig til å slåss samn1<:n med tyNei, Rå inA vi vel vende ansiktet
fære: «Nei, Vi har ikke råd til
Det er ennå over 200 av dem, som skerne mot sine fordums hjerteven"stover,
dette. Først og fremst for vår
Sitter i konsentrasjonsleirene pil. U-,I ner i ,MoskV"a. Men ennA. er det t et hvor farlig det enn et.
ltalit'fUlke.
egen skyld som et fair og rettbestemt tid og er prisgitt justls<1e.' stykke,forsakeillenø vei A gl, før y- franske, pol.ka og øsUy.ke Itonunusindig folk. En slik forfØlgelee
partementets avgjørelse, o~ den kan ske skihoppere kan fA k.-,tikllrret'e i nistførere c drog før jul til Moskva,
e, r nesten verre enn dødsstraff.
ta tid. Hvorfor ikke gjøre som Tit,os Holmenkollbakken. Det må da ogsA dels i sykefly for å. hente helbrc-delse.
Vi roste oss en gang av å ha
regjering? Den har gitt amnesti for være grenser - for tenk om de skuI- Og nå kommer det beskjed c'Un at -tet
en human straffelovgivning,
14,000 politiske fanger og er ni. på le vinne?
finske kommunistpartis general~kre
som tok sikte på å beskytte
det nærmeste ferdig med eUerkri·
*
tær, Ville Pessi, er dratt den <samme
ungdoms- og førstegangsfJr gens rettlIOppgjør. Slik er det altså. i Når vi nevner vesttysk opprustDing, vei _ ogeA. av helbred'hensyn. Df;t
brytere og gj enreise faldne eten kommunistisk stat, mens demo - 1kan det være av inter!!"!!!", It trekke foreligger ikke noe' offisielt om norter utstått straff. Men her kan
kratiet også på dette område ligger' frem av hukommelsens nlange skuf- ske kommunisters rekreasjons ... ~sei'
mah ikke engang la disse i ired
langt etter. feI' en liten sikkert avglemt h 'storie:
..
d d
til Moskva, men' det skyldes vel nRlretter straffeh. I stedet for å
*
Det er bare vel et I:I.r si en ,e vest- mest søvnig j':1:-:nalistikk eller nOt:l
hjelpe dem forfølger matt dem.
Nå.r vi taler om anUleSU,
tyske leketøybutikker etter påtrykk liknende. Imidlertid samles de der'
Det er en lumpenhet. for ikke
,'
må vi betrakte det som noe liknende, fra de amerikanske ol~kllpUjonatllyn
å si det verre».
ytt
æ me å 'd'" .ick' h" når Franco sil. altfor p'lutlilelig flI' et digheter måtte fjerne fu sine utsti!- borte, og den 110m vU høre olt se, kan
n e n r
re
un ..rs", e v a , ·
' i k k e unngå å bli betenkt. Vi vil si som
Ja, det er lumpenhet, men I der står i bostedets loveJ fo~ det! innrykk av ambassadører og sende-I ~ingSVindUt~r al~~ ~e S;X1~ tl~ga~e,r i general i!isenhower, 4a hah ble ut.
den fortsetter ufortrødent. I og er ikke det, som her er'!pointet menn fra .~le kanter! verden. Selv orm aV' rnnso a er, e.tl! ~y an. Il og nevnt til øverstkommanderend" fOr
med at det er bare vel 100 sa. t t h
t h'
• tomatkrigens Norge som ble narret kanoner. Den tyske milltarlsme måt·
ker av latlClssvikopp!!jørets ca. ~1en l~~~ t er
a
1~, erduh sA. sørgelig ut på. gl~ttiaen, e.V de sto- i te for enhver pria kvelea i fødselen og den vesteuropeiske hær: Vi har en
90000 saker igjen si~r rlksad· ert"~ 18
~anl5' va et"r' en len re gutta har ikke b,re ,avsluttet en; tyskerne måtte fra ba,'nsbcn av opp- fryktelig oppgave å løse, men vi \tan
,
,
ne v..ng er 1 overenss +rome s e '
"l
d 1 k :.
løse den, nAl' bare vi komm~r j a.rvokat Aul~e til «Morgenposten», med bostedets love eller ikke. Vi omfattende handelstraktat med Fran- dras t11 l b i e~ fre ~ Il enue nasJon. beide. _
regner jeg oppgjøret
som
av ,
-a
k n d er f or ga• u t f ra somlSl
', 'kk e
t r
co-Spani,·a
åtte dISse tinnSOldater, med
,
'
, ' men skal ogsA., om kort Derfor
. m,
.
Nå meldes det at nestformann 1
sluttet.
Ahei
avsluttet
er
det
t
t'
ff
l'
§ 86
i
tid
la
en
fremstå.ende
sendema,
nn
be.
tilbehør
g!
1 l1llle1tegl')rteIL, men NKP, Strand Johansen, ogd. er reist
,
a s ra e ovens
ann"n pas'
nok ikke . Ved ,årsskiftet
satt sus t·l·
hv
i' folke dik,tatorens
Madrid
tror at de gjenoppstod
!'om tinntnJiaMre og til Moskva for å gjenvinne helbreden.
l slpr h an s t ra ff 1'1'h~,t
'r'
s
' Vi,~
.' ,
'
der ca. 185 politisk dØmte iflne han har vært i fremmed 'vold og «Svenska Dagbladet» har rett, nlr a~erikanske nybyggere, ()~ de be lI'ormanneni det islandske kornmu.
til soning - vesentlig fangf'r
d
f
med
t'
t-tt
t
det
skriver'
,kJempet
hverandre
av
hjnrtens
lyst.
vang. ~ e r a '
,
'.
tlistparti reiste l forrige uke til Mosk• un er rem
med idømte straffer på 15 ar ordet rettsstridig var sat~ inn i
Avgjørelsen kommer ikke en dag Ja, det forekom ~nn?g Virkelighets- va Han skult kjøpe papir tO komog derover og noen ,få ,,"ed straffelovens § 86 1ste'passus for tidlig, og man skal Være fanatisk nære grupper: en mdiane~ som skal- m~nistavlsen i e Reykj8.vl.k
straffer ned til 10 år. Diss~ be- var det jo overflødig å j dette: forblindet mot Franoo 110m $Veflske perer en nYby~ger og ~n .nYbn,er i
•
finner seg l to konsentras1ons- ,f or h ar h an vær t l. f rem~
~l d va l d proteat,rende
ungsosialdemokrater
som stikker kniv'mi en lhd\aner.
ne. i '
'
,
k
, • "
leirer, ,nemlig Sem vet;l Tøns - og under fremmed tvan* har og tenderskjærende syndikali.tt-r for sa imidlertid de anletikaN~ () okku- Ila fryktelig opp,ave Wlr åt .akke!'t.
berg og BjØrkelangen, ~em vil hans handling ikke vært' retts- ikke å innse, at hele dette på aovjet- pasjonsmyndigh"ter' ikk3 et eneste ,Tenk bare pA russernes storiabr!antagelig i løpet av Vll'teren stridlQ;.SnØrsmålet blir i!ilidler _ russisk bestilling iverksatte elt,pott- ord til protest, for det var jo faktisk Kujon av den dødbringende, ntrv••
bli omdannet til arbeidsskole tid: lIar det vært meningeh med forbud, for bare ordinære ambao;Aa· anlt\rikansk historie, og den burde gass Tabun 9~ pl. fabrikkent t ",.t·
for unge lovovertredere ')g . da ::l,nhen passus å sl noe mere enn dører og ministre allerede fra begyn- de tyske barn lære å. kje~ne pli en, sonen, som lager Cll annetl luktetri
blir bare Bjørkelangen Igjen. dette og del"iO'l~!'I?'\(\m tilsi ham nelsen av var et virkningsløst slag i anskuelig måte.
,'Og farveløs Saringall~, som lamm~r
Uten noen forbindelse forøvrig yterligere straffefrihet.
lU!ten, som gjennom A. utfordre .•\,>11'*,
lndedrettsorganene ,~drepel' pl få
kah vi hevne at 35----40 tyske
Hva forståes så her ved ordet nIernes ømfindtlige nasjonalfølelse
Amerikansk hiAtori· Jaa.
,minutter. Det, var tyake yttenlikapskrigsfanger sitter på ESPcJan? utlandet? Uttrykket er særlig bare har styrket El Caudillos stiUing.
I den amerikanske preSf!Cl går for; menn, som oppfant dillse ga"aene, åa
ved Bergen. - Men ferdIg? NeI, uklart og villedende OR' fet som .,- Med dennema!!seutnevnelseavtidendennelillehisto..ie: «Itn stor- de arbeidet med iMI"k,tødtepen4e
før de tyske krigsfanger er lovaiverne må ha ment Oe;med representanter til Franco-Spani!) er stUet rnuseinv&sion foregA,. i O~ for- midler i tredveåren~, ol,-'rr.erikan~e
sendt hjem og våre egne lang- må være ethvert territorium: en tåpelig krig avblåst, og både Tru- eMde hasjoner. net "r blitt funnet etterrettningsfolkfan<it flere huntidsfa'1ger er sluppet f~'l, er vi <:om er i fiendens VOld, o~ hvor.. man og Bevin går med nesen i .:n mus aA. høyt oppe som i 30. etasje i drede tolUls av dem l depo~.l' l Ve~t­
ikke nådd til første mllepæl.- over denne har det faktiske her~ klut. Hvad den norske regjerine- gjør den nye FN-bygningen 1 New York tyskland ved krigens slutt. Men rus·
Vi sier før ste milepæl, for da redømme, meh ogSå kup slike skal vi ikke uttale oaS om. t>~nfikk City, og det ser ut 90 'l omc1e kon- serne hadde ogs& fltt tak l g~lIIen
må revisjOnel1 av alle avsagte territorier. Oltkuperede tjerrito.. joaflerede under t~matkrigen ~, Os- sentrerer sine angr~p om «1'nenne$ke og for" gjøre det .Ml lMdre ~k ele
dommer begynne for alvor, og ~ier går derfor inh derunåer, los kaier et forvarsel om, hv\d kvin- rettighetsavdelingen» •. O ~t antas. at tilfange den vitenak~'PeUge stab "cd
det må skje ikke i form av am,,: men ikke helt nøvtale terrlt!"lrier nene på kjøkkenet mente.
Men vi de' har trengt seg 'lennnn bygmn - et av anleggene, alik at <14 ktlil,pe
nesti - en nådeshandling av eller territorier, hvoroverfien _ skal ikke glemme, at den narraktige gens foI'svarslinj~',~ ved å. la seg frr.k- fortsette produksjonen. - Alt~.:,'tl­
dem som dømte oss - men som den eller hoeh av hahs a1l1erede demonstrasjon fra norsk ,!iide har ko- te i'pakk.kasser La. den gamle byg- skerne hadde dette fOrferdelige vAen revisjon av, selve dO:!;S gr::tl1- ingehsomhelst faktisk mY~di,g;.. stet, oss millioner, , som "tunne ha ning i Lake Success». - Vi '>kal ikke perl, men brukte det ikke selv, i forsi, at rop, se~ Viser dA."lig s:nak, nAr nedreisens ,vildeste time. ~A ha4de
laget,' bygg,et på de hlst()l'~ske het har, hv"rved, de k~ ,øve vært, brukt til bedre formål.
fa:kt., l:\ygget, på retten-om tvang mot der bosittende1 perso~
r
'"
de går løs pli. menne lkel'etttghetsa...,.. ,\ atombomben og brukte den. Nl luurett og ikke som politisk makt..,,,,, 'Dn,,+orlo+c. 11'\~'''' 4 ",Hl~~_.....
Apropos avblåslnl' a.v kr\llron:
deline-en. men fete blir de ihvert faU de bA.de bnmhen nØ' cr.... <UU>n_ O" d"t, hA,.
Kontor: Fløyveien 25, Kr.lI\1nd. - Telef. 1330. - Redaktøren 2918.
Abonnementspris kr. 16,OU pr. a.l'
Utgitt av Interessentskapet 8. Mai
D
'
a,
I
Rettskaffenhefsfeber
-I
SN
O
Vi har' sett at en av vårt
hjemlige bokmarkedS kritikere
har brukt uttrykket rettskaffenhetsfeber i en av sine bok~hmeldelser; Det er vel hærmest anvendt til eget vern mot
andres overveldende bevisfØr sel, men vi anholdet ;uttrYltket,
fordi vi vel alle mere eller mindre lider under denne rettskaffenhetsfeber - mahge ennog
over de kritiske 40 grader.
, Vi ser, hvorlede5 de dertil etabl~rte og tildels tidsbetonte
myndigheter handler
under
d~!\i:ie fetkrs Virkninger, når de
stilles ansikt til ansikt med den
hØyst 'uønskede u'ro omkring
det politiske rettsoppgjør,
og
når myten om deres egen eng~
lerene uskyld plutselig avsløres
a v dem, som krever sannheten
på tvers av aUe hehsyn .. og la oss fortsatt være ærlige -,
vi føleroenne feberen ogSå
selv, når bølgene av det ennå
eksisterende
fariseerbetohte
hat gufser opp omkring oss. Selv nå. etter 5% års uavlatelig
kamp lar' det seg piske opp til
frådende skum, ofte uventet og
på de mest uberegnelige steder.
Snart heter ~et: La det nå væ, re ,slutt med alt dette snakket
om rettsoppgjøret, la oss glemme dumhetene og overgrepene
på begge sider og bli enig om å
gå videre. Og når da så vi på
vår side gir etter" for dette bren
nende Ønske i vårt hjerte
om
,borgfred og fordragelighet, om
en ny arbeidSdag i begynnelsen
av den anhen halvdel av vårt
mishandlede 20. århundre de. så
freser
nyttårsrakettene
opp
omkring oss og Svir mere enn
øyenbrynene. Dette gir bitter
lærdom, gir erfaring, og rettskaffenhetsfeberen stiger med
den, fØlge, at vi slår fra oss påny, slik som Vi har måttet gjøre elet i de lange forfØlgelsens
år :.- år som i Virkeligheten be
gynte lenge før okkup~s1onens
slutt. Vi klarte å bære byrdene
tross alle utfordringer dengang
sålenge vi hadde det tyngende
anSVar under okkupasjonen, så
lenge det var, vi som måtte ta
ansval:et for mest mulig ro og
orden for å holde forsyningene
~I
Yi tok fofl>ehold
om dette med tom kriti!{k' og det
' h a r sin årsak. Ellers kunne dei. gå
med ossCoupeau
som med
__ o.·en
Pascal
i den kOInml.,
franslre ,,radio-
;
I
:\1
~
---..
..~_........
...J'i,...... - ."
av anleggene,
itIik At
dll Wnhpe
eller territorier, hvorover fien- skal ikke glemme, at den narraktige gens forsva.r.linj~··~ ved' 1!l. seg ftEok- fortsette prOdukSjonen. - Alt~,:,1'1.·_
den eller noen av hans aUierede demonstrasjon fra norsk side har ko- te i 'pakk-kasser f.·a den gamle byg- skerne hadde dette forferdelige vA.
ingensomhelst faktisk myndig- stet .oss millioner, som lwnne ha ning i Lake Success». - Vi ..kal ikke pen, men brukte det lkke~lvi fOrh t h
h
d"·
vært brukt til bedre formål.
si, at musenE\ viser då"UI;l" smak, n.r ned,elsens vildeste time. U1A' hadde
e
ar, v... rved. e kr"lf . øve
.
'"
.
de
gir løs på menne iket'ettighetsa"", atombomben og brukte den. NI. hillr
tvang mot der bosittende 'persoApropos
avblAslng
av
kr\gf,n:
delingen,
men fete blir de !hvert faU de både bomben og gassen, og det har
"'er. Bostedets love i slikenøy.
trale territorier kan vanskelig India har opphevet ~rlg$til$tf\.nden ikke. For dette med tt.enaeskerettig- russerne agsA.. Vi vet ikke om dent.enkes å. påle!1,'f"P- dpl' h()Clii:t"nl'l~ med Tyskland 2. januar som den før- hetene er bare papir. :papir og atter slaKs leketøy er på de rette bender.
uersoner noen plikt til å yte en ste av de ca. 50 land, som mod eller papir. Dett~ er ikke torn kritikk. mf:n ErfarinR"E'n hllr i allø fall viat. d"t mot
"l'iI'!:førencle makt bi~tand ~v no- mot sin vilje og dels etter grov spe- en bitter kjennsgjerning, som v i satte. Tenk på de titusener uaky14igc
i Hiroshima!
en art, så om noen der bositten- kulasjon erklærte Tyskland krig i har fått føle som stAr utenfor.
rIe nordmann måtte spontant eIler helt frivmi~ btstå fienden ell,fr hans allierte i en kri~ mot
~orp'e og dets forhllndsfeller, så
irmrømmer ikke § 86 annenpassus slike nornmenn I';trl'lffrthet.
'lansett hvordan bostedets love
"nåtte være utformet. så det blir
'~el1er ikke i slike t.ilfelle nød - Et nytt kampår er bellynt for forfølgelsen tor ol'edor dem' :>pp om. vårt a't'beide.. Vi skal ta
vendig
å undersØke disse. ror at vå.rt blad «8. Mai» "......·et år som
klargjØre
vårt arbeide
og vårt all risiko or aUe ubehagelIgbe ..
t
kIk
....
il VI k~
f
nh
,vang; s a vir e straffebef..jende vil· stille st"dl'g større krav tU
m.
Jemper or san e.. ter 'Ved å sl sannheten og utformå det være tilstrp-kkelig, :it den
'"
tens sak og for i imøte" den ske sannheten.
faktisk foreligger eller m' be - bladet og dets lesere. For å kunplanmessige hlstorleforfalsk...
Blir tilslutningen stadig sU ..
fryktes iverksatt, om et ~åbud ne møte disse krav, må 1'1 ha tilVi har mange med oss i denne lT,ende, er det meningen l oppikke hlir etterkommet, u1nsett slutning av et stigende antall av kamp, men vi ml ba større tO rette avdel1ngskontorer 1 Q810.
om slik tvang måtte 'Være~.etts· våre meningsfeller.
slutning fra leserne, b1"is VI; Bergen og Trondheim med .en
stridig eller folkerettsstri . .
Ved årsskiftet - etter snart. skal kunne holde ut. HittU har fast Inedarbelder, som o!ltSå, tån
At allf:, som har levert Utep- fem års uavbrutt og helt uselv- det kostet oss utroll, slit .. og forestå den forretnlngsme_ge
per til bruk for tyske t pper iskkamp - hadde «8. Mai» et personlige olre. Nl ml også. ledelse a'V kontoret. bet v11 be~
under deres .vinterfelttog i.·, . USS- opplag på 10,300 eksemplarer. D u være med og olre gjennom ty større slagkraft og større makt
land, har blstf.tt fienden . dåd Når vi tar l betraktning, at om- Obl innsats. for bladet.
,Men det aVhenger av hver _ntør vel ansees utvilsomt, : men lag 90,000 voksne mennesker ble I ele hå.rde tider under okkupa. keIt leser av ida.g om dette kan
det er likeså utvilsomt, at tenne rammet al' den politiSke forfØI- sjonen ble det ofret både stort ·~je.
Straffelovens § 86 passus Il.
bistand er framkalt ved ~vang, gelse i 1945 og årene som fUIgte,\.OgVilli e med navn Oi' ære som
..
idet unnlatelse av å etterkttnme er det i høyeste grad forstem ~ innsats. Skal noen idag kunne
Hver uke skal Du fl. Ditt
dette rekvisisjonsforlan~enl·. vil- mende, at sA få. abonnerer og sl, atdlsse ofre var forgjeves,
blad, hver d.,.~kal Yl kjempe
..
le ha elradd uberegneligefjUger leser yårt blad. Vi vet nOk. at fordi Du har latt Deg kue og at' for Dill rett,men sl ml opA
.
T.·
Irom, som selvsagt har måttet etter seg. Overalt hVor tyserne hvert enkelt nummer av bladet Du finner Deg 1 den forsmedel.. Du pl Din side gi oss en bln&!
GrUndloven. av 1814 avskaffe- istrande på, at en han~ling eller forøvrigt ikledte sine forlatgen- går på omgang og leses av ti, kan se som er overgått Deg og Din rekning med å gl OSS.pJe lesere
de en række barbariske bestem-Iunnlatelse fØrst kan bh en for - der form av rekViSisjoner, (som skje ogSå tyve mennesker, men familie? Du kan selv svare. De.
og dermed ny slagkraft.
meIser i den inntil da gjældende! bryteise, når den på forhånd er kunne dra uoverSkuelige iø1lter det er ikke nok for oss, SOt» uten som fører kampen for Deg og
Denne henvendelse gjelder al.
lovgivning. Disse er imldlertiCl! belagt med straff. ~et eneste, etter seg, hvis de ikke ble etter- tanke pA egen vinning. og med for Din familie, ber ikke om an- le uten unntakelse. La oas få
senere med det såkalte rettsopp- som her kan virke velledende er kommet, har der derfor forelig~ store personlige ofre skriver og net enn at Du 1 det stUlestøtter svar stra.ks!
gjør for øye 1 stor utstrekning 2net passus i straffelovens § 86, get en straffebefrie11de tval1~. De utgir bladet. Vi må ha et atørr~
.
. bli~t gjeninnført og endog sterkt. som sier, at straff kommer ikke profitører, som har vært s~, for .. betalt Qpplag, hvis vi skal kunne . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
skjærpet 1 barbarisk retning ved! til anvendelse på noen i utlan - utseende, at de fikk tysker~ ·til holde det på toppen og utvikle
KLIPP UT!
grunnlovstridige provisoriske an: det bosittende norsk statsborger å iklæ sine forlangende onl bi- det videre. Og målet er 1 lØpet
ordninger, 'baserte på grunnlOV· i fol' handling, hvortil han etter stand form av rekViSisjOnl går av dette året å kQmme opp i
stridig fullmakt og senere grunn' bostedets lover var pliktig. Det, derfor helt klar av § 86, uat;1sett minst 20,000 i opplag.' '1let_,ltan
lovstridige love.
som er pointet ved denne bestem hvor meget de måtte ha ~jent sk.le, men bare ved at hver -ehS~al man derfor finne ut, hva: meIse e1;, at vedkommende er i på sin profitØrvirksomhet. De øv keIt av de politisk forful~te selv
SOm er Virkelig ,norsk rett 1 rela-' en fremmed stats vold og derfor rige derimot, som ikke har (vært yder sin medvirkning. Det kan
Jeg bestiller herved «8. Mai» for følgende nye abonnenttr:
sjon til rettsoppgjøret, må alle ikke har nasjonal handletrihet. ~å forSiktige, men tvertimot !spon gjøres på mange måter:
disse helt grunnlovstridige for-I' Hvor han bor, er et underordnet tant og frivillig har tilbudt ok- FØrst· og fremst må alle sørge
Kvartaler Kr.
ansta. . ltningersettes helt ut av ,~pØrsmål, når han først bor slik, kupasjonsmakten sine produkter f.or at kontingenten bIlr. innbetraktning.
at han er i fiendens vold, og om "g sin arbeidskraft, går deJ!Jmot sendt, så 'Vi har midler tit l beKvartaler
Kr.
'.~"
,Den· almindelige borgerlige I det derfor hadde stått norsk inn undpr § 86. Personer, som in· tale papir, trykning og forsen.
,
", ,:."
',
straffelov av 1902 hvller På den statSborger 1 fiendens vold, iste· gen utsikt har hatt. til å skaffe deIse. Dernest kan alle abonnenKvartaler
Kr.
temmehg tydelige forutsetning, denfor noen i utlandet bositten· seg levebrØd uten å ta arbeide ~pr, som viser Virkelig interesse.
at norske statsmakter har det I de norsk statsborger, så ville det hos tyskE-rne, må sies å ha "lært hver skaffe oss noen nye ahon,
,
,
Kvartaler
Kr.
falttiske herredØmme over det i et hvert fall ikke vært noen under en så sterk Økonomisk nenter enten veå at de selv te~­
territor um, J'Ver hvilket loven formildende fortolkning av den- 1;vang, at § 86 vanskelig kan, l?rin -- """,,o<>h"nøt'Yl°nt for venner og
,
,
,
Kvartaler
Kr.
,;,.:
aktes praktisert. Den forutsetter ne paragraf. For at han skal bli o;es i anvendelse på dem. HVis hek.lentp-, som har behov for A
som gitt, at de personer, mot! straffri, er det imidlertid ikke organiserte arhp.idert> hadde j;!"ått lære våre synsmåter å kjenne,
..
Kvartaler
Kr. • • • • -.t chvilke den retter sine straffe _1 nok, at han har vært i fremmed til generalstreik elier streik like eller ved at de samler nye abon.
trussIer, har sin fulle personlige I vold. Han må ogSå etter baste - overfor krigsproduksjon, er det å nenter i sin krets eller bygd. (Skriv tydelig med blOkkbOkstaver.)
handlefrihet og ikke, at de befin dets love ha vært pliktig til hand forutse, at okkupasjonsmakten t-fvi!'l hver enKelt på denne måte
Kontingenten vedlegges med
ner seg. i en fremmed makts el· Ung. Etter lovens tekst vil unn- ville ha hatt tilstreKkelige tnid;. varetar både våre og sin erme
Kr.
ler fiendes eller okkupants vold. latelser fra hans side under en- ler tll å bekjempe slike toran - interesser, vil det være en enkel
Likeoverfor personer i fremmede hver olli.stendlGhet være straf - "lt<lltning-er, så disse på forhAnd sa.k å fordoble oppta-get i løpet
den ....• , .... 1951.
m'l.kt~~svold foreligger d9rfor fri. Men hva forståes så ved bo- ville være dØmt til å. mislYkkes, av kort tid.
,
hal' et helt juridisk tomrom. -, stedets lrw". Det må jo være 10- ')g unnlatels~ herav kan derfor
Kontingenten pa. «8. Må!>1 er kr. 16,00 pr. år, kr. 4,00 pr.
Lede.taven panikn,essig- horror ve, skrevet av den makt, i hViS '1enpe rammp-s av § 86, Det sam.
kvartal.
.Vi skriver ikk~ bare for de
vacui· er der senere blitt gjort I vold han er, sc.m kan tVinge ham I me gjelier satotasjeog utstrakt ,.0rf.,.1'. "'tt'. mf'n Hkp m4'!I'pt f(\ .. '
forsøk på å utfylle dette tom -I til handling. Det k:m her lite skofting.
dem, som har .vært med pl - - - -.....- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _.J
--- -----------------.. -.
sålenge vi hadde det tyngende dem som dømte oss - men som
ansvar under okkupasjonen, så en revisjon av selve dou'sgruJlStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
lenge det
val'· vi som måtte ta laget, bygget på de histol'iske
trt. ~, bygget '. på rettt'11. ~1Om
ansvaret for mest p1.ulig l"0 og .p"
~- . . '
orden' for å holde forsyningene' rett og ikke som politisk makt.
ga:f'ndf> så hele folket kunne ha Da fØrst kan vi tales ved på
brØd og brensel. Vi har klart like fot. Og imens vi venter på
det også senere tiltross for at dette, må vi kjempe videre, alvi blev ribbet for alt og i beste tid videre, så. hverken 'nyndigfall blev satt på rasjon av 175 hetene eller almenheten sevkroner pr. måned av våre egne ner av. Denne kamp burde væbeslaglagte midler. Men vi kan re tilende fØr den true'l"le verikke love å klare dette bestan- . denskatastrofe bryter lØS for
dig, når forfølgelsene og tåpe- alvor. Vi har utrettelig krevet
lighetene fortsetter, ofte ledet dette, og når det ikke ~r'31<:i€dd
av. de mest mindreverdige i sam er det således ikke vår Skyld, funnet, oppkomlinger og papa· Men rettskaffenhetsfeb~ren .Iar
gutter, som idag rider hØyt på seg ikke døyve hverken ved for
de midler som kanskje vår tro- tieiser eller ved snakk. Det må
fasthet i den farlige tid bra~te varige lægemidler til. De fin·
tilveie. Man må se den sannhet nes, men de brukes ikke ennå.
i øynene at det slØses med mei:. og det er en f orbry t el se .not
neskeskjebner,. en sløsing som menneskeheten.-
1il kamp for vårt blad ,,8.
Målet er å fordoble opp laget hurtigst mulig.
SN
O
Iuridiske betraktninger
vedrørende rettsoppgjØl1et
Av h.r,advokat Gustav Heber
Abonnement på «8. Mal»
I
. . . . . . . . . . . . . . ti"t • • • , • • , • • • •
•
• • " ." • • • • • • • • ,
•
,
,. .. t
•••• ',' •
·. ... .... ............ .
·. ...... ............ .. .
........ ... .... ...... ,.
I
·.......................
• • t •
·.......
·...
-
•• , ••• f
•••••.•••••• ,
l
••••••••
\I •
~
TOr{SOAG IS. JANUAR 1951.
8. l\lAI
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Domspremissene i Langeland-Bergsvik saken.
lfødtTiltalte
nr. 2, Arne BergsvIk,
26. april 1892. Han er gift
..
telser for hvUke jøg er dømt.
Det 1di de hadde <forlatt deres arbeide på
en.Welle SOm jeg venter A. bli til· I den tyske tankgrav ved Bore». Som
talt for har ikke vært berørt i det 'lagmann dømmer han idag NS-medhele tatt:...
lemmet SOm al1Kride~ pai den samm.e
<tHan(Holger Tou) hentyde.t til grav til årelangt fengsel».
d
eikke har foretatt, eller li. llapel: Rilli.1gStad l Asker.
.... et). raøiaved hvUkta to. menn var
H. Side 104, hvor det under omtaTiltalte er tidligere ·straffedønit blitt skutt. Ved denne ra,p:zia samvir- len av . r,olitUr\ester Cappelen·Dahls
··"\!ltt'!ndt~het~r, hvorunder eller den ved Tinn og Heddal herredsrettsd.om. ket imldlerti4 den lluværende sjef opptredelil som politifullmektig under
mAte hvorpå de har handlet ellet for av 14-6 1948 til 4 års tyan~liIarbeid: fol' landtsvikavdelingen i Stavan"'er, krigen er sagt:
ha fremført en sAdan uriktig :Påstand for medlemSkap i Nasjonal Samling politiifispektør Benneche. Følgelig• en
«Den nuværende politimester i. Ber
.ml·
:tt en villedende fremstilling av de I
I
1
ay g.l'ov. .u
..il.1:.ts.om.het i l1ehsikt ASka.de m. v. StrMfen er delvis avsonet. Hs.n .god grunn til ikk. e " røre dette til-I· gen, J,CaP.pelen-Dahl, .... nl1U1nen
vedkommende myndighet i det almin- er forøvrig ikke straffedømt eller bø- felle».
som vanæret Norge i den kjE'nte
nelire ·omdøinnie.
tele-gt.
10. Side W, hvor det under over _ «Solbrls»-affære i BraSiJ, Vill' politiGrubnl
.. enounG:ers and Wlt-, offiser under krigen
ø.get for·
tiltalen er følgende
Ved beslutning av den kønlititU€t't.p sk r iften «li'alse ...
Han innbød
'itta1cl~er i Oliver ltansen Langelands ~tatsadvokat, Rolv Rysadal. etter- er-. nesses.. med sikte pA. et aV' v~tnepro •. sine fener til å gA. inn i NSi forle.ng. ,øker Ifbø ..... mer ikke,. og 4:Forat l ik- dre fra konstitUert riksadvokat ø. ! vene i saken mot Arne Saatvedt og· te at _Utiet skulle ~jøre l\:t:llzi-hilke. sk.al . dømmes» ... Og .i han. s skl'ift Thommessen, datert 27. J'wi 1950, er Per Oppegt.ard. er sagt:
sen», sl..· skar.pt .e.tter at ordrene fra
«Na.sjonal. holdnihg i Justisdepat E' - 'hs.n satt under tiltale ved lagmanns«Arne saaWedt ble dømt tU døden, QUiSliI1l*rt-egjerinren ble fUlgt».
melltet og tilgrensende regioner~.
retten for Oslo lagsogn til fellelsC" og skutt, hans kamerat Per Opp~.
15. Side lo&. hvor det under om,1-13. Som nr. l nr. 1":"13.
etter
gaard .slapp med livsvarig feng$el talen a~ sore~vflr Harbeks opp·
.14. «DøMmer ikkf'.iide 48-49:
I
Begge var tiltalt for å ha tot't\lr6rt treden ~m sjef for Ju.stisdepartemen
.«For. at leserne al.lerede fra fØ. rste ,. Prlnsipalt: StrM'f"lovens § 247, jfr. fanger •. I Å.kebergveien fengsel
så tet i Ndmlniatrujons.t'Adeta tid er
st.un\l flkllf kunne . gjøre sammpnlik·
•. § 248,
Oppegaard i en avl. at en bekjl'lnt sagt. . \ .
nine-er og giere ·seg opp en mening: for mot bedre vitende i ord eller hand j av ham var blitt lel'eblmester pA. ski.
tI d~ er herr Harbek sorenskriom hvorvidt .det .. pra.ktiseres likhet Iling å ha opptrådt på en måte som ,. Dette. er, selvfølgelig, ingen forbty- ver •.• '~. trosa .~. t faktum at m.ere
for loven, slc&1 jeg nevne. et par av· er egnet til å skade en annens gode t~lse l og for ser, men det blir en U$kyldl_ tfir)l'~tel$el' ~nn f'l);'a,n
de tilfl'l1f' hvor straff er ilagt.
navn O.g' rvkte eller utsette ham for forbrytelse nlr en Vet at et av hoved nevnt "VI1le ha bragt enhver NS-mann
•. Elt knM po\ :rnerenn 10 år - vi hat, rinl'"eakt eller tap av dPn for anklagepunkteM hadde vært at de 10 elle1l' 15 Ars tVAngSAt'beide..
kal. l€'. r hl'.nne 01.l\va - meldte seg hø-I ha.ns stilling. eller ruering fornødne hadde gjo.rt 'den .ftnere '.1tim.ester til
16. stae lOG, hvor det.under omtasten 1940 inn i NS, filen gikk ut etter tillit.
invalid for livet».
len av (ylkfS1'nann Pl"tous ol>ptreden
14 da,~ers tid. Det er ikke opplyst
Snboll,1ilf'l:'tl St.raffelovens ~ %47.
11. Side 1M, hvor det under om- som eQpedi4joIl88j6f i JUstisdepartenoen annen forgApise enn d~t Pa,SSi.l for 1 ord eller h&nd1in~ A. ha. opptrådt talen av PQlit.ii.Wlpektør L'Ab6e- mentetl, 1040-41 er sagt:
ve ll1edbtnskap dis~e da.g~ne. rutta- Ipå en måte som er egtlet til A. skade Lunds opptreden 80~ l>olitifullmektig
«H~ herr Plat.ou hadd... vart m~d
myndi~hetene fant henne straffSkYl-I en annens Rode navn og rykte eller i 1940 er 1Ia~1
l~m aV ~S, vUle han la. Mistet Slt.t
ill'" et~('r & 86 som altså setter 3 års; utS€tte ham for hat,ringell.kt '!ller
«Den nuv$~, øjef for landssvik- l.~v elJeto, l det mlnate. bilt! dømt bl
fenC>"s"l somminimuntsstra.ff. (Straf- t.ap av den for hAn!i stilling eller næ- avdelingen i Qll0, L'AhtSe·Lund ;"'I.l're- 1:W.V~ fengltl h.ilk.et hendte de
fen ble redusert etter la.ndssvikan. rin/{ fornødne tilltt,
sterte l 1940, 10M politifullmektig på menn 110m ble utnevnt av hant:!>.
ordnlue-en, men det er i debne forarunnla~t for tiltAlen er de be· LUleht.tnmer, tl<>en «gOde nordmenn. 17. Side 105, hvor dflt Imder omta·
bindelse . uten betydning) . • •
!lk1~tdniMer Arne Berlt.vik hår frem- som ht.dcie handlet o~prøtsk mot len av .høyeaUl'ettlldomtner .N~gae.rds
Gamle .olava ble nok.1\, hardt straf i saU ved rlih>;ende uttalelser t. sitt Quialing.»
. .
opptre4tn saMbyrl.jet l .1U9~Sdepar
fet. Hun bleatrøJfet med bot og ret-I t~rlft tWe ar~ no Criminal.~, IitJett· 12. Side 104, hvot det Uhder omta.- ten;ntet Wldel' lel'igen er BAg~..
t~l!'het$tl\!- Henne. mann omkom.som gltt hf'denfOr l norl!k oversettelse:. . len av politlin8pektør Tåge Peters _ «e~ølg:~ h:rr~ I .1ustllKlep&r:
sjømann, og hun ville ha tilkommet .1, Side 4S hvor det med likte pA. SOl1.!l opptreden I!IOm P()litirullmekti~ ~em:t t IlC 4f1t1te k~ Gn, 'Pl, likn en .
en pE'nsion, mt'n tante denne rett bIskop BergIYrIlvI! tur til Krokskogen i 1941 er sagt:
ti
e tlf!, et o
paljonen.... ..•
fordi hun var blitt straffet for lands- den 1(;. april 1950 er åagt: .
dlans tnedatbeider Tage Peters _ Nuv.~de. ekspel1iljontajef hf!1'1' 'M.
forræderi. Hvor mange. tusen kroner
~Not'ges Prima., biskop Berg-gTåV, son f.t'resterte i lt41 patriotl\l' som Nygau,b.
.
hennes bot pli. define mAten vil be - forsøkte A. stoppe uorganiserte nord- vat' anklaget for «aktivit~t skMeli.,.18. Side 105, hvor det under omt&.lime r.1'~ til kan man ikke vile men menns motstand. Han reiste gjennom for landet».
lO
len av ekspe4iajof!.ssjef :Rog.n.:ien$ oplever hun lenO'e kan det bli bli.de ti l.&ndet i en tysk vepnet bil stillf't til
.
tredtn som le4tl' av Sentrtllkontoret
...
" .
.
13. Side 104, hvor det under amta- for r.tv· 'Ijoiler
kr' slJk~d
og tyve tusen kroner.~
hans dilJPo°l!iSitm AV general E!lA"el. len av sorenskriver Vedelers opptre- sa t.
lSl
og
19
er er
15. <t:!4'orAt I Ik~e- skal dømmes» Sl. brecht, SJef for de tyske tropper i den som statsadvokat under krigen
g.
. .
.... , ..
.,
Syd-Norge.For s.in egen sikkerhet er S'" t.
cD. følgen4e herrer l .Tu'Us4eparde 30...:s1· hvor aet under overskrit· hadde biskopen heist et :Røde-Kors",g .
.
.
ternentet «tjente fiendflln pl llknenten <::Riksadvqkaten siterer dokument fl.
... b'l E l t .
«Den nuværende laD'WI&nn i Stavan- de -'"te u·n...... o·kkU.... sjonen.
, .. .
..,
agg p.. sin l .
ter sin tilbakwen-·
.....
.
mil.
W".
..,<1
• ••.•••
fellaktIg:;> er sagt:
den fra distriktene hvor uorgt\niserte ger, Bernt Vedeler, som under okku. Nuværende ekspedisjonssjer heft' r.
Et . . I\'!i.;, de ve. rs.te. eksempler var! kr-igere. kunne bli funnet splste han pasjonen var .tatsadvokat, innstillet Rognlien».
forholq~t med r~ksadvokatens gjengi- med Generalen og de ~tålet BAnn- i 1943, seks «patrioter> til strUf for(For-tø.)
vel.se av ,Kongens. proklamaSjon fra SY..... 'I· ... V1· .. "'for de noble per.~n...... "1
l
I
"
.
«.
I
M
I....... . .
... romsø .7. jUl'\i 1940. Riksadvoka.ten er».
I
. . , ...
v.
Mlli1lJ18 I\apIsIn
· M
. . e·.)·1 e, ·S.an,dp, fJ·o·rd
.sendte . ut denn. e proklama.sjon fot' at
2 Sid 85 h
d t
d
<~,
. . '
.
e
, vor e un er om ..... en
•
Qenskulle være Ul
for av overrettssakfører Martens opptre·
~olnrnere og. pMalemyndlghet. Egent- den som politimester pA. Notodden i
lig var det 1 hele det oppsettet som 1945 er sagt:
Kohthadde laget hare et eneste ord
«En gang spurte politimester Mar. ·~on~ifastde noen som helst interesse tens etterforskeren» om hail;fikk noe
.
'( forflindeise med rettsoppgJ'øret Det
.
.
En nyttåt$aften er det natur.. læret i ett eller ann"'t fag gle.....
, ~'·;T
. '
ut av henne» (fru Berg,llvikL PA dtit
'"
,
...
.fantes en setning som var gjengitt i negative svar sa han' «Sett henne un- Hg å tenke tilbake på året som mer ikke de timene. De var alt
r.tHWI\~katE!n{> rundskriv således.: - der presstU hun sn~kker»..~.
s~ant, og tankepe beskje~tiger ann~~enn kjedelige og vi lærte
«De ( ongen o~ regieringen) vil så
3. Side 46, hvor det under omtalen SIg med ma.ngtsærl1g m~cl me~me.e't"av ham,'
.. " .
. et ove! . Dagen. kom, da OgSå. kaptei.n
lal!gt . de~ er gJørlig opprettholde det 'I av fangebehandlingen i Bredtvedt 'I nDings- og kl.amkPjfellter tland
norake rIkes selvstendllrhetskriJr fra '''.'~_~''~ __ "_1 ~ ____<o
e person li
en e rer natur- Mp,lJ~ slanp ut av kon"entrl'lslons
ret~edning
T,'I
minne,
gArds-
or-
6
or
Smedal,
Rar - søkes
i Oslo aller omegn av faH .bVik.,dill,
H dHa
1.. sun,
BjØrnsol
.
sem, e er,e aen,
l, milie uten husvær. Alt har inteBergsvik og mange fler har Slort resse. Venn!. ring 37 76 96; kassin innsats. Og Ikke å forglemme sereren; KierschQwsit. 5.
Martha de
Steinsvile.
Men kjinn~
dertil
kotnnU~r
mafi~e «sti1le
pere» _ sotn Vi har tusenet av
Høy og halm
over det hele land _ som dri\ter
sitt opplysningsarbeid 1 «det og hestehåvre kjøpeS 1 vognlasmå». Det er de mange bekker ster eller støtre tlarti.
små .!lOm Skaper den store i, vet
Telefon Leirskogen sentral.
vi. Som en av faktorehe kan vi
En:b. Langødegåtd,
vel ogSå allerede i dag ta med
Etfit. st. V~ldreS
Forbundet fot SOSialOppreis,.. ......___- - - - - - - -___
ning, som nå har virket 1 godt
og vel et år, og som nOk har satt
Pålitelig hu~hjeJp
spor~ etter seg. St Ei r k e r e spor
vil Forbundet koItli'ne til å lage 1 får post straks 3-4 tnånedet••
tiden som kommer.
·MOderne leilighet - eget 'Værelse
•
HenV. med opplysnuUrer og lønsBlånt min.e venner hår jeg 1 forlangende til t1'\1 Irene Halle,
alle år hatt mange NS-folk. Jeg Heggelivegen 48, Smestad, Oslo.
kjenner ikke en eneste som ikke
alltid har vært den beste fedre·
B· at-nløst 1
lahdsvenn og patriot. lteller Ut.;.
Cb.tepnr
ke en eneste som ikke Våt lite.. i 30 årene ø. l. umøbl. leilighet i
så rystet og harm sotn den har- Oslo el. olnQgn mot hjelp 1 huset
meste, da tyskerne ma.rSjerte el, ånnen overensk. Hun .syerske
inn 1 landet den 9. april 1940. De Han agr. og befalak. f. krigen. _
reiste da ogSå alle. sammen - Tidl. frontkl. Straks eller til vA.
som hådde helsa. og alderen \U ren . Bill. mr. (\Oto.ensfolkI1 nr. 20
det _ Ut for å slåSS mot den ill..
_ . .
•
trengende hærmakt. Når jee etter krigens slutt stadig ser a.t vi
Sveiser, gårdsfolk
beskyldes for å ha. tilhØrt en
«f e m t e _k o lon ne», som alt- søkes til middelstort moderne
så nærmest gikk her og ventet fjøs fra våren eller fØr.. Videre
på tyskerne for å gå dem tilhA.n- kont. snårest. Bm. mrk.: (CVlt~
de, da. bUr jeg like harm og ry_ sol nr. 13».
stet over løgnen og· bakvaskel ..
j
d
A
d> bl
over
sen
som
eg
eng
..
n.
.
e
ty kern i nm rsJ 1 landet.
s
es n a . . . .
1 bli 1 d trask, a!sidig, vant med ll10detne
Vår oppgave nr. ... r . e maskiner søkes fra våten eller
nye år, som 1 det gamle, å. brln- før Konf snarest :aill mrk' ..
ge folket sannheten. Vi må U . . '
'.
.
•
..
trettelig streve med å spre $ann .«Godt hue nr. l'b,
bl
å
l ds
----------opplysning
ant v re an menn,vi må gjennomsyre dem.
med sannheten om det som er·
•
Jern ..eIere
skjedd. V1 må aldri 0tlpgi kam,. edruelig, øvete søkes fra vå.ren el
pen tør alle dem som har for -ler før. Kont. snarest. SUl. «'tidtjent det bar fått full økonO..
l
5
misk 05 sosial oppreisning _ og lig so nr. l ».
fått l
li
l tt t - - - - - - - - - - - - ti1ba:~ n person ge ære up e e G o d 1
Det ~iøftet må vi gi hverandre
al' 8 UU', a~rOnOlll
ved inngangen. til det nye år. Og erfaren, pålitelig, drivende leder
~".t. 'I?Iftpt. 'n"I<l. \ti hnltlA_
søkes til middelstor e:ård fra våni....
j
SN
O
·1·
-Ler
,tu~~. :'~::r,
lkar
ell. lign. ReparasJ.kynå.,
- - - - - - - - - - - - - - densvant. BUl. mrk. «God taminingens og hykleriets tussmØrke, lieleilighet nØdv. nr. 23».
når det g1elder norsk historie i
._ _ _ _....
de siste 10-15 år, SkyldeS det
energiske og uredde ~tbeid som
Liten Leilighet
i de siste
i stor utstrekning
med
politiårog- påtalemyndighet
i 1 rum og kj.kan skaftes fra våhelene- er utført av enlttlt ren på gård på Eiker til familie
personer både utenfor og innen., som vil v.ære til hjelp På. gården.
'0'11 m k Elk""r nr ....
for «landssvikernes» rekker. - ...,1, r.« '"
....lilJ.
Menn som SCharffenberg, Lange
lahd, lIedem, Lorentz Vogt, !'ane
bust, Sageh, E!<lstelh PaulSen,
Leilighet
I
er
Straffelovens § ISO.
og
l"otblUl'e vitende offentlig A. ha har en voksen sønn, er forhenværen. .;tnoen av statsmaktene eller en de administrerende direktør ved
nen .O.f.fentlig. m.f nd
. igbflt haMling('~ ,. Kunstsilkefabrlkken 1 Notodden, boli
Gode F,~,~~d!!!~nn
l 2 -
d.
"Ul
__
----- ---------..---.." ~•••••_ .. ,.........."'" En nyttår.a.ft
&
d. t
t
1
j,
.
t
t1ent det har fått full Økono
;oi-n-;'-i5~.----ww.,
, ·~}6r,~indelse med rettsoppgjøret. Det ut av henne» (frU Berg.vik). PA. ~t .
fm 'IIIi'r. ~ na ur.. ærer l ett elle~ annet a~, gletn.. misk 0(; sosial opl>reiSning - og
t~tes ~n setning som var gjengitt i negative svar sa han: «Sett henne un- lig å tenke tilbake pa aret ~om mer i~ke de timene. De var alt tått sin l>ersonliie ære uplettet
Okkupasjonshistorie,
••.tl.\~\la4x.t~aten~ Stiftelsen
rundskr~vnorsk
sAle4e,s,:
- der press2014
til hun sna.~ker».
s~ant, og tanke~e beskjø~t.ger anll~nn ,kj~e.~~e ~i, yl læ;te tUbake.
.
a y ~o 10
«De. (Kongen ~g reg'iermgen) VII så 3. Side 46, hvor det under omtalen Slg med mana' særUg mecS Me~ e/itft'/a'f hm. ,.
.' ~ - .
Det løftet må 'Vi gi hverandre
"J
•
f.(1 J I
la~gt det er gjørlig opprettholde det av fangebehandlingen i Bredtvedt l' nings- og ~ampfeller lanået over
Dag~n kom, da ogsa kaptem ved inngangen til det nye år. Og erfaren, pål1telig, drivende leder
norske rikes selvstendighetskrig fra kvinnefengsel er sagt:
l?e pe;sonhg kjente trer natur.. ~p.lle slanp ut av kOn<lflntr~stons det lØftet må 'Vi holde.
søkes til middelstor gård fra Vå~
fremmed land».
«En avskyelig del av behandlingt>n 11g nOl( frem 1 tankene. og le~ leIr.en etter ca. 5 år. Ha,: ble enKapp den 1. januar 1951.
ren eUel' før. GrØlisllksfe1t, vanDet ,var ordet selvøtendlghetøkr11' pA. Bredtvedt var og kanskje er den I tni-nnes dem som er ~ått bort ! dehg befriet fra myndle;heten~s
Hroar Hovden. nlng. Eieren gam.al og vet lite el.
I denne setningen som var s! viktig. stadige underIØkeise av fangene mei' :!ets j lØp ikk de av m~n~ ~en~er, «omsorg» aP slrulle roai~he 'hip~
ler intet. Videre kont. snarest.•
g
•. Nettopp pA. grunn aV disse for· homoseksuelle tendenser, ikke til Il 1må e
a. en sine ki~re. Det glMet an sig i het Han måtte av den grunn Bill. mrk.: «Vitebegjerlig nr. 12».
å j e mere s a
h Id"
d t l te di h tskl'i"
. . ,
g e e g ense.
- han snakket ofte om htem .
te
'
~_ v..r or e se vS D ~ e , ~ Sa beskrive l en pubhkasjon»,
En av dem SOm gikk bort 1,1950 met. Dette vå.r vår(!rt 1949. Vel et 'innlegges på sykehus, hvor han • ,
- --.-..._-avgjørende, og påtalemyndigheten
4. Side 93, hvor det under over.
'ø
k l b t
M Il
dØåe sommeren 1950 helt ned..
brulete den nevnte setning som bevis skriften «False denouncers and wit. ;r ~~a~nss JO e e: y~r h e ~ år ~enere var han a:ått bort.
brutt
S
for .at Norge vil-l" i krig ogSå ettel" nesses» om direktør Lauritz Sand r:!r kjaennne ~rak' koneggell'gllenrorsk ap~<Yg_ li ånttS tra~ei!18 begvDnte egetnt-_
I 'første rekke var dette et
NS d
31 A. k
jl!l.
kapItulasjonen i Nord-Norge den 9
t.
u
1",
~ e er «son ".goen». enne s er
- ame,
r, jeå av ",$ ~
. , D
" sag.
tråd - nærmere bestemt i nebtt ke, stolte ma.nn hadde tUs~ela- haråt Slag for hans .lærmeste - sing-sqlskap, ønsker å brevvek.dc
JW1.!,
en brukte det ol1:sl. som btWIS
« •••••. Lauritz Sand .. , .ønsker å k
t
i
l 1 i 1~48 M ' . . i
' h a n s hustru og barn som gledet med tenkende mennesker 1 aUe
for at de mange tiltalte ml.tte vite bli kaUt Norges mest tol'turerte mann lonsen ras ons e r . arIDe t~nl'~ beV9.rt 8irte ån~eliø,'e OR' let h
' d l'
k
kaptein Melle, som foruten å a:emllge krefter ~iennortl de Il\n- seg over, a
an en e 19
om aldre. Herrer og damer.
BUl.
og, forstå at Norge fremdeles var i idet han opptt>Mte med t? krykker ' være Sjømann og soldat ogSå var ""A år bak T>jl.'tø't,rådeh. Da han i. hjem igjen og så i lØpet av et .nrk.: «Vår nr. 7».
krIg'. HVis de 'Dtke Skjø~te at Norge skaffet, til Veie for anledningen, og ingeniør og jurlSt, Var av de rrien var tri. hånet han å ktrt'lne kort Ar var alt forbi.
••
var i krljJ' kunne d~ nemlig ikke døm- erklærte for retten 6, ha lidt fem1menn, som det 1kke el' en forunt fot.t!ll~tte ft. flvr"'e l'l'fle maflØ'e inKaptein Melle ble et offer for
Ines ett~r laudssVtkanordningen eller brudd her og der etC. . At to leger, å møte :mange av. kunnska.psrik teresser. Han haMe "«S'onet» _. den «norske rettsbevissthet».
Sc)~el'
elter straffelovens § 86. Ordet var ikke vår istand til l. fiMe mere enn intelligent og stolt _ han gikk J.fan mente å kUntu{ ttærme si
Hans minne lever I Først og
således aldeles avgjørende .......•. ett brudd og ansA. dette tor ti. v~re ikke på akkord meå noen eller q't\fI! t'r'e"tn~nt\e'l1.rer 1 nette «for: fremst blant hans nærmeste, - som har eller kan ta større d1
Det var, som ~gt det enes~ ord l gamm~lt, reduserer ikke hans (ry~. ~ noe. Han avslo Således 1 Elin tid iettede» sa.~fttnn.
Noen ".,~d _ men også blant oss - hans ko- st1:1:~t, elil~ltes for .lettselgelig a1'hele proxlamasJonen som spIlte noen 5. SIde 98 hvor det under overskrif· å søke benA.c1nlng tiltross tor, at m.enn~sker ønsket lmidlenirt llr- merater under forskjellige for. tikke}; Bm. mrk.: «Selrer nr. 3».
rOlle. Men etter alle myndigheter og ten «False denouncerll and witnes. han allerede dengang var Ol'er lr d tt _ d
"t
til holå. Sammen bevarer vi marine - -- _.. --- .- - - domstoler et par ~r h~dde handlet ses» med sikte på et av vitneprovenoil'70 år og aVslaget begrunnet han lr:n~ine Mei}A e~'kQ~ ~~~r: 1
kaptein MeHes minne i åyp takk
etter dette rundskrIV \'lste det se~ i saken mot Holger Tou er sllgt:
pa" Sl'n s""estell4'\ utvetvdin
åt
'-k
I
f i
. ry nemlighet over hva han var for
t
cl t
ft'llaktl r
kl
F
k HIT
S
!J.,,,,e m
e. ~ell ve.... - C1l'\ni'! el' Qr n~ og 111a. or,. t VM • k !t'.
pro arna·
«. e S.
o ger oU, ta1Yanger.
Kaptein Melle var venlig, mun t.~lli~ens, hans kt1rtnslr aner var oss, for sine nærmeste og for /tisJonen Si o det Ik e «det norske rikes ble dømt tU dødeh og skutt som følge ter g
od k m tat H
,,,.~
1
V
h
ne venner
-selV'stendip'hetllkrltt», men det sto a.v formodet mishandling av fanger. I
O en g.
a e . an var
fl (!IhA ..... t..
~r
An!! fortrinn
•
G H tad
det Ml'ske rikes s-elvstendi"'e 1iv~. _ Et av vitnene kom inn l· retten ,.," len av dem som bak pig~tråden for uomtvisteliO'~~ ~i1r"'prt! De
• ers.
Husbest, som selvstendig kan
RikSAdvokaten h8.11de a1ts! ~kke sot'- krykker. Overlegen dr, Brekke s;S: I beholdt et uoppsliteli~ humør og Ilmå mel"n venrlte rVIYP'p.n til -. - - - - .- - - - -......-.......... forestå husholGn. søkes tu stn ..
get for! kontrollere at det eneste var der lom medisinsk ekspert, sa til' :f~ ~~~~:n::~en vtt å i~untre o., ()ft~tea.,vp~~t J'Y't~t~~~ når aDrg:~.~:r!.p;r~!~~::e~
viktie"e ord 1 den lange prokla.tnasjo.. mannen: cVa!t' så snild 1\ kaste bort di
1 ."
e
s en av e;umen ne i .. e s re .. "flr.
e
'nen v..... r,··tl". i toii._ rund k i k kk
h"
-tt
sse tuta ende egenSkaper, var l~hl1·t", riMc;""""t·p' fl. ø'inl1'e tll1'~relØnsker fOrbindelse lned front- rike. Middelstort ttdsm. flØl.
eU
IK
•
n ....uS
S l' V ••••
ryene:!>, vorp.. mannen m.. Il h
å
Ill' til li. l
b'
k
.
d å K
1-T lst
..
,1 Riksadvokatens rundskriv "ar forlate retten»,
an ogs mer enn v 19
• a AAn ltter for antp.in J'vtpJle. - kjemper som 'Var me p
anne
østI an ds • e11er .."rønuer
•
oet heller ikk1:i Opnlvst at dette var 6. Side 98, hvor det under over. alle som ønsket det, bli delaktig I' T)~nne ku1rte. vi,.1t'et Mrth1'vtptloe dala.ksa-fronten. 24 .. og 25. JunS jenter. MuUge modige send Bill.
et tilleMløo iltltlinn aven avis som skriften cFalse denouncers and
1 å tå nvte godt av sine kunn- nå ham, o"! kJl\rte, på lltroHø' kort 1944. Bm. mrk.. t<lrontkjemper under tLrk.: «Person11, konf.·
higen hadde kontrQllert. Alle rnen-\ nesses» med Sikte pl ditl'ktør ~;; skaper. Vi som hadde ham som tid , tvin~e haM ned 1 hånløs- nr. 4».
ranse» nr. 10_
nesker 'Vet at alle aviser er fulle av Jensens Vitneprov i saken mot Holtrykkf~iLAt man da. ~ieMir et aVis- ger Tou er ø a g t : U t C M t p i k l k . o n f k k :
Entezam under FN's femte gene- persl$ke shah var pA. oflillelt be'utkl1np som offenttip,' dokument, u·
«F. eks. Houger Tou, StAvangOl"
'
ralforsamling.
øyensynlig har SØk i 'USA, hYor ban moret
ten å o'Ppl..,se hvorfra man bar hen- ble dømt til døden og skutt som føl~e
det russiske diplomati siden ne· storartet. Og det bør heUtr ikke
ttt det e!." noe av det groveste vi har aV formodet mishandling av fang(!r..
"
derla~t l AZerbaiSjan l 1946 1 glemmes, at sha.hen kan taldte
set'b~
En direktør Jensen fortalte at 'rou i
"
all hemmelighet arbeidet for A. de vestallierte for Bit krone, .l4et
lG. d"orat I ikke skal dømmes~ hadd(l sparket ham i akrittet meel
Med eUer mot .~ ,vilje ml en en vareutveksling pl 250 mill. gjøre skaden god igjen og ået er de avsatte hans tyakvenlire tar
side 34 hvor det undf\r overskriften det resultat at hana teaUkler måtte beundre den l"usal4ke utenriks.. schweistrfrancs. Få åager senere' nå. lykkedes på en overraskende under den annen ven.tenWig
'<::Heksei>1'Osess>~ er sagt:
fjernes. Det viste se~ senere at det poUtikk og detuutgrundelige utstedte den persiske regj'ering måte, og betydningen av den for A. sikre seg mot tYSke anslag
. :.' Justisministe~en leverte i et fOl'e· nevnte orttan. som føl !fe av en .y~- Kreml" sompsyklsk behersker et dekret tned forbud om å lytte nye kurs kan ikke undervurde .. mot åen perSiske olje. Det er oaCdra~ i jri"l1ar I'n stto.tirWr1( over an-I dom, var blitt fjemet noen Ar fer hele vtråen og som spiller pA 8.1-, til uten!andske propagandaut- res; Fra gammel tid foreligler så bare tre Ar alden USA or Ing~
tall straf{,p{le innen torskie1li~e kate-j krigen~.
'le klaViaturets tangenter - bAde sendinger. Dermed har Persia - det et russisk krav om adgang land av all makt støttet Pera1a.
gori~r; "Han hemmeUc:rholdt antall' 7. Side 93, hvor det under overskri! de svarte og ~ hvite - med vtr.. eller Iran som landet nå kanes til å anlegge en flåteba8is 1 den i De forenede nasJoner, ela iUa~
';levinner som e~. stro,ffet økonomisk I ten dI'alse Denouncers and \Vitnes·' tuosens ferdighet., NA: har de
,1 dølgsnuU gjort en kollbøtte, persiske ha.vbukt og åessutenmå sisk utstyrte opprørstropper for'fordi d'e ikke har brutt det h0vti~r- i ees» med sikte på et 'a.v vitneprovene, trlgespillet gående l Korea og: hviS følger ikke så lett kan over- Persia sees som en strategisk søkte A proklamere AJerbeiSJans
'Up'c løfte de av~a.· ved sin vielse. I, i saken mot Holger Tou er sagt:
IIndokina, samtidig som de leker skues. Ett er imidlertid klart: bakvei bååe til Tyrkia, Atganl - tilslutning til Sovjet. 8i.åen elen
';:den endeli~e statistikk over rettsopp-I «F, eks. Holger Tau, Stavang'er, : katt og mus med Vestens, diplo:' I?~t russiske diplotnb.tl har vun· stan Oil Inåia. Hvis det således tlå fØrte Persia konaekvent en
,gjøret kan vi vente å finne føl~ende I ble dømt til døden ag skutt SQm følgo, mater. og snart kan man vente,: net en stor seir,mens amerika- lvkkes russerne å sette den ve~t- amerikanskvenUg -poUtlk og sett
rubrikk: "eAntallkvinner straffet for, av formodet mishandling av fanger .. :a.t de slir an en ny disharmoni· nerne har lidt et tllsvarende ne- lig-e innflytelse i Teheran til med lnlstro pA alt kODUnuniJt1sk
.ikke å ha brutt ,det løfte de av.e:a I Et av vitnene forsikret at Tou had-' et eller annet sted utenfor den derlag.
veggs, vil den eJtpansive russiske og russiSk.
Hvad det IlA bUr til kan ln.en
'foran Herrens alte\'l> (§ 32). Det blir I de brukk'lt hans Icj.lvIilbcn. Skjør.t offiSielle faresone for stadig li t og tor seger.ikkeUnderteg- utenrikspolitikk ha brutt den
'en C:'!{stra intere,EI~A.Ilt rubt"ikh.
dette var blitt skadet for <:la, 1.04.1' hOl, de sine tilhørere varme. Hvor II nei,sen av handelstraktaten så· jernring som Englanå og USA 8i, men de vestall1,erte diploma,Påtal~n .etter It nr. 1-12 og nr.' siden, men dette faktum ble ogsA LIlr det da? I Afrika, l Mellem- .OPPSiktsvekkende,
heller ikke haåde SMidd langs det kommu· ter har fått nok et problem A
14-1 6 f.in'10r stt-d etter begiæring\fastslA.tt for sent».
!Amerika eller pA Balkan? Vi vU i forbudet mot avlytning av Voice niStiske rikes sydvestllgegren - sysle med, mens Moslcva tier og
av Justis-og Politidepartementet ol!:' 8, Side 93, hvor det med sikte pA ikke spå, for Mbskvas spill lar of Ameriea, men forut fot han- !3er, samtidig SOtn det er et føle- tar inn stikkene. Den perllake
etter It nr. 1.3 ette,r beP.'iæring av l' politiets og/eller fengSelsbetjeningens, seg ikke forutse. Men ingen nØk- del"savtal~n hadde de,t vært fØrt lig støt, tnot den vestallierte olje- kollbøtte kom ihvertfall hØy't
Kil'1:~- og Undervisningsdepnrtemen. behandling av Holger Tou er sagt: ;tern iakttager kan unngå å ',no- forgjeves forhandlinger om en politikk i det mellemste østen, ubeleilig for Vesten og diploma.
tet.
'
«Tou led forferdelig under tortur i; tere seg den forbauaenc1e koll-atnerikansk kredit på 25' tnHl. hvor de rikeste oljekilder ligg~r tene klamrer seg nA til det hAp
Det \lit bH nN~tfl.ø:t n!l,!'!t.A.Ild om mot" den tiden han satt fengsleb.
Ibøtte, som Perstas regjering har dollars. Våre stUle iaktta.gere 1 - kilder som er absolutt nødven at Persia når ået kommer til
.tifiltll.sjon aV de bC'skyldninger som 9. Side 94,hvor det med Sikte pi ,lått 1 desilto måneder.
Lak~ Sueeess ...... og det er ikke dige for den av, de t~ sto11nak~$. ~tYkket ,kan,'skje Vil gjenoppta
er nevnt under I nr. 1-13.
politifullmektig Bennecheli opptreden Den 4. november 1950 und~r- Nor~es utsendinger - har for- grupper som Yil gH,re seg håp den POlitikk, som sha.h Ritla
TiltA,lehesl1ltniMen er utfe,rdittet 'Wlder krigen er sagt:
Iskrev den rUSSiske gesandt 1 Te- lengst gjOrt OSS oppmerksom på om en fremgangsrik pol1tlkk 1 Pahlevi forSftkte. før den annen
'ett~t' ordre fm konstituert riksadvo·
«Før han (Holger Tou) ble lilkutt heran og den t>ersi.ke statsmlni- den påfallende venli~het som de åisse egne av verden.
verdenslnig: A være sin egen
l,at Øystein Thommesen.
sa. han til sin mor: eJeg sier deg ster Rasmara en stor handels,.. russiSke delegerte viste den perSlik kan altså spillet vende herre.
•
mor, jeg er ikke skyldig i de forbry- i overenskomst, 80m vil medføre siske ehefsdelegerte Nazvollah seg. Det er bare et år siden den
8.1.51.
o
"
. . . .-
Cål'dskar..
n
tI:
Brevve k /"lng
SN
O
u
ty
!
o
Frontkjempere se her
€ It Iør"aUdeH"-e
,_
_,
in-! -
I
I
i\,
k
LL
.' " bøtte.
Husbestyrer.·une
og budcl.c
:rr::
ø,
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Opplysning ; sannhetens tjeneste.
'landag 18. januar 1951
Hold Dem ajoul' med tingenes tilstand i «rettsstaten»
Norge. '~ Bli abonnent på «8. MAI».
,i
'11lakt er ikke rett!
~'H.,"* €ualfho",ar~;""
,,,,t.
"9.~;'~ørbeL:k ·i!<a.lite
,<<bete;
l
J.t ~wre apla
qlJI
ty~ «.. ., .. """",,em "ar elet 1»
lørl...tte
~
UKEN
)
tiltross for'.tdeter meget
;«.~ hvem var det som hjalp rerte at våre regjeringsdeparte
sntt"oi utt1nnei, holdt ser tU å skape den ,veldige makt, menter i WashIngton ble infil- __
.~
, sin æ,e>y,'!svarte den amerika... fi'amtil vål' tkl.i> '
som nU truet med å knuse oss? trert med kommunistiske spioSo\'jet-russerne har I bele 1150
Spørsmålet um ' vårt tilhøve tile-,øve*Sk~tnanderende t' V'est~ '" _ .............. - ,',;' ',,' , ' , ' ' Hvem var det som sente for 11 ner, som overlot våre militære I fortsatt med å nytte kJneslske ar.
statskyrkja har vore under ordskifte, 1'ysklancJ" ~cCfl~y, da haJl,
«Jei . tor mm del vU lallf"l a.- mUl1ardel' dollarS . verdi som hemmeligheter til Russl~nd? -. beidn'e med ramlUer til Øst-Tyski «8. Mai».
, I ti.sk~ide, We fJort oppmerkst»ql'·· dr!' komme ,H' 6;. ta. imot '. disse lend-lease; altså krigsgaver, til Og hvem var det som forhånte! land.
. .
Stalin, ·lnnbefattet tanks, fly, alle alvorlige anst.rengelser for
I Kattowitz og Beutheb, som lig
, Vi kan vel ,slå fø-st at statskyrkja på, at, ty.te .soldater, 1kkeer'"ttc:enerat~ '(tysk'e).'
med sine prestar ikkje heldtmll,~ Ilje tJL.i..J!Il...~~~~J,'~d~e7~!d~e o ~it\l~$j~!l.e,~' h~~'~f?rB.tldre.t seg ammunisjon, fartøyer, ja hele å avsløre disse splOner som ner i ger i øst-Schtesicn er det allerede
vi fall miUom, røvarar i mai ,1945, scmb.1';~ell)pilt, cte~~ ~l'emeift' s!;.en Eisefillower :Skre-V: krigsmaterielfabrikker .... , u- vøst prat?»
I opprettet liineser-kl>arterer.
'
meir enn den presten vi kjenner fd. løseot ',f~rakteUre «krigstorb~y:.. sin bok.OgB1senh~wer har-gan~ ten å stillEren eneste betingelse
*
\ En antok at ved utgan~n av 195G
forteljinga ,UIJl «Den bartnhjertige tere»~:" ; ISke 'Slkkert.~ært at en aldl't skal tor hjelpen?·
.
Hvis det hadde vært v i, som ville russerne unportere yttelligere
, ,. .
sl aldri. Nå el' Selel'herren~, Øver
'«; .: hvem var det .som avslut· hadde stillet slike spørsmål, . 20,000 kinesere. Em't:1 a.v lisse bUr
se,maritail»: Den prest,en kunde ha'. ". ' ;
otte for sitt eige liv han, og det· ei'Idag.jJal':p1pen· flL'tV~m'llli,n~n&te:~'llærførerbl1tt nødt til ~hånd . tet den opprørende avtale i Jal- som har en så tydelig adresse, I satt inn i arOOldt' i Glaker urangru.
eia riaturleg reaksjon å bli reddnAr lyd, eJlh.d~nhadde fpr 5, år ,:nden. i!s~ :o!!repre8entant~ne' fljtr'«de ta; Teheran og Potsdam? Hvem ville vel hele vår vestallierte vene.
det erta~e .p~ ~ei'de. Og det står in-j;De. swt:e:c;lemo}ttatlske ~elerb~r~ onde 'makters' ~mmensver.else». var det, aom satte sitt veto mot blokk av kritikklØse medløpere
Mens Vest-):!:uropa lmdertecner
genttng- um. at han hissa røv~ran61 r~r ,niå,,~~t~~ld,~t s'Q.re,.~~~c' 'f/~.. De ~r,!»i:t.t,,'Yrke$, ø~:vAAent)l'ødre. ;"enhver plan under krigSårene ha falt over oss med hån og menneskerettighets e ..kI~rJng~trI'D
upp, slik ~om det vart gjort på freds. Fordeil So~ h~r fUlgtmecl':..iH.er melder spørSinllet kei:· om å 'sende britiske og ameri- mere VOldelige adferder. Men ger Asia frem l Europa.
gudstenestene Våren 45. Av prestene det&Om har funnet $ted i TySlt- Vllden.ty'ske$Oldat"stllle seg un- kanske tropper tll &alkan? vi bare refererer det ameri~ansi holdnillg dei vakre maidagane og la,nd stdoe~ "korstogt~rerne.~ok der <m.,Crn'e~aJ:, Elsenl'lowe1?' Om, I{vem var ~et soni ga våre ttop
ske tidsskrift «FREEMAN" som
utover heilt til' nl, (dei har ~nda Ik. landet, har, enti4 i frisk~nn"e dette skriver, 'de tySke x.;.n)4litæ'- per ordre om ikke a. rykke tre~ åpenlyst spør. Og svaret ligger I november måned 1950 ble 300 tykje vedkjent seg si skul,d) , kan -ein Mra 'den' ,amerUtanske torf~t~r- ,res mest' representatlveorgan til Berlin?' Hvem var det som så altfor åpent i dagen. Det skere som var blitt dømt ved britvel gå ut fri. at dei ingenting ~ar
inne Freda Utley§ktiver 1 slid)'ok "Die Brude,fsØhaf~)t' ,(%5.:~~50),' appmuntret Stalin til ti. tilegne var presidenten Frankl1n Dela- iske militærdomstoler tatt på frifot.
gjera med det vi kaliar Cud. Det et «:rh~ ~igh, C9$~O.f , Vengea~cer). . ~Ved andre. ver4e~krigs: slutt &eg-Estland, t.ettland, Lithauen no Roosevelt, hans etterfølger 200 'tyskere fikk nedsatt straffe
,ikkje ~ap$ ord.del har tala, -:,kvenjll,un,' e.r.',*ke.av. sa"mme. m~.~ll,l,.I, ,tHbød . de
. . ty,Ske:' ..en~r~let"lsen, Polen, TSjekOSlov.a~la, Ungarn, Harry Truman og de dunkle og tiden.
er det del har yore talsmann for? - SQOl )\(C.Oloy.l ~t ~apitel", $OUt
hower kapitulasjon. for l-ted.. Bulgaria- og Rumall1a?
ulyl~salige gestalter som skjuHemnen høyrer ikkje oss til, og det iIi~etlå3- )ned. en -opprøre.n.de ',$kil
'de, tyskere fra sevJet-~Uisk' " K i . 'hvem var det som - bå- ler seg bak dem, og som hal
UkeskrIftet til Dell amerU,anske
er ikkjeSundt å. trå etter hemn, men! dtmg;a.'vhYorda,nei\ 82 ~rlg,pttr·, fangenskap. Eisenhe1V'ers'-'"«nei» de gjennom unnlatelse og di - vært de Virkelige ledere for der. lirer i Tyskland «'rb'~ oCCUpatloD erGo
la oss halda oss burte frå dei som ~jonert!:tis~,gen~raJ ple ~e,h;ll')."·
ble ,dødsdommen ~for ·bUØllre.. rekte støtte- hjalp tU med å politikk som hal' fØrt hele ver- nieIe» som utkomnt(,r l Franki'urt
syndar mot rien hellige'ånd.
" ' Jet oe.y ;~e;soeiefs~ruste amerika.. ,t",ener "tysk"'europeere.: ,Han ,()verlate . Kina. tU kommuniste- den til dens nåværende kata - har nylig endrt't nam, Idet orelet
Medan eg sat i'ein konsentrasjons- riøre.~~~l:1.v.er ,hun:,
o
I kObl'Uplge 'sint '~gDe'Or" søm ne? Hvem vatdet som forsøkte strofe. Og som samtidig har «Okkupasjon» er tatt bort.
leii' «et sted i Norge» sUmarerl194o~ ,.,«V'eretter I.>le' f,letyske Of('.," i «erobrer»' 'som «Seil'tnd«!,.~- ~ ,pr~SS'e Chia~g Kai-shek til å stått bakom aile de politiske Nå er det bare f, håpe at Ile ame·
kladda eg ei, u~inelding or Statskyrk-' !'et tVlJnl~t, til å plisSe" ,ta.AI'~, '~oen' måneder -ttdHlrete hadde' t,a oPP,! sin, regjering de selv- forfølgelser som fulgte i kri - rikanske soldatp.r \'ille oppføre sec
ja som lydde slik:,
"
.,~~tel'Jl,es,~o. Ogmedh~.~4': ,ba.U'beseire.t- de·' «divisjOner» samme kommunister som hadgens kjØlvann. Vi har stadig bedre.
«Til soknepresten i ..:..
.,le, de :tv:unlet,tU .gjø..el'.,~, ,~oJl1, for~IØdde 'ikampe~'mot de tUtorsett å styrte ham i tor etterlyst disse dunkle bakmenn
Eg vil med dette segja frå at e~ ·;I;d.rtQe*e.,Kort~g*,·de)le:~.: ,'4e ll·.saJQme,,.ende-BOm' lisen.;' ,dervelse,? ,livem var det som som ennå sitter og vokter pa.
Det engelske blad «Uniort» kritiikkje lenger finn det moralsk fors~ar .. l:l~~J~t,!lå re~t søm ne.,...
bowel' mullgens om kort titlmå ' var ,sa.lnteressett i å la, Stalin utviklingen, men, det er ingen serer i sitt sist:e nr. den lettsindighet
leg å
tilslutta den åndelege ,myrk . n,oen fange. ide ~ui$t"k.,., Q', mar~eremGt.· ,.' ~ ~ I" - I få ,a,ndel .1 . atomhemmelighe.- som vil eller kan eller tør gi som er lagt for dage'l når menn som
leggjingsinstltusjonen, som, lleiter
k9~Dlllnistl.~ ,lw:nsent,rMj~, ,. Vikan neppe vente' at' lisen .. I tene?
svar, fordi' disse krefter frem- atomspionene Fuchs og Pontecorvo
Statskyrkja. .
letre) ,ble., Overalt i 1'f$k1~d i . ho,!er' l 1950-5t,' vil ~"tse.øtl'e
deles er så mektige at de griper har fått engel!lk statsborgerskap.
Eg iox:nektar den hemnens" hatets ,får en høre ,s~ ,b~retn"te... ~;. t,~tJl,~1S,e 'før,EUl'O~ •
'i(~,.
var det som foreslo inn i både stort og smått over Bladet krever også at Jøder og anog hyklarskapetS gud - dei skinn- :Og, 4etto.reUgget, ini~n hl1,of;b .... 1944-45. Vi forutsetter !leller at ~1, sk\llle ka,ste bort ennå no- den ,hele verden og ennda har dre fiender. av folket blirfjetnet fra
heilage sin gud med dobbelt bunn;... .. at;. en .het "add~ . med ,~rvl~e :-Jkke'at' han: i ,de' fdrlØpbe 15 .h . en mlillarder av de amerikan - sin finger med i det hasardiøse offentlige stilllilgl'r.
som De har slept inn i kyrkja og tent ~'~en~eSk~r, å rJøre., De ,fa~.en . ' er., hUtt· lIlere . rid.de..1Ig. ' Slik ' ske skattebetaleres penger på spill i Korea, hvor Amerikas
så fanatisk dei Siste å.ra.
' tl1trec'lS~*Ulelse·· 'i å. fe.,ne4U i\ . ~ endel· &IJlel'ikausk~ vop. i RUSSJa.rid med påstand om at sønner· ofres for en ide, som i
Eg trur på rettferdas, sanningas . d.etlbeseii'ede, fiendes offise •.~ . per'9pptrå4te l TYSkltLnd'un- Stal1nskulle bli medgjørlig, Virkeligheten ikke har noesom- Den tyske overlege Va.l~~tlr, Wiielog kjærleikens GUd -" dei ærlegesin ,rer, ", . ....
" , .. ,.1 der hans kommando, vill6: et hvis man bare hjalp ham til helst med selve frihetsbegrepet ler som under Ii,rig..,n \'al,ortskomGud, som les tanken.1 kvartmenneskp.
,Ip.-en : sei~rberr~r, _ar b~ha~tI,INUtnberl med oDl~yt~e foller I ytterligere' å forsterke sin krigs å gj Øre, men som er utslaget av 'mandant i den italien~ke valfartsby
hjarta - men denne Gud harDe drl- .let. 'den,,b~~,e1red~'.flen,de, ,ere
orså ',åen vi~s 1Il~~resse., ~~~~I maskin?
' en feilført ,politikk helt fra stor Assisi, foretok I september Ifjor en
ve llt 01' kyrkja og krossfestpA nytt.
ur~d~etUg, " ,og "umenneskeut', ,D_~t EisenhowfJr»., ,. r. ..
<c •• nvem var det som tole krigens dager.
pilegrimsreise til AssisI.
Derfor kan eg ikkje godta DYkka.r "e~n_ U~A beba:JllUet _4,e 'tls~e i ,
, ','
Under sItt b~s()l',der ble han hyl-
•
",
lIdte mer bekj~*,t:.*'
[
rC».d~'tyske ,soldater erltef".',
I
1*.'
O
I
SN
il.
i
,>.,
st!
hvem
n'1,
fO~~y;;:::S::;'i~j~~~:;s:,:;,~~:,~ ':~e.~e,a~)·~!veste, '«kO,ro$to,ir14~' Va':,:r> de't, ofn'"',d'
v' .-1 J- e so,m' le': det Sve n ~!n:vm!~:::k:~~:lt::gh=n:U:::~
v~o!er~~;me:~7~!i;i~o~nnd~ ~~j'g~e~~:~;>4:g~~ :i:::~ A" r'""n'"'tz·' e"n', tl-I, å', b·'r' u' ke "F''• n n m a r ke n "5
Sa:::~:i~~~:~~s
han"
"
'.
'
at: det
k' '. ' b'
'f"': ,
M~n
',«~am~~ldag.s" rld4edl,~" S. , '
'n, 'e's',v
're"', ,,' r'e''e"rat av kongens
dtlf
de denne helSinga til presten, Delvis ~r~~», ~en (~tlyvende ame.r~a·
'"
'
,
f;::;t
følTe, og delvis fordi 'det ikkjevil f41~g, Ogo~m b~grunnelsesa
noko anna mål enn demonstrasjoner,s
~k~e var .g;unn til å, Opp" '.
o,
"'"
'
: , ," ,
så må,eg spandere 25 øre 1"-1, tre, ,.ed,, .
'J' 'e'o
a"o'n'g,
fordi presten i kyrkjebladet har roSa het ,J:P.~t de, ~e~1red~)l,.' .. '"
,
.' :
. ' , o ..
Berg-grav upp i skyene, og det s~ .So~ e~;llva:r har, ~J:l ,«fJy\ttn;.
"':' , .
tn,'
c'
.
treden under
o, ,
'o , ' "
',' "
.
II
kr'gclJ
in:!:
::te:IS:;Jl;:'
sket ham vel,wmm'!n til AssisI.
I Assisi va .. det 'mdlll' krigen ingen
hjemmefront.,z ·ler-for ble
heller
, ingen tyske .'elH">Sf\!ier.
';;;~t '~O~--ikkj-;--e;--så-~~i~--~o~"d~
som ga
t j I ,å b ·r· U· k' e'. Il".' n' n m ark en):\. 5
Opp- skJ.·.e..b·'·n. e.$.v.a
.;,ng'. ·r.e·'.· r'efe rat av .ko nge n S I~jemmefront
kl....".
~tØl'$te
ro . ·. a maSJ o.n r
c:lemoktat ,, .
o);dren til en slik behand
førre, og delvis fordi det ikkje vil få Ung., Og som begrunnelse sa ban:
demonstrasjon~lr<s at
ikke
var gJ;unn til
å
tre det
med
«iammeidags
ridc1erlll-
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
noko så
anna
Men
måmål
eg enn
spandere 25 øre ll!ll,
fordi presten i kytkjebladet har rosa
Berggrav upp i skyene, og det skal
vi ikkje ha meir av. Det er ikkje del'
d~n mannen høyrer heime.
Godt nyt.tår til alle som vågarA
stå boygen imot!
R.
_ _ _ _ _ _ _ _....
' .........
1Ar ntz en
I
.
hetm9t de. b.eseiæc;l.e»..
'
Som e~ uv~r har dell «flyvende amerikaner» rast over
delen avdets~ltalte
'.'
,
". ,
'. .
.
" . .
'I
"
.
.
P'
l,ske~urol,>a. Overalterhall~l1tt.
hyl~ets~rh den store hærfører HVIS
'..
.' .
'. .
'/'
.•
F h
• .
dl"
han hadde lest professor Skeies brosJyre« or an lngene
og rednlngsmø.nn. . Det e.l' Ikke
..,....
.< .
.
mA.te··på'hvor' 'for~udet hanerrried ;ly'skerne 1940» ville han allerede i 1945 ha oppdaget
blitt; Inlidlertid har c;lenne ma.nn l
'. .... . .
'.
.'
.
•
~!~e~ :~~:;~S~!~Ska~~~~~~ at han hadde sendt ut falske opplysninger til dOmme8~ne
måtte vel «Ko~stOget
SO tI·1»
'. v~ser
EurO:~~~ik~:
innfant seg på WiielIel's hotell :>It ønsket ham ve!lwmm.)D til Assisi.
I Assisi var det 'm(\l)l' krigen ingen
"Z 'lerf~r ble (lJhellel'
mgen tyske 1·f'lH',>sltlwr.
«Alle Menn'a» julenummer har
klart å servere en artikkel OHf mere enn tre sider om senkningen av
«Bliicher» og :(Brumm~n» \'ed Osca~'s
borg 9. aprU 19l0, uten il nevne lbytnanten som gjorde de" av med «Brum
mell» og ga ÆlUch.>r:i rlet sk,l,id '!om
gjorde den
kam)1\~~ht'b'
l'
Etter .referatet i ({8. lviai» for l' mere beskjedenhet, hr. Arntzen!' ne er blitt vill-ledet av det urikDe fleste konservative 'pplidsl{e eks
seg her at den besittelSe' 11.. d~sember 1950 i Langel.nd .. De erkjenner vel at dommerne tige referat av proklamasjonen, p.:rter sier at Cl' engdsltc pa,rlaments
slte general ikke et i tsetllhe f saken skal fhv. riksadvokat Sven Alsen, Larsen, Hansen og Foug- som Arntzen lot sende dem. Var valgene vil finne sted ikke sener.: cnn
av mere innsik~ !lg foru
.. ArQ.,tzen ha forklart som vItne, I ner er skarpere jurister enn De ikke proklamasjonen gjengitt rik i februar måned. Dl" !1E'ner at den
Det val' under krigen at jeg kom enn en alminnelig op~~a~~tt!~~ at de som meld.te seg, inn i NS i I og dertil eldre og mere erfarne. tlg i andre aviser? Hvorfor be- nåværende re c jerin o er motvillia til
til å tale med en malm om bombingen rikaher. De~ had'!:lJet eSi~e h~- 1940 va.r, .forredere «og det s'ulle I Deres uttrykk
«det skulle bare nyttet A:rntzen referatet i Fin-.: a gå løs på e~ nyt~ butt8jett lor~ den
av de tyske byer med dens uhørte li· om an ha de u
'tidt 'bare mangle» sa- han. Arr{tzen mangle» er således noe forlorent marksaVlsen? I ethvert fall er har innanket sin sak for folket. Dette
ddser for Sivilbefolkningen. Da var storiBke. kunnskafe~ o~ ~ar
I er naturligvis~ oppmerksom ~ at I viktigmakeri.
I proklamasjonen gjengitt rik t ig syn deles ikke hE'lt av nøytralp obdet at denne mann - styrer aven kri- hatt litt mere o epsy O.og S ,\ de 4 besw dominere i Høy+te _ : Advokat Arntzens befatning i prof. Skeies brosjyre: "Forhand!1 SHvatører.
.
stell!>' ungdomsskole - kom med en t e f t . .
t t'l III
t rett voterte i uAlandssake w for med Kongens proklamaSjon av Ungene med tyskerne 1940» som
Dp lmnservarive ~.1('n('r de vil seire
..
D han ble utnevn l "vers -\
~
."
l
9'
.
bemerkning som jeg husker enda nå.
a
dl' 1ril at det i k ~ e var landsforre ri å. 7. juni 1940 bør granskes. Det er kom u t a l e r e de i 1 45. Se med en majorlf;et n:-" noe mellom 15
etter 6-7 år. «Ja, men det måtte vel befalende for den, fTem b~e~
~ være medlem av NS. Altså litt! nemlig meget mulig at dommer·· side 15 .. Her står det: De "vil Jå' og 50. Nøytrale ob~ 'I\atcrer er ennl!.
so til,» sa han.
g,inære «Europa-arme», . . an. I
'.
....
langt gjØrlig opprettholde det· enO'ang ikke så sikre,
Hvorledes k$.ll en slik innstilling USA hevet til skyene som en annorske rikes selvstendige li v»
"
forlikes med kristendommens ånd -- Mn filmstjerne .. H8;ll var «~an~
i· .. .
I det av Arntzen benyttede refe«størst av alt ca kjærligheten», sier nen på den rette plass». .
' . - .' ". '.
.~
rat står det «selvstendighets _
Folkemeningen i RUl>sland vi;lt'r seg
Skriften.
«New 'York Times» sier at Ei'il. {la
, .. il
kri g». Har ikke Arntzen lest il, være fatali'ltlsl( rolig nal' det gjelKunde man da ikke likeoverfor det senhoWer skal gjenoprette «VestSkeies brosjyre? FØrst i 1949 da der nMiden og ubekymret om U.orea.
tyske folk bruke «kjærlighetens gjen- europas moral».
"
~rtkur qzel~on.
største delen av rettsoppgjøret' De ser derimot på nn'.erlkul\sk '],g ~
skapermakb>?Nei, man trådte ham
Vi spør: Hvordan er det medl
'
' .
.
var ferdig rettet han det uriktige gresjon som nunngal'lig.
ned med jernskodd hæl, ): me4 Eisenhowers egen moral? Det vil
I Amerika pleier man pi. nyttl~s-I det onde med det gOde ..». Romerbrc- referat, og det var på foranledEn utvikling ''av stor \'ildighet og
spreng- og brannbomber.
le være bra for ham selv og den, kvelden sette opp npen gode le~reg. vet 12, 17-21.
.
riing av andre. Kunde ikke Arnt- som gjør seg fortjent til stor 0N'Og denne ukjærlighetens ånd har misjon han .er satt til, at han Iler for. det ;ye. år, .-:. 4ekallerdem. Mllnge av vå~e tidl. NS:folk har' zen ha skaffet seg det rik t i g e merksomMt, er dd,. vo,{sende motholdt seg i årene etter krigen - selv snarest· muhg begynte å tenke I
'
.. ' . .
hatt det fryktehg ondt og Jeg tenker referat likesom Skeie? Som sagt, setningsforhold mf'l;om armeNlog
såkalte kristelige dagblads korrespon- på sin egen moralske habitus. - reso~~ons. Det gjelder å. glem~e ,Og. da særlig på dem, som i god tro ga disse ting bØr granskes.
partiet..
denter har i sirte skildringer nede fra Generalen husker vel enn~ si,ne; fl blgl'vellie for de mange synd!r og sitt 'liv for fedrelandet, de blir SåVlst
Tysklands ruinbyer lite gitt uttrykk egne store ord om at alle «ty~ke ond~ tank~r vihar.begått i det gam- ikke minnet hverken med bautasteiAdvokat Ar~tzen for~larte og- .. Mange roser ltronprinsesse. Martha
'..
'
.
. " Off'!"serer v.a r onds'k'
. og
-' sl gl på det nye år f med ner eIler f ra prek estoien.
Man g e er så5' at landssvlkanordmngen
for den barmhJerhge
s~marit~s
sm.. ' .. ap'
' ..ens tjene. .. '.
le år,
b
1944 § 32 _ 0l dav for a.t h un i \ill n ny tt'ars tale i r a dia
n l
«Dette måtte vel så til», er re». For den «sjelsfille» ameti-,
.
".
.
syke og krØplinger og andre har ml- 1 . desem er
sa e es nevnte at det måtte gjøres noe for å
e ag..
.
.
k··..
s' fr.iskt
Antortius.
Fra . .et fem
. . ten ,
stet.
a'lt de
el·e·r.
Det
orderfor at man- som den lØd fra fØrst av
- om skaffe de husville noe sted å bo. Detmentaliteten
som går 19pen.
an",r v a r .alle tysker.e djeve.len.·.
'
Imot
"
,
j
,
.
.
•
D
. mm ånd har dessverre pre· bårn som den plettfrie «ChriSti- års opphold derborte, vet Je( at:ame- geo avvÅ,Te folk er blitt bitre og det at man kunne ta utlegg l en ekte te minna om hva krigskorrespS',I1en sa
e
. . ' . "'.
.
.. '. I .
.'.
.
' .
. .
f 11
'f
øle n m' k n
.'
get de kristrtes holdning overfor an Soldier» på in~en måtek~nne , r kanerne er' naive og barnslige•. og faller vanskelig for å tilgi. Erfaring e es ~ærele or
0.0 IS
a - denten Albert Henrik Mohn l «A..ften«reHsoppgjøreb. Her er det «folke- omgåes med. DiSse «djevelens mange fipner dette. dUII\t. Ment fak- v~ser, at det eneste som overvinner svar pal:l.gt den a~ne~l e~tefelle posten» 'skrev 1 en artilikelfra Kodommens» ånd som rår den dag idag. barn)~ ville forpeste luften. for turn' ~r atVi alle beundrer 4ett~ Jand bitterhet; pessimisme og gjengjellel- var sternmende m€Q var g~e:den- rea, at da amerikanerne hadde g.lenLikeoverfor<rettsoppgjøreb> med d~ts den bolde . «korsfarer» - oi de I ~om hat slik overfl~d .. Om vi lladde se (hevn) el;' en oppriktig kristen de rett. Pr~f. Ande~æs h""t ut = f'robret Seoul, hovedstaden i Sør.
utallige tragedier har de bare gitt v1lIe sett~ stygge pletter på. hans httav barp,ets opptlIDlsme og ,lade dom i praksiS; Jeg mener ikke der· talt at d~t lklt: er gJ~rt no~ for Korea, sendte presidenten i Sør-Kouttrykk for, <det mAtte vel sl Ul».
Våpenskjold hvor «seirene» i Dres I sinn, ville det kanskje glbedl'e ::1g med at vi skal oppgi vår juridisk~ SØk pa l motIverne a begrunne rea Syngman Reh ut en appell om
Det er få ting som har skadet 'kri- den - massakrene og andre l.it· I vi . "Uteble, mere. fornøyet?
.
rett til oppreisning for urettferdig~ dette.
at alle som hadde etpar kvadratme _
stendommens sak blant NS. folk og nendeVåpenbragder er riSlet
bet va.r. en stor .mann under. kr1- dommer, det kan vi trygt overlate
Selvfølgelig er Arntzens på _ ter å avse, måtte ta seg av hus,ille.
deres plrørende mer enn denne hold- inn m. ed cle.mokr~t1Ske runer..
g.. ert sbm
..•.. S8... :. vi må. ville det g.o4e. - til VArt.. energiske Forbund ene. r de \ stand uriktig, Det er jo nettopp Men, la Albert Henrik Mohn tU, det
ning.
I sin bok «Korstoget i Europa» Var ikke d,et et godt forsett l. det nye forsvarere, som det heldigvis blir hensikten med særeiet å besl{yt- var ikke noe snakk om at presIdenNår vil de store kristne orgamsa- skriver Eisenhower:
.
år? . I trehUndredeogfemogseksti da - flere og flere av, som. hevder rett- te mot ansvar for den andre ek- ten selv og fr,ue, som disponerte 55
sjoner bryte med sin fortid.
. «Opptatn~en av at alle yrkes, ger l ville det gode?
.
ferdighet og den uskrevne lov
om' tefelles gjeld. Liknende beskyt _ værelser i sitt palass skulle hjelpe,
Når vil de oppfordre våre styrende
solda.ter er våpenbrØdre - har . Den' første be.tingelse for ikke ·ba- til{ivelse..
.\ telse. ha.r en ektefelle for den del de husville, :Montro om det ikke falt
om å revidere oppgjøret - om å læge
re å ville. det gode, men o&,slå kunFlere NS-folk har tatt ord(>t for av fellesboet som han eller hun ],ronprlnsesse Martha 1 tankene da
de sår som er tilføyet vårt folkeøam,
ne gjøre det gode, roA være N:e;S'l'E- at vi skal holde sammen. Det er et.:har rådighet over, såvidt jeg vet, hun seilte oppover Nordlandsleden sifunn.
•
lUÆRLlQ8ET: gjøre lnot andre hva godt fqrslag. men det måtte da bU Nevnte § 32, som heldigVis ble. ste sommer på Kongeskipet, at de
Jeg retter spørsmålet til Den nor·
.
vivll at de skal gjøre mot oss" ~r på. den måte, at den l~rdom vi hal' forandret senere så at 'den stem-I millioner kroner som det har Itostet
ake kirke, til våre (rikirkesamfunn
d;>e Velg-el'e, som ga _HiUer sin I so~.. vå.rt .Faderv~r sier: forla~ mig høstet må ko~e alltt vå.re l.ands - te med Vår, gjeldende rett. måtte å anskaffe og holde skipet i drift,
og indremisjonen. Folket begyflner å 8te~e, gjorde det Utke ut fra n04)D mm .skyld som Jeg forlater mine menn Ulgode. For det 'et' ofte tilfelle, ha vært dlktel't av den reneste ville ha vært bedre anvendt om Kon~
tenke. <\',Hvor'Var prestene i 19451» verdensanskuelse e11er.nazHdeoloJi, skyldnel'~.
.
at gjeilnom lidelse finner man sig ondsltap mot NS-medlemmel'l1es Haalwn hadde mgt at æresgaven til
spurte formannen i husmorlaget 1 en roen tor4i HiUer ga tøfter o.m og ViA.postelen Paull,1s, som ble henret- selv. Og det kan komme til Il. gl\. hustruer. Det var il~ke etter opp- . ham shulle anvendes tU å bygge en
av våre bygder - en jevn landsens ste vilje til l. før.e folket ut av den tet' foNi han ville og gjorde det. go- SOInen klok NS.dame sa til mig for~ tak av Solem, som jo hadde vært I boligblolili, som skulle ha et slikt
husmor. Også prestene ..,.il en g&ng elendigbet, som 4e de!;llokraUske pat' Ide,,~ierdet bl. a.pA.- denne. måte. - leden: Kanskje vi NS·folk knnbll med på paragrafens avfattelse navn at åen for framtiden skulle
måtte stå til regn.skap- bisltopBerg- Uer. ,hadde.ført fpUte t opp 1... om, cQlen,je~ -Udte. noen ,ondt med ondt, l pionerer i en vekltelae I vårt l3.11d. Ja., samm~n med Arntzen, at bestAm minne alle de mennesker, som fikk
gravs el$sempel vil ikke frlf'mne delJl. dilIa,e dernokratisl,te partier· l)dde legg vinn på aet som godt er, fqral~e Ihvorfor ikke? Skal Vi lå det bli et av meIsen ble forandret, men ette~ den glede Il få sitt hjem der _ om
'
Kommentator.
handlet åv udyktigbet eller doktrl- ttlenJleskers åsyn. - - .Om d".din våte ønsker 'for det nye år?
foranledning av daværende ,ju - hvem som hadde vært dtn generøse
_ _ _....~.-'''..,''''!'''''''M'~-''~-,...
nal'lsm e,spiller ingen roUe ber. I:t fiende hUl}grer, .sl g'iharn l. .plse,
st.'~'";l"lister' Oanpelen etter på- giver. .... .. .. .. .. .. . . . . . .
demokfati, som lar folket sulteQJ,Jel, om bau .tørster gi ham å drikke, .th1
trykk av kvinneorganisasjoner,'
1/.1
må ansees dømt, $elV om.det bYJger
sanlterdll gloende
men Solem
i
pA. de bei'Ugste .grUDJl8etblnger.>~ . i kul.P~ ~s: )løde. - - Lad dig ikke
EN iAKTTAGER. j
Nord mørspostens Trykkeri
PCGtgi:.:o: 81827
Dr. Hjalmar Schacbt 1 <Oppgjøn. overvmne av det onde, men overvinh
bok
i
O
t':
I
€.
t. .'
... utt' aU r..
. "LJ. t
eJ1..,
l
SN
'
I
8 M.Q .\\
«'.
I
nl.r,dugjør~ette,
AV' ERT ER
o
prote~t~rte.