ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE

Comments

Transcription

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE
20152016
ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE
SØMME BARNEHAGE
Vi setter spor!
2
ÅRSPLANENS INNHOLD
Årsplanen er et arbeidsredskap, den skal styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
Den skal være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i
barnehagen. Den skal videre danne grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og gi
informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interesserte.
ÅRSPLANENS INNHOLD ………………………………………………………
EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2014-2015 ………………………
BARNEHAGENS VISJON
3
4
SØMME BARNEHAGE
Vi setter spor!
BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER………………………………
ANSATTE………………………………………………………………………..
PLANLEGGINGSDAGER…..………………………………………………….
PLANLEGGING – GJENNOMFØRING – EVALUERING OG
DOKUMENTASJON ……………………………………………………………
FORELDRESAMARBEID…………………………………………………….
SØMME BARNEHAGES VERDIER………………………………………….
BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT…………………………………….
BARNESYN……………………………………………..………………………
LÆRINGSSYN………………………………………………………………….
DANNING GJENNOM OMSORG LEK OG LÆRING……………………….
BARNS MEDVIRKNING………………………………………………………..
DET VERDIFULLE SAMARBEIDET………………………………………….
BARNEHAGEN SOM KULTURARENA……………………………………...
LEK……………………………..…………………………………………………
PROSJEKTARBEID…………………………..………………………………...
OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE……………………………………
DE 7 FAGOMRÅDENE………………………………………………………..
ÅRSHJUL………………………………………………………………………..
6
7
8
8
9
10
10
10
11
11
11
11
12
13
13
14
14
16
3
EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2014- 2015
Fjoråret var et godt år i Sømme barnehage. Vi har et stabilt og dyktig personale.
Vår visjon - SØMME BARNEHAGE
Vi setter spor!
Vi som jobber i Sømme barnehage er opptatt av faglig kvalitet. Det betyr kvalitet i samspill
og omsorg i tillegg til kvalitet i barns læring og mulighet for å få et allsidig læringsgrunnlag.
Vi jobber med prosjekter i Sømme barnehage, disse kan vare i flere måneder og preger
avdelingen i denne tida. Vi er opptatt av at alle barna skal medvirke og sette sitt preg på
prosjektet. Dokumentasjon er en viktig del av arbeidet. Dette året har vi hatt mange gode
og spennende prosjekter blant annet: Meg selv og vennskap, FN – prosjekt, løven som
ikke kunne brøle, skinnvotten, den lille røde høna og bondegård. Vi har fulgt med på
årstidene høst, vinter, vår, og høytider. På sommerfesten hadde vi øvd inn sanger, disse
ble fremført på fantastisk vis for familie og venner.
Vi har endret informasjonsrutinene våre og bruker for det meste hjemmesiden til å
informere både foreldre og ansatte. Vi opplever at vi i større grad når fram med viktig
informasjon på denne måten.
Sømme barnehage er praksisbarnehage for banehagelærerutdanningen ved UiS. Det
betyr at det i perioder vil være studenter her fra barnehagelærerutdanningen ved UiS.
Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre og andre på at Sømme barnehage gir et godt
tilbud til barn og foreldre. Det setter vi stor pris på og det gir oss god inspirasjon til å
fortsette å utvikle oss til det beste for barna som går i barnehagen og for personalet som
har sin arbeidsplass hos oss.
Velkommen til nytt barnehageår!
4
VISJON
SØMME BARNEHAGE
Vi setter spor!
HOVEDMÅL
Vi skal kjennetegnes for et engasjert og dyktig personale som setter barna i fokus.
Hverdagen skal preges av lek, omsorg, undring og glede.
FOKUSOMRÅDER 2015-2016
Språk – er hovedfokusområdet vårt
Fantasi, kreativitet, utforskertrang og barns medvirkning skal stå i fokus.
Mål:
Gi alle barn varierte opplevelser gjennom bruk av språket.
Metode:
Sette spor – legge ut spor
 Drama
 Forming
 Fysisk aktivitet
 Musikk
 Fortelling
 Lesing og leseglede
5
BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
Barnehagens innhold styres av ulike lover og dokumenter.

Lov om barnehager www.odin.no. Ny formålsparagraf

Vedtekter for barnehager i Sola kommune
Blir sendt til hver familie i forbindelse med opptak.

Rammeplan for barnehagen
Rammeplanen legger føringer for innholdet i barnehagen. Barnehagen er i dag lagt
under Kunnskapsdepartementet og har dermed bekreftet sin rolle som
læringsarena. Planen er revidert i 2011.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/rammeplanfor-barnehagens-innhold-og-opp.html?id=278626

Den gode Solabarnehagen – Kvalitetsplan 2012-2016

Progresjonsplan

Barnehagens årsplan

Periodeplaner
Hver avdeling utgir flere ganger i året en plan som forteller hva som er
satsningsområdet i perioden, hvilke mål avdelingen har for arbeidet og evaluering
av arbeidet som er gjort.

Månedskalender
En gang pr måned gir avdelingen ut en plan som gir foreldre en oversikt over
praktiske og pedagogiske opplegg og aktiviteter den kommende måneden.
6
ANSATTE
Styrer
Britt Eli Pedersen
Barnehagelærer
SØRIGARDEN - 9 barn
Pedagogisk leder konst.
Marie Haugvaldstad
Barne- og ungdomsarbeider
Marie Lunde Kolnes
Kirsti Olene Bortne
Lene Stautland Irgens
Assistent
Assistent
Assistent 20%
VESTIGARDEN - 12 barn
Pedagogisk leder
Ann Iren Furnes
Barnehagelærer
Kittinan Kaeophu
Karolina Sala
Martin Munkholt Harbo
Assistent
Assistent
Assistent
NORDIGARDEN - 18 barn
Pedagogisk leder
Assistent
Assistent 50 %
Assistent 50 %
ØSTIGARDEN – 24 barn
Pedagogisk leder konst.
Nora Karin Bergan
Barnehagelærer
Anne Bente Valen
Gerd Irene Ueland
Luise Bertig
Lærer
Assistent
Assistent 50 %
Assistent 50 %
Jorunn Østebø
Barne- og ungdomsarbeider
Dordi Andersen
Pedagog
Preben Falch
Wenche Vølstad
Elisabeth Aareskjold
Ressurs pedagog
Ekstra assistent
Renhold
I permisjon
Hilde Beate Lillesund
Lene Stautland Irgens
Luz Aasen
Lise Bore, Mariann Vigdel og Stine Bergset Rusten
Pedagogisk leder konst.
Hvordan komme i kontakt med barnehagen
Hovedtelefonnummer:
51641811
Direktenummer til avdelingene:
Sørigarden:
51291585
94508788
Vestigarden:
51291584
94532920
7
Nordigarden:
51291583
94532939
Østigarden:
51291582
48891017
Adresse:
Sola Prestegårdsveg 9, 4050 SOLA
E- post:
[email protected]
[email protected]
Hjemmeside:
www.sola.kommune.no
PLANLEGGINGSDAGER
De 4 fastsatte planleggingsdagene gjelder for alle kommunale barnehager i Sola. Den 5.
planleggingsdagen tidfester den enkelte barnehage selv.
Samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage skal behandle forslag til dag/dato for den 5.
planleggingsdagen. Dette for å sikre at den legges til et tidspunkt som er til minst mulig
ulempe for brukerne.
PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2015/2016
17.08.2015
13.11.2015
04.01.2016
29.03.2016
06.05.2016
PLANLEGGING – GJENNOMFØRING – EVALUERING OG
DOKUMENTASJON
I Sømme er vi opptatt av å jobbe målrettet og systematisk. Vi har gode rutiner for
hverdagsaktiviteter og daglige gjøremål.
Videre har vi månedskalender og periodeplaner i forhold til faste aktiviteter.
Bakgrunnen for valg av tema og fokusområder gjøres ut fra behov vi ser hos barna,
interesser i barnegruppa, tradisjoner og kulturarv. Vi er opptatt av at alle barn skal få
utvikle seg og lære på sitt modningsnivå. Dette betyr at vi ofte deler barna inn i grupper
når vi skal gjennomføre planlagte aktiviteter. Noen ganger vil det være grupper innad
avdelingen, men ofte vil vi også ha grupper på tvers.
Barnas glede, interesse og engasjement gir oss ofte umiddelbar tilbakemelding på at vi
treffer med valg av aktiviteter og tema. Likevel er det viktig med systematisk evaluering av
arbeidet vi gjør.
8
Vi gjennomfører brukerundersøkelser regelmessig, slik at foreldre kan være med å
evaluere det tilbudet de får for barnet sitt i barnehagen.
Dokumentasjon er en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon kan være
informasjonsskriv, tekster til oppslag, bilder og arbeider barna har laget.
Små barn har ikke alltid språk de kan kommunisere med og har stor glede av bilder fra
aktiviteter og opplevelser gjennom dagen. Voksne kan da sammen med barna, ut fra
dokumentasjonen, prate om hva barnet har opplevd.
Det viktigste for oss er ikke alltid å vise alle barna hver gang vi henger opp bilder, men å
vise en stemning, et spesielt øyeblikk eller opplevelse som forteller mye om hva barna har
opplevd den dagen. Å ta bilde av ”gylne øyeblikk” gir mye spennende å samtale om i
ettertid.
FORELDRESAMARBEID
Personalet i Sømme barnehage setter pris på aktive og engasjerte foreldre/foresatte. Det
er derfor viktig at foreldre og foresatte utnytter de påvirkningsmulighetene som finnes.
I Sømme barnehage kommer foreldremedvirkning til uttrykk gjennom:
DAGLIG KONTAKT I HENTE- OG BRINGESITUASJONER
Det er viktig for oss å ha en god dialog med barnas foreldre/foresatte. Vi ønsker å dele
barnets opplevelser og hverdag med dere i hentesituasjonen, og oppfordrer dere til å
fortelle oss dersom barnet har opplevd noe om natten eller morgenen som kan påvirke
dagen til barnet. Vi minner om at vi har taushetsplikt. Personalet i barnehagen har mye
kunnskap om barn og barns utvikling og vi setter pris på å kunne hjelpe til og svare på
praktiske spørsmål, eller komme med råd og veiledning i forhold til barns utvikling og
ferdigheter.
OPPSTARTSSAMTALE
Når dere får første informasjon fra barnehagen, inviterer vi dere til oppstartssamtale. Dette
er ofte det første møtet mellom familien og barnehagen. Samtalen legges til forsommeren
eller i tilknytning til tilvenningsperioden i barnehagen på høsten. Barnehagen vil da
informere litt om rutinene i barnehagen og vår forventning til dere, og dere vil fortelle om
deres barn til personalet/primærkontakten til barnet.
FORELDRESAMTALER
I Sømme har vi en obligatorisk foreldresamtale på høsten og et tilbud om samtale, til dem
som ønsker det, på våren. I denne samtalen har personalet i forkant observert barnet over
en tid.
FORELDREMØTE
Det innkalles til foreldremøte hver høst i september måned. Formen på møtet vil variere.
Vi kan avvikle hele eller deler av møtet avdelingsvis eller vi har felles informasjon.
FAU – FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
På foreldremøtet velges det to representanter fra hver avdeling som skal sitte i FAU. Man
velges for 1 år om gangen. FAU sine arbeidsoppgaver bestemmes av det sittende utvalget
og kan være 17. mai tog, temakvelder, dugnader, juleverksted. FAU medlemmene er
foreldrenes talerør og kan ta opp saker med styrer. FAU kan også bringe ønsker fra
foreldrene videre til barnehagen i forhold til blant annet barnehagens innhold, fysiske og
psykiske miljø.
9
SU - SAMARBEIDSUTVALG
Utvalget består av to representanter fra foreldrene, to fra ansatte, en fra eier og styrer som
sekretær. §4 Lov om barnehager: “Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte
og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan
delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter en de andre gruppene”
SØMME BARNEHAGES VERDIER
Vi har kommet fram til 5 ulike verdier som sier noe om hvem vi er i Sømme barnehage og
hva det betyr for barna. Vi jobber med barnehagens samfunnsmandat og læringssyn.





TRYGGHET
OMSORG
VENNSKAP OG LIKEVERD
FORUTSIGBARHET
FAGLIG FOKUS
BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT
Sømme barnehage skal i samarbeid og forståelse med hjemmet:

Stå for verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene. Respekt for menneskeverd og naturen,
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet

Ivareta barnas behov for omsorg og lek

Fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

Utvikle et omsorgs- og læringsmiljø som er tilpasset barnets utvikling og
funksjonsnivå og som gir alle barn medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

Være helsefremmende og forebyggende i forhold til utjevning av sosiale forskjeller.
Forebygge diskriminering og mobbing og fremme likestilling og demokrati

Være det første steget i vårt utdanningssystem
BARNESYN
Alle voksne har et syn på hva et barn er, hva det kan og hva vi forventer av det. Vi har
også en oppfatning av hvilke verdier som vi synes er viktige for barn og for fremtidens
voksne.
Arbeidet i barnehagen vil være personavhengig. Det er derfor viktig å utvikle en FELLES
FORSTÅELSE OG FORPLIKTELSE for mål, innhold og praktisk/metodisk arbeid i
barnehagen.

Barnet utvikles i samspill med andre barn og voksne - det er i samspill med andre
mennesker vi legger grunnlag for læring
10

Barnets holdning til seg selv og andre er viktig for læring og utvikling. Personalet i
barnehagen har en spesielt viktig oppgave i forhold til å gi alle barn
mestringsfølelse og lære barnet å tro på egne evner
LÆRINGSSYN
Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er
sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige
Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter
til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.
I Sømme barnehage vektlegger vi læring i uformelle læringssituasjoner. De voksne er
opptatt av å være gode modeller for barna og setter fokus på å utvikle barnas sosiale
kompetanse. Samtidig skal personalet legge til rette for læring i formelle situasjoner.
Personalet i Sømme barnehage skal dele sin kunnskap, vise engasjement og
oppfinnsomhet for å vekke interesse hos alle barna i barnehagen.
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING
Danning er en livslang prosess som gir oss evne til å reflektere over egne handlinger og
væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Gjennom
gode danningsprosesser skal vi sette barn i stand til å ta og håndtere livet gjennom å
forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt
medlem i et større fellesskap.
Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å
kunne handle omsorgsfullt og gjøre gode valg. I Sømme barnehage har personalet i
fellesskap satt ord på verdier som skal prege vårt arbeid med barna i barnehagen for å gi
dem tro på seg selv, et godt selvbilde og mot til å ta egne valg til det beste for dem selv og
andre.
BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning er med på å styre hverdagen i Sømme barnehage.
 For de minste, er de voksne ekstra lydhøre og oppmerksomme overfor hva barna er
opptatt av og hvordan de responderer på hverdagens rutinesituasjoner og
aktiviteter. Barnas interesser og respons er avgjørende når nye rutiner skal legges
og prosjekter og aktiviteter skal planlegges. Alle barn skal tas på alvor
 På de store avdelingene er barns medvirkning enda tydeligere. I samlingsstunder
og gjennom hverdagen, deltar barna aktivt med forslag til aktiviteter og temaer og er
med på å evaluere prosjekter og aktiviteter i ettertid. Barna skal bli hørt og oppleve
å ha påvirkningsmulighet i valg som får konsekvenser for dem
 Barnas interesser og ønsker er alltid en viktig del av planleggingen av
barnehagehverdagen
DET VERDIFULLE SAMARBEIDET
Daglig og kontinuerlig dialog mellom foreldre/foresatte og personalet er helt nødvendig for
at vi kan gjøre en god jobb i forhold til det enkelte barn.
Å ta utgangspunkt i den enkelte families ståsted er viktig fordi:
 Foreldrene/foresatte kjenner sitt barn best
11



Foreldrene/foresatte kjenner barnets hjemmemiljø og kan dermed gi verdifull
informasjon av betydning for barnet og barnehagen
Foreldrene/foresatte har anledning til å medvirke i innholdet i barnehagen
Barna skal oppleve trygghet og sammenheng mellom livet i og utenfor barnehagen
BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra
til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
"(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)
Sømme barnehage ligger i Sola skolekrets og bebyggelsen er spredt. Barnehagen er en
viktig møteplass for at familier kan danne nettverk og bli kjent med hverandre og
nærmiljøet.
Barnehagen er en sentral arena til å formidle, skape og fornye kultur og for å utvikle
kulturell identitet.
Kultur handler for oss om:



Arv og tradisjoner
Å skape selv og lære av andre
Å fornye og aktualisere
Vi tar utgangspunkt i både lokale og nasjonale kulturverdier. Barnehagen fungerer som en
arena for utvikling av kulturell identitet, og vi ønsker å være åpne for impulser fra
nærmiljøet og fra den regionale og globale verden.
I barnehagen vår har vi barn fra ulike kulturer, noe som er bra for fellesskapet i
barnehagen
Voksenrollen







Tydelig rollemodeller
Bevisste på sin egen kulturell og verdimessig ståsted
Personlige erfaringer
Kjenne vår rolle som kulturmodeller gjennom egen væremåte
Være åpne for å reflektere over egne holdninger og handlinger
Formidle tradisjoner
Omsorg
Tradisjoner Sømme barnehage









FN dag
Juletradisjoner
Nissefest
Karneval
Påskefeiring
16. mai tog
Overnatting
Sommerfest
Samefolkets dag
tema; barn i andre land - kunstkafé
julesamling i Sola kirke
røde kler/ nissedrakter/ kakemenn etc.
vi kler oss ut
besøk av presten – Gul dag
aktiviteter i barnehagen med 4. klasse på Sola skole
avslutning for førskolebarna
avslutning
12
Bruk av nærmiljøet












Sola skole/gymsalen
BMX banen
Hammaren barnehage
Sola ruinkirke
Steinkorsene på Tjora
Besøk på gårdene i nærmiljøet
Ole Brumm skogen
100 meter skogen
Kulturhuset/biblioteket
Ballbingen
Bunkersene ved Hafrsfjord
Kasper Heiå
LEK
Språket beriker leken
Vi i Sømme barnehage ser på leken som barnets viktigste uttrykksform og læringsarena.
Lek er en skapende virksomhet, humor, glede og konsentrasjon. Barn tilegner seg
kunnskap gjennom leken.
De voksnes rolle i leken
Voksne skal legge ”spor” for å gi nye impulser til leken.
Det fysiske rommet
Rommene i barnehagen skal innby til lek og skapende aktiviteter. I tillegg til tradisjonelle
avdelinger har Sømme barnehage to store fellesrom, disse rommene blir brukt til lek og
fellesaktiviteter. Innholdet i de ulike rommene vil kontinuerlig bli ommøblert i forhold til
leketema og barnas interesser. Vi ønsker jevnlig å ha noe lekemateriell tilgjengelig og
bytte dette med nytt materiell etter en tids lek.
PROSJEKTARBEID
Prosjektarbeid er en god arbeidsform i barnehagen. Vi setter i en begrenset periode fokus
på ett tema og arbeider med dette innenfor flere fagområder.
Små barn liker gjentagelse og forutsigbarhet og gjennom prosjektarbeid kan vi systematisk
fokusere på det barna er opptatt av og fordype oss i små problemstillinger og spørsmål
barna har.
Prosjektarbeidene dokumenteres underveis som en del av arbeidet og for å vise for andre
avdelinger, foreldre og gjester hva barna er opptatt av den spesielle perioden. Hver høst
har vi prosjektarbeid i forbindelse med FN - dagen. Dette prosjektet avsluttes med kafé,
der vi selger kunst og litt å bite i til inntekt for SOS barnebyer.
13
OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE
I Sømme barnehage har vi egen gruppe for førskolebarna.










Vi har fokus på selvstendighet og gir barna muligheten til å ta egne valg
Førskole gruppen leser bøker uten bilder
Vi øver på gjenfortelling
Vi har fokus på bokstaver og tall og arbeider i arbeidsboka med enkle ”skole”
oppgaver
Vi øver på å holde på med aktiviteter over tid.
Vi lærer ulike regelleker
Vi har fokus på trafikk og trafikksikkerhet
Førskolegruppa går i luciatoget i barnehagen
Førskolegruppa bidrar til pepperkakebyen i Stavanger
Førskolebarna og voksne fra avdelingene overnatter i barnehagen i juni som
avslutning på tiden i barnehagen
DE 7 FAGOMRÅDENE
Vi ønsker i Sømme barnehage å sette fokus på fagområdene og vår bruk av disse i
hverdagen og i våre prosjekt og temaarbeid. Det skal være tydelig for både personalet og
foreldre hvilke fagområde vi har satt fokus på.
Personalet har utarbeidet regnbuen for å synliggjøre de ulike fagområdene.
Kommunikasjon, språk og tekst
Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap. Både den
nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt språk. Det er
avgjørende å få varierte og rike erfaringer for å forstå begrepene. Samtidig må vi samtale
om opplevelser, tanker og følelser for å kunne utvikle et rikt språk.
Å beherske språket godt er avgjørende for å kunne delta i leken sammen med andre barn.
Med språket gjør vi oss forstått og språket er vårt middel til å formidle ønsker og behov til
lekekamerater og voksne. Å beherske språket gir barn selvtillit og trygghet. I Sømme
14
barnehage er vi opptatt av at alle barn skal få best mulig forutsetninger for å utvikle et godt
språk.
Kropp, bevegelse og helse
Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjennom kroppen – gjennom kroppslig aktivitet
lærer barn verden og seg selv å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte med
kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.
Det er derfor svært viktig at alle barn får varierte bevegelsesutfordringer fra de er helt små
Kunst, kultur og kreativitet
Sømme barnehage skal gi barna mulighet til å oppleve variert kunst og kultur og selv få
oppleve gleden av å uttrykke seg estetisk.
Formingsaktiviteter blir jevnlig tilbudt barna. Tegnesaker ligger framme slik at barna kan
tegne og lage ulike arbeider når de ønsker.
De voksne i barnehagen skal inspirere, motivere og lære barna ulike uttrykksformer.
Natur, miljø og teknikk
Sømme barnehage ligger i et jordbruksområde, vi bruker nærområdet vårt aktivt.
Etikk, religion og filosofi
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter vi oppfatter verden og mennesker på og
gir grunnlaget for våre verdier og holdninger.
Tillit, omsorg, respekt og ”Den gyldne regel” - ”gjør mot andre det du vil at de skal gjøre
mot deg” er grunnholdninger i Sømme barnehage.
Nærmiljø og samfunn
Barnehagen ligger i et jordbruksområde og vi er omkranset av åkre på flere sider.
Sømme barnehage ligger i nærheten av flyplassen og vi kan betrakte flytrafikken rett over
hodene våre. Vi ligger også nær sjø og strand.
Vi ligger i umiddelbar nærhet til Sola skole, Hammaren barnehage, Sola BMX bane og
fotballbinge. Dette er steder vi drar på tur til med jevne mellomrom og samarbeider med på
ulike arrangement.
Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form. Gjennom lek,
eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.
Fagområdene skal integreres i det daglige arbeidet på avdelingen, og vektlegges i forhold
til prosjektarbeid, turer og hverdagsaktiviteter.
15
ÅRSHJUL
Måned
August
Dato
18.
August
September
26.
Oktober
22.
Tema/tradisjoner
Tilvenning av nye barn i barnehagen
Velkommen tilbake til de som har vært på ferie
Arrangement
Foreldremøte kl 20.00
Meg selv – knytte vennskap
- Hvem er jeg?
- Hvordan ser jeg ut?
- Vennene mine
Barn i andre land – Barn hjelper barn
- Denne måneden har vi fokus på barn fra ulike
kulturer.
- Vi lager kunst som vi selger på kunstkafén.
November
Avdelingsvis prosjektarbeid
Desember
Juleforberedelser
- Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul
- Lucia markering
- Nissefest for barna
- Julesamling i Sola kirke
Desember
11.
Januar
Februar
5.
FN kafé med salg av
kunst barna har laget
selv.
Inntekten går til SOS
barnebyer.
Lucia kaffe i barnehagen
14.30 – 16.00
Vinter
Avdelingsvis prosjektarbeid
Karneval
Påskeforberedelser – vår - nytt liv – presten kommer
Mars
April
Mai
13.
Avdelingsvis prosjektarbeid
Prøvetog sammen med Hammaren barnehage og Sola skole.
Arrangement i barnehagen for barna etterpå.
Mai
17.
Sømme barnehage går i tog
Mai/juni
Juni
Prosjektarbeid
9.
Juni
Sommerfest
Sommerbarnehage
Juli
August
12.
4. klasse på Sola skole er
i barnehagen og
arrangerer 17. mai leker
med oss.
17. mai tog i Sola sentrum
i regi av FAU
Overnatting i barnehagen
for førskolebarna
Vi inviterer familien til
barnehagen, FAU griller
og vi har underholdning.
Tema for ukene vil bli
bestemt og lagt ut på
hjemmesiden mandag
hver uke.
Sommerbarnehage
Siste dag for 5 åringene i barnehagen, vi ønsker de lykke til
på skolen.
Kan være at noen datoer blir forskjøvet.
16
17
18