1 - Norges geologiske undersøkelse

Transcription

1 - Norges geologiske undersøkelse
x
t
Bergvesenet
Posthoks
Bergvesenet rapport nr
Rapportarkivet
3021, 7002 Trondheim
.
Internt arkiv nr
Intern Journal nr
Rapport lokabsering
Gradering
Fortrolig
BV 2051
Kommer fra ..arkiv
Sulitjelma Bergverk A/S
Ekstern rapport nr
"553200036"
Fortrolig pga
Oversendt fra
Fortrolig fra dato:
• Tittel
Diverse om Hopen, Brattfjell, Storfjell og Tusvatn -forekomstene
, Kopper.
Dato
Forfatter
Bedritt
Sulitjelma
Kommune
Fylke
Bergdistrikt
Fagområde
Dokument type
Råstofftype
Emneord
ved Bodô i Nordland.
Gruber
1: 50 000 kartblad
A/S
1: 250 000 kartblad
Forekomster
Sammendrag
Beskrivelse
av kopper -forekomstene
Hopen. Brattfjell.
Storfjell og Tusvatn ved Bodb, Nordland.
Disse ble
drevet pù rundt brhundreskiftet,
men er i dag alt for smd til d vere av Okonomisk betydning (?) Malmene
best dr stort sett av magnetkis med kopperkis.
AVSZHIn.
itAppoRT
over
ø
befaringaf Hopensmalmforekonster
den 2don& 3dieAug. 1917.
Fr. Carlson.
•
.
tz .
n
•
L
.
re
nr_
0-1
•
•
fily:
-2-
2. STOdFJELD.
StlgerUre baddrevher 1 aarene1996- 898
tre stoller. I den midtrestollNr. 1 -(1 de andrerkporterkaldt"Ureugr
ube"og "Vestorten")som
, er inddrevet
vel 50 meter,havdoman underptmod dauen1
ca. 20 m.e lungdeet ganskemegti og
kobberrlgtparti. Malmenbestodaf kobber
kisførend
mag
e netkleog var sterktopblandet
med minkblende. EfterdettegcLeperti,su
m synesat følgeen fra det hengende
nedet1kkende
"granitbom",
blevder neddreveten synkca. 30 m. etLerf
aldet.I de
eidsts5 meteraf synkenhavdeman kun kob
berfattig
magnetk1sog zinkbledde.
I Ureestoll,Nr.II,(inddreve2
t4 m.) havdeman kun kobberfattig
malmaf liden
megtighet.
I stollNr. III håvdemen 1 dagengod malm,s
om dog smalnedeaf efter5 moters
inddrift.
111
Ved DirektørKnudaensog mit besøgveu gru
benvaaren1598besluttede
man at
ophøremed underaøkelseog
n benyttedes
den gjenverende
del af optionstiden
til at
udatrosseden gjenstaaende
malm. Der blev sendttil Sulitjelme
1alt 382 tons
a 7,83 S Cu. (inkl.ca. 10 tonsfra Bratrj
eld). I Sulitjelma's
aarsberetninfor
p:
aar 1898 betegnesmalmensom "mycket2inkha
ltlg
odh oangenematt amelte".
Der gjenligrev
red gruberneca. 1500tonsmalm,hvorafmer
eend halvparten
er
kolf.erfatti
mag
g netkis
& sinkblendo
eg røstenkobberholdig
magn tklsog kobberimpregnasjonsom
, antageligindeholder
et par procentCu.
EfteratSulitjelma
sluttededriftener inddrevet
en ny stoll,"Lyk:.,ens
Prøve"
m1dt mellemUresstollNr. I og II, og fra den
neen stigortop tilbundenaf gruben,
samt en kortstollpas en parallellganund
g er"lykkonsPrøve"-stollen.
I ingenaf
dlesenye drlfterer der peavistmalmførin
af nogenbetydning.
g
Grubenmaa for tidenanseessom uddrevet,
men er der jo Mal#1681~ mulighndfor at
paatrmffenye bryuningsverdig
per
e tierenteni felt- hvilketkundeundersø
kes
ved
at fortsettestollI vef:tover
- elleri fortsettelse
after faldetaf den uddrevne
malm. Dettebør skjeved at fortsette"lu
ykkens
Prøve"-stollen
cu 30 meter,hirrved
man kommerca, 5 m. vertikaltou ca 15 m. eft
erfaldetundergrubensbund.
Derfrakan man følgeeventueltpantruffen
malm med synknecover.Med UresstollII
kommerman ca. 18 m. vertikaltundergrubens
bund,men stollenmk da først fremdelvesca, 70 m.
•
HOPENS
F
Ligeefteratdenneforekomet
blev fundetaar
1900besafj
teg den. Der var da
neddreveten synk
nestenren
xoen,ck1s ca 15 m. dyb, og havdeman i synkenhsvt2 - 3 m. megtig
i feldt;
udstrekning
ImIdlertidsaa jeg da, at det kunvar en "klump"med 1:ort
kun var 6 m. lang- og desuden
vistedet segtt "klumpan"
Ved udstrosenIngen
sammen,hverforjeg
1 bundenaf synkengaeetbetydelig
var megtighceen
fraraadedekjøb,malmenmed tllca. 150m. lengoeefterfeldet.
Senerehar men udetroseet
vexlende,denvar
lengdeharrret ca • 15 m. og megt1gheten
Malmenshorizonta-le
dog dan heletld 11den. Paa gynkensbund staarmalmenpaa 16 a. langdeog med en
renkobberkin.
der angavesat vere0,25,for størstedelen
megtighat,
gjennenanitlig
å f det erholdnegodser udekeldetog eendttIlSul1tjelmai
af 12,0% Cu.
1528,6tonsmed gjennemenitegehalt
Det har herundervist
opskjerpnIngsarbeIder.
I dagener udførtbetydelige
r, ikk sammenhangende
eig, at mun paa beggesideraf synkenhar malmanvIsnIngedog
gang.Ma n har gaaetned med kortegynker,hvormalmenhur seetmere
regelmessig
drevetnoglekorteorter1 malmensfortlovendeud. Nede i trUbener ligeledee
eesultat.
settelse,men udenopmuntrendr
af grubenkan erholdesendelgod malm,dogIkke
Ved at fertsætteafsankningen
saa megetsom 10 tonspr. afsunketmeter,- hvilketman erholdti det uddrevne
-omnu allerede
mmgtigerepart1.Desudenmaa man gaa ud fra,at forekomsten,
bredde,
er neddrevetefterfaldetmed en lengdeaf 10 gangeden horizontale
megtIgheti budnenogsaatyder.
naars omholstkan op,høre,hvorpaaden ubetydelige
som ligger65m.undergangensudtaaendei ds gen, er der
Fra "tverslaget",
•
•
man har
om de anvIsn1nger
at undersøge,
god anledningtil gjennenmortdrifter
og kvalitet.
dagengaarned tlldettedyte-og / eaa faldderesudstrækning
L. TUSVAND.
en af dlese er
flereparaIlellforekomster;
Man har her i dagenopskjær•et
paa
Malmenslengdeer her vel 20 m. og megtigheten
undersøkåved ortdriftør.
i midtenaf gangener grasberg.Af
midtenoa. 4,0 m., hvorafdog halvparten
paa debet.
fremgaardet,at malmensnartbliverdaurligere
synkdriften
noglehundredetonshyttemalmmellomorteneog dagen.
Der kan her udstrosses
Den
magnetkis.
g grundaf mere innblandet
Malmener dog ikke saakobberholdipaa
6,05 % Cu. De ovrige
sendtemalm,368 tons,holdt1 gjennemenitt
til SulItjelma
egnersig.
terranget
for hvIlles
ved tverslag
kan let undersøkes
forekomster
-4-
REKAPITULATIO
N.
Man kan sammenfatte
det indtrykman faaraf Hopenfeltet
i sin helhedsaaledes:
Med undtagelse
af noglehundrdetonssom kan udstrosses
ved Tusvatn,og de faa
tonsman kan erholdeved en fortsatneddriftaf synkeni HopenHøifjeld,
findes
ingenopfaretbrydningsværdig
malm.
Der maa derforgjøresbetydelige
undersøgelsesarbeid
for
er at finde Aye
brydningsværdige
forekomster.
Der er alleredeudførtikkeubetydelige
undersøgelser
i dagen,saa udsigten
til at findenye brydningsværdige
malmerikkeer lovende.
De forekomster
man har fundethar væretspredtliggende"klumper"
af smaa
dimensioner
somvel knaptvil betalede til en rationeldriftfornødne
anrikningsog transportanlæg
m.m.
Sulitjelma,
den 20deAugust1917.
Fr. Carlson
(sign.)
NordlandskeBergmesterernbede
•
•
•
•
v
r
'
-
41E‘
lag1 dAt sidst r14bne
nevt.Jevallg
ttlayn111.4
47.1?tevan
r Badinkobberfelter,
og saide,%b
earbPdtanlednint
gilai
studere
saav,1
torekometernee
beskafmnhed,
axbe1der
soM''.4b
4er i #4er
senere
tid er udført
lnden feltet,samt resultaterne
af dispely11
JaP
1 tilslutring
td1 den vediarMe af professor
Voirk somreren
1906 adarIwideds
r4i7port
ow'r felterne,
over de
tillade
mig at give en oversigt
1
ii,orSuattxbee_lAtr,
samt dm oply.Jninger
man her1jepaem
har
arho
om malNens ferhold.
1:totes Vogt bar 1kke Ved nogct
.ne haV!.1$
an3Pda1.ag't11
at lagttage
de sidste
isrt.,r
al*xt
jr#1,41
for
abydenaedriftspertode
.
. f.
fornyet
besffg
Ved gruberaars driftsresultnterp•
paa
foreligg. e-r
'
11.9en Røifeld
Debbb
I st.,t,Oelhandlede
tidsrum
vmret
17'mand.
:4E3P2.)mmgaal..wrSbsidaeaga
P•
17$g^tr4ndt.!glleni sydvettIkg
Patit4:
'4,k,
‘ 4i
4‘4'irt
.et
nc,.4
vertika1t
1. ptadig
'
retn1Pg'Årey=-1
nnemslac med boved,
nu foregaa„-gjaa,
dyk up4erben*
*4.,11gtmn
i høl
3:-dr.
y
grad.'
omtalte malm,
.:larya,rata
::.444at.'"Map)ar4'es
afsmnket
uden gruben'
0,tte' bidet-oett~fikts1t
tilet dybaf 34metar
--Uridb
Ptoa
e ebens aabl..«Vertlka
$
le
djrb
under dagaahningen
ex
iflIkIsatokkeMels1“e,a1dste,4o metar b.ar vmret ta.70at•
litet
har',4ebele
n tid vntet udmmrket god, ren
kebberkis,
der3.
I en gangMasse
af amilbol,
glimmer og straalstep
bed kyartsn,Vrar;
g:saaledes
at malmmassen er meret skarpt defineret
4ndea gangaasse,
UretfOreakler
skeidningen
1 høl grad,
IF23idte.og
àf ham
eamknlng paa ertsstoen,
har denne den hele tid
e1tUdstriskning,
gjetnemgaaendc
4i$4 .(M.stregtt 'sbbkiti
ca, 16 meter,
(1&)g
Iljgckaelatart,denta4
trmkket
har1g
sig i felt
mot s'ydveat
hVilket
for,44At.
i.,b4r,VMetarakteristisk
for grnhen lige fra schakteaabningenx
1."
141‘enyel
.1gYiet
tt en Ptaar
har der1mOd
VMret,VAria'telinge,fra.0iI
denistresseas
Ùin& t
eitl ie
ngde_af 16.mpter
o o:meVer:re#,
obber „Skfl,,a;?,4ett
er 3C1rali
medet
te;!ii.:tied(la;
Aatallet
aöbrUdt
b,4:1.1P4er
sto1,1ntyeauet
er,'44N.Y
41.2kept'bild-tiMiatetide,7'
jpatr4.
b;¥,4. 4-åk.er
‘4+
P
;!fflit:p1,kyan<4,4*T4Pw,:
-
- 2 døgnet.
åen gaar iikkeover'6,5 is3.i.
der nylig paatruffeten
1 24 ineteratiVeau.overstollen er
netop beskrevne,her
der har samme strzg og fald som den
eanren sted. Dette malmparti er lig
har altsaa fundet en , flin av
er i en
er til dato afsænket 5 met
der
ft,
drl
er
uni
en
tid
for
es
led
æks
derne linse synes dirrleaesat str
horizental Lengde af vel 4 meter,
(
ke sig mod sydvett.
mærtieheto 4 neter.
er her ocsaa meget ren kjbberkis
rtj bearbeideesat være gode; den h
Udsicterne for rruben synts saaled
set
fremgar af ovenstaaendeen begren
terdeirxde ertsilik.har som det
lr eni hvor man~11g i_nprdt's_tfret
udstrækning, men orholdene.i dag
c ,ke
er !lendere kontirflerliræ'
met
25o
af
rde
læn
•n
i
n
Ube
.gr
ning for
t trækkjendsgjerningat rniben i fel
af kobberkisanvishn e , samt den
g
sandsynlig,at man ved oMhyggelt
st
hai
det
r
gjø
t
ves
eyd
O4
st
eig
ker
- eauervil
ger og i forskjelligeniv
drevne ;oraegiorter begge retnin
pastraffe4nye,an+rge.ertslinser,
- sommeren
4 '
harit det her oMhandledetidsrum
okflen
"air ttl:
Aktiebolag:
til Sulltjelffie
I malm med gj. Snitlig 19 Cu.
"
12
-""
II "
6 " "
emMlet sa kmVålrdiat45-570 kroner
41agret fmrdig til export:
Depude havee.P.t..
g 2o % Cu
"1t ton malm Med Fj. snitli
n
n
fl
-"- 14 n
6
"'IL
185
ne tid levPrt 644 ton kobberI eum har altsaa Frnben i den
d 82 ton.
ca.
mlalmmed samlet, 'S,berindhol
5, som sees af prefessor
Ma prodtp ionen i aarene lgol - 19o
bermalmmed 97,8 % Cu indhold
kob
ton
,8
742
ret
.Ve
t,
Pat
rap
yogts
19o1 - 19o8 met 1369,8 ton
crubenssam e produktioni aarene
v
kobberindhold.
mmlm med 3,78163
ntiteteraf kobbe:
der ved gruben oplacretstore kva
iveanriknings
der meS.de forhaandenværendeprimit
f.1)tter,
gem ved et eventueltmaskinrlt
menes,
jør
deg
lgo
,ti
4an
4e:
X4b
inl
Sii
;11
:li1
,
ning.
1~21.,eg.kanfaa økonomiskabetyd
t
i.denne tid kan nævnes udtedring sam
ved Ferexben
osen,helt frem til stollTaie4sla'3eien fra havnen til Val
formandsbolig.
eS“eelt.edbarbeidsbarakkeog en
I
fl
`
Der er drevet
er arbeidet her 'attergjenoptaget,
kpaapief. Votts skit
4W4fli Tavve i fprlmngelseaf den
til asn Med nr.1
• ort, der har givet gjennemsl.ag
't4#4
' •
1 907
••
aalleide
111 :t
hove
i,r rir
cyttk ilvefire et fl
Ved denne ert har rtan fliffiem~lit-~
katte5i 41,-r er
fnetøblg
ikke er gjert til elenetand
t'e):
%.fle,./rsør-e: e.
Desuden har man gjewrintailert etrksanIngan i dni sy4vest1U.,
del
af grrube no. i. Driften af dette lete er betydelip
forank3et
ved
dreene sttgort.
Malmen viser semne beskaffenhed
er
rir .ev rt'Jiisr.1-12
trent
overenstemmeLse med de I prof. Tegts rz.:pport •s4TISC vne. Ca. 2 noter
under orten i tykkenn prøve er i disse dage set
en ort pae et
cipr allerede
t 1,nere
tid kjendt parallellete
Denne ort er fore12d ig
ba
t.addreVet 4 715reateit., ffer- aptroxLer ev, meget rig kobtermalm, med
lakr«thIni
tp tA o5o met et, analys er er endnu ikke udført af d en',e
agai; aaa, 0e‘eaa,'
knMifOtre4gbitg ikk,e angives.
tr+itiklantursaste
tide drift
I Sterfjeld
erholdte
malmtarttitest4;s
kaandnu
'i.45ers':t1(1,forladelSig opgaver giVes, idet malmon
11fficad444p.aftitasivrige
.inden feltet,kjendte
forekomster
Alnittand
forAmde±søgelsådrift
i Aen sidste
,..•
•.i'
'
<
-,- , ----,.,•-sr-, : jjer 'er If143,5
, aiprefessor
Voste anbefating
drevet ind en
,
t , -~dato4)ved
ljajdata
det i hans rap_ . tod",i.,. , den hensipt at paatrieffe
b krevne
,
,
y.j.,. . :
,
sig imidlertid
at
- tr
-P9tt
es
b‘' :'1ilh
}bafriiii:44a4414tt54-‘13.eirteta:
ea ittga.vC:EME:tee,
d-er formodentlig
har
''''.1:
irjr?:er':kstilfOlErretat.Le4,4:a>
.4"
.iii'k,i1,,tkiied-e.
etoa.len blev"derfor
stoppet efter-rAn;,......trind*g*Er.
Sillyitit_eteS".
it, fahlbaandet
endnu var naaet. Ved at
l't
t f4ge
fahllandet
aikd iitøttfthefr:tev 'faZdetif hvilket
bar gjøres,
dalk det
ak
har; en meget regeIaaneeig zwpreysej.,e
åg ganake rig impregnation,
vil
Ilr ,•
'doe. denne stob. ''senere kunae faa stor betydning som fordringsort.
t
angaar er deres peoloriske
for. liyad r.årekonisterne...(iirøyrig
s s
tiolde,
deres gehesiie samt' derea betydning som basis for en reguDor berg' va±C‘lbradrift sas ndførlig
behandlet
i pro,fessoxens
rai-oort,
at det for mig
,
'
et- r.oVerflødigt,her
at gika nenvnere lnd Ilila disse spørgsmaal.
Jeg vil kun
indekPeake Iii$
eltl enkelt bemterkning om
< ant*lialtaa rne i ' att is3rd der efter mit kjendskab til forekomsten
er
,
;: nalgratitatdakIris:behaadlett'
i Prof.togts
besktivelse.
Rer er opskjmr?,
1,14:ct'
elie gange:..impregnerede
med kobberkis,
de geologiske
for_,1,liaA
trn.„:,
flicilerinad, da, Ved' :7-mkeets11ev. ,Her er paa de 2 østlige
gange
,
rtban-Aet
Sydigate
fahlbaand
er der
..
:',
,
:
• ' trustiiik‘,,§9.in ‘n nople meter dyb s
,:#,,,'"
r .
tet!..k.flat
at der er eli*eab,k4(4'
'
,
ftiadersøge,lsaa_ . ,
d
11
'
..
.rne- ckstrimik-t,
-,t,....,„--,---:„
„,-,...4.is
.,•
,. . , -.; ' f< •.. :Nr(
4
1 ?t , `• ...- 4.:, 4,:,- ,‘
-.:
•
-
-
,i'v/„,,
'
•
‘4%
•
•• ••
es)
•
•
k
"ffilm
•
c••••••-....„
b•-•,..—af
•
It
•
sc)
id3dae5
0
irY ft
in kohe
hun
fe 1ter.
nor(Icet fl•
knrt ev(n
;•
.)et
:1).e
-rmnsee
lin ,jeOvt1- jolH vehn et,
V
n rn -et .
)dø
r
-v-einver V11 D
rc.n her
r
.-y(fl
er
I
rtv 'I
r
f -e12.
ope-.
rflP2L, 2
f
pen
VP•Tr
t
e
the t kph tr•
2-1-.1MT
"" ferh; f'2Yer
k re.
v 1-y f-re
n te(T,fin :e.
nmvn
.
P'l
'"272r-,M'7
Vrt: lE 7t
t ipy
“s i Ien reT.re
21T frn (n) øvre
e
( ;.dr1
1 31-.cr
.
Porn.
rne ken p`
P
.
ni
.
Yt",t,
e
D
fr,t :,rat
nt .
r inn en
rfjeifl-
yeA
leyerrc,
11'ine
I e,
Gruhesele.kape t
inr et litet k[11
flPre eten er fl'ti:
nede e
tr!r ved
[mer
fer leP:1
pni;ee.
T.)-,rneY (
enhet .
-ter
•
er rmr1;
cr:i i
7!1.
,
-en/r.t
fines
tiI.e• •
rni7,P
ir.J.Hter
ner3t.fir
r rt
tens
rkibr .
en er
ets enlmg
km. inp;-
Vn
nne Inkfl
n heyn
1.
til
hpr:-.
i'elr2rn
-en
en
1". irta
f
nr
f:»n
erYr
fn
fli-flhH.
Irure rnf- i
3.97:
P
ov -r
1)-,vc
n•1:nheret
..r.r^71e
.
,
n
P
pf
f.H er
t er
r mod
mpr et
ot
tn-
,4
1,-mre
ti
jrp
Iten
,
"1
er.
helt
r.eriers
1 1",
Van
^.1"1"L71'7,
ir,
•orofr
m
r
vP
-
V
Celc,(
r
n11-
fl'!1 :
o
or t
nevre-
vrnr»i
ir.
_Y!
11 iu beh
li
pt"tkvrTotr. ,
1
e»km1 nm 301:v vr
te
C
c
ve1
pbP
d 1 Ttlu
1PJ-1.1:
e
t1 p,ekol Ir.Pt.
Ph
e
or4-
mot nordvort
PC
itl
Gobhpobormarten
e" .
:1,r1-,rok
for
r trrePker
sir
v o rp.
vi
HE3 ski
-•:2
(i .:,,,p
c : - t,r,,,r
f ire
med
ti i,,),
el n
11( k
t
noen
1,11
hvortil
r
er
t e!), nr. .
',-(o.rmr(11et
ov
h»r yj ces
r1h-ki11ire ofte
r:o
ro4
'1y ritererne fin
for
t-t
til :te,1•S1n1;
,
er
' • -;e.:1.!
er
.. , o - 7. n t1-1,- -,"
et ;
ry--u.-H-421-t,
Ho:w
H()k
re,
rpr .
-
eUt
re d t
:evreisc
..r.t.
F:t
mme r
ret cm
f":
-I 1
'bc
n try1: r•:
keilwm
h1111:e
fe ren:
*r
rtrP
reo1ouiske
”
er
er
fnid.
unrier-
nen un
• •71
fere.
nr.Fte):
Pn
" rÇn
^
SI"
"
:3"•22:
c•-H2
i
in
Ler'
r
* t-
r-cr
rnn
•
r
'
• _
„
fl
r• 1
;er
':n1giet.)
-v
Yre
f
.
fl
1r:
!
•
0;'
2trzkretn.
indriret‘,t
0.-
`.'nr
ri—
be rg
.
r
'
t
ren
rv.
p,e
rov
'1 1
nh
.
t
ti
'J rr fn-re'
:T-ten
'
n'‘.r
ninr
:;tnT-1.
t il
v• 1 .1,:n.inne.uthrines
::,=.5.-ier•Jrn met:
- lr:
t
knb":.
rin
9e
P
-
crterne
seer
i
tver
ifi
noter
7ST
1•-•!
2
r.
L2
'16.22
— '
9n3
vi
-t
r•vrt.
r
t
r.en
;
b
\
.)‹
y.
er
ekif
crt mc,in
kifor
v
n
:' • -ovo
e
•1
:.M."
•
.
me-tcr
r_‘
^-"*€.> ntnr.
en
fltv.
T:ify?
i
tryk
nrbel
9er
.e
rdif
str»f7,-..r
hEr.n
'
noC-vr,r
re-tninr.
T-.Y24,,wnor
vintr..ok
i
;
no
ritUck-21.
ev
3,
untit-yr
1.1
7...
t
X
X
\
‘,
fl
, 4
'
„
-/-Tr•-•
. -)n-c
"t
CY'
r••
re
•
ti
•
nr;
.
-• fcri
fl
e ,
n
re
fl-
ti
F-
te:r
8,-
I halvøen mellem gruberummet oy vestorten varierer pangen
meter. Gj.sn. mmgtigheten snsle.estil 10 cm.
mellem atriper og
Varierende, men tildela vakker malmførin.
Sydvæggen. ralngangen megtifhet varierer mellem 5 og 35 cm,
Gj.snitlig er den henimot 20 cm. Lign. kvalitet som i nordvmggen.
Vestvmgpen. Gangforholdeneer f.t. noget uregelmmesige,
idet ler optrmr flern g=itiskel3ange, som vistnok er utløpere fra
grsnitbommen i det hmnende. Det er ikke rulig at opgi nogen pA.1Sdelig .:j.sn.nmgtighet.
meter tyk malm, hvorav endol er kobberkisNordlirst ses
impregnation i kloritisk gliMmerskifer. Lan bar p?,dette sted et
vakkert aubrudd.
.
Det er uten tvil, at man vestover langs granitbnen vil
finr3eadekillig god Sislmlikesom tidligere, Det gjmlder kun om
ikke at npi;if2rs.4ret,for granitntløperne.ergjennemtrmngt.
. •
Lykkens _prøve
C. 50 meter sydlig for Ures stoll sees L.?.'s stoll noget
lavere i fjeldvmggen. Se prof. Vogts rids, der ledsager hsne
rapport.
3tollen er inddrevet mot vest mei svagt fsld (efter lagningen) indover i henimot 30 meters lmngde. Det felger hele tiden
malmgang, som dog er temmelip ure»-elmmasigog varierer mellem etriper og klumper. Gangen er oftere forrvkket o.(boiet. Nogeo pAlidelig gj.sn.nmptighetkan ikke opgis.
Prc stollen er drevet gjennemslagestigorttil Ures grube,
anstår en
i okifer. 1 taget over stigorten (ved
hvilken
hele
samlet meter mm;;tig
_ . vakker malmgang. :)tigorten r benbart
tiden like under fmrigen,son måske 1)(dette partl er g.=ke god.
Gangen er sikkerlig den samme som den, hverpå Ures grube er drevet.
er temmelig sikker på, at hårdrelngangenUres grube Lykkens Frove er mindst 75 - 100 meter lang i retningen 3-N be,vistnok adskillig mere. Den er videre forfulgt Ca. 50 m. vostover.
Ileravsluttes, at man ikke har for sig nogen klump- eller stokformet gang, nen et malmpinn av ikke ubetydelig størrelse. Formentlig er det ganske betydctligi utstrmkning efter regel=eigheten at domme.
dagdrift
/
-
X
9.En 1iten stoll
litt
under
er inddrevot
omvmg anstår
gj.nn.
5 cm. hrtrdaln;
i søndre
ce. 20 cm.
T1e1e
ri.kker
maln.
trent
15 reter.
I nordre
vmg er mu,gtigheten
større,
Gangen
fortsmtter
gjealiem
st:ilrk3r
maltganria/
Der
aAes
ingen
Ures
bar
i dacen
skiferen
mot yd som en 25 cm. nmegtig gang,
o- P,
irerser
tier-ed en anden hårdAe ridset.
tykkolse.
Smediestollen
og nordnfor
er
en liten
drift
ca.50
meter
søndenfor
L.P.
malm.
grube
II
ligger'i:jen
15 meter
Dqg er inddrevet
ca.30
i ca, 10 meters
1mngde.
neter
Ved Stollmundingen-sees
mot vest,
klumper
ned
kobberkis
og sinkblende.
kloritinke
skifere.
søndenfor
men er
or striper
Sideberr.trten
Smediestollen.
er
f.t,
kun tar,-
nv ma,gnetkis
climmerskifer
og
Striperre
forener
sig indover
til
gam*, med 10 aw. mmgtigd.•21er sic op i striper,
samler
si
atter
og fortsmtter
på dennE
het,
måte.
Max.mmgtigheten
mregticheten
10-15
Nogen
dagen.
-cm.,
når
striperne
sammenhmng mellem
3mediesto11en
Jeg
på de 10 meter
gjer
opmerksom
grube
inddrevet
på,
at
noret
fjeld
lig
for
at
were
Utstrmkning
fremgår,
ganske
at
regelmmseig
i retningerne
Emgtigheten
35 om. oc gj.en.
sammen.
jeg
II
og L.i.
i.et
for
under
en lignende
grøn, hård bergart,
som optrrer
&rabe I, hvilken
bergart
jeg tidlicere
har
tad
efter
malm.
kv ovenetående
er
imrges
Ures
er viatnok
3toll
anser
lavt
Ures
over
pegt
Crtes ikke
grube
i strøk
niveau.
II
malmcangen
findes
i Ures
på som mulig
forekomsten
og fald
i
lede-
i Stor-
og med betyde
S-N og mot vest.
er vexlende.
Hh.dmalmen
er
den
forh.erekende
Hlialmgang;
den varierer
nokså almindelig
mellem 10 og 50-60 cm. Den
fører
overveiende
magnetkis
med kobberkis
og noget sinkblende.
Ofte er kobbermalmforingen
vdkker.
Densuten
tion
i kloritiske
Det
gangen
findes
ser
vestover
Ures
på forskj.
skifere
ut,
en rik
kobberkisimpregna
ved hårdmalmen.
som om man har
langs
grube
steder
en rik
klumpformet
Utvidelse
granitbommen.
I og
er
rimeligvis
drevet
på samme gang.
av
DerinotsynesUres II grubeat være anlagtpå en anden. Je4 finfte
.detikke umulig,at gang vil kunne findesogså underUres grube II.
for sandsynlig.
Idetheletatfinder jeg optrmdenav parallelgange
Gang vll videresandsynligfindes
de beskrevnedrfter•
nord som syd for.
Jeg fremholdersom nin op;atning,at fårekomstenved fortvil vise sig at være drivvmrdig.
sat undersøkelsesdrift
111,
Man .bartidligerepr. lauparstrengtr=sportert malm fra
grubernened.p& et nærliggendeplan,hvor ukeidningforetagcs,
, Der fårefindesher fremdeleeen hehdel opbercdninrsmalm,
fandt en
nevnes,at je her
Som en eiendonmelighet
pegmatitntufinprængtmed-klunperav kobberkirog ma,gnetkis.
Man vil ogs fra dette felt kunneutvindegod kobbermalm
med over 6 Cu• Det fattigeregods vli egne sig for Elmoreprocessen.
Tm.svatinfelSets
Tusvatngrubenliggerkun 1 km. vestenforNo-)engrube.
•
•
liggeri en nokså brat li og har strøknogenAnvisnin,:en
lunden-SV og 40-600ftld mot mr.
Den ongivendebergarter granatførendekloritiskeskifere
bergarter.
og gabbrolignende
I den øvre del av lieu liggermagnetjernsom en kappeAi
sted at være
mægtighetennees på et er,kelt
dgen over ekd.feren$
over 2 teter.
Dengerenede i tien stikkerden ned, idet den følgerbergsIkkerhigover i en kobbermalmførende
arternesskifrighetog ef.tr
magnetkingrng.
Skitserettver rofil
\2:nagnetjern
_ertsgang
k fer
SØ
eto]:1
•••••
fe'ltort
ITV
Hr,0
1,eti
..to13.'
I
r,or,
-
,
()
vet
e
'
P):
n
1fl
•.,..ret
'—>"'
1—
12, -
smmtichet; derefter avtar den. I
til l. meterr,.
vo:.-set
8 meters dyp s je 1cm lalmimprec:nation.;)etliter altsA til, at
rlJcu mfltHypet.
hmngrangen in)fald forelmbig blir
er gangens
gang, liggangen, er ikke anlagt nogen
den
nmvnt en, 7 m. og
undersokelsesdrift. Vel c er martigheer.
av stollen (ved f).
grei rarisr arstår likelede9 pe: en nden tide
., men mltfor kotte tversleg ved
De sm ft
4
og ved synkens
bund antyderk at men ery:mnghar hntt isinde at erbeide sig ind til
hovedgancen.
Det er ienne.gang,hvorav rrubens frPmtil mvrmncer. Dens
betydolie mmgtighet synes at love cout, mm ger.en fortjenerabso- t
lut at bli undersokt ved opfringsdrifter.
i
og fald,
Pmrtsmtter gangen norenlune recesig
f.
non kittil, vil '2u3vn2ngruben
malrf,,rinr,
mei jevn mt:igtiz,hrtog
den allerstmrstebet:rdning.
T4opp_GrupQ;elt?
Uopen grube er tidligere detWIjbes>revet
navn borrer for plidelighet.
ekspert, hvis
intet vmsentlig har at indvende til detaljbeskrivel
Dn ;')CFsen in(lskrmnkerjec mir til at benendle ferevomstenshovedtrmk,
2ra et rikt malm.fundi dagen har mPrkforfulct anvisningen
meter, lodret regnet. Pen er o ienne stnkning
mot dypet ialt yr.
avbyuget i i.sn. lr meters lmngde i felt.
veksler melleM
iitreketvarierer melle% N-S oc !TC.-3V,
dragning
en tydelig
retning. Porekmm.mten
15 og 700 i vertlisydlig eller sydvertli5 retring.
glitmer- '
Den omcivende bergart er gabbro- or f:drokjellige
Skifere der ofte er sterkt beiede or krusede.
Da forekomsten følger slepper rogerliablepmrallelt skifrigheter, blir den noks. uregelnæwlig oc er ofte vanskelig at forstå
og drive.
dagen utgAr fra malmfundet 2 ganggrene 1.norllic retning,
en estlig, som kan følges is40-g0 meters lmnrde, og er vertlig, son
med flere avbrytelserer fulgt i mere end 200 metere
15
..
geng her vmret ringe
oe mindre
i den øetre
Yelgferingen
god
ført
steder
her pe flere
gnng derimot
Dee vestlige
værdifuld•
reskningsarbeidDer er utført
dagen,
nmrreet
malm, som er evbygget
arbeidhvilke
sme synker,
der PY: neddrevet
likesom
gangen,
er efter
siE sammer.
gangen hur knepet
sesnert
er dog er indetillet
vee lopen grube med dem
gangforholdene
Oe. ren sarnmen3igeer
al ler ikke er ringe
vie man berrerke,
og eterfjeld,
i Bratejeld
likhet.
i daeen lar sig idantifieere
at ganegrenene
Hvis ren antar,
sOm
forkleres
rike relmklumper
kae Fopen grubes
soe herdmelmgange,
•
pratfjeld
(srl.
i hl‘rdrelmgangen
langs eller
kobbermalmaneemlinger
at de± er
tilføies,
.0g det kan i denne forbindelne
, Storfjeld).
markerer
i)N vesgengen
av siii,r3ispun'rterne
et er relee. elere
mulig,
aneamlinger.
ligrende
litet
65 m.;
grUbe vil man lmege
siderne,
Hopen
:Zer men befarer
er etuderetetil
ferekomete
I det liepende
denne har ikke
merke
hver.
til,
dyp ev
vertikeit
er
htergende
I.det
ikke til
heller
i et
en stoll
ringer
ind tti
parallelgaeee.
antruffet
si
og men kan gjerne
gjort,
innen uneersekelser
.
siderne,
i sydlig
et ear feltorter
er dnddrevet
8:t der
Jee vet vel,
malm; men da de knapt er 20 meter lange,
ferte
og et disse
retning,
tillægges
me forevrig
sydever
Orter
betydning.
her de kun.liten
burde inlfald
denne vei,
Ce gangen fortsatte
Tlindre betydnine.
fjeldvmg
bratte
i dagen i den.lange,
epor ev gang veire observert
sydost
gruben.
for
nord
tot
la'!eke
grubens
her
nordre
ikke
mig bekjendt
derimot
er
utvmg
ikke
opmuntret
anlagt
til
nogen
c,dan
feltort.
undersøkel-
hvad der er
bare i overflaten,
ren s5rnandt ieke gengen findes
se,
hvis man
i dypet,
gjenfindes
bør jo denne-kunne
sandsenlig,
rendre
skifog spring,
krusninger
av de bedninger,
ikke lar sig vildlede
denne kant.
eren oe dermed Or3&gangen gjør til
Det
undereekelser
forsigtigste
fre
degen
ber
av at
derfor
studere
vmre
forelebig
ganeforboldene
ved fortsatte
i dypet
mot
nord.
vekslende
i Fopen grube har hat en temmelig
r.almgangen
klumper kan man si,
et par betydeligere
undtae
.r
mmetighet.
mellem 10 og 40-50 cm.
har variert
den ordtnært
ifølge
at
hvor der
som ruevnt ved dagen,
haddes
anbrudd
Det rikeste
på 6 meters.
et malmparti
forefandtes
ældre beskrivelser
•
1/2
•
•
•
15.•
En eridan
forekomet
vil
altså
vi et
lignende
reSultat
):
den
samne Lobbermmngde.
Når man ikke ser bere theoretiek
på tincen
må
anvieningen
holde endog adskillig
mere end
kobber for eLkunne
sidestilles;
thi der tspes
ikke litet
kobber p.g.a. spild
ved nine.
nii:ginerer-41
nkeidniyi
j(n
ete.
nettr.
de fittte
neppe foreløbig
-er
vil cn.ni er r.Pj fopt(nonst.
nt
Jeg avslutter
er grund til
der
beretningen
on Hopen grube med den udtalelse,
ht anta,
at gangen vil fortseette
mot dypet med
som tidligere.
Det er Iningtfra
utelukket,
at
rikere
IcY.umper sAvel not dypet som til
ciden.
Ned
vil gruben vistnok
i en årrmkke freedelen
kunne_
vekslende
rgtighet
man kan antrmff
gode konjunkturer
gi godt everskud.
snm er overveiende
kobberkis
end noget nagnetkis,
er sanlet
og fact
on le:-rnnses
av gode eletter.
Den overveiende
del vil derfor
kunne utskeides
fox hånd; det fettigere
rågods
vil
egne sig godt til
anrikning
efter
:ilmore-processen.
AvS1,2ttende=beTilekplUer:
Ten har
nvenfor
feitet
som jeg tror
lennende
bergverk.
har
forsekt
at
betincelser
gl en fremeti1linTav
for
at
bli
Mot den opfatning,
at forskomsterne
er
den kjendsgjerninc,
at en av dem, Hopen grebe,
mot et betydelig
dyp.
Og forhoidene
i Bratfjeld
på adskillig
utstrmknin
g i felt.
s
et
Bodin-
levedygtigt
3Trfit
klumper
anerede
og
taler
er forfulgt
og Ctorfjeld
tyder
Kjendsichpet
til feltet
er ikke gamnelt,
idet den.ferste
forekonst
tilfmldigblev fundet i idste kalvdel
av 1090 årene.
2onere
er der drevet
nogen forsoksdrift
i 3torfjeld
og Pratfjeld
av A/D Sulitelma
Gruber.
Undvidere
har eierne
drevet
nogen åre
epfaringsog produktionsdrift
i Hopen grube;
for det nverskudd,
denne drift
utbracte,
er utfort
betydelige
underseke1sesarbeider
rundt
ved
ikke
emkring
i feltet.
Dette
omfatter
De fleote
53
f.t.
tildeler
f.t.
en mmngde anvisninger,
er befaret
av uedertegnede,
dem nogen
så etor
betydning,
som er dmkket
som rigtignok
at de tilneirme1sesvis kae sidestillee
med de benkrevne
har
forekowster.
Bet:;dning
imidlertid
mange•av de lagte
utmål derved,
at de hindrer
rundekjlerp
ning onkring
hovedfelterne.
-
De ordinære malmgange fører oVerveiendemagnetkiemed kob--,
berkle, litt zinkblende og vistnok litt magnetjern og evovlkie.
MsEnetkisen indebolder en bagatel r4kkel. Deszutmn forer gangene .
til sine tider litt skifersubstansog'endel forskjelligenineraler.
Malmen i Hopen ‘rube best5r log overveiendeav kobberkis.
. drift.
,Megetliggor tilrette for en undersøkelses-og opfarings.
Der forefindes stedes ved hovedfelternebarakket, eom med .
rInEe pikostning kan gjøres brukbare.
Por transport has de antydede land- og vandveie.
Og ved Hopen grube findes fordringsmaskineri,grubeVogne,
smedie, stigerboligmed telefon samt et betydeligt
.6ranzportvogne,
redskapsforrM.
Hvordan en fremtidig drift bør anlmg;es hører Ikke ind
under denne beretning; det vil avhamge av resultaterneav undersøk
Dog er
elses- og befaringsdriftensamt av oPberedningsforsøkene-.
enkelte vink angit under de forskjelligeavsnit i beretninEen, Om
der hør anlægges en emeltehytte eller der bor lægges an p fremstilløsee
Sin tid mit‘.
ling av eksportmolm blir et regnestykke, som
seet i forbindelzemed de vundne rezultater.
Inden jeg avslutter beretningen vil jer korteliE nævne, at
terrmnget ikke byr p vanskelipbeterfor taugbaneanlægsamt, at
kraftspørgsm4letblir let st løse. (Der utbygges nu i nærheten eti
storre vandfald.)x)
I forholdsvis kort avstand fra malmfelterne disponerer
neulie:..eron et tetydelig vmdfuld og utbygning av srnme vii n'ttur
ligvie bli fremtvunget i en ikke fjory fremtid, da befolkning.og
industri i distriktet.harbehoy for Mere elektrisk-energi.
-
p.t. Hognan 2. august 1912.
W.C.I. Rnamuesen
Bergingenlør
GeschwOrner i Nordl.& Pinm.bergdistrikt
x)
Tilføyet med blyant.
NORDLANDSKEBERGMESTEREMBEDE
t
71io i Rana,
i
I
•
•
•
•
_
_
-Tro,"
midere
forin
rr.anor
han cm
lnvende ankum:loi.
siu-
dctme
om-nos
•
•
vm,reutviloomt
P at r",.t*o
or forboldsvis
uor -Efl.obe
daners mekontaerte
da
man
dEot
som
d,r)ctor
bolot
tclinvost-mln
nom
stordrift
E-dOIrtti
roic.nunmon'Etto
er
Evont
tiTT::?112
til
;",
1-en
onm
olt
er.
ottor
sn-nos
lite
ernet
moboeedmi-
2t.
haJdo
timehetc..1-Eno
pf.sEn or Sfl.iiC
forekbm.,,ter
av
av neter
i lenmd.c
co
mnd
Grive
en
•or /dberettive do store 3,cbier forntnotnjoreo flredon moderne hjilie[
stflr
M•j.tj.
main.
tj
15
nt,
-,,--; man;
—"LC-1
::
metern
com
lenroo
i
an
innoen
i7Ieilc
av
molminse
m.od
15 ,or-E.
fl000n-jeljeten,
"Te.3 sin
1L1
n11-flY
1•02t.h...7r
oer3
Int 31f:Eut
monsnort
nnel
-
sj;:ec.
Sjonroon
ok,i1
•
•
ha
b.cm rfllflO
mcn
''ononfeltot.
bo?,
trindrodor
rikmalm. 3db -il„.
forekbmstene
mot
at
;o:aT3Enr
-ienibter
tydEe
For femti ;).-b
av 50-4o
1,rnnet
r.:
enrnloansie.rhor
kr_dohermtloo
1707:01<1
coo-
or
finue
folt.3r,
tale
utNi.dolse
mom
mEon videre
dnprit
til
ol1or
vod
do
flrfrYLY:
ondre
Eje.
stolen.
---
forkelstone
imfrernardions-
orj;flt
±oedsmcordor r“)- den m.00,rne
tør
jev
To.uforol-omsterebom no)onnlfd,ojanmse
ved
Storfledlet
cm. Det
holot
:rttn vorc
ocn
Hvorviit
at
-
kTevnr,
like
ut-
cr
Prekeu
tiitar43or-oo;3an1m
_
t»d "rd,00en-3d5olfjell
i
••
,.
....--.
E
cruben-i juli
353.-om
mc_De:
beshjed
cm
oenno
"ominm
i
hr2V
av
21.
;
-i.
,Er
/
E
..-°1
'
a.r anr3re
ikke
anlconinm
-E-31 ,-" lonmkn
1 s.a..
rTemEl..,1
r.ko'nma.nm
,
..•
,
.
.
.
.
,
...
..,-det
ved
leillmnet
til
kommende
fcrekomstor, men -ol'Eo3,
mierne vjøre
1E
somn'or,eolDe riAtte
s:Enske det.
E
;
E
-Pa.
rjorde
jom
et
beo»k
rein(-.rierimnbw
/461i
1
‘.
å
k •••
<.'"it
11‘1
e
.
t
rkt. .41
t
''
-‘3
- <
1
<
„
MALMLETING
GEOFYSISK
THONOHrini
NCTAl.
•
•
",,i; 6 I 960
fa:tc:t
innec
,
.1()t
vC91.
tr,,;;;:tstott
1
vr
!t•el.
tHk.: var
rClE
th.e
ava:-
so'r
hir-y1"jrC
j:?,..:, •2 i1.
,
tre,
-
St5.;r53
t.
Her-
Å vra
.nuligem3
VHIcr
lerLS,
ca.
Jaa
artle.,1-
v
tr.
rf3uiiL7
rgr1bS.
.rcried
nitger
..r..e-:ta
str.r4
pa -;:ece
I
Stt.
•-tr 5 -
:Storijf
'
k
rLi(
-
,
,•
fra
;,[atte:
Vt.
"R
;R;fiyart
depautea
n$1‘te
.fat.T.v•r!ti •., t var
vea
;,4ari
Vatget
Jvcrere
Vi
r
i :-Lattc:a.
:Kabla.rfaltc
Cer,r:brlkser
sa:a•lian
5t51itjat•±:a
T.ItrÅr fra
hjr
-
r•;,;
,.;
.
13
HOP
,\KING
,
'
111
`‘`,tr.r13:.)'"
-;
-
+.• r ;;.;.
an ut4rav,
r
.
ceoFisrake
far
itgarts.ig
Jar:tt
ytif..til
v .ra
;:kal
;Lr‘valic-,.
;tÅ;-
('; tr:
ert.,,ta
;r‘ v,• ;;; r›.rv;;rt-!..rc
tq
t..
frLe
far
aravcrale.i
ril
Y nest
.1j
h
i
Starf•1tat.
;r
1-hati ,
isC
zrt
Lx
vi
Va1'.net
av
L:usts...N
'
,r
ari
- 2 t.• rer
Vat
tar
3trtje
urt
if.
,
4fullt
tI fld4',
nt.:11CIT1
er
Vciea
td
ca-,
3YI
!;tter
r er=.
11
3K.1/Hlt.
J'Fic*S»,e1(...I•F
fra
.•
't;C
Ii
• 1.
1c Lit.:
he3.av
aatt
r•
terrerv.et
r rttjit.
3t.'
•
•tt'r abetydr-
;
at Y-1.0y,n
av
med
vt.t•
iicke
leggeti
ti
GEOFYS1SK
MALMLETING
TROINICINEIM
vera
..1
di"; dt
uiatenithet
inetrykk
vi likk
ligger
at Lrholdene
Jeg
av feltet.
tisUra
godt
uaderay.kelser.
Trondhei-cn
111
Pe
9 . juni
L Ts
aa,
1960.
trer
likevel
til rette
å kunne
for
geo
-
Bodø og Bodin Tibaksråd
GRCIFYSISK
MALMLETING
KONTOR
VERKST.
LABOR.
PRIV.
DIREKTØR
TRONDHMM
tif. 24136
POSTBOKS
(NORWAY)
299118
26287
den 10, mai 1957.
671
HB/LH
J.nr, 1405/1957.
in TilLaksråd-,
5
Boc1Lo•Hod
Bodti.
Ho en kobbormz,liccruber.
brov av 19. november 1955 ber EodiSog Bodin Tiltaksråd
malmfore-• •
evenfor anftirte
om un uttalelse fra GM vedriirendo
komster.
Av de tilsordteuttalelser som bergtesterK. L. Böckman
oz bercinTeniör2. ?lood har avritt om forekomstene,synes
å fremgå at dot neppe vil vre mulig a foreta noen m=ere
vurdering av foltenesmuligheter på basis av eldre gruberap-portrJralene. Jprsmålht om å gå til nUyore underskelsor
bOr derfor tas opp.
,an feltene fortjeneå bli nowmere
Etter vår o2pfatningk
Innlednings,
undersökt, i f)rt rekie geoloTrisk-geofysisk.
vis kan undersakelsenebegrensestil de partier som på forhånd synos mest aktuelle, o ta sikte på dels å klLrle:ge
betingelsenefor bruk av zeofysiskemålemetoderi feltet,
sen
dels å få sikrereholdepunkteri spOrsmåletom berettigel
av undersOkelsori st5rre omfanz.
För GM kan fremleggemer konkrete planer for eventuelle
innledende undersökelser,er det ridvendig å foreta en be-'
faring av feltene. En slik befaring btiri tilfelle skje på
noenlunde bar mc.rk,og vi ser frem til å kunne reise til
Hopen på befarin: eno:angi slutten av mai, om det anses
Onske1ig.
GEOFYSISKMALEI:2ING
O6Ç100
• Erceken
a
aw,krift
Av Gesch.rernerTorjerrene tnnberetnina om ralmforekorster lnnes
_
den 7cojektertr Nordldrg'sbane (strekndnren ,altenfdort 1 nerd til
Nordlflnd fv1kecgrecre i erd, dnt. 1/17 1572.
Podin Febberkinfelter.
01ree fe7tec tertsidav en nrike cnvien:n er,
overvo-Jendena:•-netkia
inn kebberkie ne tde1s
re
tt ritC:b1
ende.
Lalmen i
ecubn bert.trdeg vmsedtli:,ev knbberkis.
Enre7omrterne er beliggen3e rPtp&rdan Sardjords, Hopeas, Velles og
Vik-ns ow nmrliegendo tr'rdererrund. Idadmeh cntrpr une.oreanme
geod.riske forLold scr vare nert 1:jendtekeobberk:renv:nin-er.
De førrte cd.2.rdalvialsingor
biev indmutot i 15.2bnr urderrcgkeiresdrieft
biev p?..bneyn•t
i 11/4127
i Strrfjedlfeltet, belt?id-ende
11
ved-dterfdedets crt11ge styrtn1nt en. 7 kn. 1 nerdlie retning for
Nnreh. Onkrint 1500 og nnernontfa'leende r blev feltet vderligere
orskrerret off,
flore ecuber ber ontnt til benrbeidelse, b-geravde
virtitste er Eratflellfer!konter,
vatrets grube. .
Trnons krifjeldr,rubeng Tne-
Nord1r.nds'errmestecenbedes arkiv ideholer
her rjengitt
i et kort resume felgerde eplvsniwter om de enkelte forcksmetet:
"I Jtortjeldfeltet
(Ures erube og Dykkers nrøve\ som holder
e.
nartier av rik kebberkis vekelende ned certier av zinkblende ot
nnatetkis optr'errarenn re• rindet 75-1Tflret. ltrredei retning
S - N.
:Den er videre farfulgt ca. flmet. veFrenver. Fortestlig
41
111
er den nv ganske betydeli
dømme. Gnnece-nr
=tirbet
utstrtknin.7.efter rerelmmseigheten at
vnriert orddrgertgollem l cm. og
cn. 1e1 mnlmen finjen p terekjellite etedec en rik kobberklsinnre alstion 1 kloritoke skifre. »icallellgange t7r vietnok
forekonme. Fr- foltet har •er vreretutskeidet kobberkie i 2 klasser, hvorav 1 klasse har holdt ma4r1indtil 10 g knbber.
crund,
Hopens h?ifjellgr:ibe betirtenne p
rden
km. fra r-rly"trved daltern"jocCen er avcenket tli 9( met. vertikalt dyp i
2tcket
n 15-7flerader faldende mÅkstok
i en 15 met. la:dre.
T dIA:enut4r
og avbygeet efter
I bunden aast?irvnkkor nalm.
fre ecurenpnineen d en.u7,grene
i nc)rd11:ret-
ning, hvorav don vestlieste garancer cr ferfulgt med flere avbrytelser i 200 met. 1mrede t11 Idis ned eod malm.
9614+4~41
''.29
11»;
2‘f
nivet
D4sse :anr---renc
er dom lite sdibdrsmkthittil.
er mmlr.:engmf-letdver
;,bi'imrsreni mruben har hutt tn.veAcslende
erenle ord,nmrt meller
cr. mr 40-bn cr.
I ni met.
tirhet vsri-
flopenshoifjellgrebe bar 1‘):-oret 1evert:
1901-05-742.P tonn malm ho1dende:97.g tonn kobbmn
/I
"
82.0 "
i slt 1126.8 ton kobbermar h)ldende 179.? tsnh ;mbber, hvilket er svhmnbet til :ulitjclma A/b Grmber. "e.:!gspredukterse
hur
03.
1
kmbber.
kobber or i jenne=lb
holdt optil
Ved grubens berghsl/le ]'
.1hke s?!lite osberednin-srods
som vid losne si. st mrrike.
Brstth'.rorrmrek<=sten, I en brat f-jeldvm i
en ndrilige
de' mv opsfjeldet :.V. for 1,4srtvann, er uniersokt Nm-g1et par
damskf)mringer or i G met. dys skr?LsynkTr9:
meget rik 'KsbbefiAo
holdende optil 20
kobber.
Ps-eksmeten ser mem t Lovende ut. "
I 120flblev srli.ersdkelsesarbeiet i Emdin kubberkisfelt,
som vmsentli har værmt drevet og tekostet av pieren sakf.
:ohjsiberg, 73odm,indstiflet og driften har siden lirret nede.med
(I 1^1.6stsnc'tarrelscav er mindre pi-xvedrifti 1211 or
kobber4
skeidet man 522 tonn mmln med frs 2.1E
kobber til 13.
kasrel p
kraft til drift av rruberne h;srsmslig vmret
generende for andersdkelseearbeidets fcrtsmttelse.
Nr-r det ;:rubernenmrli-gende :e-r.senvLsdkrmftanlgT blir
fmrdirbygget, vil denne mamgel bli mvhm1pet oF,rrsberne vil Få
en lvsere tid imøte.
v.
NORDLANDSKE
BERGMESTEREMBEDE
MO
I RANA
POSTBOKS 97 — TELEFON
P
42
fc:1'
til
of;
on
meddole
ko.bb
at
CCCH5._‘1.1q/K.LS"::
iolLicï
-
>on3,w:Hre,tin
fl
inall
(LK.01:;(. 2 ter
rLE
of
vad
"1 • n •
.
Ore.e.ten—,
ti
Yh'r
i
',21(;C
HJr
n
o I
030.H.V.
CirdHL:,
I 5 Icrri
n
s7/
NORDLANDSK
BERNESTERE
E
MBEDE
Jnr. 291/53.
AfoiRS
tm.142
3. juni 1953.
Podø or Bodin Tiltaksrii.d,
berr Leif
B o d
Hopen kobbernalmgruber.Deres brev av 5.d.mnd..
Om dette malmfelt foreligreri berrnesterarkivetrapporterfra:
prof. J..f.Vort
berrinr. E. Stoltz
berrm. W.C.J.Rasmussen
II
J.C.Torgersen
av 12/9 19n6
" 1/5 19o8
" 2/3 1912
" 1/12 1922
Analyserapportfra dr. O.N.reidanreichav 5/10 1916.
Vogts raneort gir den ment utførlirebeskrivelseor tyder pt at
Man de)s har cmr!.
forekomstermed rikere malm (llonen
hcyfjell),dels stzrre foreknmstermed fattirercmalm (Storefjell).Tiligensat
A/S SulitjelmaGrUber desnutenhar noen beretningereller rapporter
fra cn tiden da selskaPetfikk malm fra rrubene til cin smeltehytte.
Grubenc er naledesb[ideunderszkt or drevet i sin tid or jeg vet
ikke om nve undersckelservil ha noen sjangse,da jer ikke kjenner
forekomstenepersonlir.Jeg vil passereilodzpå svdtur 26. eller
27.d.mnd.ng skal da oppsøkeDen for konferere om både kobbermalmgrubene og feltspattforekomstene
pfl.
Tverlandet.
Med hilsen
47;;ITtenjPL:
71idkaa44
E. L. Be-ckman
asa 5. aptsalsw
1967
Ormber,
A/8tilltjelma
0 io1 • .
ission
11 bev ea I 1l sversedt
sa kop1 av 2 0 8 rappert
uaderimplcoloor soa bit forotatt av ds søst levstd,
og Talesovaaa.
asallg 8torijoll
1 Ispeasearliot.
1966, evor
de
aalaterekmastor
Nld hilsea
0210122
tør1/8811.12.111.26
Ørir
Ns-
OG`r co 7
icea
-_PROSPECT
for;
VERKWItrffT
S
jOrkla
troke tni3
prospektering
og
liGrube-Aktiebolag
gri" —1 10.AUu.07
maintleting
- A/S
av
Sulitjelma
Gruber
•
fr
SAKSIICARBEIDER
NARBESVART
ARII1ENSGT.
13
TELEFON
56 2290
Bodin Tiltaksråd,
v/ herr Johannes
Høisas,
Bodin.
OSLO
V1r re:
• Dem ref.;
Efildnul
Hopen
Kobbergruber,
Eft.n
oppdrag
19
i 7.
av A/S
Sulitielma
.n.,linforkomstene
Tussev:Inn
Resnitdzet
..1,12:1:,:
r
1967.
bodin.
Uerciatt.undeisakelser
loveadc
L
GFuber,
av de
ble
Hommeren
tilsynelntende
nemtig
i Bodin,
det
ment
os
Storfjell-
luit.ltomst~.
av undersokelseno
J_111.ak,,a.i enhelte
arekomstene
er neg4tivt.
mindre
for
partier
.3m:itil
at man
kmn
Selv
være
kan.tenke
om kobber-
meget
bra,
eg isangsatt
drifr.
Med
hilsen
Et-PROSPECT
/
r444..Z1/24.
d
tr.
o2etei
Qvale
4 4,
f
la“;
.3-as
frik14-0-,477).n/n-a-cA
Gt.c.,-*ett,y!,;k6
/f
4~ 4 ba—c e
k fla
r:'
er-t"
46.
ri
5.
e.“-c r
C4
C
tbc
.•
;
e d..94
•
-;\;5
n. Landmira:
CPCtoo7
FYLKESMANNEN
I NORDLAND
UTE3yGGINGSAVDELINGEN
BODC)
sAK
-
ni
2rrcliard
ti
.1
.
:
tb
nrmdt
irri:Hr wri ter
•
ovorn
ritw
rsk
FE?turnero::
det
.1,Yr P
her k.
et -:
itbr,
-
r :
-hund
ier
i(
vite
vidt
1
, I,
: - n- ',, ny
IL t 1,1t nn 1ii
' /(ini. : 4
_,174,-,i'l
dfo
de1 ;(:,
r
ak4,,, :(
al'eflCh;
-
(H10112
a-r
t
don
at,
i -.1t
nrevcdrift.
'rc ,' unt» ig., u,tykkr::1. G r iher
i :;in
kc»,-)1,20r-
1(11
indin,n;
e
l'orholdnvi
joner
rein
pe nr: -
.
G-H_GpJ
r
G:en
e
sko
Unbf-rckt
flnd;?.
Et,ter
1:er
unde=k
Prn.
n rHerin
[
,
sky
r2e1r,cib
u n•
Scifi
: rsid,
nn
nt .
,
enrmnri
orn
at bery,ret,t
I. Griilie=tall.
Jrr.
in r
; :-
JnHnH-
,
n
1
Hiretatt
13tnt:Artene
lt,tj4res1 ali vesentIghet av ot
t:.1immers.ki
c: M&Ciet over'vttenhe
stuik ot et noe vemelende
mot V på
- (CH
oe-tartspartter tJ
en av en
noe kornet
berart
av intenmehiter
sammensettt.:.
Mivedd:-Irten
ne: skat hn runnet
ste0
1 en Cakt
som rrådelvis
;frjenrdtdr.
mec Ise tlokke'r. itee ved ajamten
en let noen mindre
tenOe
O m.
en
P'aretatteh rekke
rundt3mt:nIn ojakLen
31#311ene.
111
Gilmmurski:erne
ste:-kt
r.ntLfordtn,,,L,
lInhhold
51
4ce
i tagrhecen
noen
aimm antaeilu
av Af?;,tiet.
uvahil
itcr
I
ajt
S,
zessere.
or
etter
vnYt11,
i
-
F
er
retn:.n,n.
Aet
e.
Interst
ska_.
Inne
en de.
jen
e-
hv
VULSken.
er jc4 ;3;åttinn en stijo
st1v.0
1-ttedjh:tt.
vmre
4sen,hren
Tnrsevatn
11,
z.r4tttnn
n.f[Imetten
t<terhi
111
1
uet
Vartr-f»it.
taket »ven
IJet
sk.(,es
(2Id)erko.
-G m
2n.
steder
2. I:Mnons
nnstforvitrede partter er cet
ssu.
å se
on enkcnte
er
4
ht,Lt
svaz.
nrekt
Iassavann
..2ne
i'ono;oomst.11Lerca. i km V for
Hopen Høyrjell t en vestvetot i.
Berantent, utgjres
vestlIk. al, ce.
JecensL
med ca.
i5
meters
liet
avstand.
er
r.vs.t1re med N-3 strøk,
det
drevet
11et søndre
inn tc otoller mtit
er
neppe
den
over 50 m. i cenne stoll en det er, reltort
nvor?ra hen iAr on cynk faliende mot V.
NYnerailearingen
utgjøres
av
.cobberkis.
Trondheim,
14.
januar
t
Chr. D. Thork lOsen.
iengate,
eog
I 5V-rettn:;,
mhg,netk1smed noo
EinarTrøften
bergingeniør
1953.
den28.desember
Sulitjelma,
11>
Bodøog BodinTiltakaråd,
Arbeidsutvalget,
B o d Ø.
•
HopenGruber.
Cbristoffersen
tildirektør
t tid,er brevene
Da jegharvertsyknelden
jegi OslobedtJlorges
blittubeevart.Imidlertidhar
og megdessverre
i Saltenundersøkelser
om hjelptilgeologiske
Undersøkelser
Geologiske
resultat.
nednegativt
dessverre
og håpepå at vi
Nå er detintetannetå gjøreennå ventetilsommeren
eomer ti.lgjengelige
medvårefolkkanforetaen befaring,De rapporter
vilikkebli såkostbarat
menen undersøkelse
er ikkesærligpositive,
emaer nevntforan.
denutveien
en ikkebørforsøke
Hilsen
n.
CD
'"")-;(
"0
0
fl
ftc
z
1-
• ,:
r
0
-
CD
1.-1 0
ent.
riA
cc
s
/;-
LØRDAG
•
112
APRIL
MAI
APRIL
SIMITIO
T
F IL
S NI
T
0
5
IT-FTITI
1
2
3
8
9
10
15 16
17
1
2
3
4
8
9
10
11 12
4
13 14 15 16
17
18 19
11 12 13 14
23 21 22 23 24
25 26
18 19 20 21 22
7
6
5
6
7
25 26 27 28
27 28 29 30
23 24
29 30
111 erfaaded
20 - OSLO
DRAMMENSVEIEN
TELEGRAMADRESSE:
POSTBOKS
SENTRALBORD:
•
KVALITETSTAAL
252
- OSLO
56
22
90
•
31
ODØ-
OG
BODIN
TILTAKSR
° D
)AR.BEIDSUT
E
/.*p
Bodø,den 17. juni 1953.
f?
A
t
uij
sJ 1/4
s
LAMS\
1/()
ti
Herr ing, Tröftent
/g
ky
t
•
Sulitjelma,
Takk for sist !
Tiltaksrådetfor Bodö og Bodin har dröftethvorvidt
411
det kan bli tale om å ta opp griftenved Hopen Gruber.
Hvis SulitjelmaGruberskulleha informasjoner
eller
dokumenterang, saken— ber jeg om å få tilsendtdissefor oriente—
ring — gjerneogsåmed din uttalelseom mulighetenefor å oppta
driften.
Hilsen
•
/1~
Leif Kune
AVSERIFT.
RAPPORT
over
beftrine af Hopensmalmforekomsterden 2den & 3die Aug. 1917,
Er. Carlson.
- 1 -
Happort
over
befarin af Hooens malmforekomsterden 2den &
die Aug. 1917.
De forskjelligemalmforekomsters
beliggenhet,geologiskeforhold,detaljerte
beskrivelseraf hver forekomstsamt forskjelligeopgiyaningeraf betydningfor en
eventuel grubedrifter indgasendebehandleti de rapporter,der er afeivet af d'herrer
ProfessorVogt, Geschvgorner
t?esmussen
og BergingendørStoltz . Oberstl3teget
Ole
Lund har ligelodesafgivet en udtalelseom om ti1gjangeligvandkraft
stedet.
Nedenforfremkommeren oversigtover de erbejder,som er udført,
resultaterne
samt forslag til eventuellenye undersøkelserarbeduer.-
1. En1ATFJabt)
- Lro,,,SUOLCc.
I Bratfjeldblev i 1897 af stigerUre drevet en kort feltort og i denue en
synk. Man havdc her o;til 1,50m.kobberkisføreneemagnetkisog en del kobberinpreenasjon.Malmen blev imielertidsnart daarligerebeade i stollenoE i syliken,
hy rfor arbeidet inistilledes.-Der blev udskeieetca. 10 tons gud smeltemalm,men
den størstedel af «o
Set
Ver
for kobberfettIgttil dt kunne odsksi es.
Malngn
see; i den bratte fjelcvagsom en rustzonepaa begse sider af stollen.
I "Prakestolen"sees i en brat fjeldweeen rustzoneca. 100 m. lene og ca.
5 m. bred...)eriaettate..
smale r-nderaf kobber- og ngenet-kis,men i sin helhed
sas zonen ud til at vare meget fattig.Et tverslag,som anlagdes,var ikke kommet
ind paa malmen.
Disue to fdrekomsterkunde lettestundergøkesved daestrossertvers over rustzonen i passendeafstand.Bliver resultatetheraf tilfredsstillende,
er der co.TS
anlegaingtil drift af stoller.Antageligkonner man htr til at faa en ren ramnelm,
som maa anrikes pas stedet,men kun ubetydeligskeitemalm,- kobberhol:igmnenetkis.
2. ST0ULFj.:11).
Stiger Ure inddrev her i aarene 1996 - 1898 tre stoller. I
den midtre stoll Nr. 1 -(i de andre rapporterkaldt "Ures grube" og "Vestorten
"),som er inddrevet
vel 50 meter, havue mun understmod dagen i ca. 20 m.s lmngd
eet ganske mægta-og
kobberrigt perti. Malmenbestod ef koboerkisførende
magnetkisog var strtt ottlanoet
med zinkblende. Efter dette
parti, som synes at følge en fra det hængende
nedstikkende"granitbom",blev der neddreveten synk ca. 30
m. etter faloet. I de
sidste 5 meter af synken havde man kun Xobberfnttigningnetkis
og sinkblende.
I Ures stoll,Nr.II, (inddrevet24 m.) havde man kun kobbe
rfattigmalm el liden
mggtighet.
I stoll Nr. III havde man i dagen god malm, som dog smalnedeai
'efter 5 meters
inddrift.
1111 Ved DirektørKnudsen
s og mit besøg ved grubenva8ren 1E98 besluttedeman at
ophøre med unjersøkelsenog beoyttedesden gjenvirendedel
af optionstidentil at
udstrosse ded gjenntanendemalm. Der blev sendt til Sulit
jelmaialt 382 tons
a 7,83 % Cu. (inkl.ca. 10 tons fra Bratfjeld). I Sulitjelma
'saarsberetningfor
aar 1898 betegnesmalmen som "mycketZinkhaltigoch oangenamat
t smnite".
Der cjenlicer ved gruberneca. 1500 tons malm, hvoraf mere
end helvpartenrr
koberfattig magnetkis& zinkblenceo.cc
resten kobberholdigmagn-•kisog kobberimpregnasjon,som antageligindeholderet par procent Cu.
Efterat Sulitjelmasluttededriften er inddreveten ny stoll
, "LykkensPrøve"
midt mellem Ures stoll Nr. I og II, og fra denne en stigo
rt op til bunden 8f grnben,
samt en kort stoll pun en parallellgangunder "LykkensPrøve"stollen.I ingen af
disse nye drifterer der paavistmalmføringaf nog(n betiy
dning.
Grube
n maa for tiden ansees som uddrevet,men er der jo fh&lighdE8
1
mulig
1.11 hedfor at
pantraffenye brydningsværdigepartier enten i felt - hvilk
etkunde undersøkesved
all, at forts
ættestoll I vetover - eller i fortsættelseafter faldet
af den uddrevne
malm. Dette bør skje ved at fortsætte"LykkensPrøve"-stolle
nca 30 meter, hvcrved
maa kommer ca. 5 m. vertikaltog ca 15 m. efter faldet under
grubensbund.
41
,
Derfra kan man følge eventueltpantruffenmalatmeS synk nedov
er. Med Ures stoll II
konmer man ca. 18 m. vertikaltunder grubensbund, men stoll
enm4 ds først fremdrives ca. 70 m.
. HUPENSH1IFJELD.
Lige efteratdenne forekomstblev fundet anr 1900 besaa jec
den, jer var da
neddreveten synk til ca 15 m. dyb, oc havde man i synxen h8vt
2 - 3 m. mægtig
nmsten ren kobIgrkis.
-3-
Imidlertid saa jeg da, at det kun var en "klump"med kort udstr-kningi fellt;
Ved udstrossningenviste det seg at "klumpen"kun var 6 m. lang - oc deguien
var megtighedeni bunden af synken gaaet betydeligsammen,hvorforjeg
frareadede kjøb. Senere har man udstrossetmalmen med til ca. 150 m. lmngaeefter faldet.
væxlende,den var
Malmens horizonta-leLangde har veret ca . 15 m. og nuegtigheten
dog den hele tid liden. Paa synkensbund staar malmen paa 16 m. lmngde og med en
gjennensnitligmmgtighet,der angaves at være 0,25, for størstedelenren kobberkis.
A f det erholdnegods er udskeidetog sendt til Sulitjelma:
af 12,0 % Cu.
1528,6 tons med gjennemsnitsgehait
Det har heruntervist
I dagen er udført betydeligeopskjdrpningsarbeider.
sig, et man paa begge sider af synken har malmanvisninger,dog ikk sammenhengende
regelmæssiggang. Ma n har gaaet ned med korte synker, hvor malmen har seet mere
lovende ud. Nede i kruben er ligoledesdrevetnogle korte orter i malmens fortsættelse,men uden opmuntrendoresultat.
Ved at fortsætteafsænkningenaf grubenkan erholeesendel god malm, dog ikke
saa meget som 10 tons pr. afsamketmeter, - hvilketmar erholdti det uddrevne
Trigtigereparti. Desudenmaa man gaa ud frm, at forekomsten,3om nu allerede
er neddrevetefter faddetmed en Langdeaf 10 gange den horizontelebredde,
naars omhelstkan opphøre,hverpaaden ubetydeligemægtigheti buomen ogsad tyder.
Fra "tverslaget",som ligger 65m. under gangensudkasendei da.gen, er der
god anleeningtil gjennenmortdrifterat undersøge,om de anvisningerman har i
og kvalitet.
daLen gaar ned til dette dyb,- og i saa fald dere.sudstr»:kning
4. TusvAND.
Man har her i dagen opskjærpetflece para llellforekomster;en af disse er
undersøktved ortdrifter.Malmens længde er her vel 20 m. og w?gtighetenpan
midten ca. 4,0 m., hvorafdog halvparteni midten af gancen er grasberg.
Ål
synkdriftenfremgaardet, at malmen snart bliver daarligerepaa dgbet.
Der kan her udstrossesnogle hundredetons hyttemelmmellom ortene og dagen.
Malson er dog ikke saa kobberholdigpaa grund sf mere innblandetmagnetkis.Den
til Sulitjelmasendtemalm, 368 tons, holdt i gjennemsnitt6,05 X,Cu. De ovrige
forekomsterkan let undersøkesved tverslagfor hvilke terrængetegner sig.
—4—
EKAPITO
T
ON
Man kan sammenfatte
det indtrykman faaraf Hopenfeltet
i sin helhedsaeledeet
Nad undtagelse
af noglehandrdstonssom kanudstrosses
ved Tusvatn,og de faa
•
•
tonsman kan erholdeved en fortsatneddriftaf synkeni HopenHøifjeld,
findes
ingenopfaretbrydningenrdig
malm.
Der maa derforgjøresbetydelige
undersøgelsesarbeid
for
er at finde nye
brydningsvndige
forekoaster.
Der er alleredeudførtikkeubetydelige
undersøgelser
i dagen,saa udølgten
til at findenye brydningsvardige
malmerikkeer lovende.
De forekomster
man har fundethar varetspredtliggende"klumper"
af amaa
dimensioner
somvel knaptvil betalede tilen rationeldriftfornødne
anr£knings—
og transportaalag
Sulitjelma,
den 20deAugust1917.
Pr. Carlson
(sign.)
''&4•4•114
aej
jr4,
"`•
19
I
t
t
1."
•1#•
-
,
3-
al‘
AVS(1111.
A P 1-)
T
Ove C
LmVL rilu
1 rlopc,n;u:
np.lrifc,re
r.
•
Carlscn.
oinstr.(.
•enen
Aug.
l
17.
sirer
.k; ens
Ler,
tore.
Hoo.:eiveher
me1mf000ko2.:t.
ci
hver
f.reko:rr,t,
o
s:or.toel
-
tr.
•
b1i
rhol.,
enOet,
eemb
f-hiv....t
iç
f ro
I'.)r),.tfj):1,..,
hynk.
orrire.,; en
blev
om tilJ
cr
Lun„) h•:.r 11:e1
Neoonfo:
i
. Ch
: t:•T.tz
•ner
111
n,
v
t
ovo
!1,•e
12-)7
Men revue
r
•JO
v
nesjon.
i. 2.
.
.
rbr
tt
t, v-
n"
"ar
hr
i
rees
tt.•
Ortin. e 1 1
e to
trr.e).
i
t
v
1.1.c
[ co
t .1
molt)•
torh
.11v:0
t
on
,..1tob•ob
5 ve.
h
tro:
e"
af
Ant
anc1L'.»:
•:.t,
-
oot
tve:
„--)v.•
sb,
;:ItIL;or
Ure
te
tr•-rv fl fl i
orni•
,
v.1
ja
5C; e.eter,
n i
ti.
Loci
o‘L:t.:•-•
i
Loll
r
c n ni
n o),
.
•t]
ob:•etu.e
e
.
L:ubt."
rre .
zinKbl-ndo.
8 »3
-
ALL t rrj..
,dr•Ler
:Jov
rut rri'tr
flL
fr,
rti,
i eiyrnt
bLv
sr ;:,te
5 mt..tet
I
Jr s
3t.
nov5e
rd.:n 2.uu
ttly
tr.is
toll,
I
ii
;r:t.r:. • 5
mdt
C
C
lot
v
[:t
t'fi
'Cy
%
tons
Jrfl
til
;Vfltfirt:1).
v
6ruL
olitjeLy.
flu..5111i
torn:
milt,
37-Jit
ente
att
moro
ten
382
tnrn-
nr, erb,
•n Cflri en=
ttig
riay,jon,
152.t
I •nlitjuLrtr
.flom "myeict
im[tre:
r."."17".'
Eirr.
Vui
a 7,33
tiorldraite.
hlln
.
• t.
arn Ite".
•_tH
•ic
•r-tro, ent.
tert
I•lutt:•&.dc•
ten
•••r in
nv•.t,
ur. rit;
'
ll :Ort. ::.toll
....o.??.
n:.te Oriftor
Orub
1
e
a..
I.,
:»aLty
n mt::
;;To on Ja.,:allyll:
un
.,.... triton
f. e ny,-• bry.
nin:
.vdr_di;:y
I) '.,:ve"-r.:I.oll.
meh en
r jo
t uliikhdè&
r Cflucri i ...,:,1t ivilr.e
I vt: :-...,i: y - c1.1..... I 1.: t.:-.::t ,u1:-..: :rt::y
.itc:11
yt:Ea:
5 m.
tonn
m.
•rv.ntuelt
1 ff...n.
trrLr
fl rtikait
,-.)e.r
n.
I iurter:
niti:.
re"idir
fo.-t.
Tiet• rritn ta,
rir
t
ti
Jorl'en
rLyky,
•-....fer
' . ttio
Lta
muli.;:
: lcin.•r un
:ut •.f•
"-stollen
-in5e•
mrd
m I • tJ1l-rn
rn.
-,V
t
11 i• n
3
•r
vt
5 m. m
ti
r
-3-
.
.c
u,LstroL.
vis
v.
rt„
V.
t
•
1.1 1:ineren"
r.tun
Lfl
r111
,
Senerc.
nbr
riiiuiLrou
tn
i
I
1;.:11Jr.e:4shorlisnts-ls
et.,6
L:
v rot
, 15 m.
.
bun0
gjenzs
A f
n
oe
at
ernel.
1521;,6
I
o
tens
:, sn
?-:t.s,
,cr u:.
rt
lic*
r
r., n
feL
112,0 :•7:
:::,(! i. .
0
1,' un
,
cs,
10
e
rti.
,
neers
tons
rt
0 r'..»t•
t,
e:
u
te
g•Rn,,,,.,
orrer.l.st
n:e I
Li
o
' ' 11
5111. un
rrn,
• Joonviioort
, t1
g,s,sr
4.
flQ:
LII.
•tt
s,
ve,-
u:
i
sr
Et;:i
env
uurt:
snln
er
;:rrn
•sninn
vr-Lit•rt.
TU:-'hiAj-.
ru:
uniers/iet
bom i
ve0
riften
,0,era
urtorifter.
4,0
rynk.
1..1.
.
111n•
10
vir:t
ke, t.
n
Ineget
:
rft
,ir•rvet
o;rme.it:
en
1 r: r ,n
sr..,1nr nvisn
i
men u..-,n
L-103
t1.1
-.,-,:,.,, n
1,Lt, n 1Ler• ..•.!
,c2.ttc1:e,
Q,25,
:pni
:: „2,as le
icv,rn
v ;:e
lit:
v
11:cillien
sorijt
;t
ry,
Lskre.-Jr.:
s.„,
10,• nelv;
fre:04:sr
-r
1 nr.:•,,:,• ur
..et,
nt;•ri
bor
L
nureiree,,
selm,
on
let
es. ,,••
20
m.
grn
• en
orm
ton:: };,), erilm
1-,4Let i
Li•ti •1r.,..tcn par
,
mollon
Le
nj,3rin
sf
n
p•r
. L-rune
.110r4,komster
vel
Lt riHlrcr.
teiet,Lre
TuLitjelrriL
11.1e7L:fcru:.omrtr
.
cyt,o
oH
mn n=tSin.
msnitt
6,05
ter•-•vinet
AP
u.
ze•sn.
Pen
Livrigs
-4-
EKAPITULA
ION
Man kan sammenfatte
det indtrykman faaraf Hopenfeltet
i sinhelhedeseledes:
Med undtagelse
af noglehundrdetonssom kan udstrosses
ved Tuevatn,og de faa
tonsman kan erholdeved en fortsatneddriftaf synkeni HopenHøifjeld,
findes
ingenopfaretbrydningsvmrdi
malm.
g
Der maa derforgjøresbetydelige
undersøgelsesarbeider
for at finde nye
brydningsvmrdige
forekomster.
Der er alleredeudførtikkeubetydelige
undersøgelser
i dagen,saa udsigten
til at findenye brydningsværdige
malaerikkeer lovende.
De forekometer
man har fundethar væretspredtliggende"klumper"
af saaa
dimensioner
somvel kmaptvil betalede til en rationeldriftfornødne
anrikningeog transportanlag
m.m.
Sulitjelma,
den 20deAugust1917.
Pr. Carleon
(sign.)
"
fr
'
141'
,
f
1*~•1ØØ
"
tft
'
dkArt
kliPa
•
41/441,
4
ttimrrrd=
r
17
j.
,
ste
-
HL: 2-7
•••
daen
•
c9 3 3
LInd-3;;;;I:1
or9es6auitwuho
• r o ar
pport
Mjönesskaret
i
6-
(18/7-27).
I. Ca. 3oo m.o.h. Forek. ligger i glimmerskifersterkt insprængt,
wArer av pegmatit.
(01.sk. fbrer gj. i. forb. med kvartsutsondringerendel kis og
blende).
Gl.sk. danner en liten fald i hvilken man finder endel blyglans med litt kobberkis. Zn-blende underordnet.
Der vises en liten klump paa ca. 8 cm. mægtignet. Den kan
ikke fblges i nogen utstrækning.
1 b. ca. 60 m. bW for I.
En pegmatitklumpca. 5 m. lang og 2 - 3 m. tyk, der er indsprængt i pegmatiten jevnt over det hele. HovedsageligZn med
endel bly og litt Cu, (prbve 1 b).
2 og 3 ca. 20 u. fra hinanen bW for forr. ca. loo m.
GrUn ncrnbl. bly, Zn Cu, utpræget pegmatitgangmed grbn feldspat og granat, begge 3 - 4 m længde og etpar m. bredde, muligvis
sammenhengmellem 2 og 3.
,
7 12--17-
fl
2
'
- 17-29
5
•
/
•
2-2.-1:5<7~4-7/-',79
d
•
-216
/•
-711/..6117
rrjr7X7%'
77
P-12,;;
r.
- 1-17try
.472/
1
jfl
?-17 f
---
C/2-y7y.1
/
"1 2-2 2.73/fi-7-212:7
-fly
/
I;
-7/7;
fl/
p
/
nrin
..
-7-'
7-7
--"riti»
/1--- j --s'
?.,Afi r -2---z-tifriv/
r
- 'y
/
:Af-,
,,,i
--> •
67,7y
---7.--
/
//
'•-•,...°
:•,./.?
V
Zr3
2 57--1
-
•••
277/2.4-=
nr?„.
2,,,s‘
47.
7.
,27
-29-37n
2-2
•
i,r'
fr
2~7
+
-
1-77-1--
2-7---C
"--",-/-2-27-2-.1--
-
""L
C-7-3M7
frr?"7-
j-71
-"—C-a"---2
al
/
C>:''.7"
z
-Pll'ecat/
Ciler."77.
- Mjyt
2527/7
al
rniCC
/
2
• /
V 17 r7/1-
7ity
C
fl
0
--"1-27y
"27
1,7
HI
.100
r
At
_
.‘—
,
„,
.'
7 1 7
7-17t2C
-
•
teg--c t i
GVIC-1
/Li /.trt.
61
o
,
:r
--1
G% ,
%-`cep-
KnIC.--77---,7
4 1.,-(---C Y/-t._.
—
/ 24--C-Gr---1
,
.-:"•7
../
c)...
74c
dAt
7./
:
f
'
t-L-1.-X- /4 _ 2.---
.77,-1-tt....i:.::/tt,
fl
/
ata--2--
,/,
/
/-<,----
/.
rn--3.1C--0
•
,
IL-4,--
1 Zd/t
Cd...3-1, .i.
a;.---L,/
(
,2
44.
e(
-
,
2
///-7
ffr,r
2-*/‘-/.
dc.“
Cct
.//
4:4.71.-
n
/„..7_
'(,,,,d,„. 7:-.,„„„6„,
, ,
,,__;„2„, „i„.,J..„4„..,,,,
,,,i
,
.
.
-
2-
, ./
Gi-LC-tta--,-Lt-i_
t_--4.-r-
/(...i.--.) T
,
7-7 ,
17 ati
.../y
9. -A //,..t.-_C
..C.ii../:
..(....c.c.c."---,
, - ./
-,i-C-2 -1-4,--C-C-t-y-4... z
C
.
c72-..7
17.6tt.e7
,
<-.,•
/ey
f.
-r-6--(.1.-<--a,7:,J;----4,-
'-'
/%1
Let
i
/
•/t1...ct--ta
7,-4---t-t'i
,--7-
(1.1„,
/
i
, ‘.(.././{
Æ
/
t--2- L
, (.44.41.-(
/
z
../„..4.4_.
r
7
•
I.
7 -G- a -tit t
,
„,
A.:fr/Z/Z.--i
(
../.
..., ../1: /
er...tri-.1--,--“..0
C. :•Zel
/
c57-21----25-72.4_,
'
'
/ -,,
'',/
-' :- t.--1- 121
t
7:-€..-
a-c-tf freirit_
7.9
/
1(
erty“--
2
Cf
2.1C.- 0-
67'7C--Z-C
<,„!
/
/
ty
,
•
•
„.42.--tt-e_dar"
a_2„4Q4
71-C-C4-7
C-t-t
t
1,./C
-4-4
‘-y-~
r i:2-"C--(-1!%tt,'"7/12-C1
7(-0
-
L--:
_
g=--7
•
•
/ •
?.?
- tight;rrfarr,
•
-zc'
>12C, I s
CE
I
IJNE)
;?...30}<
ELS
Storfjelikobberforekomst,nodin.
Beliggenhet.
"orekomstenligger på ø-sida av Storfjellca. 500 m VSV
Rundvann, i en bratt skråning vel 300 m.o.h. og ca. BO m over
dalbunnen. Avstandentil neermestehavn, Hopen ved Saltfjord,
er ca.
km.
Geolo isk oversikt.
Omgivendebergart er forskjelligeslags glimmerskifre.
Strøkretningener omkring0-V og fallet 10 - 20° sydliz. I
nmrheten av malmfeltetcr der en større granittmasse,og skifrene
er gjennomsattav granittganger.
Tidlimerearbeider.
•
41,
Pra N til 3 fins disse gruver:
Ures gruve I. Her ble det noretattforsøksdriftI årene
1P97-92. Det ble tatt ut ca. 300 tonn malm.
Iykkens Prøve ligger ca. 50 m sydfor. Her er det drevet
inn en stoll mot V henimot 30 m. Den følger malmga :en. Fra
stollen er det drevet gjennomslagsstigorttil Ures gruve. I l901
ble det tatt ut 30 t malm.
Smediestollener en få m lang stoll, ca. 50 m dfor L.P.
Her er ingen malm.
Ures gruve II ligger 15 m sydfor Smedlestollen. 30 m lang
stoll mot V. nare fattig malm.
Malmen.
Den består av kobberkisog magnetkismed litt sinkblende.
Ifølge Vogt opptrer den delvis som en vel avgrensetgang, delvis
som impregnasjonerog små årer i skiferen.
å
NnUCI
CEOLObHKE
2
-
UNDLPSOE[S-_,.
I Ures gruve varierer mektigheten1 nordveggenfra 6 til
110 cm, gjennomsnitligca. 25 cm. I sydveggener mektigheten
5 til 35 cm, gjennomsnitl1ghenlmot 20 cm (Rasmussen). Den malmen
som er brutt ut skal ha hatt en mektighetpå opptil 2-3 m. I
Iyklens Prøve er malmen temmeltguregelmessigog varierer mellom
striper og klumper. Gangen er ofte forkastetog avbøyd.
Malmen har sannsynligvlsbetydeltgutstrekningi retningene
S-, og mot V. IT,n
rustsane strekker seg både nordover og sydover
1 fjellsida. Ven bare visse deler er rike nok for drift (Vogt).
Delvis er det bra kobbermalm.
Analyser.
Ures gruve I
Gjennomsnittsprøvefra søndre vegg
It
II
" synk nr. 1
tt
tt
" 40 m inn t
stigorten
Mektighet
( 71)
il'
Cu
Zn
0,45
1,42
2,80
7,45
14,18
0,50
2,01
9,41
1,30
5,64
Lykkens Prøve.
Gjennomsnittsprøvefra utgående
av malmen
11
11,
Den utdrevne malm fra Ures gruve I holdt Gjennomsnitl1gca.
64,11Cu. I Lykkens Prøve var 1/3 av malmen av 1. kvalitet,2/3 av
2. kvalltet. Vogt anser Cu-innholdeti de to kvalitetertil ca.
10 11, henholdsvisca. 5
Konklusjon.
Malmen har ganske stor utstrekning,og både Vogt og Rasmussen
finner det sannsynligat forekomstener driverdig. Det bllr roreslått
mer 1nngåendeundersøkelser.
-3
NaRc
LIS
CECLO
H1KL
UNL'.
ERSØK
EL5j1
Hopen Høyfje21 :.obbern.ilmgruvBodin.
e,
Beliggenhet.
hpefje11, ea. 1-??
km fra Hopen ved Saltfjorden. Gruveåpningenshøyde over havet er 375 m. Ca. 5 km lang vegforbindelse
til Y.I.Ta1vlenger
åg
ute i fjorden.
TidJigere nrbeider.
T-orekomsten
ble funnet i 1900, og undersøkelsesarbeider
ble
strako satt ignng. Ved overflate,i.skjæringenmellom to malreganer, fantes en rik malmstokk,lengde 6 m, bredde 3 m, 15 m
leddrett dyp. Yattigeremalm fortsattemot dypet. Hovedsjakta
hle drevet inn her. Den følger faliet til 95 meters loddrett
dybde. 4n3mener avbyget etter strøket I 15 m lengde. Langs de
to ma1mgangeneer det foretatt en del røskinger,og flere synker er
drevet. I 310 meters høyde b1e en stoll drevet inn til sjakt.
Ingen pare13211rangerble funnet.
årene 1903-05 b:e det produsert742,E tenn maln som
produksjonen644 Lonn
innehoidt97,9 tcnn Cu. I årene i9O6Ovar
rECn med P2 tonn Cu. Mindre prøvedrift1 1911 og 1916. I 1916
b1e _;tkeidet502 tonn malm.
Ceo1orisk oversikt.
Omgivendebergart er dioritt- og forskjelligeglimmerskifre.
De er ofte sterkt bøyet og kruset. Strøket er noe varierende
omkring N-S, fallet sterkt vekslende vestlig, fra 15 til 70°.
Malmen følger hovedsakeligskifrighetsplanet,men skjærer ofte dette,
og har en meget uregelmessigform (Vogt).
Malmen.
ren består hovedsakeligav kobberkismed noe magnetkis. Pra
det rike malmfunn i dagen går det en østlig og en vestlig malm
nordilg retning. Den første, som er fulgt i 40-50 meters lengde,
er fattig og av liten verdi. Den vestlige er fulgt i over
200 meter lengde, men er ikke sammenhengende. Ifølge Vogt består
den av flere omtrent paralle1lestriper som ligger etter hverandre.
4
H
CLOLOGft,KL
UNIM
Mektigheten
CFKELS
er
sterkt
betydeligere
klumper
ning
er
! dypet
Tet
;rienr:Dl:isr1t
var1erende,
er
den
men bortsett
mellom
fra
10 o;
50 em.
malm,
I,
enkelte
Malmens
utstrek-
uk»ent.
9r gnAtunnet.
:valiteter
dlsse
II
og III.
Analyserte
resu:tat:
Y.ektighet
(m)
71 tp,nn
I malm
22,70
30 tonn
IT-malm
14,77
G-2,7 t=n
6,66
.Yrnhdvedsynken j 2retrs
r:ilmens
nivå
sUp1lcu.,
m
Pr ,1 sirIcen
(G. stellen)
4,5 n
rsnr
clmen
s-c
n!e
L
reters
rvdmens
dcten
0,1('
21,45
nivå
eng.de
ifl
holdt
'
Cu.
utskeidet i 1916 hclft.fra 2,"Y til
''' Cu.
Knklusioner.
7
aszss::.et•
in=sro
nrz,
dat nr '“ninnt'l å .
veksi.erde
ncktyhe:t
!,va1.-Itet,
men Pr
nagy everflota,
Bøekmann
skriver
delvts
bnr
na'nen
Imidiertid
nt
ger
er
n
t
ment
r'_
,resten
nåvLcit
imen
sett
1 den
Y1
å
25 etters
firitsetter
dipet
er
Og bi-:rtsett
rFc.
stnrt
0H-2(
hiltt
nyeste
av sterkt
fr n.den
rikere
rapport
",,orekomsten
(1 953 ):
synes
å hn små ng eree2messIge,
r,Aende linser.
:e kan neppe
Rt grunn1ar:
for drift.
dyp,
med
v•rierende
ri:ce malm
m(;.t dypet
(Vngt).
fra
forek=sten
men dypt-
,
- 5
UNDE
I
OlilLI
Brathammer (Bratfjell) Kobberforekomst, Bodin.
'Porekomstenligger i en bratt r,
den nordlige del
av Hopsftell, like SV Lille Svartvanh og ca. 1 km S Prekestoleni
fcrekomst.
Bergarten er en kranata)immersktfer. Tfølme Pasmussen
opptrer malmen delvis t kvartsrike Janger(hårdmo:m), ofte som
fint fordelt impregnasjon, men også i grovere striper og klumper.
'T.rtsmineralene
er kohberkis og magnetkis. Disse gangene blir ofte
fulgt av ren kchberkis i strlber om klumr-- i shtferen cg danner
cfte rtke anbrrdd I tkke liten størrelse.
I en nordre skjtirirP'
er der drevet inn en sttll,
fru
denne en skr?,synksom i noen grad skjmrer over sktferen. Strøket
er
fallet ca. 40°V. Ca. 1 m nede i synhbn
en vnkker
rrulmo vel 2 m mektighet overskårat. I ncrdrc s:
sec en
m mekttg Mrdmalmgank.
kobbermalm (Posmussen).
2P,
I buhnen av synken ts dsr vikt<er
en søndre skjærtng er strøket 557, fol1st ca. 70- mot
flC. :lortdagskjærtns i strøkretnirmen tad et ct.
ri rz lmn-rn I mtdten. Der fører inoragnan
ov
etkis og
T
",asmussenhateks
fl
omste-
som
-6
I 'L
-
t_OLOC=I_
Prekestolen
1,
Cobberforekomst,
Bodln.
Be]iggenhet.
?orekomsten
på NV-sida av lille
til nærmeste havn,
Geologisk
ligger
1 en meget stei]
f.lelJside
(Prekestolen)
Svartvann,
som ligger
6 m.o.h. :Wstanden
Hopen ved Saltfjord,
er ca. 5! km.
oversikt.
Ma]men opptrer
i granatgllmmerskifer
som er gjennomtrengt
av granittganger.
Strøket
er omkring N - S, og fallet
60 -70°
vestlig.
Tldligere
var
arbe1der._
Det er drevet
den 60 m lang,
inn en stoll.
og hadde ikke
ved
nådd
foten
av fjellet.
malmen.
I 1912
malmen.
11
111
Ifølge
Den samlede
er magnetkls
Vogg:t opptrer
malmen 1 flere
nærliggende
"fahlbånd".
bredde av disse
bånd anslås
tll
3 - 5 m.
_;intsmineralene
og kobberkis.
Det synes å være en fin kobbermalm.
Itonklusjon.
Både flasmussen og Vogt
anbefaler
nærmere undersøkelse.
anser
forekomsten
som lovende,
og
I
.F.CLUJISKEa
UNI)I
Tusvatnet
Bod-rn.
Ynhberforekomst,
Beltg-enhe,.
Cu..
1 kn V tielden
2PC r.e.h.
Geo:-)e
og ca.
en nnkså bratt
sk
500
m fra
S-enden
av Tusvatnet,
:1.
0=siLt.
.)mwlvende
SV og fnl:
11
ernve
bercart
40 - (/0°
;1.v
rrng-cet:nri-
er
dloriLt
mot
ue dicrittskifre
T øvre
del
av
med ttrøri,
lia
en kappe
Jvnr
T1d: 4g-rn n-g:nrder.
er
çj
20 m Innbyrdes
for
er
nvstand.
2:ruvedr-Ifoa,
Ved
er
dnevc
netddrnvet
41
1:tasmussen
på ea.
taper det, se,
Pen
søndre
I 1.. drevct
Inr
2 stnfler
som er
tvers
s-:ruc
kobberkis
fert,-)nten
rius
'
u rL,j1<:to
i en
inlInnmasse
en Lan,
st,n
eten v
I
utLansstLtdet
CV.
Ifølge
111- en nektighet
mehtl.het,
I
maters
men IineeJer
:.m.fel'.ite -t. I
oc. 2 !.J
fe:torten
av magnetkis.
I eruon.
til
med.
på strøet.
I stoilen
å oppnre
3åde i metIgnet
ann•n
vod
cv
22
dyc
,3L,;iLeiidLa
er
de:
rr_nnn c w :c1“- "0:L.nt
fører
fsdi!:er
1 synken
liwen
er
sKI-tt fra
nedover
der
en
hel-Ltma:men
Lflåbert.
Vogt
forhc,:dene
og fnl:.
ea.
er. j5
Malmen
dyp
cPdro
sier
tyder
at
ninst
5 paralfle:J0
de
er
li to
waner
utheldende,
kan
både
uts'-rInes.
el,;ter
flen
strØL
8
NORGES
GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE
Analyser.
Mektighet (m)
•
% Cu
Ojennomsnitteprøvefra stollen ved
Kryeeet med tverrslaget
1,95
Ojennomenittaprøvefra sydlige tverrslag 6,5m fre stollen i søndre
vegg
0,95
1,49
0jennomenittsprøvefra samme tverralag,
4,20 m fra atollen
0,84
1,30
6,41
111
Konklusjon.
Vogt holder forekomstenfor å vare av liten betydning,da
malmgangeneer lite utholdende.Rasmussenmener at den ene
gangen, med sin store mektighet,er lovende, og bør undersøkes
narmere.
9
NORGES
GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE
Rapporterfra BodinKobberfelter.
•
Nr. 2835
" 896
" 892
" 893
" 895
"
894
2581
" 1963
H. H. Smith
J. H. L. Vogt
EyvindStoltz
W. C. I. Rasmussen
0. N. Heidenreich
Torgersen
1904
1906
1908 (analyser)
1912
1916 (analyser)
1922
K. L. Bleokman
1953(Hopen Høyfjell)
_“,nL
:_===
irkeji
i.
LOS
-
s
sf, .dulitjek
-
BOU0
ed iib L4.0
,
-
df oekiteboer 1)6";.
4>0
JI../
747-;
2he worK W•u uhaet;eeli frdm a d imber .d,thto
ffen
000
for odditionhl
hs ths
rrain
ahd Lfld
on
were rougnly enlarged to
sLrucLural
data,
-
COO to make roob
ijositioning was found Lo be dfffichit,
euy.bchily difficult
iue fosrest and -Isohntain)
ks kes too
111
Kerkal
»,.ctc„ra.
. kihb-ke antil the worK whs fSishoo,
Lhkrofore tou exact pasitionirhd:of fold closhres and ostcrer
ahd the correot repfsaentbtion
11-e sLhuctural
of their Kjeometry was not possid.a.
cver:lay aud cross-dections
are thersfore ineant
to be ahl,roximatious and are nht drawn for exact drilling
meouromouts
to Ue token.
eulak.fhmenta to thr
The ma'd xas cobled on to 1:10 666'
1:50
000 d.urely for rebresentations
bursodeo.
kKs
'1;ciLkole via. Lhe Lode of formbtkon of, tie sUra•is
the hdrisothrhl ,ddsitlah ef tke cesper sre dnits.
LCI
is IL
s folLosus -
.
US
to
-
- quart.• +
y'„T
te
othre
cokosr
+ L;tz ooe
jcwEr
.
(,rehh-emood
nits
cr hchlez
.florholehas
rods
aios
imptze
st; +Htm eyes.
so
(131:emhrele..')
I SAbfL,
iz uhe loweht ahu it is therefure
r:tructuradiy this
te taMe iz
from zLe deper sudo o.rcedpb
seml-:;eldtie bahUs
_he c=Sroatcohsdsts of impure marbLt:: witri t
cu; by semi houeened
a struczural
or equal ih age to that rroup.
iz could be younger
disconformity
11
zonee in tLe oldest,
s zht lowest ln a atrotH.raphtc
bzht zince it is seharateo
convenient
ranitic veins
( 1 cm - 10 cm ) wddth.
,ohtaihed withih znehe sdurbles hre zwo rhits of mernblehae/r-ica
Ine
schists, zhe upper uhZt conthlminc
enern1 ot271Re
6
is
Grozn hhe it ih therefure conclueed
eiscohformit,
tnn eoper bodø
theze unizo ust i
se th
thet there iu a strLetdral
lt io rossible, however,
between the two „rouph.
thr.t tne granp au L whome zhihs townruh tfie nortn
,he ,Yenokion Saura l'hrbmej:ods ho(
i:.romihrht ;chHzehlt„-c-amMhh
riace ahm ohtur
ht
l
althoulh no erat Islocl,h
zhe •ctdal
Ihterectteh
vi-i. le, zLe junctiors
highs
foldo hne visible ih the lewer
being huize "cleah" ahe jfiL2).
Larole L.Lit am
visible
merdc/hd
fcr_Ided.(Belowaraz2:rid
ssa
\.1)
timC
schiszosity
ih zhe •ahra jrcroh appear s to te oarollel to
beddinm, mihot foish cf musZczmoity
re rhrr ML the marble, hut
have flowed
comoh in the schist urldzh - t,hc ma,mia
rather
SLan feided.
sehirt withir the marble
examination
z
uhito
uf the "rore" areas
e;:rosura is not
aarzz vcins (very 1a
enerod
uge.szo
ives ru ev:deries of it, altLuuJL
c , cot thc schist ur_Hys ih zhe Emrth.
SW dIrection.
of
fcluiimr OLt careful
ood.
,rahizio velns ss.menzdoned
c
of larce thickness
he sudden appea=ce
czz both marbie
.ordst - in a
g•
II BZINI)Segggg
ghis grour structurally overlies the Saura grorp and is serarated
from it by the structural disconformity. (liheHopen slide of
reou
hicholsen + autland). :flemalh unit is the green-Slack Nornblende/
Mica schist unit, which contains within it a cubordiubte
quartzite
and several garnet schiuts with garnets varying Ihrom 1 -
mm up
Above these includea units lies a vory gure
to 1 cm in size.
marble unit which lies below another murble unit Lless pure).
The junction HiM schist ahd g rneS schlut is quite sharr in all
41
concluued
cases and it is therefore
chemical difference
an original
snut they represent
in the rock units crior to metamorphism.
buff-
rhe d/N schist also contains a few very thih discontinous
yellow coluured marbles
(1-5 cm wiae, 2 m long) and quartz egt
- both folded.
the h/M schist - pure marble
several claces, but in others, notably
is parallel to the beduing.
the sehistosity
junction on Hopsfjell,
in
-bedding interection
The rock shcw a promir nt dchistosity
The reason for this is probably th,t several seSs of conflicting
schistosities
have developed
thisuhit.(Figt..g.accerding
ga
zhe main sonistosity, howeve:
is glids (Ig2a?) schistcsisy
overlay).
howevec,
euring the deformatton
to datiand anu Nicholsen)
, is not carailei so bedding and it
which has been marred
minor scnistosity
folded.
nas been pioged up here and
coilmon id tLe
folds are 70ry
schict and in the h/M schist.
also completely
see structural
the folding is corigex aba it is possible
that one of the other scnistosities
there.
history of
garnet
The juhction of these two units is
ginor folu
(of scniscosity)
are not
cemmon in the marble which appears to have flowed - as in the
case of the Sazra Marble.
The junction of the manole
h/M
schists in general not comlete.
Ohe Bodø aroMu is cut by granisic veuns
north a large off
of the granite gheiss
gives rise to smailer feeder veihiets
Several larer
50 m wiatn and in the
m sh
t5.0
acprox.)
of grnhigic material.
50 m dykes appear to be cut by this larger unit.
These relations are thodeht to reuresent
a co:oplex ir.trusive history
of the grahite gneiss.
tlartz veins, uu to 2 n, twick cut the H/M schist and warnet schist units.
The euartz anu granitic veins are virtually
unfoldea.
The copper ore uhit cuts (he H/N schist unit in the Storfjell Mine,
in the Tusvann mine it is auproximately
parallell
to the general
schistosity
fraction
•
but shows complex relations with a pegmatitic
(112a2)
LUhlorite-w;arnet-felaspar?) the Cu ore unit is felded in
several outcrops and in the hopsflell Mine and Bratfjell
The intrusiun
(I) Nine,
of copper into the Bodø group is therefore thought tc
have been prior to
) or main schistosity
folding.
LL
NB. For more detailed discussion
of Copper Ore Unit see copper ore
unit IV.
IN"BUSIVz;S.
II1 ,UA
Whe ma,jor quarcs veins arc intruded into both Saura and 2odo jrutps.
ihey are virtually
schistosity
unfolded and are usually parallell
direction.
to the paneral
The larpe vein body near Brntfjell
II Nine is of
econcrnic .1-u)sor5ion, it diws to -the west at abcut 600 with no sisn
of tnining.
41
Whe duartz is in all cases a white massde
vary in ulnu fro
crystallioe
unit, the ve,ns
10 cm to several metres width, they nre codfined
to
the scnist units Ln both preup but this is probably due to case of
4/
uenetraticns
rather than setrogenesis,
since the lar0e vein nenr Bratfjell
II rsine is orobably teo larpa to have been "Sweated uut" of tne hos
_Lue suaruz
the
are alw gs ou,
grahitc
IV Cji.scun
=auitio
veins ririJsne ulder toun
intrusives.
in
For outcrup - mines cee hap 5 1 :s5 000.
The dopner Ore outcrop is spornuic and liabie to rardd thicoening
and
thInninw with tonal diaapuearance
cli
in several caoes.
nine it cru s-cats tne scdistosity
at a wpril an
rocK.
I) •
1n Iussvann mune
snows
reldtions w.th a cohconcsnt
peL,matitic (since metamorpuoseU
c.t is anprodf,atelj
to a Chlosite-m.frnet-feldspar rock;
pnraliel te tnu local scristosirmp.
1r the
iopsfjell Nine the dopper Urc iu folded by a UW hlurmping (/0°) folu,
10 is also tijhtiy folded in seve.r-J outorfi- on the FjeLd.
dn dratfjell (1) tne ore is presunt in sevLrral parallel veiolets (see Nine rian ahd diarh:f.)
the runeral trenu atorrjell
fussvand
hopsfjeli + houen
BraLtfjell
Urattfjell
(I) indicates an approximate
level fcr the ore unit.
hopsfjell
outcropd
single zone at one structur.a1
Ihis is bowm ont by the eutcrop pattern or
and furLher to the nortb.
however,
occur to the pout; around 11111151
represent
several small minor
7467-8X/40(-4f: aprrox.,
(in the south of dre tunnel).
and one putsiae nopen
one intrunion
(11)
Proken
by
Inese may
the complex folding in the area,
or several srradler ihrruslens.
1n the several ares.: there are scrIsts with the co, er-sdIprn„z jelbwbrowh colour
but
dn
ho visirie cepper.
all at different
Mhese dutcrops are frirly numesu,s
stifacturhd levels and hre extromely dis-
001:LliCUS.
K s ,tndrlf ur
1.
abeve iaform
nyurctnermnr
Itrssion or cd,per, arter f, reddind ihte uco.0 _Ifap
structsrf.1 trehu bat crossolfttihu in certni. olncez
primory schitcsity.
sssochht
tro
.hdsvuhn
d ematact
drdber, _(ser fia,rart).
L •
er Folded slon6 F2A folds (in the UW sxid oiunriir stee4y
2sm es
j;. d1uder assuciater with above or latter metrmor
giviud risc to m1fmr mebIlisptieh
o
.fuld the_nform
dtorfjci,
to
rOCiCS
of jonmer dre bo
aulsar thot the Bra trjeli (1)
'ore buuj ailtnca6d. scrvaic
nepsfjoil
frMlued
ahf
Mussvann
frdf.biu at
uLe siro.cflIdi levul src mdy be locatef by eIsetrdf-peoldtivit',
se
djysical 2-.(surCrlieritS
confidesin,ijthe srsaethrni
st-.ctural
overlay
trend rs dIven sa the
(mar
our srea tc tne sfuto cr i-.urru;5oL1
is, zOucruf,
tnerefdre t c ore rady is 11abiu
to be
"p
very coudlex, h.
reneu uat" b, too folaings
as sufface ouuerou
conzinuatioh
oresent
—s.
It wsuld therefore secf thnt unis so,thern
of tne c_ne is .ilutably not wcrth OO:sid0r.n2
at tne
time.
This ni..criuficw of 1,hecopner is not helefel since it apsenst
thc ore moj sometimes be reiu.Ueo to the F2A st ectural tcend nwd
ih ot.her ooen
runv not, and that in all cases it is liabie to bc seoradic
and ti2htly folded - af showh bj the original mine worginn
te contUnue.
Whezher
e moguus to 1,U3s),UOD tons or noz, it's maximsfm ttCrSd
would appear to be 1-2 metres
have
and a large amount of overburdes wo,ld
to se removed when extractink- the ore and. alse in followiug
utructuruf
zrend.
fherefore
i53
even considering; the high Copeer content,
it woula not appear to be econowic at present
to wers this particular
area.
V Liranite Usneisn.
fne 6rarite g•netas waIa
apsear to be the youngesz
it snows definite intrusive relations
jeveral
aczof
conuorted xehuiluhn
of
and the
to noth Saura and BodP g-roup.
scaisz are found withiL it renr the
oduunco of yneins with schist.
violentiy,
unit uresetit siLce
fhe contact is foldeu but not
in L:eneral crosscuts
the mhjor scHistefiti
wItilih the two 62ou'p.
Ihe grahitic veihs within both irosps crosscut tne quafts and copper
units hho al» themselves viruu2Uly
are boundIned,
jeve2,_
however,
unfolded.
in a straight
ancee in the '.fauraHarbles
line.
oe matit c frnbtions are found within the granite gueiss witn
largP j cm wnite il'elasparcryszals anu 2 - 5 cm square "bookn" of
FAiscovite.
barnez is present in subordinate
The gneiss •nit represent
since it is intrusive
the northern
amounto.
extremity
of the aopen "slide"
into both upper and lower &eap.
it is therefore
after the "sliuing" but would appear to be slightly foided and is
involved
in the F3 deformation
phase.
Ihis is born out by its appearing
to form the caue of the ourtulazeu majer Antiform
tectonic Sectien.
çuxeian justiform) eee
fR.,211L1
lhe naura Jpouc contasas lew mlhor folds in rel ti•n to tne Bodø prucp,
although thls is partially to be expected as the uadra grOup's wainly
already utatea the schistositj
in the buorh grJup 1s p'crhIlel
to bedding ana CL2 general strike suggest a structdrai dlsconformlty
it and the upper Bodo 61-Jud.
Blots of the fota axiX azimuth for both gr ups H-ee dia-rams)
between
show no
marIced difference
im axis trends or plunge tpends, but t:e daLa for the
jaura grcup is scare and no conclosions may be drawn from tnis.
1f the disconformIty
1,
is a alide
c)rnazpe1)
tbe littological
the schibu in botn grouc and their similhr focd styles anh fold
axis trends sugL,est a short travel s stance for tme dp'yer unit.
The Bodha group sch sts exhibit a marKed schistseltyybeld1hg
interection
as stated ln suctloa
fcblifin is larely
swall overturnea
The major fola axis azimuth trenu wasid
aulÆar
•
shbilerity
between
to ce jrom
folls comaon.
diabaam)
(1)
j45u
l2)
Uecf
plunge
rfleseareorobablytLe2.„anur,0±'
70° north
jU
west
1icnolson
rhe foldin. within t e Bodo group is tderefore
or more periods cf tne'deformation.
folds as mapped,
h
ine.
seccnabtv
semi-Carm.phic with
ana uctiana.
cumplex involving
two
The folds are all schistosity
the omly nonschistosity
fold being that
in Bratfjell
Bips are usually hign and it is very etsy to folhow a
schistosity
due to intence
tnerefore
those folch:
shows may be only in part correct ana _ivern1 may nave been missed
a.11ogetner. Ror a currect tectcnic synthihs it wonla be necessary
to spen1 0 Wecs:.; oSirits.1:LJA)uu0 scale
aerial
pnotographs.
As stated the Couper cre umit follows in part the majur sonistosity
folds.
The baura group in L;eneral dips to the west under the Boap group which
itself is hijhiy foldeu.
jee uross-sections A-4 and A-B.
As
inaicatod on tne iran it woula ahpear ttrom thu tus of nosfjell)
that
8.
that the general trend is from Storfjell around to Tussvann and then
as known to Bratfjell in an Antiform.
Conclusions.
The only sure way of locating the ore is by geophysics, howevert
some predictions may be made as to the ore horizon position in the
north.
The ground is probably too difficult for geophysical measurements
to be carried out easily and therefore diamond drilling would be
necessary but a compentant geologist must be present as the structure
is very complex locally over the entire area.
The ore unit is sporadic due to its mode of intrusions (in long
weak structural lines) and due to latter folding, and is therefore
going to be difficult to follow whbn mining.
Although difficult the full structural picture, (for a slightly larger
area is desirable in more to the west) could be accurately
predicted using larger scale aerial photographs and spending at least
6 weeks on the area.
9.
FOLDAXES.
LocationNo.
Rock T e
Azimuth 1
(4
Saura schist
340/55NW
288/48W
)
st
st
e.
Notes.
crenulationfold of
schistosity.
270/38W
H/M schist
st
fl
341/45N
240/27W
221/38S
046/51S
031/52S
350/71S
182/67
140/90Sj
H/M schist - Saura 196/26S
Marble
CopperOre unit
H/M schist -Saura
170/20s
021/245W
minor folds
possibledrag folds at
Saura Marble - H/M
schist contact.
120/30W
Marble
(23)
(28)
CopperOre unit
H/M scbist
fl
098/20W
340/50N
348/39N
339/80N
310/25N
186/46N
255/48W
laye 3 m AmplitUdefold
( 5 m fl.)
(37)
Garnet schist
325/15N
Saura Marble
163/38 S
050/70 W
tt
(43)
Saura schist
074/58 W
026/32 S
057/39 3
10.
(45)
Saura Marble
fl
(57)
Garnet schist
II
(56)
ri
(59)
ti
ti
(62)
E/M schist
(65)
It
Garnet schist
ti
E/M schist
ti
ti
ti
ti
345/20S
311/31N
290/50N
218/50W
216/57W
286/67W
217/68W
224/43W
222/65W
227/63W
214/68 SW
221/54 SW
235/57W
225/47W
354/61 N
235/52W
252/55W
225/60W
231/61W
202/61 SW
225/64 SW
ti
228/60 SW
ti
220/58 SW
234/68 SW
352/53N
Copper ore unit
H/M schist
/I
(86)
230/70 SW
196/54W
215/53W
200/52 SW
232/30 SW
large 3 m amplitude
fold (Smfl)
11.
(88)
H/M schist
243/46SW
(93)
247/51SW
(96)
2 80/60
W
(99)
(103)
u
223/47 SW
(109)
u
088/35 W
256/65 W
085/40 W
(117)
11
u
265/62 W
u
240/62 W
u
260/65 W
u
240/50 SW
u
280/40 W
ti
fh
260/50W
010/55 S
Saura Marble
000/40 S
Azimuthis taken NB: Unless otherwise
to be the crest stated the folds are
of the fold;
minor folds with
amplitudes(2m but
>10 cm.
All folds are schistosity folds,except
where otherwisestated
to
o
eg. Marble schist
sunctionfolds,
(Foldsin marbles are
inclusionparticle
folds.)
No.
Heu 1
MCu 2
liCu3
HCu 4
HCu 5
TICu6
MCu 7
liCu8
Position
Specimenlist
T e.
7470S/4c8.4E
7489.7N/488.5E
Bodø group-marble.
Copper ore (Hopsfjell)
7472 N/489.5E
Granite gneiss.
Garnet schist
---\_Bodø group.
Garnet (large10 mm) schist.
7468N/487E
7471N/489.3E
7468N/488E
7467N/488.5 E
7472N/489.3 E
Hornblende/Mivaschist. (Bodøgroup)
Saura Marble Group Marble.
Quartzite(BratfjellMine)
12.
lieu9
liCu10
7460.7p1/486.7E
746 8.7N/4 8 6.7 L
Name
Copper Ore Tussvann Mine.
Pegmatite
Copper Mine + Workings
Position
Positions
See ma
A S SULITJELMAGRUBER
fi-//‘?
9.9.9,4r
999,4
j
z-
__
c2114.\).
(;/-,>t-/.5,5
(-YÆ)oR
vfizv)
S zlzi/T,5
^,
A R/SET
011ART
SC10.57Z/7-E
IVORIY 5LE
LilY
(tH/7i.7
/ 7Ly
NDt://,-//LA
T
_
I
SZPSY/C0
Joiy
C
it7A'ZINS-
z7-ti Ac'eLE.
(hV
iT
3LJ
A,S SULITJELMA GRUBER
Bind
A k
,5
AzcMLITH
PLors
F
G ro:4
_
-
-9 n
RCL D
A S SULITJEIMA
GRUBER
A XIS
SiNutLA
(kARELE
AZ
r1,4
H
PLOTS
MARBLE Qko:cp__
,i i,450/V
3LuE)
•
•
2?ez,
°
70
FoR
44—
ag—
•
L.
,
to
MA/4'
0
HOPEN
,63006
2029
Cu. /57/NE
CoPPER
pore•Rop5
geu 0 r e Urnt
74 73
# 2.6.0//Y9
5»e•/.5.
„r17
2029
Z
elt
retri
iir.er71
15)
747
29/
69
(807)
Il
74
7/
5"9
7470
132.
•
(t
v`
•
74 69
lr)
Å •
,
NoP;ri$
;
i
4o
,
i
,h4stt
C‘,: •
74*/4.4n .
ti ft
.›.
1
c.
..•
\*
\
i...,11 los
•
74 68
,rl. •1 ,
et
I
I
L.
i
33)
hiC5g e e
4
6
4
87
09
a5
/1"-~...5(26'4.eS.S.
4 67
III
--•
,•••-•
,
111
Possike
.....
Arrit
411
\
„
-
,
0
\
\
/
\
Fo 01
‘
Aft.
,/"......-
i
I
Lic.,41.sro‘Ity
Fb
I
/
I . ile
' i
7se
/
..
.
--' ,.\-- -,i
,
,
,
/
_i
,,,..A.
I
DE3
L
i
.
1 sk I I
vs-
‘„.s.
, x
,
\ \
\ \
f. \t.,
,
," /•:,
,-,
1-7-i--.,-/, i , if»
t
....„..,
I,,P
, ', ,1 /7
l li
/
60°
i
i
\
/
a -‘
secr
<
i
I
i
i .•
6'
I i 1 .
\
\
\ .../
.
"'";
••• ,.,
/
/
/
/
/ n.,/ de
j i
er C•TI
/
r
Rif
i,
/f
SLIDE3
%';
—
platlesta
Ar+TIF°1(14
•
•
S'CN,s fuSIT y
F-0•05.7
)
-. /
'
.
1
veflee ' ••• ,,,. \
1I / / .
/
/
••"-'',.
• -- --t I , I
/ / ,-1 /
1 , ..• /
/
..-- ---•
I
/
/
tl
/
/
\
1 1, /
/
,
IN
do
Cr
3, ip i'l
14:4
50
vs
1/år<.13e
L'ir‘it
;
g
i/
r«
farinti,
f -1.?
/1/
' /
/
i
///
... / \ - -/
\
/ ..... .... /
k ... / /
.. ,
///
•- .,
C, /
,
-
,/
r
'
/
/
/
..--
\
,
i i
I
ill".
fr1/2.....\1 70
/ /
./A,
nr---
-•
--
nd
‘ tyi•Afv`t, / / ee,/
,,
A
,
\
/
I
/
I
N
[-/-7
t,
I
\- ...
\
/
/
..•
SkETCH
1
I/V5
/
Felr
e..!+
/
35
71
—3e•n.
— non•
—Joog
;"
il
/
/
ix 1-51:2A111,1•;4 Plitt(ti"
•
c Ir Ss
I
/
/
S
'
becTion
PRoFI LES
NALE
: /6
466g
•
r•-•
t
• •• \win.
‘ 5,.1/4b
L.
N.
• C‹
"
‘1
Ç.
\
c..
\
\
•3,‘;.\
• k
'
coa
Corptt.
Coprit
r
Ore •elon,
tnk
Ore
in
T.4 4Sycl
(c4„) Ouferop
/t<74
0/Y
/9
6 7
PRO X /t7ATL
A
Pocj
o
A/S SULITJELMAGRUBER
e
OP.E
(,yor
Sra/l/e/d
70
AI/NE
(5/Alie
( z) Compet.47/fie
AA Jet?'
SCALE)
/25m.
7472 -0/Y, 4 89 -4E
02//2-9
frnnor /co/ci
lne9n.4,-
(SIX/)
c,.. Zone
/1
4e6 '.1/////
i
/
/
Q-j.;.2.7j7e
/00
-
07.
t
/
r
,
/77/9' L.Schii/
amorox
Quese<9776,
-•-i
—
Entran ea
1.00
261
one 1:9
Ji
24G Alirjunl
6
0'
9C
.87,-0,177e/c/I
.0t1 e
/1/4/26,-,
le
'1.T ina
)3..,/7/,,,,
cc
s l'oafe
)4, c
Fcre •
Con
verrilea,/
Cwo/e,/,'"//
(17
Cal
a
— .50 .fts,
99
a
eries•
jr/
e/hrol:2
/00
Qavra
ce
19»
,a)/way.
•
"le
n
eyfie,
,)-/ofi s - 171ilq/
efl
3 ‘19'
. •••»n
C apioa
"bne
oarn,zinurPf
CLI
Jhe
Ver//cal
Weler
54411/0".•
ern
0 /0
/en»
eii57/7.
sal
230
so]
en/rneei
PosIble
114I)
COn/lec,/eMI
de
bV1714
.3/4fiteI1.71.17/
CD,
e fe.
d.rot)
Sw eir 70
frn
1Z'aof
oAher
/00
feree
y•rlieo/
71,1,ao,
Ofe
(0,:14
C4n, high
$1,./e
/;//le
a/)
<-2.6
02?
„
.57 Rugt4itau.
ig el1;
V
5 SEEt
?
1.1 f.s
-,\
o'
-9
4.
-- //i --Iki
' p_'''
"S„:
1,
4,
,
i%\
i
J
e-'' i
4) 1/4
y..,- :.,..i , 2.d..
th
1
-
C
-
-
11/4.—
3t4n:,«
,
—____
€`
• >4"• • '',.., , \
7
i
/
,
S
- , #-
\ n
r
NN‘t
1.442
;
r eIN
11^-..2.°
4„E.,
--3
"e4.„
" '-
.."14%.
1
V
.ra
\1/47,-)
\
,
11• •
<3
4'
24,
1114.
;-411-;
:".• enn.
- - • -N \s`;4,_ --5/..a
)
,
'
- 15r. ;$1
,1
i a,
a
a
..-,
;g7, ::...,„/"./s_
` ' Milik
'' °I
Q
..• 'st , -4:, vt.ia‘
/
g.7),"
4.°\
›,
a
i.
ti
0.1
Yt-
/
\
•
\
nr.A‘,4"1
•
..••te
°
"11
-SjC
'S;cr•
AZ
,
•
t‘.
\t%P:,
?I\":7
;Y:
un
0
403\
k\t,
3333
1
111»
--r-,
r
I
tS\
-
_
£
.3--.
-10
o,
r
-.-
re
>1 *;-2,1,-,i
• ,..
c.,
....?
.ffi?
.7--
,
..3
GIND
---..
e,,
•U 17..k.
,",.......
11"Itp
114(e
"X„
,...
°
-.--
\
ZI
N‘1/4\
'•
\
\
04.
-
8
sc
3
p
, 87
."
Pety,
c
(8,30,vja-it,
%
w;ai5)
..:.,, r, --
st
.`"`
y
-
s un a
11 Vls $. v I lr
s
)
A
o
/
r2-• ••• .43111k72.11/4,24.t
:71
-
£.2"
Nv-r9
1
£
-3
,..,
a
rs,
it-
s.
../ 1.,,,
ky'
„...
+..7: ., ,
-",,,S , -3--1
_ _- _.,
sy
-:-: -..1.
/ -_:k _ ..,„.
eo
t'd
/
as.••"6 ; Lo
-:--- -r-L-
Målestokk
/17A,50/7
FOLI7
WNOÆ FOL
e-
AX/AL
AX/AL
JC/1/57(25/71'
GL/.
Gel•
.ffin
0/rE
01/
L. / //L.'
/VOF'S1/2,
L't
4Z//f1/7-11
TRZCE
5C/O090-TEL7
FOÆ'Af
-fr'ACL"
SY/9CL/1"/.5-4-
T ÆLLINaff
T 0/1>
A//7:/eL/ltej
n/EAL
'
70 ".)
1.23oL2O.
t zei'imve
/ s0000
-7;5
TEC 707//e
GEOLO&/Al..
OVreL
liOÆEN
AY tom
Klr.
Erstatningtor:
7,4".61/212.2 OtOÆE
„74W0,11.57;CA
152./.0E
/ : /9
(50.7)
Tc.40/:'
TÆ'L/C
SCAL
Tor. _ /47,950A
Tnc.
7E5
..5C/1/5
705
/1"/
,r02.045,0
?
Entattot av:
A i Terrkom
A 3 12 P20. 94S. Senwum Trykkon.
Fc
POLD
A/S SUUTJELBIAGRUBER
B048
A XIS
Grou
Azi MLITH
p.
I to
PloTs
FoR: —
04
oo
nif
lab-1
;£PLT
042
oil4 L°
1C
S.9%
'r
M(25-
(arrigNI
979»vw
flO
0
—
2104
9.1-0-1c1
4-1-hw tz ti
31asv14)
vv"vs.
131n10
'0113fIllf1S SIV
SIX1I
AiS SULILIELMAGIUBEIt
Beaf;traUf
N!,,t•2.5
C.tr.
.4
-241
CNJ
IM
LtE
FeJe 011,/ /4
(5 `v)
Ca 2fle
/
41/71 1(.1/44
4'
/ ,
:4•/,
'1,1
/
,
Q-a
rit
ScLit
i fe_
4--1
Q
t
e
004.
e
24
4 ,5°
15V
695.
154*
246•
AlimIefg
I
iiC
ISP.PCTI:TELD
Dkr
iS
ro
i
PosLrru
MACC.6,61Æ
M
<-“L FF
r4CE
CON..er
HOPEl
LAf.
jacs
f1lit41)
—
50a
att.n.
100.,
_Ay
1•C---3o4*
:
ho P5-5
T a 55 v
er
SE-D
,455.
1
C—
kl.LM
Cbtp
11_.Ke
Tpj
(^4.'
veri (c41
I4/4;CQ,
5
4 '"
10
\st01
len.
enas
r“,
4
SI..e
e
2,A.,Act
O5 5, lite)
o
tne
Vert
117C„.„
$ ke
+r
(
e...<
N„41,
Befk
alroy
DOME
Reo
11.
0,1^011
Correr
wAter-
AC )
Min<
FlortA
c l_ca
re
2:1"4
trc
t, lteok)
On
C./.1-eAct
AL M+,
APÆR,O,K/A71rE
ic?'czots o
A/S SULITJELMAGRUBER
0077,A74
(,5'.07
Srail/e/d
/>7,/,AVES
TO
SCA4-.E)
74' 72 - Oti, 4 89 -4E
021,44
frrinor ,,c/q.'
( 1) Copfrer fr1i»e /25m.
/ne,
p
H/
'
ifil ig/e/
ye.s/...-
Ce..
/
,s
'
4.1
4'
.
/
Quan!Fitt
-
o°
olbrib-fbe
I
I
,5°
•
---"4
6
9i°
Entranee
4;
e4
I
1I
afifiPen
/0007.
te,
2.9
(6LX/)
zo,,e
y1
/
//
4,5 0 t1
/V
45.-{
025e
154°
„
aroplid
"246
bk:.•
47
De.te
Abriu
P..5/7/.
inaccnsioe/e
0 /.7
0/ iff
A-0/01r
[2,5212m
ei,
Con
ve,-hea/
er
040
e
hvcdelt//
e d)
SOm
fr-
/40.0
—
raii•MC
_
et-hpal
a
'0
C4,
Cen1717
P0/714/(Iy.
J06.
ANZIricat.
Li.111
e
72/3.5 vW
/L/o.c,
-/-74, /4/
Comper
t 0.35.AZi
e
nu
Tfl
2 \
Ca
.14.•
Ver/Ical
Warfer
hell
fi..//edi
I 8m
/0"
il
0/0
•••-- /5".
r;A•dre
38
111
ea. od•l
grc
.1 0
ne
80111
2
3 0
Posibh•
(71,4eme/ I;70tee•
si0/.
P‘a
der)
-
0,41•7»
/00
"I
)4e
c”fero,
"Ile
(Lis%
enleCI"lon
414wn ,‘•
Sw.
2
Pin;dr_./
(22<ie
Jb+0,515
ar/5.4,
yvafe.
••••! 142.,1fra fil
C.,ss
Ort
4-2,6
/•/./e
5,”
09olapprok
ZntronCe
TH
MAPO
HOPEN
Ca.
toppEk,
MINE'S
oarc Ro11/4
O a
"7 3
+
2.9 g
t
2.02A
I
("11)1.1
0
Mt41,
29. 1
8
Tfl
b
7.71
436
'70
I 32
" 641
i.
0?
79
at
33.1
Not
`86
487
pJ
‘38
2
M.
spaa.reS.
(4
n7AP
HOPEN
et/.
/1//Y 5:5
COPI".6,
watteoPs
C Ore
Unit
74
73
7,7e/
2.0..Warg
54.1.16,
Sood
2029
Ilt
r
2029
Z
74 7
29/
1967
747/
S-9
fl-
7470
132.
v
74
°
.•
NoPg rls gl
0
69
rzi
4
,gdiyaf
744. sar.
C‘i
\"»
pt
79
3.4e
33.1
0
Atiotes
486
88
67
0
a5
t
69
174
90
67
-
---
----
..--
---
Possi 8, E_
\
/
-
Are7:F0lLt1
---
\
,,,L.
/
'
/
/
[scritsTok.rry
FoLD6]
/9-
/
/
r
1
/
/
®
/ /
/
i '
-
7
Ii±
--
AxiAL
PLANAI
vi c
\.:5:
\\,bsi•
I
\
k
\
N
i-- \P
( iremss- 5 5CT I 0 r4
/
it,tt I
/
/
."ir i
I-- ri---V--
6o°
I
/I
/
I
/
0,
/
‘i-.).-1
/ . i '
I
r
I
/1
I
/
.;,
/1
ul
/
I •--: I
.1. /41-=‘;
/ I I/ I/I/C/f/7 (,141
t,:`
\
/
i
\ 1
\
(1/4)(—Y)
/
i
I
I
\
i
..s.
4- r
I
i
i
lie
1,10°
1.40 1
/
I
/
\- \' -- - -t- H
2
///
i
\
1
1
I
/
/
I
1
/
/
\
\
\
\
\ _:
, /
— -
P c---
/
/
/
/
/
/
r \- 0
/ iI
SLIDE3
y _ _.ce,
,,,...........
f'?
3/4;
„aluresi
. `/ '
0
po ssi51-11
Ar 4-r
—
G
s<H,s
ras, r
y
Fol-1,17
n /
Bo
,(7;\
,
i
,
(.--Y
/////
„y")
/
/
C./ /
1or J"\
,/, / \ t se / Il/ °L.(3-rt.
t • / 1 / , ii
Ge
it5.
1/
rt,
/,-,,,Q41;1_,
/
‘
/
——
-
,/2. /
1"
/
...-
----
.
•
\
— / r \ /‘-'''
/ „ , -- /
....../
'
.
.."
/
/
--- ,
‘
i
.
/ /
'
/
/
/
/
60
4fri
/
35
G.f
6y,
I
'...-1 I ' k
I
I n.
/ /
--- ---' \
111 / /
, I
--- --,
\ J i 7
1
i
1
‘
)
`-.
t
N
'\
i
L.
/
I
/
\. ...,
1
1 6bIDO-
78
/"
/
/
/
//
ii
,
/
SAytA
rr>C1314,
' 1
,
/
1
1
,
I
1
I
,
/
\i-lokiyckti%DiE/PUCA
\
r toN
0$5
SKETC11
PRoFILES
\
A- B
[sc ALE
:
16)666/3
I re'
•
$11
• t
\ ‘0`‘b
\
(^4 -(;"
Ca‘
CA"..
-
\
C,.•\
(.4/..
V'4H
cont
r 0te
r"i0n
pje r
Ore
4SelotiJr5
in
THSSV:i
(ca")Outtrap
»<7A5 07/
/9 67
osste.L.E
roft.
Arv
C
it44is
soC1 T V
1
li
\
.
\ Qs-
/
I
v rs'
\
i
'
l
I
\
N
\
\
\
\
\
1—»
1
\
i Ii'""
/
/
/
/
ki
'd
\ .1
/ t
/
<7
/
I
/
/
i
f
;ft
SLIDE1
CFr
*k
„4.•£
p.ss ,ta-E,
••
Arnii-or4"
_
—
Fot D 53
citistosity
-
,I•k.
i
/
N
......-k... — -- „ \
, ..
/ _ , . . — ,
‘ is / 1
/
. '/\
/ • ,-)
— --- \
l'i ' /
, /
/ / /\./
„-- --„
/
-)
,,
5
0
Iri
if
1
I
n,/,
£0
if
/1./
rif .1%.
i
Cs
1
Nil•-
l
/
2 7.41/ i ///
i
1
• 'III
.
/
/ nt•-"
/
461
‘.3i
il
/
/
l
c., /
,/
I
i
I
/
1- /
L-- /
/
Sh
AAttt
fr
/
/
14-5
4
di,
/
i
/
ild\- ›Sibl",‘Itl:StsitE/M:c1/1i
StIO:
ctoSs
SkEtCfl
4-3
SEctou
PROFI
ES
EcALE
16,6661
t4:••k
r/.‘
r •
Cet •
r4!‘.341
\
• 41•\
SES44
cista
corrfrr
Ore
CpaY-11
Perst •
Corre. r Orc
tclachocS
ta
(c..;
Tussv't
lllAjE
.
-/
1.1":".fr
:.44
' / "i"
/
1 1./..'
i/ .ir ise t -e'
/
%
— icos,
3••••
- 200 Y
I•11
0
/ 1?" J.4:
/
id j
i
I
‘
‘
..,- • \
SECri0/4
I
\
\
•.‘
fi
i te:
1
1
I i
i
AN141..
P L.A*I
CA055-
Fo1-1)53 I
A/S SUUTJELMA
GRUBER
SE OULEWC
[M,
GRANITE
GivEISS
COPPER
ORE
MmiT
INTRusivEs
QuARTz
(NIA3-ok \/-1/Q5)
MAR BLE.
u NI 75
(tA2NET
ScHIST
OttARTL
"1"—:
HOKNJOLCNPERUCA
umITS
UNITS
SC.FUST
CLAJIT
<
cle
<
ln
HoknLENDg/fficA
0
‘
79c
I MPLLRE
MARBLE
scHisr
LtNIT
u.NITS
jegagNeg
A/S SULITJELMAGRUBER
ot
/7/0 PEN
,POCir
LiN/7.5
ARCA.
/7!
/1-1A
c_5"-QL,6- 75/c
,91_9 ,7'7 42
fiw/.9
/01//vo
/%7HÆ8LE
0
LIN/T3
,
‘o rk
0 o
Q.
Q,
AR/Ver
/0 1/6
OLIART
SCH/ST
z/TE
17/0/WIL3LE
if/OAWS
/r7PLI/PE
at,//nr
umns-
MOE/VICA
L EWD47/CA
NA
R 3L
SC/4,57-
JC ,4'4.57
E
J 0/Y.
c\N
RuKr
744
",.1-
7
V
SE711
?
07,
52
;
b".- _
,
'
\
°
tit
„7.
,
:.\<!(r;
\‘‘.1
-
'""7/
'
\
/12 4
•
ofe
‘‘.%)
,
P
,
-
fte"1
N
,
i
i---...
at\ 'ZIP'' - — \\
1.-
t.
,-;•;
,c) g tg-
\ w' T ,.,,,
,.k _.‘
‘, .„3, N
..>•-,
.•
c)
,
/oC1
,
,
.
<97\
,
Co
".S‘
--;/"
`.
\
At.y.--
'
\ .c.,
l's•-•
,(2a
N
- \ ..\
'
\ \
V\ ... '.."' \
--
o
001.
o
0
----(------
N C"'
..)N
\
\
-0 -
_
\
\
93
Q3I\
0
n
174135*
W
Fra•",is)
141/ 30n
o
z
••.!1›!
,
H
>
-
-
-
,5••
II
•-4;5 •2
--
—+--
1-0
"C)
Schijy.
(T,
s ->—
\
-.,-,
L. .7_
,
e.•
.--,—..
--- .-7
-
-
-
_4-4-
4 0,0
--
rt'2"
Milostokk
'71L
/:
/6;66-6
1
7-EC 7-07y/C
01/EleZ
A/A,L7
Tnc.
AY
0
Kfr.
Erstatning
"...
Togn.
for :
.
.s
j
.A710PCW
5"
-
7 C.7 -1
?
reuttot
sy
/96
7
-4
00
-F
00
.5Mgcr“R44.
r
g
LI
its
2FD„
gnom
fiC)Ps
bj4.1,1)
,
%2'
0
CI
,Z1/4
00
st
i
.......",:a:
"
-.' -
/
"..d
.-/ /
7 ° .:I ) r '
1
.-
i ,., ,- -_ _
t
(iip
i
::/t 7Krik .)
ki
,
)
,
'
/
.44)
-t,
\
p ri
1
gt....
--
--D
..r'r
1
„ .;,y,„'
, fr.
‘
.i.
r-
\S I
, ‘
s) '
".<
1*.C.1111L; ,
‘,
_.A.V
J. '
_.,.,k- .....
I
rti\
....»,\T‘FIS::
in
\
\
%."
.
.1*
,
' c . \
7
- - -% b3d ,:%a,
L,' 7
... ,.
- ".. -erzli \ \
,-
/
'••.:•-=
-
/
= ,..- r•-•
/ C.
.....,.,
i
i
,
4.
, , .
iry
-,LL / ...",, ,
.. ,.,
,-...t, ,-.'"--7\;:j
-I/ •- • , <,...;;-,...4,
.....),
St*-.1,Pre-f,
‘
/.r-*
/
/
-
/
- - di
/
- -__.,
/
P1
,,'
,
1
.....
- '":1„4....
.o
Ate
eit41/4
.r
,\.„_______,,,,,,..,
u
4
.
s
I '
1/4
;7\--
rIlt - -- -.?,,k*
:I
‘
k k
\
-,
br
\
5et
#
,
0,0
if..„.
,
,
,
i
,
/ 2.),..
\
•m \ \
- 4 '1/11
'-‘,-S--.1
-"-_- -- / -----i
,
0
•
,
-,-
'
Ni."-''' '
N' ,njf44
i
/
,
-..3
.
CK
\::5"..
e
1/4'..--•-•-r"---•---;)19
%.,
.,
.
nrio
-...„
..
-4. '...„,..,H 0
.y i
-,
.
.,(111,,k \
.,),--..:,;,-\ ,,,. Ar--2-::-----:: - ..(-- „„-:=---t.4 , -' 24:y ....„.\::
„....s4 Y, ---- ---‘,....8
x —.._.a«
_./ yk„
., .,- .,
' - ,,„6.., ' ---,‘`,....\'‘z_i,
,_ ..5-.),•-1'VIN-<
.;t
'&V
--4.,
• r,,,, .../ fir
k
.-----
)1?,Y,_----:
-- N- -— ---
'
..-e-F
,1
..,/- .,-Z4‘‘'
_.
` ‘0 lik
- -%
"-
•
11
'
,
'
u ---
• C.---,
,
Z-
_ ••••
1/4.
-"-•••••,
\
N%-..
411/4.--e;
4.,
‘\_--Z-
\
4.4
ot
„
—
t&kt-
1
`stri‘
14 5r
\\
\\,t
N
!4...--
A/ D,
'---(4";
' --:...\;"1-..,\..._ sc_j, 157 8_ 4'(/.,.--
V..---„,,„,,.._
D4D0
QRoR
-,/.
(
_ _
/
\
://
—
,
_
»
11"
(.)
et
rr,
1.51249s
\
..,.....
4--
\
.---%`.
'"-------.4,
, \
\\\..
r
r
••<• A/f
z-
14S5
4.
>
-P
0
"4,1r
“
A
çIfl
tIlleatokk
1kr,
11.•••
•
r“.
411
41.
A.)
`,1
Trac.
Ln.L
Scate
6,
C•riali”
1: ç,oco
n,
C `.
(1,;)
• 7.
C"-C
C
ot
''.4•1;411A1A.
gen--4
[1:it'io"Itr*:t•}
Gre
7
Tegn.
skants
Kfr.
Erstatning for :
Sert
.
tn.rrt-
•
"
n
•---
• •
ie,
,
rntttm
n-
4.""n
Unr"
1-,,
•-nrr-P
arr,
n rrnrdnant, srjin tnSity-1-.ccH
i
.5).r2
nr
r.r
:J'"Hstra'L.:;
,r
;-.,,,Iteircliy
v;
Efl'riS+.E:
in ririmk±
2
rf,
•
ir
h•tg,rr*t.i.lr
s1t,nnrin no rrent
, Yrn
1
—
i s 4=Q-4, "
i
•
, hu t
I
" -
"x'•
+
:
tjrn
.33
c:42t
r,r
pt‘ttcrfrt
-8 '
,
.
n
Sc.;44-41z
i tt
-
b
ron o '
wii.4-‘
1• ‘-tre
Grar-5 - 5
ifoion
Tbe
p-rariOle
9re
tirPrnel`P'fl
vei nn wi thin
ly
hnkfro grorres
'he
cross
Own ?fx:ro,
cut
cluartz
and
conper
in eiiei.
"'`Wri:VEr
r'NFS
1.,.4
1te
fflidnr!ot.noyotn'o
fl
e f•urd
p-
•
cr;r7e-f-i_
n nnoi
°J
,
I
'
,
fic
r-', ,
sec
tL,T1-,
•- ,
x1r
X
'
3
'F-rx x 7-
8.
Conclusions.
The only sure way of locatingthe ore is by geophysies,howeversome predictions
may be"rkent-as to the ore horizonpositionin the north.
The ground is probablytoo difficultfor geophysicalmeasurementsto be
carriedout easily and thereforediamonddrillingwould be necess447
but a competantgeologistmust be presentas the structureis very complex
locallyover the entire area,
"it'aan"
The ore unit is sporadicdue to its mode of intension(in4long weak structural
lines)and due to latter folding,and is thereforegoing to be difficultto
followwhen mining,
Althoughdifficultthe full structuralpicture, (for a slightlylargerarea is
desirablein more to the west) could be acgately predicted
aerial photographsand spendingat least 6 weeks on the area,
larger scale
9
FOLDAXES
LocationNo.
aD
Rock
e
Sauraschist
Azimuth/lun
Notes
340/55NW
288/48W
crenulation
foldof schistority.
270/38.W
H/M schist
341/45N
240/27W
221/38S
0
046/51S
0
031%52s
111
350/7 1 S
”
162/67S
ti
140/90
H/M schist- Saura
Marble
minorfolds
S
196/26S
""sitiNre
£441444e
dragfoldsat Saura
Marble- H/M schistcontact.
170/20S
<E)
CopperOreunit
021/245W
H/M schist-Saura
Marble
120/30W
CopperOreunit
098/20W
H/M schist
340/50N
111,
fl
348/39N
11
339/60N
310/25N
et
ti
166/46N
255/48W
•
Garnetschist
325/15N
•
SauraMarble
163/36S
n50/70W
074/56W
Sauraschist
026/32S
057/39
4.4.piaJte
laye3 m Amphitak fold(5 m fl.)
11
H/M schist
243/46SW
247/51SW
te
280/60W
„
256/65 w
223/47SW
ii,
088/35W
n.
085/40W
Ut
265/62W
::
240/62W
260/65 w
„
240/50SW
t.
280/40W
le
260/50W
e:
010/55S
SauraMarble
o00/40S
Azimuthis taken
to be the crest
of the fold:
NBI Unlessotherwiseatatedthe
foldsare minorfoldswith
Jual4114.4:6:4ese..2
m but 710 cm.
4444d1,4414/44
All foldsare schistority
folds,
exceptwhereotherwise
statedeg
MerbleschistSinctionfolds.
(Foldein marblesare inclusion
particlefolds)
Specimenlist
e
No.
Position
HOu 1
7470N/488.4E
Bodøgroup-marble
HCu 2
7489.7N/4883E
Copperore (Hopsfjell)
Cu 3
7472N/489ffi
Granitegneiss
Du 4
7468N/487.E
Garnetschist
Cu 5
7471N/489.3E
Garnet(large10 mm) schis
Cu 6
7468N/488E
Hornblende/Mica
schist
7467N/488.5t
SauraMarbleCroupMarble
7472N/4849.3E
Quarzite(Bratfjell
Mine)
R Cu 7
Cu 8
Bodøgroup
(Bodøgroup)
10
SauraMarble
a„p44.4."
354/20S
311/31N
290/50N
Garnetschist
II
218/50W
216/57W
286/67W
217/68W
224/43 w
(I)
222/65W
227/63INT
H/M schist
214/68SW
n
221/54SW
n
235/57W
Garnetschist
n
H/M echist
225/47W
354/61N
235/52W
n
252/55W
n
225/60W
n
231/61W
n
202/61SW
„
n
225/64SW
228/60SW
220/58SW
n
ft
352/53N
Copperore unit
230/70SW
H/M schist
196A5 W
n
.
-6,
234/68SW
H
215/53W
2,o/52 sw
232/30SW
large3 m Amphitude
fold(Smfl)
12
H Cu
9
H Cu 10
746807K/486.7E
GopnerOre TussvannMine
7468. 7N/486.7E
Pegmatite
Name
CopperMine+ Workinge
Position
Positions.
See ma
CcEOLC)(71CAL
Ot
REPORT
TrtF.
HOPEN
flA;CKI
r
COPN.P.
2 5.J9‘"
4qc; Ei/
E -
[tt
P>C 1)d-
H A
AREA
kl
•
7
7111 €.4-pp
T
74, 7 3 N76
INT9.01)LcC
kvt--a
fr
):
frelst- C••••••ct n tt ake.,•4." )
d-r-P-S2
25000
A.r t
r•ViNu
St, OCC
0-4.4,Lc-j<
toc,
cc
4-4,s24.-
kn,4112-
ûi
/44-5fr
LeN-S2-2t-
LL‘t•Ck
e-Ent4-.4-1)
i
2 3"I
-t.c
tc
tx-o-a-
PC/~11.."1-4"-~-
cto-in
- 41.4.49-.3
c362 fiLL4
afC
"Vocit2c)-Q-
ar1W-na
-t4k
,
hut
(CY4-12
te-1
trs•-1-2.>-'y
P".11.•"k
“•"• 1••
thaL,P
Nr.:1.-AA.1
rwsy
2a.s-.9a--
re ....yytk
1-ft.at
ct4.14._
fr, ,
w-an
TJLZ-
bann
C4-1‘14--C1-
(4,4ILLAn
12‘.
Lr
CrA-
1
.“1-1
Å•124- A
1
~-c12-
,
Cle-c
,
L€Lit4&
k
£ry4.
.ao.41
relX-
iLyt
d÷12fRATICtRAPrtn-
Ut
4k9Ly-cri-sy
1/2
A.
44,-n£1,•3
I "Arund.,v44
iLnik
Opt
-
t/t,Ætte.
Cr-Aunn
>4114,4
(adi-LC1-41-1-vej)
•
?)
ttit-
_
(04-sal tarAii
f>CiLnk-
BerLd
6244-.M1Årl+L
-C-t•"14-L1-1-
4-‘ 4)_
I t-{4,4-
t
LA-MA
k
rs.rt
A-cAL-A )
-
S t"tv.a<4;t1
f
I
(L,-cs-^
alt.cdu
4.-ck,j5)
Vslisst
r*N1Lec •
(;AkRA
t12.•‘-d4
p : —
s
41u4r4s&
2<7.,<At
'titt
WA
,
130-4
9
åt)
4
.ta4
±.44c,
ide
Lof-
c
A
cwSnÀj.yk
LL
,
S
tc
(I
a)e-
t•d-C
‘'''‘j"DI
11-)
en,..„41
.77?
7<
14ZN5
J-141-1-‘an22.-
vt"Pt,-
rt.c.).2
)0 —)
Wi•414,
C-G-JaAkSi
“1 .4 QJ
Wi•tZi"
Ali•ata
r•-•08&-Ln
Wv it
Lte
-ZkAt
(4114.-"
t-t-,"-C444*(-
frel't
tt.
Å.L
th,
ÅiLo
13`.*
-
•
A-1" t•
cd-N
o
•>-.0
Z
r'..-7f.3-9
77
pto 9
7174L-1,3-,4
-nrr-i
r-t270^, .rg
7,r-wnre47iry
- r»e'la
r41Kr)
2 v)
yv-r?"•71'
G-L.rtnr-r)
rrrli
'`fr>.7".r<
-Yrr?"
errn,.1:
ReITY-er•-i
T
Cr?
--sry
H
'
mr.}.4.1
ir-r0
--Cry.
gr-s-i>n
1r-r-
--ry>z/H-7K
-r 2P-L
1- 'in"
-7
44
1/
321.71
n7rin
">-"gl."`Yri
kM.fly
•
r
-rk'
J-1,
"3Y
)
nge
r7r1
wrrvtj
cirryt
n-r-o-r4
/4-
CP'1 rr-9-9-2
?-f-151 -rn
nrrN-°-chd 77?
rirm-
c
.2
)7nY
)nr"nPn
<-(7-,^9
C;rit--irr
-7r7
--rwjn
?nr.-.71-<1•7
Aren?
2
(-~4-tirry
"7".."--,orrevte,
-177~1.1
nrir,
›".•
•
frrAc,
37_
yn+,
r1",
-Vt
aT7
("r""r.)
v'9
<rfr
-e-nr
/>>7r-
'nr-rt
>rici
(-
),R
n'rkwit->2
‘4-n9
y--<
(rirrintl
ni
Hrrrt
-->rAtrikir
P'fr
- innyry
—
-riqf YPQ.`"klY
4
137
-4-r-rt
1Larf)--c
ryrry
w/H
n V
4v-
'(Lrry
fryy
( 7).'nv
0o
".-7-17n)i
(
Z3 I
CflPy
>7ry
cs>”,
Y-7-44N-rd
fl"
ra-
;-n-r-?4
reta tr4
- (j"`M'ff)
(r-nra-mrn.ritn....rVI47
-
7ft
7cr
n
ar
/1-1
Er-ini
/ 3N
r>,
-Y"
•r.
v77
r-rry
---i-s•Lri-2.7)
2n-ere
re)4
e
1"1/e•ntct
-
—
-tretzra
n
Lar
rirr
Vii4k
•
. n-rrl
fl
"f^r
rtri
r
1,4/H --?za
-rr-v
cr-v,
•
fr
->rif
-
n-sr,
r
r"--141.4••0
rrZer
—
—7 )
`4,7fk
•
% "7
-1-"(‘arn.
rn
nt-7/-5
-2"!fy
rrel-rrn:$
r91"/
sirry,444
errry.7flir
venr~
•)-'42
>v '717•
N.c.(7rD
c-ne,
r44"
01 >ro"-4;4-X?'
r••
y
,/e
rr.
7-C4-7
772, scAn..n
62r etr?
-no-k
tGrit<'1
-20.-er
rprp-
fft-n
'nen"-r
7/?'
L-ruo
(>‘' rkaper
yri
),4
-779-
>9 >7 u-nrs-sy
-
->--
fl
rerey
rry
(Ihrgr-g
;-
7yr A
"rnr-v
wSsyy
???,
n71--4
7rt-.0n
V.WV
Q-r-v(
?^-13
er-.fla
-Peri
7>)--t /-7d-rnt
-77
cr–iv
4-13"erwfre
C2)
•
-
.ENTRLkSPIEs
0 Li.Aitt i
Lil_
aks L.L ,,,.,_,
,--i-t,,,,,U7
1V-C-
......,..ii.
r
y
-k
.3./L rartax
,...
vr.yi
ca.4.,,,
ita.
:-.
‘0
,-/'
ke“,-,
itiC
,-tL.,
W
iv
1%2..
i'-e-,-,
7.tÀ
PI:-Shi-4-L
^ 4.,
./..c, 2‹-„z- rrtii ,
A
4:2
fil)"
J2ri,
Lre
L,k2<-44
erja-c_
5
“cti,
»-‘4~._
LT
„u4.,"
ratit,
fi.-"xii-a.tern
,L.,tAP 1
fic
.41stretitt•J-Ca
ribat-“'
-#4t
19
')".~
corNIR
rie
ze
J-Lt
-.„
,<,....,F,LC
162‹4n,,,..,
)
--:-.,
“...t4k
c.7.4-4..,fi-
-^CA--
04-1-~421
j”-C.
>-4/1
1,-e
rta.24
U24
a
"?1,.i 4,,y_
y
0-4
7i_
;
hAalg
...ab,,,
k) p-C-6-4-4
refror"44,-,
24,41
/2.44..r.o Li
te.,-.2..,/
t‹.
f c L..,
.6.i-c--,
iwy-
,,,
/«..~..e
aCt-
“.
Qyri-r--, .
ta•
k
rt,,_,
7,4_, 1,...
vtiv4
& (:)`
(,,t- (4.6-0-.1-
w-e..4-
tiLL
.,fri.‘...c
r,
8 reut6Ci4(
6 ‘,-4
c.,-/
‘; ,,v.".
,,,,th
',....t
i.tt.«.1-2Å
v-t_..."4x
-4,-*/
U.k.
c-r. (2
:
0
C-wta-irt-
Qi t
CCA-Af
Cr-C-1A - C4A)N
dti‘Ar)aitrrieL
rt,04;LiC.
XL%
%e-7...Ar“--cL
rrea)
-
-
••4-4-
(1.);"-•Ci-
r-trOLL-
^
1:4 o
C}n
.LL
s
duz_
st-,973,t
r
jci(
v
-->
sèc4i4L
tria“-Å
et,
ebb.
k)-z;,(2,2A
,tzt
Ly
(70`)
r
Ore
”UL-
2-cw-Af
40 - sAlft
4.z
7.
t
-
'
fe
„frtn_
Lt- E
L7L'S
1}1-G-114"".
Cuti,
idaL
,fr-1
Lac.,„
-
A.Ne.
etLAL
rtai--frn
)(4
1"311-'4"4-9"
4r4s".-44-n,
s31
C-`1,1441LL
Cr.,{U
r"-I1
A
44
P
4I
Arc.~41,
-
.
c,62
I
Lcriu24-
.t
FlA
kti
.t);L-.--
:4-
ct?
.-Eic
6 ..-p.5),..Evt.
14
1:4
itt,fle-cC
tQa-cilt
CAc
4AL
C)rd-SL
"tt
r--"A"
mtat-4--te-,--A-t-n-
C
,k12c).-
snig-Ja
co
s
ge,r, 64;412.,(
6:C-uti)
r4-3‘-j
t>"iL
%I.A•LVL-1";-4)
ti •
3
'(12-cht40t`"VLI'.4.5-014‘1‘
AL*)-•^4.(-
t",
Q.,t4ie& k
0-X
ftkrvciltsk
ikt,(64,4
•
naAÆ
AL,
"C Ll
-Ak•
o-owaitqn_
,(44,
dtC,t
Alk
‘'(
14, hb
."4-LA.Å4ÅP-LL
t‘Lk-
"N.
24
vic,-kyys
.4J
L
y
fl4fl4&2
Ls-n4r
,frt
-1•-•-•‘;.
,In4.,t,t4).-•tk_
4
4.441_._
CaktA
0 •.2.
8-a-44.41-
it---ttl~,
c-jttrib
.<
ts2,2-
000
i
R
leitadikk~/
N1..^.~4Å-
,,krk,
.4114-0;n•-,4
of-
7,i2 v,-e)
z
Ia
t.c.
te•-•
oo
--
Å.
Clia.fre/-Kni1/4.44N
4nt
be-Lck
‘
itib-•
ittam
•
:Arertik
p•ra?",t_
c, :Q•44.0
C.)2,
tr.t.„.4,)
4}-A-LCAn'
Ck•
.
0.-C-t•Cj
r4
Afrt
j
h.tt_ A.1"-&-•,)
r 4-ekt-v
v-24-~
ze-
E•lt.
-76742-
Id
4ul3.'4•-2Q-1-4
tiF2
At•-r
•»W-4%-
COt
,14fit ",t_
tk
trut
rerk,
tile
t,
"L• -erviX
4..)-Cm•)" ety14.-euiL
_
rt."--1---3-
rce.)-6.24
5,t
"LAn-(ikt
C.41<(
Pear-stj
";
j
1-12-
Lx. A.L.LA.1
cJ
-3
vLn i J
J
^-‘1.14.4d.Å.
.
ansaf7
nest-A-y‘.
!)..>01,1-1 .
t,
p.44.4.4
11,-)
t9;•-44-X
jk:Je ptit-Aj
c -•-t-1
.
1t
;-)
cs
A
wc
j.,_U•L,Q?
c-LC
C-1
.41J-CIL
iter
,-(1)
i.J.-ct•-"-<2._ 2-fi-4-C
erf
t<rth-i(1)-Å
•
-taid
7
77
C?Prt
ra.
.rtv""Lv
nraC
cr,
rn-1-0
r-r7>---rv
Lre
12-
r"A
rv-C
7-7 Tre"
nffr
TrIer?
ra
‘''.wrrt
'Cbrn
5-~‹,
"77
V
,.h -,p
"1": Citn,
-"Wri
'
-riv-n-Ogro r r441
y (4^41
rn-J-P0
„
v
-119- v-D7-7r-rr
4y7f
24
,k-
Pt~19
-i'rg'"1yy
tr(w1
tity
-97'
rr Li71
r‘iw
Y
rewv
r'tre'le
tr:rv
vy
ni.-44/
V>t
QOc2S-
V7reL;
-,-Cwhyb
„,
f,,-trer
-r
ei-te
-977-g
n4tviter4
\--7r.‘
'fl
rmnt ry0*1
-rts.rt
?7r.fr
Y'a
re4
•S"Ve
-r-saf
Hr r)-(7
‘7,
"•‘'tZN<2
nu
j '-`)
C
rIni
p
Cri C.1 Y'
yndli ,
rj
x•z”-
--rt
44-7
7111
1
)
-)r??•4
-
Asrri
er4,a
3re
tr r±
Ynrri"4
ain-
4--"nr:z
vrier-
- -,.
(5)-‘terv
crr
ninte
""
"`",..°4
7.-3/4-tan
er-r
5
fryer,
4o2
"Dnic
t
r:4,-„Zr
/17
brfrtnr-ni
crin24013
7rP`
rnr
Y-1``e I ""en7tr?.
w
"r7
re?nrJt7inn"ci->nrrn<Y3/
Y^V
nt-cfr
7r6T
rkr'
09-Wireare
—
bisr#3""
-g
S-nt
vrl/
pri--see"-cylrb-ra,
P?'9rtr4
-yre
wrr
17?"fria
ft›-r
"
CtItg. (;r1-4-4"r11,
trin+ -79
-2-t•ridn'y
\r°-'
fC
ttrg
?1?-2
-r--
-->nry
1.9%-afli
5-5 0
rb^
5 -1/2
0
H srery.-7
Yr?4'
rtrr-
rarv
_trYrj,
r
-rr‘
o. N.1,1.-1>4n1."
-77rYV:}Yr."Vi
"rd.
7-Ay -NO9
C.-~,A4-rry
"-14
-.??;)
sern'iV‘d.'"'”r47
ani
rin°
"r"--(-4
''Prv
rrn".!Yerr {
(4Trem-r-o
‘).--2-re• 0.-2?"
vn-N•i<tffrr
nagi
--mr9
71r*is
-71X t7r7",
rfrrn".Q
rtc,
-r-fran4
Lt-r2r
cr' `b'nr‘
..4~ef
ler","
11"-atirr
"
'11-1
74'
-~-nn
`A' -r-rr`ta•
-9/2
Cfrr4civ'YY
->gr
j--"-rn
- csvri
7
5-)iN01-Y31
FOLD
1.0c4 ion
e
lido
Azt
Rffick Tipe.
sAitgA
ckist
S . —
typitta,s3 tro/ Cs
ncte5 .
by
N
zsa/its tv
/i
1-1//1 SCL;tk
45 N
3 41/
0
@
lito/
2 "w
046/
5.1 s
0
9
3Sc2/ 71 5
It
67S
i621
14P-1‘1144.4..-
0),,t
_Crriar
W/ffietstek
Cenkar 0
.
ffit'
5cuus
4..tzt
tt
ik.o/
5
I 44/
5
7-1Fsw
o2.1
30‘4,
110
t.4.4,4t
H/14 S
ÅPLear #0.4.7
1:11,1/4
crwts...L
t 1
092/10t/i
3 11.0 / C0 ItJ
33 q
_
2'5
/
3to
"6/4.6M
11.
1.4'
2.55/49
Ccanat
"12.4:~E
(K,)
is
9
32.5
g It1
Is 3/
3
oso/
7 0 14)
j4) r
( jn it)
LIA-44c-
Cr7(1-4-4
Saant_ m 1441
-
ta4...1-a. 144
.0.113-14.-
02_6/ 32, 5
o 57
39 5
3 54-j
20S
Sca.i.vt
kI
/)s
3ti
A
zw/
zig/
50 AJ
2 i7
Gs' tis
CO 11./
22.11.-/4,3 h,
1
2.2./ 45 w
zv-/ 63 14,
tilti
6g Sw
Sit +.‘
135/ S? w
lzsi
47 w
6i
)41
235152 4.)
5-5
w
las/60w
2 31/61w
CI
2151
‘4. sw
n3
1101
16o
sw
sir sw
z34./68
Corrror.e_
w
201/
5bv
15z/ 53
23o/ 70 sw
L..4
0 oU
-
-
s jLt
ri/kt
LA,
/
G 2.5
C1-)
(S9)
4- V
5
It
214 VS1
5W
w
2S6/c.;
hr 7
223/
-
35
G53/
3S/
265/
62Ly
21tcy
"/
260
2•3•o/
4o
16C/
s
Sctwx
Hc-fr-t-eit
4-0 S
Ocicy
FAK 6A)
1 .)
Pd6.
e
e,“)
C11.6s1-
rfr'
-
gc,-()
-sz-vw,r
c 2,
A
/14.,:t tka.
te.
;
OÇ
PQ,,tio,
H 6., I
7st 70 N/LI-S3
trE
)-1Cit 3
71t-R 2 7
4 ti
H C. it-
-74- .;15/ /
ri .
H Lt.
5
H L
C
H
7
Cia.
9-c-QA
L-3;1-
PECIN'INJ
H 6,-t /0
7tri
i c
-7 E
/ /v / irit't
fti
(hcr)
6.7•14
Ccprir
Co-txnjft
5 E
9-•_,
i Ay
It.L,
7c
i
sc4
Ct,..“1-4es4
&
tp
5CL.S1
MiCa, Sck,,,"(
NorKid,an)e/
it-<r5E
7 LfrciN/
7i, /.2_ni 1 4 (661-3 g
le
).z,I()
Ccete, ss
tukratt
(804( 6‘
MA.41t.
(zr-,),..p,
/114c)
@z4-krfutz(",13.1-‘c16.1LIZ
ri •
e T -
S.cittrA
11112
riCt
te
M bet
2404ix
rku.
4,L1)-
>4-,C)144.4-itrN.
.72)
ni -
dlinic-H
vx,<,
AQt6°41-,
v>e‹.»,2- e-4.147WIAt
fr
2C
Nivi
GEOLOGICALREPORT OX THE ROPEN COPPERMINk AREA
R. MASOX, Sulitjelma,25th,of September1967.
A.M.S.Nape - Bods - Leding(406
- 490 E/ 7473 N - 7467 I approx.)
INTRODUCTIOXI
The vork vas undertakenfrom September5th to 23rd on A.K.S.
1i50 000 aape. Thøre were roughlyenlargedto 1:25 000 to make room
for additionalstruoturaldata. Positioningvas found to be diffloult,
as the terrainio physioallydiffioult(Yineforrestand Mountain)
and the map is not too oorreot.
photographewere not availableuntil the vork vas finished,
and thereforsthe •xaot positioningof fold plosures and outorop
and the oorreotrepresentationof their geoaetrywas not possible.
The struoturaloverlay and oross-seotioneare thereforemsant
to be upproximatiousand are not drawn for exaot drilling
aessurementsto be taken. The map was oopiedon to 1116 666'
enlargementsto the A.M.S. 1:50 000 purely for representations
purposes.
The maln problemwas the mode of formationof, the otratigraphio
level of, and the struoturalpositionof th• oopperøre inite.
It is hoped that this ie in part fulfilled.
SThATIGRAPRY:
The stratigraPhyas as in fig. I namelyi
GraniteGneise
Intrusives 0opperOre unit
rts voin units
Lt
- fmarbleunits
Garnet sohist units
units
Bodø Group ''Quartzitim
hornblende/Mioaeohist units
L
(Whitefoldspar mloa
(Chaloopyrite?)
(Whitequarts - pure7)
quartz + garnets)
(Whitemarbles- pure)
(Red garnet + grey sohistorematrio)
(Dull grey oolour + 000ssionalgarnets)
( Green-blaoksohiet)+ gts eyes in lover
part•
struoturaldisoonformity- slide?
o6d.. c7c,c
2.
Saura grou
ornblende/Mioasohist unito
mpura anits
(Green-blaoksohist)+gtz •yes
(Bluemarblea.)
I sAURA GROUPI
Struoturallythis group is the loweat and it is thereforeoonvonient
to take it us the lowest in a atratigraphiosenee in the oldset,
but sinoe it is separatedfrom the upper Bode group by a struotural
disoonformityit oould be younger or equal in age to that group.
The group oonsisteof impuremarbles with thin aemi-pelitiebande
out by semi bondenedgranitioveina ( i om - 10 om ) width,
Containedwithin these marbles are tvo unite ef Uornblende/Mlom
sohists,the upper unit oontainingsubordinatephyllites. The
general striketo so titt these units out into the Upper Bods
Group and it is thereforsoonoludedthat there is a struotural
disoonformitsbetween the tvo groups. It is possible,however,
that the group aa a whole thins towardsthe Nerth.
The junalionSaura Marble/Bodehormblende/Mloasohistsis visible
intereotion
in one plaos and shows a prominantsohistosity.bedding
althoughno dat dislooationsigns are visible,the junotion
being quite "olean"and eharp.Drag? foldo are visible in the lover
marble unit and the aotual junotionappearsfolded.(BelowBratfjeld
lø
(I) Mine.)
•
to be parallelto
The sohistosityin the Saura Group !IdDPOGNes
bedding,mino* folds of sohistosityare rare in the marble, but
oomon in the sohistunits - the marble appearingto have flowed
than
folded. The sudden appearanoeof large thioknessof
rather
sohist within the marble units suggestofoldingbut oareful
examinationof the "rore"areas gives no evidenoeof it, although
exposureis not good.
44uartsveine (very laLge) out the sehistunite in the north.
Granitioveins as mentionedout both marble + sohist - in
generalN-,SW direotion.
3
.
II BOD0 GROUP
This group struoturallyoverliesthe Saura Group and io separated
from it by the struoturaldisoNermity. (The Ropen slide of
Btoholsøn+ Rutland).The main‘Gnitis the green-blaokRornblende/
Mloa sohistunit, whioh oontainswithin it a subordinatequartsite
and severalgarnet sehistewith garnetsvaryingfrom 1 - 2 ma up
to 1 om in eise. Above thsse inolimied
units liee a very pure
marble unit whioh lies below anothermarble anit (less pure).
The junotionR/M sohistand ratnet sohist ie quito sharp in all
oases and it is tuereforeoonoludedthat they representan orlgAnal
ohemloaldifferenoein the rook units prior to metamorphism.
The R/N sohist also oontainea few very thin discontinousbuffyellow oolouredmarbles (1-3 em wide, 2 m long) and quarts eye
- both folded.
The rook ohow a prominantsohistosity-beddingintereotionin
severalplaoes,but in others,notably the
sohist- pure marble
junotionon Roplafjell,
the eohistosityis parallelto the bedding.
The reason for thie is probablythat severalsitteof oonflioting
sohistositieshave developedduring the defermationhistory of
this unit. (I"1+ 72a +
twoordiog to fiutlandand Rioholsen)
the main sohistoeity,however is not parallelto beddingand it
is this (72aT)sohistositywhioh has been mapped (see struotural
overlay). However,the foldingis eomplexabd it is poseible
that ons of the other sohistositisshas b•en ploked up here and
there. Minor sohietosityfolds are very oommon in the garnet
sohist and in the R/N sohiet. The junotionof these tvo units ie
also oompletelyfolded. MAnor folcL (of sohiatosity)are not
oommon in the marble whioh appearsto have flowed - as in tho
oase of the Saura Marble. The junotionof the marble and R/N
sohistsin generalnot oomlets.
The Bode Grokp is out by granitioveins<30 a width and in the
north a largs off
of the granitegneiss (50 a thiok apprux.)
gives rise to smallerfeeder veinletsof granitiomaterial.
Sevorallarger 30 m dykes appear to be out by this largerunit.
4.
These relationearlethought to representa oomplexintrusivehistory
of the granitegneiss.
quarts veins, up to 2 m tLiok out ths B/M eohist and garnet sohist units.
The quartsand granitioimins are virtuallyunfolded.
Tho copperore unit outs the B/14sohist unit in the StorfjellMiao,
in the Tusvannmine it is approximatelyparallellto the general
sohietosity(P2a?) but shows oomplex relationswith a pegmatitio
•
I/
fraotion(Chlorite-garnet-feldspar?)
the Cu ore unit is folded in
several outoropsand in the BopeflellMine and Bratfjell(I) Mine,
The intrusionof oopperinto the Bode group is thereforethoughtto
have been prior to (P2a) or main sohistosityfolding.
NB. For more detalleddiscussionof CopperOre Unit see oopporore
unit IV.
INTXUSIVBS.
III LUARTZ.
Thø major quarts veins are intrudedinto both Baura and Bode groupe.
They ar. virtuallyunfoldedand are usually parallellto the gensral
sohistositydireotion. The large vein body near BrutfjellII Minieis of
eoonomicproportions,it dipe to the west at about 600 with no sign
of thining.
lø
41
The quartsis in all oases a white massive orystallineunit, the veins
vary in sise from 10 om to several metres width, they are oonfinødto
the sohist unite in both group but this is probablydue to oase of
penetrationsrather than petrogeneels,sinoe the large vøin near Bratfjell
II Mine is probablytoo large to have been "Sveatedout" of the homt rook.
Thø quarts veins are always cut by granitioveins and are older than
the granitiointrusives.
IV COPPER ORB UNIT.
Por outcrop- mines see Map 3 1.25 000.
The dopper Ore outoropis sporadioand liable to rapid thlokening
and thinningwith total diaappearanoein several osses.
Ta BkorfjellMine it oroes-outsthe sohistosityat a small angle.
5.
In Tussvann Nine it shows intrusive relations with a coneordant
peåmatitic (since metamorphosed to a Chlorite-ca,rnet-feldsparrock)
but is approxiaately parallel to the locul schistosity. In the
aupsfjell Mine the Gopper Ldreis folded by a JW plunging (700) fold,
it is also tightly folded in sevei
1n Bratfjell
see
outcrops un the r'jeld.
the, c.re is i_resenL in sevonil panufloi veiniets.ni silyinam.)
the åeneral trend jtorfjell
rushvanr nopsfjell + hopen
Arattijell
Arattfjell (I) indicates an approximate sincle zune at one structural
level for the ore unit.
Inis is bobtkout by the outcrop pattern on
Aopsfjell and further to the north.
•
however, several small minor
oateropJ occur to the sout, aruund Aill 5)1
7467-dN/4d7-4E aaarox.,
and one uutside Aupen Mine (in the south of t.e tunnel).
rhese may
represent one intrusion Sroken by the complex folding in the area,
or several smaller intrusions.
in the several areas there are schiats with the copper-sulphuz yellowbrown colour but no visible copper.
but
2bese outcrops are fhirly numerous
re all at different structural levels and are extremely dis-
continous.
A sjntheriJ.of thc hbove information:
1.
411
Eydrothermal intrusion of co»per, after i, folding into Aodø åroup
along åeneral structural trend but crosseutting in certai
places the
primary schistosity. Associated contact metamora:isa at auasvAnn
Gruber, _(see Jiagram).
•
2.
jo,Jer .Foldedalong F2A folds (in the bW axis plunging steeuly to
3.
Eitrer asuociated with above or latter metamorphism of rocks
giving rise to minor mobilisation of Gopper Gre bouy.
It would therefore appear that the Brdttfjell (I)
kopsfjell
J2ussvann
atorfjell ure bouy allthough sporadie and ti,htly folded is probably at
one utructural level and may be located by electro-resistivity
asaphysical measurements considering the stxuuturhi trend as ålven on the
structural overlay (map 2).
Ihe alea to the south of Eopsfjell ist however, very complex, and
therefore the ore budy is liable to be "pinched out" bj the foldings
6.
as surfaosoutoropsuggests. It would thereforeseem that this southorn
oontinuationof the ore ie probablynot vorth oonsideringat the
presenttime.
This discriptionof the ooppor is not helpful eince it appearethat
the ore moy sometimesbe related to the F2A struoturaltrønd and
in other csses may not, and that in all oasee it is liablsto be sporadio
and tightlyfolded as shown by the originalmine workinginability
to oontinue.
1,
Whether the ore mounts to 1,000,000tone or not, itle maximum thioknese
would appear to be 1-2 metres and a large amount of overburdenwould
have to be removedwhen extraatingthe ore and also in followingito
struoturaltrend. Thereforeeven oonsideringthe high Coppør content,
it would not appear to be economioat preeent to wOrk this partioular
aroa.
V G
Gne å
The granitegneies would appear to be the youngestunit presentsince
it ehowe definiteintrueiverelationsto both Saura and Bode group.
Severaloontortedxeholitheof h/X sohistare foung within it near the
actual aontaotof gneise with sohist. The oontaotie folded but not
violently,and the gneiss in general crossoutsthe major schistoeity
within the two groups.
The granitioveins within both groups crossoutthe quartz and ooppør
unite and are themsolvesvirtuallyunfolded. Whose in the Saura Marbles
aro boundinød,however,in a straightline.
veral pegmatitiofraotioneare found within the granitegneise with
large 3 or white feldsparcrystalsand 2 - 3 om equare "hooks"of
Muscovite. Garnet is presentin eubordinateamounts.
The gneise unit representthø northernextremityof the Hopen "slide"
sinoe it is intrusiveinto both upper and lower group. It 1. therefore
after the "sliding"but would appear to be slightlyfolded and ie
involvedin the 7 deformationphase. This ie born out by its appsaring
to form the case of the portulatedmajor Antiform (HeianAntiform) eee
tectonioSeotioh.
The jaura Group contains few mihor folds in rel tium to the Bode Group,
although this is partially to be expected as the .aura group's mainly
eeeoble. As already stated the schistosit, in the jdura greelpis parbilel
to beadio anciits general strike suggest a dtructura1 discouformity between
.t aad the upper Bodø xjroup.
I/
Plots of the fold axix azimuth for both gr ups (see diagrams) show no
marked difference in axis trends or ulunge trends, but t_e data for the
:rauragroup is scare and no conclusions may be drawn from t,is.
11
rf the disconforaity is a alide (or nappeT) the littological siailarity
between the schist In both group and their similar forsistyles und fold
axis trends sugeest a short travel distance for the deper unit,
The Bodø group schusts exhibit a marked schist0sity1bedding intereetion
as stated in 2ection (ii) Rinor fehldingis largely semi-harmonic with
small overturmed folde com on. The major fold axis azimuth trend would
a»pear to ue (from diag am)
S45o
0,+5
pluhge
700 north
5J
west
These ara probably the F2 and F3 of Nicholson end autland.
rhe folding within tde Bodø group is tuerefore complex involving two
or more periods of the deformation. ihe folds are all schistosity
folds as mapped, the amly nonschistosity fole being that in Brdtf ell
(1) Aine. bips era usually high nd it is very esy to follow a
secondery schistosity due to intence folding. rherefore those folds
shows may be cinlyin part correct and
vern1 may have been missed
altogether. Ror a correct tectonic syntheis it would be necessary
to spehd b weaas using 1:50 000 seale a riel photographs.
As stated the Copper Cre unit follows in bart the major schistosity folds.
The baura group ih general dips to the west under the Bods group which
itself is 1xi61,1y
folded. bee urose-sectione 1k and A-E.
ito
indicated on the map it would hupear (from the top of ho
fjell) that
8.
to
atHsq:.
l ioatiform.
in
tIjeli
r
shd then
to ).usa.vann
acom.toxfjell
_en,t,i tionl
t
tdtat
Concl,stuns.
oril;v
she
be itu.me as
tr
L.) jietions
home
tuwever,
th,Jore ie by .,ouLanysicb,
wk,) of
sure
to
in the
the ofe hor1zon position
north.
for ,eopiiles1 im2—imeemehts
she ,d4othi is 9:obhhlj too diffioult
thercfelt itaront
to be co::rled,mt
b
neceh.mi
is
411
veey
w
,
is o
”ulho Lo be oiffictit
rit ,yuL; JiiTicult
area is deodrahle
•
he
und
t-
the
must
e
present z. the structure
entire
111 iOng
due Lo loLter fc)11111,:.no15 therefore
follow when winin6.
tLe full :>Lruct,rll ;;IetuJ.c,‘for
in
yer
:.rojactetmuint,lart
on
5 ist
ittie ouj tu its
lines)
otuctorul
weeio3
over
locally
cot.,1e,
os .o
).
eoJo
compent:_nt
1
line wuuld be
j..
area.
CLC to Lh
suale
dee1-1
slIbhbly
lur(f,e1
west) ouuld be accur Lely
le•opehdin),mt le-st
9
.
POLD alta •
(4)
Saurasohist
340/55NW
288/48W
orenulation
feldef
eohistosity.
270/38V
(M)
•
111
(23)
(28)
•
H/X eohist
541/45I
240/27W
fl
221/388
fl
046/518
w
031/52$
350/71
fl
162/6783
140/908
R/X eehiet Saura 196/268
Narble
170/20ø
CopperOre unit
021/245W
H/X sohlut-Saura 120/30W
Narble
CopperOre unit
098/20W
R/X monlet
540/50N
•
348/39M
•
339/60N
•
310/25
166/46N
255/48W
minorfolde
posaibledrag foldaat
SauraMarble R/X
eohietoontaot.
layo 3 a Amplitudefoll
(
(37)
Garnetaohlat
SauraMarble
fl
(43)
Sauraeohist
325/15N
163/36s
050/70V
074/56W
026/32S
057/39
5 a 11.)
10.
(45)
SauraMarble
•
fl
Garneteehist
•
•
1111
(62)
eohist
•
(65)
•
311/31N
290/50N
218/50W
216/57W
286/67W
217/68W
224/43W
222/65W
227/63W
214/68SW
221/54SW
235/57w
(84)
225/47w
354/61N
235/52W
252/55W
225/60V
231/61W
202/61SW
225/64SW
228/60SW
220/58SV
234/68SW
352/53N
230/70Sw
196/54W
215/53V
200/52SW
(86)
252/30 SV
Garnetsehist
R/M sohist
•
It
345/20 s
(82)
4
(03)
fl
C•pperore unit
R/M sohist
large3 a amplitude
fold (Smfl)
( -8)
ri/11
schist
(5 3 )
24
5/46
247/51
UW
2d0/60 W
())
258/65 W
225/47 dW
068/35 W
(10))
si
(112)
265,62
(115)
240/62 W
(117)
•
260/65 W
CI21)
“
(122)
(127)
(126)
240/50 dld
2u0/40
II
11
0d5/40 W
260/5J W
010/55 j
Baura Merble
000/40 U
nzimuth is t-ken
NO! Unless otherwiue
to be the crest
stated the folds sre
of te
minur folds with
fuld:
amplitudesN2m
but
la em.
All folds hre sohistosity folds, except
where otherwise stuted
kurble
schist
sunctd.:nfoldJ.
(Folds in marbles hre
inclusion particle
foldu.)
jpecimen list
e.
No.
eCu 1
Bodø 6roup-marble.
tW1.4
2
147US/4.)d.4J:j
Titt).7N»,u.5
Copper ore (nupsfjell)
1.145
1.472N/4G7.5A
Ur.nite emeiss.
4
uarnet scrist
sudu 6roup.
likh,
5
7471}1/4u).3L,
heu u
nornblendehliva schist. (Bodu .
hUu 7
7466N/4u.,h
746id/483.5
hCu 8
74121,0
,tiartzite(ar-tfjell Mine)
9.) v..;
ernet (larbe 10 m::)sctrstst
Uhura :C‹trble
12,
Fieu9
746U.771486.7E
Copper Ore XusevannMine.
Reu 10
7468.7N/4186.7£
regmatite
Name
CoppørMine + Workinge
Poeitio
2ositiono
et-
A 5 SULILIELMAGRUBER
ÆOCA
4/./Y/
_
27:5
.`?,±--A
/114 JON
[9 99 fro
:n
-3
c-7-7)/Z A5,5"
icv/Q
_
d N/r
0,/vE-
I-.
C
9.994
n
rti
(\\
; IsPP/sp
o
S'5L
ÇA glyET
„
(211A
dh1TL5
SCH/S7
/TE
dt,//7-,5
Litycj
‘.•)
A/ORN5L
ENDe
ti/CA
SCh//,5T
JC,97,57-
ap,
Lthi
Fr(1)1D
A S SULITIEIMA
GRUBER
is
BodC: Gro:4
pk)4 `
•1"
A
LI
F
M1,1 rrI
PLo -r 5
—
@,)
noL
A S SULITJELMA GRUBER
A
SAuKA
elAKSLE
s
 ZIT\L4çI1
MAKSLE
IN
PLorS
c5)
F-OR
6Rch.i P
3L14
/
\
o7o
.0
90
J
1-10PE/Y
Cc7
MMEL5
ourCROP5
COPPeg
e
sood
2029
ZZ
Cu Ore
Qmt
7473
#2.b22/719
sk../6.
ane
:
69
bal
747/
4.14
15-9
ni
747,9
doesmail
I 32.
•
7469
Å.
HoPeals
På
4.
140
#1. 46,49
"h
74
68
7.9
el
331
0
4
e6
87
74
4.90
t99
88
2
ee 5
,
67
/30558LFAN 7 Fo
r
75*
I
0
0 11.1
•41:1°
r
c,c
c
Aoo
l•.
/
‘its
tr;
Ro 5.5— 5 'C'r to
ca
/(57/
(x—Y)
'2
-
po LsigLa
Fu
\
L
Icr•,5
7
y
\
Fob-05.1
\
.-
/
-•
/
/
/
'5,o
go 0 in,
\ r 7
i ''
i
CS
,77i ..'
ity
6°,-,/
/7
I. \
u
/
),/‘
rt
/
\ -(1.''
/
\ ‘..•ii ,,r.,, ' ' -/ /
.._‘../n
\
\
cc /
/
,,,., .
...•
\
—
N./ .,
_./
/--\_,
I
/
rtr---#
,
'
5KETC
Cop pQ r
(37
\-1
StCTiQN
PRoFILES
C4-.0r
i
i i
,
,
I.
.
,
1 i
1
i
/
I
/
1 /
i
'
/
/
,
,
/ •Pg.
/
•
-71,/
/
-
.
'
,
.-
/
/
\- - '
r•• ENDE,
/
•
6o
"
'
l/
fr
/.
73
•1
/
/
/
/
'
/
I
So
c4D.SS
I
/
/
I
\
•-..
n
/
‘
\
--'''
-
f/f•O',#--\
, r•
/
//7//7
'
--,
/
li
\ `-.-Liee\ ‘‘,../TikS-/
-lield
/ C/- ki
/
/
/
-'" / ' --\
,-/
.-O
(2
/
--
VI3 /
/
/
/
/
\
/
/
r
,
7
1.1 /
.5.4YCi‘
if
,
rit,,C13'..5,
//'
/
Zaen-
—e-
3
'
/
/
, SuDE
,
C,•
A-B
rscAL(f
I
Jr$
6) 6661.7
\
4.
7
A PPROX
A/S SULITJELMAGRUBER
NIATE
/42/ons
COM°E,C
(5yo
a ro/l/e/d
T
TO
ÅI/NEL5
OAIIC
C 1.) Ca,Qpet 472»e
o
/VA 30/-/
SCALE
74 72 -0/,'" 4 89 -4E
,Annor ,r0/Q, on/a4
/25m.
.4-ep9c./4o-
//v /./.y/ft?
.4e6 %; /i
r,5
/
/ ,
ll.
/ # 7
///
/
i
/
/./
.
/
///
/5
Csw)
Ci... Zowe.
,
,
/
/
/
//
/
/
Qi...27-7,114,
--
-
/00
V471,
m. apitrox
I
kic4.,,/
---
/
germ-fp.
o'
Entrance
26
o°
Lkt
096•
e4
Y
16G.
95
4St[
24G AbluTH
26°
I
/...aCC
L
aue
esse.abh
e/l/Y
2
,cae•
2,5flas•
Cotger
ve
/7.;.
(K-o1/4.1/4//ed..)
50.or
Noeil
/00
Gowe
.f.o
E.;,./nince
taNvtlely.
3"1
7ui5
dys„,
Conest
-
121
,1/27/;
riose
et
fi/fi
t 035°A.Wou
1Q7
ta
'
Vrrlical
Walet
P.71ea"
/(2,o
ofr;;;;Æf
s”,
Ort
eol
230
PoniVer
jr
70
ala wfl
*
ort
(Bel.4
o rn
f
k;ghi
local
Cry,•-•
fent
ContreC,,ea
n t7/4.
e
(iszros/
OoeCeIgibk)
(Vcie
/0
der)
2 cy..4.,
/00
3/4".
21.-•
vfr:odie,/:///eat)
I
io901Appt
I
tii
o
1:4/4tOnCer
4.e
o
rt'
YA_
'
\
L"
1"-:$
—
‘`‘
' 8 °D ;
4---
Oiee
›4°
Vt)
vk^ Kla / 3 Cirr "‘ £.11kkaR
"
o
-
S7
_
;-5 T
7-
_
4
-
Målestokk
4 Y
.roarwING
s/L
L
,"7
,eL'27 7-61,C71
7.=
=
Icar
eL.....5C,5" 5 Tc2,,,k- 77
=
Trac
'
Erstatning
c eos,
,5
75566
Tegn
7'
.12=
Erstattet
av :
YVINI)
FLD
-
-
Onc:
(rr
t r‘i
r
0
n:
r")
f
ntr-i-
n•nr-•
'
po
L.:
1 t
n
r, •
til
Hopen Gruber blad 3.
An&tende oppredningav malmen, s?).
vil forsøkenekunne utfy'resi mitt
laboratorium her 1 Bodø,
Jeg mener jeg trygt tør si,
under alls omstendigheterbeM der fore-
taes en preliminamundersøkrlse,såledesrt man mnd sikkerhetvil kunne
stemple gruben som vmrditjs,ellsr st de prliminameundersøkelseråpner
ffitengrunndigersundersøkelnemed eventuelldrift for øie.
Selv en nogativ ranporthar slne positive sider,
i-rbiodigstr---.
•
l
• (/
((/.
Kart og profiler returnes,
11.
P.S.
411
,
Har idezghrtt en samtalsmed OverretsakførerErik Dahl,
som vedg?irat der foreliggeren større rarport over Hpben Feltene,
men at eieren av rapnortenFru Thorne ikke ønsker at den utlhnes,
derimot fikk jeg inntrykkav at den var til nalgs. D'n har uomtvistelig
en hvis vurdi, alt avhenger av hvsm som har skrevetrapporten,
•
•
•
•
I
Kobberforekomst
Tussevand
Nordland.
Bodin,
Gruber.
av A/S Sulitjelma
enhet:
Beli
skråning
Geolo
isk oversikt:
kvartsglimmerskifre,
er kambro-siluriske
bergarter
heng og ligg med granater.
i malmens
ligger
Høyfjell
60S og 75gNV.
med fall mellom
er N 50%
Strøkretning
Bopen
nord-vest
bratt
(kart 15-66).
vendt
omgivende
i en relativt
ligger
Forekomsten
Høyfjell.
i Hopen
i
og ca. 800 m V for kobberforekomstene
ca. 280 m.o.h.,
Bodin,
ligger vel 2 km NV for Hopen
kobberforekomst
Tussevann
De
efter anmodning
ble foretatt
Undersøkelsen
muligens
horisont.
i samme stratigrafiske
Ma]men:
består
Malmen
fra nordligste
gjennomsnittsprøver
Eldre
noe kobberkis,
av magnetkis,
litt svovelkis
stoll viser
fra 0,8 til 2 m. Prøvene
6,4% Cu over mektighet
og magnetitt.
fra 1,3% til
representerer
bare
6,5 m i strøket.
finnes
Malmen
i 3 eller 4 forskjellige
kan være opp til 60 m, mektigheten
Lengden
16-66).
over 4 m mektighet
Det ble i 1966 tatt prøve
21N-71
(koordinater
4,0%
S og 10,2% Fe. Videre
utgående
er ikke usannsynlig
Avstanden
mellom
avbygges
sammen.
De
Det
over malm-
til 43ø) med
av malmen.
at det dreier
og et østlig
med magnetkis-kobberkis
Tidli
0,28% Cu, 0,09% Zn,
over 3 m mektighet
36N-40
malm-
0,43% Cu, 0,08% Zn, 2,95% S og 14,7% Fe. Begge prøvene
er tatt i forvitret
Det
en prøve
nord for foregående,(koordinater
resultatet
på den sydligste
til 750) med resultat
gang
gangen
opp til 4 m, men
tall.
er maksimale
dette
(se kart
linser eller ganger
de forskjellige
som om to gang-tog,
et vestlig
med magnetitt-kobberkis.
linser
er for store til at de kan
ere arbeider:
tidligere
er drevet
utførte
arbeider
to stoller
består
av røsknings-
som tverrslag.
og stollarbeider.
Den undre(nordlige)
er 28 m
pførste linsen er fulgt med sle
og har skåret 2 linser. Den
ut.
synk 10 m hvor malmen kiler
større
det ikke opplysning om. Den har
Den neste linsen foreligger
på kobber. Den andre
2 m, men er antagelig fattigere
mektighet,
gger
15 m høyere, men om den foreli
stollen (søndre) ligger ca.
ingen opplysninger.
lang
undersøkelser:
elektromagnetiske
er stort sett begrenset til
Egne undersøkelser
brukt er ABEM Minigun,
målinger. Instrumentet som er
r av
r av kart 16-66. Det fremgå
Resultatet av målingene fremgå
ble ikke
er opp til 60 m lange og det
målingene at enkelt-linsene
.
påvist nye ledere av betydning
Ecne
41
Konklus'on:
malmlinser,
består av 4 eller 5 mindre
kobberforekomst
vt
m2 malmareal. Linsene er relati
med tilsammen maksimalt 300
e ut mot dypet relativt raskt.
korte og tynne og synes å kil
es svært små og vi anbefaler
for malmfunn av betydning syn
Mulighetehe
betraktes som avsluttet.
at undersøkelsene
Tussevann
Oslo,
1. mars 1967.
Johs. Færden
Kart:
15-66,
16-66.
Th. Holmsen
100Q-
Anm
WEDIÇE
0
4.
tn
STaLL
er
nn-t-cintt
etter
eld“
rafeaciAno, 1y5er
1,4S- 61.(
et
er
Jemte_
IttriTårt
Var
3/4
44Q O"
ttt(r
rleT
raneorf
f-tOrSte
10
11(eu ei1eN
for
abSerVasIdn
6
750
G
tee.5
t 5 Seel
e rtonctiT
pict
0‘e5erlresIOAS
Ter martnCtoMelermatrer,
mmeadlmfaillver:;siccfe:
rl
oberv.
9 BITC 5 pved-re:
50tto
iso
to
0,211 oio?
lt 5
+1•o
Pvnkler
oun
observtrt
4a
V1—
C•-•
L.
TE(.71,/ fORKLARIN6
•
o bsertierte.
•
So(D
sleeele
It
-4540
br"
••••-br,ti •
:__.
40'
.
AfttBkt"F
•
berv“
FI
rea,
bertost —overdeitex.
Tense
berettl
TT“ell5t.
tubk,
0
Preve-tatt
2
ERGA
r2,-E
cro
Glifnniet"sktlet
Sterkt
med
254)
as5::
(;‘-;—,...• .":::-•
5k
frict
ra
ctte
G rart • + ctbse
ranat
/51C0
#":-.•
)1
lo -So
, defs
menktfer
er
41e•
(1) tverrsn;at
6
Kvar+s
- ct(inillIcrSktfer
‘KKe
UfPcccf
5 tffirti
0
0
NI•ki
—
(71.
50im.n.
av
Strø
icre-tni
y—k
n‘
5K I.fe,
--r0
be.
tverr
I•1
15^ 1) ir-13)"
‘• • ttlr
dtre-
ti
edi
MIAJERALI
^I
lo XX
5 terk
ty
0
Simic
gi
re
Lt
1,<Qmf•Ki
cldte
etter
Deto 2
"
•
Kontroll
• \
Konstrjegnel
Ut.,
Sland.konrroll
TuSSEVAND
lo
5o
N
25N1
10600
8
7
6
Målestokk
L5-00
Godkjent
2SS
DRE
KART
STOLL
for:
Erstattel avi
BoDIN
Henvisning:
4
MED
0&
MINER.
Beregning:
4-65. Sner,. O le
te•teco
ms.lm i stet/
ro- p pyr
4
is me.4Na
75N
Tracet
GRuBE
6EOLOC7ISIC
1
k
Erstalning
(•1 •
—
mtnerdis
enn
tci
i moetkS
.
HGetncrt14
6
,jt.'
It/
o-
Kledre. 51011
0
S
3
PROFIL
BLGT-riviu&ER
EOS - (7-15-GG
a.1004m.
fl
lo,
VE RTIKAL
Sttt
c
SH9n.
FJC-LLVEGG
RArr
otre r detc tr cl—
—
f
f
r
URE1.
r
r
r
cacr
stoll
I
kiler
- v+ i.
-
_
Hovedstolt
co... o,S tn
fvstS0Ae,
Kompart
cck. 70
fSdt
PR4WE
rld(E-1JS
ksYS$
aleter
bunn.
— 11.
151c
ved
Sfolfer
LykKens
liennriSt
1:1000
94
b4cc
Ufbtv+4
malm
i LP. olUvei
de
enShaL "toteMpdekattfiethttiCr
1-114ekk'et
dler
5 rn,
4
STOLL
PLAKIKART
•
ronort.
eldre
•
3101 ht.ri.
6
-
0-1011
I
0
damnerc44(
StrIk I ttnint
2
'3
k
- re/n.fof
rigi„as
„
—
•
,
• •
Ott- 0,3 tet. Itompaas
ar
te —
.4‘.•
,f5,545
nordre
fig
•
c:=>
Icslitner
5 ir teM ot.sir
5n0rm•
0.1e
1 I
:
Did. 5 ilz_G‘
Konstr.,Tenet
Eracel
Konlroll
Sland.kontrog
Godkjent
oti Sinkhlende
GIImmerskiter
Målestokk
too
Erstatning for:
-
•
STORFJELL
rOREKOMST
CU
GeoLoGlsk
DE
OriR
Henvisning,
1.65.
kobberkts
kIS
1 Stotlen
•
Smt
mtrtnek
4.
LI
(CrS2 —
ve cri
po,K+
med
m.
LS
Iffmtflkt
koni
ktslinser
Rcre
G.
G,S • oism
Totalt
K S
ktstinser
Sktematk i5
c-d
Pro‘11
STOLL
å
• a •
å. a • 1.
Smo
Içis
•
631Bss—
eWn
•
Kompalcr
4 • •
•
•
•
1.4
do,o(en
Soner
Rust
vecrot
'
—
r
Prof
1
SToLL
Stndre
_YI<KENS
Ouc R
kART
MC.D PROPILER
Beregning:
Erstattet
PRebvE
SEtvTRALE
tiM;7eN't
f01.1 e. e(Jte
eficktiethet
lhartftdc
IICKe
301‘,
lo
Stolfer
Q.v
h
be40.rinten
Ståenc
vrite
3
st.11
11
o
Stolt 3
—
kny
fp3.2
eImers
o
f
Lysocen
prOv4
Stoll en
ro4porter
felYSifinter
t'
sa40•4Ure
21
I
5'/.(tn.
tuSslenC.
lyseri
r
2S.,
--''o
' Mo
rt--- --- - --tt ' 6,2
\
.../ / 4-/ St19 0
1
,1
k ,- -1 44 urel.
IOnn
••
Toserlle
Ved
-r
I.
iewn
/
to
Ove
f iell
muv;tte
I•stler
\
initn
r:m‘ifin
i'l
ge/
it
I,
1,1
\
\
sni+t
H5 mvakt
vee 4.!
" \
ii.t+,/
im+14,
l Ure
no c rustcr
611 mmer stiPer
C\
PLQ,n
,
70—gto
1:(15.
.
0,5m t I'MA4
E05- 6-- rg -66
avi
VIS tA.
F
•
o
Sov
tsrjav
q)
loo
50.
Se
I5oO
A\
.+5
200(1)
250it
1
+10
4
0
6
tt
168PJ
t
e
0.•-k*
v
+5
cr
o,
•
o v
+5
r-
+10
A.
fr
v
4
—
)1.
—
r.(11
X
2
.
CI
0 "
116W-
t
410
.
,4
fe.4114'
m o4-1. —
.••••:
0
1/1
a
415
sen<1 er
45
+5
4
0
tI
1'
0
'‘4‘4
‘'
ta
••••
—
tleV
.
sl
410
5
, Io
+20
/
I
4.11?
II
*5
•
45
410
0
4
t
416
4214--
—
11 4,
6
0
øvre 54elf
t'\
..to
21W —
o
d;(.4-iless--41
kals.1
-.,
---
41
--,
\
A
I
.41-»
ZZZ-
e
elektri
j
Ko.betej.,st,c
vens
,
,...
+ ?%
415„ .\
-
-»
I
h
.15
u
g
alo
4 !o
, .15
C
.
10
20
30
I
Dato
z
(k.‘c,
1,12.slrjagnel
Tracet
Stand.kriroll
Godkient
90
Konlroll
ts
-r-luSSEVAND
c1S
witt
4,(rfrols
Ornrti-tt
r
-41S
01attaler
etc
Cr
tC7/1
110
fl
kooJ9-
I'C'etrer
ELE
0
PROFILER
C.r
efc4(evi<
Re
Ic.cf
61
MIrlet'QII5Ctrnct
Observe
I daiek
rt
r,
ros
I 501r•
Målestokk
I
(19 0 0
TerrIterl 10000
7
Hr
r
frIAGNIE-riSKE
MALINGER
EDS-EM6-(6-66
Re
Beregning,
-;rn.
X
6
5
for:
BODIN
4.65. Snor. •0.1e.
A
m.n.
ttci
""
--sertaer
p 1.& h pydekorret<s(eler
C7e0101;51e
S om
Erstalning
GRUBE
ilt
-10
LIO
15o'
6
u
2 4,
3520
IÇ
-g-• "*.
_ ib
yi,
415
p r ø rfl
<3
0
I
detre.
411
/
\ i i
i
•
4
-44-
1-111{50Mat
nel<
4o
I
, ii
I
-
I toCYC
4
e0 tTc
51I
(-)511(te
425 —
,
+10
eare,ttellc
Its
T
RC
+10
17121Si Kr
-
I
. ,
+15
rt ‘
5+011
0
Ftere
, ,),9
f4 (4 TeS
+2
•204,
415
415.
-...
.
1
I
-3
4
3
2
Erstattelav
0
UOI
mm.
330
Y
36%44.4.
!
E S
VE
0
Dato
(c
6
1,2
-c‘
Konslr jteqnet
20
Tracet
30
Lio
50 metcr
Målestokk
r.
Stanetkontroll
Kontroll
2.30 m.3og)
10
Godkient
1:1000
rstatning
e-`,<Jet,
3
7-0
c (5
LYI«<ENS
PR(DvE
CL) For<E ROMST
ELEICROMAGNETI5kE
MÅLIM&ER
Erstattel svi
STORFJELL
Velfer
PLo
5-EM&-19
&G
Beregning;
Henvisning:
1-65.
for :
Sflorra Odo.
A.s Terfloapl. I 0 000.
8
7
6
5
4
3
2
1
tjk
A/S Stilinja_iscs
Gruber,
liggar j
Avsta..:dtil
os;:sia,in v TEka.utuira
i. Bodln,
er 3 k.q fra Siuvik
i Laudeg::def»Drds.
i en
Forekc:..ste
o;‘
7C, - 80 m
sverst:
!,argcrLov
forekknmten
cv±ring
er “immerski-:er.
.
i.c. c?ptrer
sm.å.
med rn..ning
fra N 1Gg° tii Ø-V,
til_ S.
Nalme
bc,år
,vv 1.,aguet?cis
mec kcLberkis
sam
er
per og :liumper inn•sn en ca
att inni 6 stoller,
Smedicstollen
Lralge
11
og Ure
(se
Pre-;n
18-65)_
i Ure I 2-7°4 eu oa.
Gjenrr.mslittlig
Lykkens
„_OC m lanc: rustscno.
ira nord: Urc I, ..1_,y:c.,cenn
Prova,
cldrera.;:porter
13-14%
og
mcleng.net dreier
sc:
25 cm,
,coloCergehaiten _.pp til 5-6% C.
het .f.in0,2 - 3,5 m lod?akt
,
mad
rekt5.6-
samlat mineralisering
til 2,5
mineralisaringer,
I Urs TI og
Den
Egne
±nr cieie 23g OEI ce.. 5.030 tonn.
undenøkelser.
Eefcrinen
ble fcre*.att
å sn pa mUlighete:
fysiske
ci
i
gj -nromfse
30
for gee.-
iriar minera.iiserin&sr::fova:\cmze:-:
er imidlert±d
pistå
ubetv.delig.
m over
at slik
Under.,ake._Ser k.L.
e. blc fcxsekt
mad AESM-Minigun.
uten resultat.
nå ev.
Konklusjon:
Den kjente malmmengde
betingelsene
at fortsatt
Oslo,
er for liten, undersøkelses-
er vanskelige
arbeide
1. mars
og forekomsten
ikke kan anbefales.
1967.
c
411
Johs.
Kart:
såvidt
18-66, 19-66.
Færden
.-I
,J,1
Th. Holmsen
lite lovende
'
•
12.
3oban
•
?mesteren ;..
P
Ju
LUJJ
):-
g
.)01
HJ
ti•
.);..
;w1.
LL
;TH,
,
wenz,
• -1 J.C..
jP.
Transporten
af
vinterfire
ca,
fra
for
stofln,ndingen
Ponen
et
•
par
km.
omkrin!,
koster
paa
og påa sonweerføre
ti
Storfjeld
ved
T:onen fløifjeld
vei
ca.
4 kr.
kan
man gjennem
grube,
grubm
til
Kvalvaag
Dersom
an]regge
paa
man bygget
et
skar
nord,
en sidevei
af
fra
stollnundin:ten
frem
til
veien
til
fra
stellmnndincen
frem
til
!"cpen
Ji]le isaafaid
Sterfjeld-
er
'gobnerkis
med no,.et
magnetki:;,
0.trFedende
i stokrice
myrer.
How,dm
aaen
a‹: -2
.cn malm, man here.
faar,
er neget
rig,
nemSg
med 12.-2o % kob'er.
Den omgivende'bergart
er en nonoton
"diorit.ek
fer",
hvis
skifrighedsplan
ofte
er sterkt
krusede
og biede.
iJmen
følger
i det
veeSentlige
langs
efter
bergartens
skifrighedsrlan,
men overskjærer
dette
ocsaa
pau flere
steder.
Nede i •ruben
sees,
at malmen flere
stedsr
følger
udprægede
slette;-med
variabelt
fald;
gribens
blir
Aerfor
temmelig
vekslende.
med enkelte
-ang
"Diotitskifer
skifrighedsplan
grubeaabninger
i dagen,f0,4
taird.ge
steder
ca.
kruset,
saa
tertil
faar
man en meget
N fald
resp.
overSkterer
skifrighetsplanerne
stollen)
ca.
35 0 mod 0,
2 a 3 ou 6,8
i
af
to
gangit
de horisontal
lmngde
det
til
fortsatte
satte
mod dybet
38 mu efter
faidvinkel
net
..ed.ca..
ca.
d/b
ca.
40 0 paa
Der
er
mere
senere.
di-evet
ind
Stollen
»:.44,4ttit
•
blev
en
m. or tykkeisen
ikke
nogen
•
Lige
v ri
5
paa
mair-to1ehav:
r.Hd
».c.. 70°
mod vest
Sb]ve gangen fort8
Fal.dcu. 600 nert til
aduaaende),
saa
m. t'l
53 m. (}'e re maal reg15 - 20 0 i en l'engde
(efter
faldet)
fra
lren-15
strøg
neton
rUnr
!'a1d;
n;ed fa]d
50 0 l_en
med
ma1Mn32ti,
ea.
strækntn-en
derpaa
mange)
itrÅkssiLt
malnedercar.
af
længde af et snes m.; og saR fL
t•.
1 atoliniveauet.
Paa det sidste
hvorom
or
malmna.1.;
veksiens
stollen
par
5o n.
faldet),
ma1Mpart1,
et
eanggrene,
interesse.
rigt
15 m.
faldet
15 m.,saa
rirte
skifrighets-
del af
De frem-alder
nern
neget
indre
afstand
£ m. ng
med høist
ca.
efter
Det
(nar
Og aa saa'
bestemt
(diabas
sma1e).
ikke
et
N-S
cg udenåer
I den
hlèt fn2det i 19oo
manpaa
noet
grønstengange
ei 1er
ontrent
retninger.
til
konst.
ganske
ilden
stødte
krydsningen
to
sig
mnd indbyrdes
(altsaa
og har
darn
for
-seos
Porekomsten
oppe
i alle
holder
fra
forkastning
er
og fald
uregelmmssig
oftest
og med faldvinkel
paa
skifrigtedsp1anet
yderlig
malmeWikke
tildels
(tverorten
ca.
pat
ofte
ma4a.lfrog
er
V - s 10 0 0)
100
70 0 4?$,Vest;
man kan
kommer
. plan,-men
frib.
denne
3 a 4 km.
rulgen
__
formig
•
l'avn
veien;
blive
ten
kr.
vel
1,.snede
,
malm pr.
5
ca v
a.
narti
lo
derpaa
65 0 i en ]ængde
traf
grundstoll
paabegyndt
m.,
man paany
ca.
af
et
65 m. ve tilalt
19o2,
drev-t
ret
15'
na.
en
lo
mcget
in. ned
rigt
re.
ind
(mod
YV.alt-
•
- 3
,zna
t den
ikkn
r,
derfra
et
mjennemslam
hlmv
fall
37
fra
),
porten:
drnvet
fro
denn^
nennr
trunsnert
40 m. lanr;
tvernrt
til
vjrn et
st-ilens
mod SV.
mrohen
red
er
er fnir
tvr'Tjj'S
(nden
in
l)i
noa
at
lette
trans-
lori3entalt
(
"" •
mon nn kan
gjenband,
gaar
çr
da,nn rnkel
nd-
stoll
oll.reårende
,- nn
-
35 rE
daværende
n ranske
LRI
først
(lmnmde
for
et
155
gicnv:!fl
ottmert
t;1
orl
1nr1L
'ran
me" epsynk
-rfl'enslam
Ovnynrtnnv)
drn
dette
i en 1Fonmde af
szr (1d/f) vdr noodem:ndt
stollniveauet,
at
strøgretning)
en tverort
'J
nemslam
fra,
nemrkende
-
hnnd
i stoldnivnonem.
1,-
Or n
malnstek
---r
ste-af
disoe
(e)-inn
ma:ty.1 en sterk
synken
oa.
I crten
tyk*e2se
Yaude
ganren
- er
250
n.
a!rint,
der
anden
omtrent
Flere
steds
andre
retninn':
maa:1-dens,
dissn
ned
tykkelse
,--ersn;
At:41iher
nn 4
-
naa
der
har
eao
et-
cnkelte
efler
avnk.
nrfattes
sen
t -n
nemnn
kentinneritm
t,der
fg3mrede
her H-mcsknnde
hovedstrom
na'instrider
hund
rrn rY rp'
or
boved-
lrerirde
af
manc,„
nfter
htn-
(N -1_0° V).
d• m 11.
n.de
or
tentn]im
25o
n.
nnne nvde
har
ent
en
menere
gC1 ro]m;
ran
slyb
9 m.s
Tk
d•m
her
da&rl
mod nord
man
man ner
a
(ellf-y 109
4 m.; 4agn nar
ne her
fl
t,:drornt
man fiM
en SLInt, paa
vil
artamnj
andre
det
H-yr. man
•)
nt k,d
's-n-d,
anm mal-
fortsætter.
eptamne
knrtskitse,
tiT et
hidiil
kun
af
ljer
onfatt-ndr
ang.
Seheitz
paatrnffet
!^.o a:if
nr.,rined
eptamet
enkelt
oTrd,
nitua
f'Lcrn hr
mrred
knh,
nslrstok,
der,
mod vest).
ann
Ovonfnm
Denne
on,,nn-t,d ot o'lm,
,
f ,--
ronnnd,
malmntek
levernie
. .
ncn
,dentnk, nnmliFy- don
xige stok i synken. :an-bev:mndtr=.;
70°
kun
dvh
rrnbear--ni-T-
ikke
ner
:)edro-rende
og
(eller
lænRcle
Hen),
år em nirdre
hevneriben
2 m.
hu_ntd, em nineri
nen
vestre)
1H
ves-t.
Ca.
drevet
rråhnn
.
magnetkisen
synnens
(den
tmrneenationer
nr, j nP2'11P".
85 0 nsd
østlige
4r,
(fattim
n m
i retntnmeatjet
er
rige
;ndr, et ra4m, ortt i nm-1T4vetinet
ov ralmstri»er
95 m. Jra
gaaet
noln
afrkt
orr
;-;c:N",Fet?
tahtn
-Hemmren
ved
men inoregnatien
daarlim
men dette
fulmt
kiståre
den
Pen
domntrnene
man. nt unes
n,A n.
Der
ca.
den
at
div.edf
-nr nmen ad Lo r
bo,.
er
24 m., nen ni.onnknn
steds
af
(Ofr.
nao
å.dreone rime
('med
1."` E-.; M .1? !.. t-j.r
fa-cl
en.
kn r;,er-
....
''.. ._r......walm (herom
mere
:
fuld,
som overfnr
smnere).
wnvrt.
Sua
f'11;te
I nivean.
ildn er
Vi Te. (.-ftc-
nen red
t med vekslende
.
-flr_.:]
e•,-,
hrev nan en ort
(17ngde
22 m) mod syd
lmngie
tyk
af
2o m. fra
(med riF
ten)
malm)
nordside.
; i en liGen
niveau
retiere
af
V) lo
fulwte
nævnt
af
oftest
or
med rigere
efter
faldet)
tåg
regnet
efter
berkis
t ,i
blev
af
juli
d.aa.
fnirt
I synken
mPd ort
synkens
nærmsste
er strøpet
ca.
074o
i snken
Wir
synkens
i synken
aarer
i det
sig
ind
end
høiere
hængendc.
cupe
ranske
ri±t
ranrnn
or
stnr
lænrde
og traf
Naar
sekunda-malm
!jan
salgsanalyser
marnetkis,
ved
saa
i de aller-
i
og
meget
pen
M. Denne
stod
malm
4 m.
6,5 m:
nu t ,
vil
til
stollen.
her
vnd
mit
Imindnr i vergene.
nr
'
de
1,1 m. mid-
)idt
m. op til
medens
:rnnhens
I
kohner.
til
kobe
af
14
".erfra
faimen
- o,6
havde
med enkedte
i
mechrns
Irt
-tge
hziere
o,9
op-
m.
rtk rang-
aer
bond er -nre
regelmres-
ran
rimt
-t
gin1re
ndvt
nmeerrnde
galmnarti
;J.r gnd
reret
hnnd
;y:.-!rat
elser
et
malmi en
nyt,
merot
i 1afern,
har
drtet.
'hesknFrPrhed.
grubp
skiferfiller
ekeider malmen
mrnhen
helret
denne
med lavere
oftest
besøg
m. mn1
n,3
steder
faldet)foree
tyk!no3;inn
her
i
frarnrnes
Sr st-)re
Man fandt.
del
par
efter
n,5
cn.
lirr-s1ette,
pang
'fadgers
med lidt
jevn
oppe
man smal
det
et
i gruhen.
øverst
hele
53 m. renet
(na.:r
(Iterionntalt)
NO).
1,1
var
?,ialmen
fulgte
i det
i begynde1sen
mrd
stod
tnkelse
N-ende).
grundsto1)en,
daranbningen)
t synkens
oft9st
; saa
malgparti.
ovor
-
som ovenfor
nno
mit
6,1
paa
synkens
forresten
ved
ort
var
med malm a 2o - 25 %
en rnd
Oversigt:
parti
bund
i-ormod syd
skraasynk,
n.(re,-net
N(ellrr
malmtykkelsen
•an havde
piler
som stollplanet.
ca.
- o,2•m.
ort
fra
man et:Tjted
gjennemsflg
malmtvkelsen
2 m. rver
(rermet
bund
haade
en
inde
strøret (mod SSV) i en lænrde
fald-t
(ca.
65i)
ar længde ca.
yakker,
2/3 -3/4, ligeledes
del
6o-65
samme niveau
gjort
var
15 m.
m. nr
samlet
efter
være
bund
malm 1 denne
5 m. vertikalt
efter
naaet
udmerket
dyb
af
nævnt,
besøg
1,2
a 115. m. fra
med skraasynk
som ovenfor
paa
(ca.
110
havde
havde
I grubens
gangstriper
man havde
sidste
m. Paa
i
opl
8 m.
man en lignende
med synk
saaledes
afstrosning.
flere
og derpaa
er;
- ol7
faldet
først
indtil
klum
0,5
man nogen
dage
(rig
or ca.
fald. Selve
flgtnt
elsen
malm).,
nen pa'iflPre ste.ler
en ma1mtyfrke1sp
paa
første
m.
oftest
drev
ca.
mod dybet
veksl,nide
o t) - o,2
eller
re
an-nn
temmelic
tykkelse
41
1
man
malm
o t4 m.
fald,!t
m. lanr
er
(2 m. dyb
tyk}:else,
o,2 leilighedsvisot3 m. i lmnr.de
Videre
Tr.almen
synk
53 m. efter
S 15°
S 15° V) er havde
rettere
synkens
man Et 'Ialmvartd
har
(eller
(e)ler
ric
osv.
malm,
nrmlig
Desnden
kobberkis
rldor
d-r
onblanorsaa
en
gehalt.
i hyttemal.w.no.
I efter
med omkring
de tidligere
18 % kohber (17,4 - 18,98 % kobber);
.fra.det'riee
parti
t•-gruhens,nuvwrende
bund yil
antagelie
faa endSitat
rigere
mabt med5i2o,25 ikkolpher.jiyttemalm
no II l'atmer mere
. .•.
•
`.
•
'
'
1
har haldt
Siferblandet)og som efterde tiditgereSa1gsana1zmer
14,21,13,43,12,61,11142,lo,14% kobber,te partierer ogsaa solet
Til disseto sorterleagges
9,44 oe 8,2o % koblSer.
eftersalgsanalyse
ogsaanogetplukmalmog opblandetmalmt.densidsteopblandetyed et
ganskelidetkaandvaskeri.
No. III malm,som nu blir oplagtved gruben,for eventuel
af dennemalm liggernu ved yrubenflerehundrede,
Senerebearbeidelse;
l000tons.En del af dennemalm kan udskeidestil malm
kanskehenimfld
ied ua. 5 % kobber,men en Uel del af denneno. III malm er temmelig
ved opberedntng.
fattig,oaa den )tankun tilgodegjøres
af no. I og
I aarenelgol.o2,o31 o4 og 05 er produktionen
1i malmft 19o2 og 1903 ogsaalidt no. III malm)solettil Sulitjelma
som:harbetaltmalminefterfølgendeveet og kobberprocent:
kobberverk,
No. I malm
indhold
153 totØ a 1812o % kobber ) med saiblet
13,40
115,2
metallisk
1.6,55
3°O)
kobber
58,97.tons.
18,98
4pi5
)
"
18,15
"
.25,8 *
"
"
"
"
(
"
"
.8gm328,35tonea 18,o% kobbermeå indhold58,97t. kobber.
No.II ,malle.
13,43 % kobber
19,4tons a
n
v
14,21
68,3 "
fl
ti
med samletindholdmetallisk
8,44
57,8 "
lo,14
el
8o,5 "
kobber 36,21tons,
fl 8,2o
So,o *
fl
ø
" 12,61
16,o
It
" 11,42
2oll "
•
fl
II
Sum 342,1tons a lo,5 % kobber med indhold36,21t. kobber.
No.IIImalm.
med indhold
19,1 tons a 3,26 % kobber)
ff
( kobber 2,75 tons
4,o8
53,25"
sum
72,35tons a 318
% kobbermed 2#75tons koh'rer.
Der bleYaltsaai aarene19o1 - o5 i sum solet:
Indhnldtons kobber.
58,97tons
tons no.I malma 18,o%
328#.35
36,21_tons
4II " " lo15 "
,42,1 4
.deaadenSom prøve
Ma1m 72,35t.a.3,8%. 2,75tons
uoIgt T4.9akellerefteren anden summaauMblUv..alteas
.at
tlon'744,8)tona161m MSEt.Ut H.iramflt
" ar.
9
.
som.her":
1S %,:kobbar,
malm siU44ch,
ei•det
/41m'*44-#ei.
fra .19.9)£ o
ft ÇPte.'<it*UsWvflto,malm
,t det
1
f
.
,
for
ca.
ca.
09.3:git;143b4 før me, 1 ,NC,111,kan
analmmee
merlt.t1-1. oa: ,27.5cor
og for no.III
walm
•
i subi Kr. .E
4Ots4'i
40 000 kr. for
t'usind kr.
•
juli d.aa. laa der ved gembea:
juli d.aa. har m44agLit
tet ,
Ved mit besøg, i
begindelsen
ar
ca, 75 tons no.I og II-malm; senere,
efter
ud en hele del fra det rige parti i nærheden af atollOiveaowt.
Anlmwgeneved wruben har koatet:
Petroleumsmotor
paa ca. 7 hestekrefter
i indkjøb ca. 400q,-kre\94
fardie
opsat ca. kr. 5000,-.
Stoll
af samlet længca.
ma laM"
2oo m. (155 m+4o M.) wed stigort
ca. '35 m. til udgift
. kr. 11.000,-.
Vei •8a. 5 km. lang u gift ca. kr, 3000,-.
DMaauden en arbeidebmkakke,
nogle andre mindre iusef telefon cav..
samlede anleegsudgifter
kan saaledes
sættes til udgift
kr. 2o.coo,-..
25.0oo,-.
Ihdtil
slutnineen
af 19o5 var bortkjørt
ca. 740 tonaMalin
'tirsamlet
salgapris4*.
kr. 68.pool-.
Herved var anlmgsudgifterne
) Miaedriftaudgifternø,fnadstMnatWdekkede,
og gruben havde detsuben--
-**dsbudge,ttit
tttt
" tetmed:4Mkring
en trediedel
af salgaVemed
lmic e
Og man,hart rit; i. 1:!ttsikiii:
i
;1-ø1:4JW-44:....;,H a'el.natt;.'Oth;T:aUd
,-.N; •
•
•
•• >
. • •
eget ,r..tgt.,Malmtarti,.
tifj.anet jpma
t4ifika»I
1»..
forekosta,erw.:•a
r:
,
. ,,
,_,_, •
I
'...:oiateati med -Maltiattib
:it.d.“ig<nraikal
paa
e kun 0,1 - _0.12
41*i!,:td:Ither.,eft,
.. _elserog 1e1.4.igned'aVis-med
pett1e1
rige
,meget
m.
' '..etirnii‘id'Mf-Mt'
foretage
an nisiagt1glbetegning
over det forhaand en--:1
d
Vtglitid‘
iiallrfantGlia
2
kun er rentattseret.
.174ed.miti.eiaøg
,
X.alv'eauet var paat
ii.
høiere a
.izen lsnigdt..4ef:,eir[t»
'64:
i5 •N.•.
.arti-.4.
kl
'
.';..irina1m)..gj-a2atame!:-
:::)1.1~telfsatrt:»4iØ,.:
g45*.».:
on skal
Red-af ref:nes 300 m2 (med den ailersmaleate
"bargftester; rest til anygning altsaa 12oo m2
anttlig anslaaes til o 2 m. a
kabbert
altsaa
:
tans : ca. 72o tons naln a 1
kobber.
% kq'tber,
4,1cSer.detsenere
paaviste
rige ma3mparti i stoll, .,...
.k
#1;fteX.dette maa man rent skjønsmessig
kunne regne,
at Man
p44140Vkal'kunne
udta,e
oa. l000 tons malm a gjennemamit),i;ritMia
d
jfr iget.'.4me
høiere
og noget
med.../aVere,kobbettndhoid).
.
,
allerede
%c., Tirk,),..;
t
.• ,),
',.d::;:
en kalkyl
. 41:
-444MCC'IMf-diettetvil».
L,-;''.5 >tt
dog opstilies
i jull d.aa.(før
det.rige
malmparti mer atollgjarde jeg op det skjøn,.a.t
man over_punkt., :
st
ni auet skulde. kunne afbme
gangen i
1,,a: oa. loo m. Og i en bredde (efter
strøset)
. 714:'--ereSitiM:15
k
• , •
i . . '
1idtentat
‘ftil
›If.-ak
,,,A
nU-(midten
af.septbr.19OtS)'
':' '; .,.s. d, '.., %
‘
.
plra:J/Q;M
almpirti
OPf:AreM
i.ato,11njMamM
')[.:Ating,t
:
..cr.___;._
.: ;,,,
r,,fusrpla'.aratrqsaapr:'‘'s
't4fltite,.-841/:'
'
4•:kityad..
•,,,,t,;,,,
".•-c4*
•tit;',:*
'. et,.'•
Sen«±re
;-P;(-).) I(t.
høiere
r . Dette
lenne
:1)--1.-etde
v
}:ay
ien
irl-vtdelaty.
reltrt
22H4L7r
chance,
afr.aren.
rI
ut.
Sepere
ha.-T
riet
:fl.an
maa
ryan
trief-re
ara", ne.d
3 a
raa
:;:atte
sa
•-
iie3
•- .n
Ve
1! Y 1., ,.
ni
(1
Fep
•
fer
eventueTI
navrdig
v
n
bra.
zkjaar.-:stensityl:He
Pti I ihr,-crirr
styri.,
!
.i,tan,
.1,r/11-2nci,(byt6e
227
Dena malit'v,rende
zone
-..d:
aen
i1N
n).
1:Tirr5n
fla.1-1-r
man I
1L,Lifk, •:5
fT
"r-bi
ramn
--.a•
>i if,Ha11:1,
"r
3
-t
ne.
Tn
'r
i»t
r•
-
et
1.-cat
3-1.-.-nt----
J.(7.& ove7-
3nn
steitt
st-.;;
bral;
aD
i r
%
3+-5
ben.4.vnt
.
i
h
9c
a
CHJI L.
L.nn
Gruherhe
11;:•
ing,
t.rkir.
vr.,9 .1.0nen,
ejlr'r
.1
-flu-ttnr
kar
STOti,JELD
•
den
d'.1 (çnri.
:na1.1'. ,
L3e,
f'ren.'"
at
,
'
1
it1.14
paa
ve
a1 :
syr1k1
titukraft
•-•
,71/,
-•
tra.113111',11-1.1
1.1n(1
oF
-
med
J
,ff.er
:',11r -;
-• 2a.
7:1,
• ,
ab••
»
,
t-;
111
;
nr-
,
n L:rc
A
i,
n %),nr
.
v
;21
1:::..
1
:
:
• •.;-
,
,
CU, 0,
.1
'
}",
Nr
v .11(1 "
'
t
e
.
'
1
r
11
"r '
1"'"
'11-"Si..:!-J1>k
t,
“I yr I
e i-
,
"
Syr.1.
-r
ied
:1•*
cmt
van
ah
n-rve
a.5Pci.2,-re
35
V
1131.1
`1'
;1-.-n.Pke
taa
rr
T:0°.
.
,
,
,rir-yr.rt a-1,nrt
hfet2:en
1-1e.1-ht.t
C."1"(3
ved
cig'sflfetn!a
1itjStnesf4eldene
Itopirandet
vand ne er gennetasat
4 +514&pl f;c:ani,t‘iittge( dels fladt inhoereds*
c(t.
czerhe4 'afilaabssonen.ssia;5;
oiStrent yertfkait:'staaender,.:.L.,,,usii.dteter.S
tusit
est ge.41.nstake'''br6f1.1skitiils.:.
berom henviSea/t'i:i
par granitgange
er dei tog
iramionen,
inde:
heten. af gruberi)j,<- eller rettere
faa og lidet Ma3gtige granitgange.'• Late* disse grand.tgange
ktihnogle
iffs
gjennesitkjterer
sted: Granitgangene
har...der ikke fundet forkastninger
Dispaa den andre side af prani.tgamene.
malmen, men denme gjenf'indes
bryderi for driften;
lidet
seHir saaledes økon misk talt til forholdsvis
imfeltets
Grube
4497,ag.,498)
udstrMkning.
•
Sar
det ,blev paa-
nr. fl var for nogle
(Ure-LStorfjeld
for en mindre foraagsdrtft;
Øenztand
tir..;1•9145'.S.ii%flre
'$St.
444,14j-Sin.
ble*
fa)_k, at deane forisgsdrift
paaltdeltEe
.Sfrter 46•4k,infla
blev stansett
"ramsdr.iflen
s6it
tX.Oede SfSkar •almen• Senere:'har,,
4#4,
anden 1441h.
malm pas 'ken
tr--;'nt“Andt
t0-t1898 vir
6*.jta7
Sanfgit:1PriPte;
*tv\Y4iidMt1;i4kke.ns
4%d4C.#41-kefålettell!'ra51"'-*,/,'
a;pksysk,eg.4
414ftes
to lt
,
tq( 1:/9"tiPlb."
witteskpaa
41S,t1i-,
en.,,,50
4.-to
itiefledstims4.sfgtan.meliem
1101.742-:/tit..en'isk:.-Sii*liifsex:e
,.,
'1?'M
15'2gr.S4
1e
af
,Ink
jth4 PI;I:., ,
'iekii t' viind. Malmen ba.t her eftber inpsjivende
'
et, r PS,tb agn'‘'ti.;s1
itip'n' seea,deSudeni
, # ateny
, , som
,
. 4.i,134*; 'ileade mod nord'og 137id.
erindmen sa/tUdigrnaa
siiiiSbetydelig udatnekningl,
,
at de kan afbygges.
•r saa rigt,
'14f teltet
i
beskafenned.
,.',-;_iSilmens
.
.
. \,
.
:
.;-•
i
: - mainetkke ,-uden elier Mstrest ud es avovi'
ktibberkts•
ELltsaa en;4tobberMalmGrubeher
'‘31e&lidt zinkblende.
.•
ø
'
nptrm4er' 4e3 \S .12..eXi. 1.14.4 mide
.,
:tejsfliagrubi4.
.
. .-Malmen
.
•
7 ,.•
11,(Aeller
1.,npreigKill*%,1
Hrisi'gertøtspit",),of“els
.,i .('4
j,,z,;:
tii'h.,ganalk
u...t..*ciki.44!.4.4!=it,- iit,,wit'eX'i4.4;
' ,41:4/i,41CF‘tihaiåri.
9
-vedanlitjelmakobberverkgjennemenitligpr. loo tons eMeltemalmudbringer ca. 4r tons kobber (: smelteMalmensvirkeligegjennemsnitlire
knfølergehalt
ved disse verk er 5 — 5i tkobber). Kan man ved kobberverflnder forholde som ved Bppeafaa billig emeltema1MWed 5 % Robber
darover,saa vil drift være mulig.:Man faar ved Storefjeld-grubennoget malm med-ca. lo
kobber,
-
Men-hbvedmassenaf hyttemalmenvil Inulholde 5 eller- -6 % kobb . I
1:abel1erover Norgrs bergverksdriftfor aarene 189697 og 98 anføres
Ce 119-at der fra Storfjeldgruben(:lien her som no.1 betegnede grube)
1:4.894ltdev
sendt ca. 3oo tons malm til Sulitjelmasmeltebytte;malmen
gav
ameltningenca. 5,73,%Robber.1114a1mens
virkeligekemieke kebber.
-1,114bgd:kan
efter dette ans1aaes til ca. 642% kobber ivden fradrag af
eeleae(!talW.r
sa
yedLytkints
PreVe blev ved dritten i 19o1 after optivende utske1det ca. 3o tona malm deraf ca. lo tons første aorts ep ca, 2o anden
Efter mit skjøn holder den fffirste
sorts malM"her lo eller
Ice12 %Tkobber og den anden sorte ma1a:5 eller 5-6% kobber. Dels efter
hvad 4eg saa inde gruberne (no.I'ogLykkens prøve):cks“elsefter
,
skeidningsresultatet
kan man vwre sikker paa at konner'faa
.tiatrækkeiig
malm til smeltging.Ved siden herat/$1.14kr.deretydeli\. ge Mangder ag magnetkisuden eller nwstentden tilblandet'kobberkis.
Malmen holfterlidt zin3<b1ende,
dog ikke betydellgmmnpde;
desuden saaes spor af blyelans (kun spor).
Detaljbeskrivelseaf de enkelteforeknmster.
No.I(den største af etuberne)drevet paå forsør i ca. 897
og 1993 oftest med 6-9 arbeidere.Malmens strøg har V 100 N, og faldet
gjennemSnitligca. 200 mod syd. I sum blev her afbyret omkring 600 m2.
ganeflade.Malmen har sterkt vekslendemærtighes.De partier, hvor
malmen var mmgtigst eller bedst, blev afstrossedelo- kan saaledes ikke nu bedømmes.Efter opgivendevar malmen ± det rode sttosseparti2-3
m. tyk. I den nu rjenstaaene veg er malmen oftest smalFre; enkelte
maal (se kartsitsen) viste op5, o,4, o,2, o,4 - o,c, 3,4 - e,6 e. malm,
desuden i to nye orter (drevneefter 1893) 1,25 og 1,5 m. I tabellen
angaaendeNorers berrverks'irift
for aarene 1896,97 or 98 anføres (s.7o
for aat 1697):"MeeetIgheden
har været vekslendefra o,5 til 3 rn.ng
ligesaa.kvaliSeten,idet ovenpaameget smukke partier førende malm af
iÜttA ro.,4
4bber,har,fUlgtandre 19m4S-ende sinkblendeng marnetkia
-;
kvarts indtager det
Orlschti441/(ailtyn‘14~1.4
34pelig44-,g-ca.
imStørflitLomhialm.:ba
chiti,g4,51:44>ftrorit
tarla
op $
tite
-2ø,-,,p6gsfassdr0tErW
- 16-
dreVatS
man malm af
sikkerhed
ledes
et
$ Mt lah,
lideh
tykkelse
vilde
driften
ca.
kunne
ved
granitparti,
milfle
sig
ovenr
nevnt,
senere
kelse
1,5
m.,man
de mi(Hels
rige
kke
ten
i ca.
sto11
liggende,
b-b
Og a-a
var
med'fald
har
magnetklee
med god
skeidemj6,
her
af
kobberkis-gang
I
kåbb.
det'
.bar
drevet
tykkelse
1,21gde
band
god
med tyk-
e)
paa
hele
Man konstateret
ved
(mod
strækningen
op3
ng
af
dtverse
1 m. dels
tildelg
c-d
licrgende)
en skifermægtiphed
en
kartet
og i orten
i det
ved
(1 19o1)
inpregnation,
(ved
ca.
forsøgsdrif-
ind
mel3em
(engang
inden
ef 4erat
13 m. Paa
stonen
en ny malmaare
-
er
og dels
bunden,af
-partier
af
hev”dreilhe).
en skraaortke-d
Lengde
oftest
,earke
paa
enm allarede
nu i svn'.<-ns
filndet,
Der
af
traf
tkue
slrebsenk
(Poros
blev
drevet
5)
ca.
t
Megmtpene
erlhe
er
inlatll-
som
indstillet.
man god malM,
konpakt
kang
t4
Malmen
Bang;desuden
ganske,nylig:P
-
røve.
rn
26,5
det
Storvarts
1898
-
derimcd,
staar
men
pen
af
1897
td-t
opgivende
er
3C
M7dtreStre
en liten
og denne
hor ganske
idele
ved
c-d
og 1998,
Dette
gjort,
mabr!,
ganske
- efter
graniten.
(1399)
ber
1897
or- ar tee
-ele,en, -. 1
lir-ende;
I grutrsns
man det
gjennem
har
er
i ca.
fandt
paa
i-det
afbygning.
forstigsdriften
ver(r.' st
TAen traf.strax
lned
M. Der
1 1/4
lønne
og saa
5 m..
skraasynk
har
man
nemljg
ca.
max
1 ro. Den-
prøvebnrh”1
inde Sto
n haraltaaaher to parallelle
leiesteder,
sem
-rVistnAk,loka1t, Ofene eig. Naget lignende-synes
ogsaå
at vere tilnot,Z,
hvor man ved den ovenfor
nævnte
skrbwsynk
e i det lig: Ça1d
Ygende'traf
Datteeparno.ld
minder
om de mange gafltnger
og parallrlgange
vedStorvarts
gS.abe (Røros)
oe disse parallelga-ge
øger
!erek:nmstens
Yeardi
ganske
væsontligt.
Smedif
1.ang,
•noget
0,1 ..o,2
rige
Ilen
snm er.et
kreØSlfrer
m.'me
af l•
parti
Lykkens
t
prøve
anlagt
dt
kan
er
faa
af
tilfredsstillendel,
to
oftest
no.TI
ar
(2,5
m.
CI3Ckr:r,
ty
stoiler
gode.parti
denne
og
igan8ea,lønnende
20 i. ind t
1ang, ,alle
e‘kostipgei,tke
.
stoller
udenfor
kj's.e3nr
hidtil
fald
ikke
komme paa
vil
at
no.I
,
denne
Wiat-:øptase
foreknmst
(specielt
snser
sr1M muligt,
Par
stigort
ved
;Véd-fdenne:stiport
,•.koiffitte
agenn,4;hders,
jer
bedrift.
jegen
-.
malm,
og stoll
ved
det
at
fra
Lyi,kens
mere
ddgift
man nærelere
LykItens
7røve,
end
jo
mere
m
end
og vil
man opnaa
nærmere
altidblir
staaende
forekomat
til.en
15oo
in her
1,
an lere
foreomet-
til
ne.T,
an-
stigort
vil
blive
- med alle
bt-
kr.
kjendskab
fri
og Lykens
at
prøve
Denre
ca.
no.I
for
til
fore-
mand,
mindre_drl.fCbehiyes
a
det
‘I.
enet'kjendet:fOreslaar
lagt
fattig
Disse
Emttes
Mit ,t44kindtryk
prøve)
m. lang
impregnation.
stedet.
o
paa
par
sau
,
l desudea eirakka ellyr barekker,
5mY,klørdree;
til dalbanden/nmdentorgrabea, mt lldet
.paratrengt4t441mAding,
ikke
r (ellerforeløbig ikke) nogen op- .
skeidehus'osv.men.M
. , ansfbenmve
flatbmredningsv8rk,-hetier ikke behøves-nogensslak/$tadkinalllæg.'Paa
vra1M-fra gruben til Eppen havn kostet
ttXtøteYhar Wjøre4eZen(af.lton
man vei,blir.udgiftenadSkilligmindre.
5 kr.;:faar
• PrR:kestolenkobbermalmforekomstsx
Beliggenhed:
); hvis
.'Iret lin e5+
_ km. N 10° 0 for bunden af Hopen (havn
Preean bygger lamdeVeiIlka Hopen, blir denne til eventuelstoll ved
ang,herfrahar man saa igjen ca. 3-4km. til Stor,
lenna,-,6-kM.
'
8.
1.-4'fOre*Orftete.
PorekOMatenliigger,1en megmt steil fjeldhammer(deraf navstolen)::hyistop-er i hedde 2o3 m over havet (ifølge kartet);
siden ai et lidet vand benmvnt Svartvend (69 m.o.
-'i'iten-ell4i. ,-..,,,,/.
.y
t;;
horn.,
t
-tilAeie
Ht 8/aSelr- (granatmlimmerekifer
og ligeledes i-neer,.
",
0XitM
''4“4*4,Mi
,: ,kifer,
.
-/Vatnetandetved Höpet ogv.);
'Wit441.$
vMre '
'fWe".granitgt:hge, - oW man-Mam,
1%*414,
leier gjennemsMttee
kan
» ' 4SISfle&se'Sted
'ase leiestedet,men de Mt
PZ:el#,PSM
,;,ork
,,:MtHf
..,..
.,...
, .
, 6o a 70°
det
er
-.terekbia8t8.M.er,omkring-N-dogfal
,./r
.Ikfri~teal'arSekittllskaffla):'
Yecills.nåe*
~441~1114.
'
et phr falbaand;som ved mit
e3el1. Ved h3elp af et
8 oppe i det:ste,41f
tjikkelanp8,eter det Steile fjeld, og fulgte
lenigdeaf ca. 3o'm., men
faI:baandene).i:en
liangden,varadskilligstørre.Den sammenlagte
andenesaaes
slog
if,an
. jeg til 3-5m. I falba
';tog'oftei daren saaes i det steile fjeld ganske
ved denne forekomstkun sat et par
tjessig .Vi(k.
Kobberkis-mångdenei falbaandene
sker8muk,derfor bør denne forekomstundersøres
-
4ervMd, at man gaar ind med en stell
IDevemmeht
man saa,triffer paa falbaandet,blir dette at
/
3/4 km. smaenfor "Prmkestolen"
01likriWg
mod,i14ip:SmilmmwStm9s~akter
n4fiflaififSers
s 1";«46:k4bberkiSAISkia4eajmmr,t~ipaL
SØM5r
4,Igm4re eA4
4
-forislaarjeg, at man indtil videre ikke sætter noret arbeide igang
ved Dratfjeld.
Tuseyand-Porekomsten
411
41
Beliggenhedomkring 1 km. vest for Hopen Høifbeld prube og
ea. km. VSV for den søndre ende af Tuavandet.PorekomstenliPPer
3.1geved en dalmenkningaf retning SI,NO, og paa østsidenaf denne
dalsænkning.Høide over havet omkring 280 m.
Den omilvende bergarter "diorit og dioritskifer"(:mere
eller mindre sterkt preeset saussuritgabbro)med strøg omkring NO-SV
(mOrget vekalendepaa de forskjelligesteder) op fald omkring 65° mod NV;
Bt,sted et stykke•frå gruben saaes typisk saussuritrabbro,men forøvrig"er "dioritskjfer"forhernkende.
Yoreke tems karnkter:Mer optræderher flere nogenlunde
forekoMeteraf:kObberkia- maenetkis langs efter forskjellige
skgrighedeplaner
i*Pd&oritekiferen".
Man kan alskillegmindst 5 saadanne:,perielleler,,paa
den ledaagende geolonske profilskitseer he,-der
tegnede 'aom
og V.
De enkelte,
Zorekomsterer hidtil fulgt i dapen efter strøM retninmen i en lærtgdeaf oftest 1.O-2om. enkeltedom-nometmere. Hver
enkelt forekomsterites i'henholdtil de maalinmermån
rjøre i
den-edskilligtildemede mark,:ikke at fortsmttei leeirde(strøg) mere
end 40-,40elieller høiet et halvthundrede m.
Om Gruhan:j!fian
har for nogle faa aar siden drevet en stoll af
lffingde
os. 28 m.; oa. lo M. ifided,stollenoverekarman en gang (paa
den geologiskeprofilskitsebetegnet som no.II); denne blev delvis af-bygget i stollniveauetog fulgt Med synk af lærmde (efterfaidet 6o-65°)
af ca. 15.m.; i bunden af synken drev mnn saa en liden feltort paa rangen, samt lidet tverslag (det sidetn,mod0 20° S, se temning 3).
I stollenoverskarman gangen med tilBørendekisirffiregnation
,
na. 4 m.( og horizontal bredde endnu mere, da faidet
er oa. 600) men mæmtighedensmalneraf baade mod siden og mod dyhet i
synken. I feltorten(af lænmde ca. 9 m.) fra sYnkens bund havde man
saaledes t ca. 5 m.s lffingde
en gangmasseskiferPangaf tykkelse ca.o,7
m. bestaaendeaf meget skifersubstans,en del magnetkisog temmelig
lidet kobberkis;ved den ene ende af orten havde man 1min"fattig impregnation14 og ved den anden ende kun "spor af imprernation".
,
-"etfremgånr geraf, at forekomaterneer meget lidet konstante
44.1er:Aled,a*a.ord,
at de er af temmeligklumpformig
li4SSSta;
is
‘:
“
ag' ',forsat med jevnt fald mod dybet,
.,
eeen‘iafste
len (SOM er 28 m lang) i•
h.vOrafpan maa 4rage.daa
4:KE
.
ZI lkke
.
ernr
red
til
-a e fald er nogenlunde
'n ffia‘ldr
være
i bleven overskaaret
‘j<
aldp
fortsætter
-
stoilplaret
jevnt.
af
,
fflarkiam:A
Ogsaa
stollen,'hvierj4n
fOrtsattalL''
en
:
,
gendhold
til
Obeervationerne
i dagen
iatiohernel
ttlCibMøø‘
som
grabendrager
3
Llgelig
den slutning,
at de ved denni.. tørr..
.
kogist
9letrademde'
eang
haretemmelig kort varighed
strøg. og j
MILlmate obb
etkis
ofte
med temmelip
dieget magnetkia“,:
pfliaLtp‘sko
-tlia
e:rneastee
‘.. ogsaa noget magnetjernsten
(denne
sidate
Vatl:
, at ehkette
tidliearkaldt
e
for en "jernhat"
- Fisener
flut; denne. tolkt
ning
4'
kaR jeg
liden
ikke
lgan.har
malm med ca.
udskeidet
lidt
5 % kobber,-og
kvantiteter'af
spørgsmaal
har
komsten
liden
af
til
falder
dog økonomisk
ca.
der
med temmelig
fremgaar
I modsætning
malm noldende
desuden
mapnetkisgods
Som det
tait
lo
% kobber
forholdsvis
lav
jeg
Hopen
,StorS
leanøke
kobbergehalt.
ovenstauende,
StOrefjeld,
wa del
dwifjeld
TusvandfpreL
og Prækestolen,
betydning.
Hvls
lidt
Man faar
mslmved
skjærstenshytte
TURvand-forekomsten,
ved T]open,
men jeg
tror
kan
ik,e,
man dog
udtage
man her
at
kag
mal% I :ne
faa
v ærdIg kvantitet.
Porpden, de ovenfor
nmvnte
Hopsfjeldets
.
dette
intereaSe.).
•
11
ttitræde;
hel
del
fore,
1mdter
:indes
dels
inde
i
"diordtskifer-felt"
og dels
ifi den tilYrmnsende
skifer
en
SkjMrpog, overhovedet
er der her en morigde forekcmst,r.
andre
Oversirt.
MaiMen I Hopsfeltet
411
kis,
te
kobberholdig
felt.
Hopen
den leverer
rig
med rig
nuessig
Høifjeld
over
lo
kobbermalm
udvinde
ca.
dels
% kobber
har
rig
være lovende,
produktion.
Det
Hvis
godt
te
resultat,
ved
malmen
Hopen
Por
man sætte
at
Storefjeld
Hørifjeld
grube.er
undgaa
og fra
for
inden.det-
forekomat,
omkring
men
2o % kobber:.
altaldsgods).
Dennt
over
har
stor
udstrækning
ganske
paa
langt
Man maa taa
for,
orisaa
nær
denne
at
som maal
ikke
kan
og
saa
uorefromst
man her
Prmk-stolen
ved
sig
fundet
konbermalm
en mulighed
gjælder
el4er
marnet-
og man kan her
stdflniveauet.
undersøgelsesarbeidet
bør
Hopen.
fra
samme
gribe.
ikke
rruhearh,eidet,
men den leverer
malm som Hopen Heifteld
undersispt,
idet
der er
kobberkis
liden
(fattivere
lønnet
l000tons
er
med henimod
Storefjeld-forekomsten
mig at
nemlig
som vesrru
nfher,
grube er en forholdsvis
kobbermalm,
medlidt
og dels
komst
svovlkis
er koh,'ermalmi
faa
torenn
skjønS;.
synes
kobterrig
mermere
adski]lig
forekomst.
disse
to
at
anlærre
forekorster
veretations-ødelæwgeise
en skjærst,flshytkunde
Prækestdlen
ved
feruterne.
en væsentlie
de]
san
rjver
kdbherrig,
man rorite
fra
nt
den
kun
- 14 .-
jaassittes
en skjærstensovnuden fdregaaenderøstning.En skjwrstenshytte med alt tilbehier
faar man for mindre end kr. 50.0cot-og har
man faaet en ekjærstenshytte,aat(harman opnaaetat levere et let
afawtteligprodust, der har saavidt hal selpspris,at tranapott tI
fuldsteendigt
kobberverk (bessemerhytte)ikke spiller stnr rofle.
Porsøgsarbeiderneved Storefjeldog ved Pr-ekestolen
kan
yidere dmkkes ved det overskud, som man faar ved at udtage den rine
ma1M ved Hopen Heifjeld grube.
Krlstiania,12 te septbn. 1906.
Johan U. Vogt (sipn)
Professor.firettil
følgendat.
paa smrskilteblade.
egninger
„?.blsde
oinIzsndIe'riCle Hopen Røifjeld grnbe.
Storfjeldgrube.
Tusvand ,Frube.
Nordian(iskefilygm We
A
Avskrift
,
Dr. G. N. heidenreleh,
og gjmrf-riolo£;jsk
emisk-aralytisk
Laboratorium.
ILri5tiania,den 5 10 1916.
pronn,Gd. 17. •
No.14027-14034
Annlyse
"Sulite:maAktiebolag"
Prøvens P.rt:Yis
d
c
Irøve II, Malm.Merke Prøve I Yalm Nr.1 fra ,AopereHøifjel
fru Hopens Iløtfra Hopens fleifjeld11.42IP- f,røveIII Ya17r.
fjeld. l'røveIV rirusfra Tiopensflsifje1d25:775-~. 4.rsveV Malm
42.1319
fra Thumnaldgruben3.2492-2. i'røve 71 Gras fra Thusvandtruben
ts . Prøve VII 31ar fra Hopen Høifjeld 11.05=.
Frøve V1I1 Vankmalm fra Hopens fløifjeld
indleveret
fra
enjo1berg, Bodø.
flr.(:verretssagfører
Anrilyøen
Prøve
gav følgende
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
resultst:
Yobber
ialm1r.1 3.f9
"
" 17.r.212,46 n
5.96 "
"
2.70 "
Grus
rd.14"
Malm
2.30
Grus
Slam
3.70 "
3.20
Vaekma1m
i1
I
"
41
Reprmsentanter: Johr. 'idnes
iasmussen
:
. lleidenreich
;I
(26.00l
••
•111111.1~
4kr
•
;t.airst,
<
t
T
0
01
O C.;
`nyror
ben'Irirp.
Tt..:111y,fori•::tVotH4tars
,
tc,reikorn.it
tu.r. ..3‘reyhtt.h1
Af
de
rt'.4,r(Ttor,
t.-],t3r or
\70,,“
dr
rett
hvur
if
t•zt,-)
beaicr
dettiljrtifys
nnolct.,
f........;;L-31:•.0
1.±2;e-
3toltz.
p4F1 3 t
v
at• wtqle313;::
111,
_
r33!t
eirmidt•it
r?r ittgu2ke,riir-er
ry..-adtrtror::.•:;
7.,ryr.;
r
t trotnd
;:r:
t
t.rttc ,h:••••:•/,‘:t
htiv.f.t
I d,r.tu:K,
0
ton
krrp-
n r o, til,
•-tnitnen
ko'w,urit,
ht.c.ki
dneutii.
iflx.:
13
't13.i:
ttti;,st
i
}u.nrw
t
til
ttc(1-..,t•.‘t,
r
p-ttv,tritiert
".T.;
tr:t
kort
Y,*''.;.•,"
c);`.
- t.•tt ru:31:4ene
rr-tAestol.:n»
gwi. 5 r„
1T-t
ebber
./P
-
vet
'
't
• t
korrmt
tt.-,T.ktrt
br'c•:1 .
-
tV."1:;,,1 . •
.;Cr.
vrr
.
-
kunGe lettest undersgea
Diaso to fornkeriter
pessendo atatand.
dagntrosser tvara over ruatzonerne'd
ved
311-
dor god anledning
de,
t eftiltredeattIloner
ver resultatener
kom%erman nortil nt faa
til drittst-stollor.Antag-elig
menkunueetyaelig
sowman enrikespaa steaot.
en rnnYnelr,
akeidemalr.
2.
kobherholdig
mflgnatkia.-
ST0k11.12t.D.
Stiger Ure indarev her i aerane Ik496-9t tre stoller.
ld de andre rapport*,
Nr4I
I den midtre stoll
50
ksIdt 'Urea grube° og Nveatorton"), dOM er inddrevet vel
st ,genmeter, havos man gderot mod dagen i da. 20 m.s lmngde
!ralmen beztod nf kobiorkissks mmPti! og kobberrigt psrti.
f6rmnde mngnetkia 4 var'st*Ty PophIsndet rod sinkhlende.Ilfter d.tto gode parta, som synee st 101.?:een frn det nongen-
en synkos.
der neddrevet
P3lev
de nodmtIkkendu "granitemr,
nsvdeiman
30 m. ofter faldet. I do sidste 5 moter zt synken
wegnotkis og zikblond:.kur: ko)»ertatti,
(inddrevet ;4 r.) nnvda m3n kun
I Urea
malut St llden smigtighed.
kobbertattig
I stoll nr.III Avde rin i dAgengod mslm, som uog
smalnede af eftar j meters
Ved Dirokt?‘r Knona:.nn cg mit beie: voo gruben V98bmlytundcrabgellen
ren 1,65%beeluttade man et olinbre rerj
tedes 4ta fjonverandA d,)1 nt o;.tionstle.sn til nt uditrosse
Dor bhn aøndt til Sulitjelms
den rienstemenn, relm.
382 tons m 7.e$ 14Cu. Oinkhes.10 tons tra Pretfjeld).
I Sulltelna ts narabarutning tor sar 2.89 ootognes malmen sOm
•myoket sinknaltig onn oangenår ott smtilte."
l1
hvorved gruherne ea. 1:›91:›tons tkfllf
Par gjentirer
ç sinkblende
ragnetkis
or kobberfettig
ef rere end halflarton
sOM
og reaten korblernoUlg r.sgnetkis og kobborkarnt:tstion.
antsgslig indenolder et par procont Cu.
soa
.
•
,
4rtt ten ar $‘14arevet..
1MaratSulitslaa
slutted.
stoll !Lykkona Prbve* aj..4t.,ttaeUetiaOrea f$1411.;ktfa.,es
.
,
ISicatft at,sreben.-fagft en
II, cfg.fra danne en stitort frp
kort atoll paa en parallelstantutiter
Ittnkena ~vr'tgtols
len. / inten at diase nye dritter er 4er fraerfl saltlittn‘
at ner,an betydnin‘••
.
Cruben C11:11fot tIdan anesee
stim
!rddrevgt,
manir
nieintainta!erdi~dar3o wulihod forAt paltreffe
tlerenten istelt - hvilkat
kurtilit'Undøre‘ta
vadat 1. 11‘;
tortsetteetell
I vaetovet aflartfartear.i4tieasftot,
datat dan Oddrevne malm Itts
bkh!,afteVettet fbri444
•
syakine .Vravs*satolian
Stw"ad Ita*n
5 t. verttkalt
na. l s. atter::felitat unaor nkken bend‘
Derfra kle men t5Its eventepIteetrutpin'imaln
eadtyak:O4t4:
over. MedUtos
Sres4r1,1Ve
d'rnpfubens bund,ren stoliaaHsastaflnt
70 a,
S. HOPTNSfit/kMD.
d4rms torekeiet
tai.ge
aftsrat
?lav tf.tbdet,:eikr"WW-
beasa jeg ds.
Der var da naddrevet an nynk til ca. 1ô s.
dyb, o havde man I aynken‘navt
e;Vmeti..1".Plasten ren.
"fltbaps
kebberkis.-.1 Imidlertid aaa j. ds. at .dat ken: :rar
med kort udstrbkning I telt; re4 udatreganirtfran viste det
st akItrapan'kun var
m. laa o desuden
varrtilettir
teden j bundsaat syrken isaset betydt.:11.8aativien..hvatter ie.
frareadade k35b.Cima*tl$
$ezars bar argt udetros,d,
lefits.de etter faldet.
ea. 15
megtithedep vealeviØetS4'er-Abg
40k;h4s
tu
bons.stearylehoen
SeHle.a..:lanade
oe'T,
lidoo. rn syokens
itad
en jenrastnnttiLt
aankocilt
4ar$13*,,0at!ve4 aa
fotse.retedsnrenkflDotXi3'
ftttint.arh‘*4Aa'ts4s
ar 44,
eksid4og aentlt
tilSulitjalme:
-1526.0
tonetad.
gjezziemsaitsealialt
"if
ot m4,1'ftt batriol ireo;..sk3npn*tiøssirbilerc4,1 dageT:1
pet hsr.-horeidsr vtat ai 7 at san pae ålasme aldt.Jr.if apiken
ret43KOStfl
tio licke,ii.lip,etensat~t)
h:at asIpIAv2ntnYa
har nei wors
hvormalv1/2en
ted.*ter%e'liyaer,
.4W barSaMit-ntla
or
drevetattle,korto
or.liaele4o4
t 2V'tbc,,A
C4all
tipmuatrtntaw
2 fortsektalail
z*Imag
trabenkah erhOides
vea;,t
førtau ,g,falen)641*en
pr.43f
1()tcrlø
aGik
‘42 meiret
etnti ttg 1141M. åer,
Pørthr
mg,t1tolta
maa erhh1flI Ot,44drøVha.
lvster. hvtiheip,
au iNilerude
seèt
st.ftsteleitten.
manMsb.Vsixstkci..rn,
De3uditn
1”.wts4411
teJen:11~4-mt 10£.24St
ta1c14t
no4dravet-oftex
441En-;04‘lak
‘redaål--ptOratmli..elot~OropV4:;:hvtrpo;4
tottela
tydarL•
i htai‘isa..etSsv
mekti;hed
I
Ebm..andarpngm4 tIgt
sor
Prs 'tvørt!il,Sset‘
,
ary‘itteiw
ti tjsiiks'a
tad.iniltutpin.
i daten,arr..40,:-tatinfte
til
"justi
te*rs
dfttori
man`?,ar.*
or ikr4IMVieetniVr.
*tvtimit*C.g*ts
C:
4".41-..ylmirn.tigrAk,41
43t411,-44114.-tHW.‘"__
øska,$ø4 fiere
Wtå harhort.liavin
keitimter;en
er und istrtridortdrift4r 4*1wpn*
at dtoise
paamidtsnn. 410m
C ”w2t1ttANIII*A
Isims;“ twr vOI201J1*.er traa3er3 At
t sntaa ftf!anMefl
4vOrAf;0?,hølvp‘vtdri
bltverdaår1iggre
det• at melmorsittert
ftenfromeaar
syhtått
aybet.tonshyttem4s
mede hvadrede
tfetkvnrmrodstroa34s
kohborrit..
ses_
ølkdotftkk*
rnlleeorterneo aggveft...Y.91men
ti3 Sulttgae
senstkis. Doft
indb1end'4t
pea frundaf leare
ri05f Cu.i ;,,nneasait
hf*lat
tlYfts;
14136
eematet$7IIZ,
uadnrea ved tvoral.".
kt
t)efArriaforlor'ster
si
tarhvi•katertaat,et.evier
•
itit
.
Init
•
•
•
1 9•:'
••
—•
rdtr»"t
.1;••'
4--
,
<
•
itZ.1
:#4r
ai
•
4.
fç,
I
‘jr:
:•
L.'
.41
A
t s•
I
ø
ig.
r
Y4=7:
Hid,y4:yi
imor

Similar documents