Lierposten 23. april

Transcription

Lierposten 23. april
D
A
R
E
I
I
T
E
M
S
E
R
I
O
T
R
E
S
K
7
17
19
20
22
Loddrett:
1. Navlestreng
2. Irriterer
3. Synlig
4. Odelstinget
5. Oase
6. Dras
7. Våken
12. Land
17. Reise
20. Lengdemål
Vannrett: 1. Passet på 8. Forbokstav
9. Kommune 10. Cap 11. Kelt. prester
13. Fjelltopp 14. Likevel 15. Mannsnavn 18. Pron. 19. Retning 21. Grad
22. Drikk
Loddrett: 1. Navlestreng 2. Irriterer
3. Synlig 4. Odelstinget 5. Oase 6.
Dras 7. Våken 12. Land 17. Reise 20.
Lengdemål
Vannrett: 1. Vaktmann 8. Orientalere
9. Tjene på 10. Jaktgudinne 11. Du
1
2
3
4
5
6
7
store
min
12.
I orden
13. Matvaremerke 15. Øyne 16. Elektronvolt 17.
8
Møbel 19. Havn 21. Labyrint
Loddrett:
1. Dannelse10 2. Farge 3.
9
Mannsnavn 4. Perserkonge 5. Samme
6.11Alvorlig (mus.) 127. Listig 14. Ferdig
18. Legemsdelen 20. Tittel
13
Lier
i verdensLiTTeraTuren: Bibliotekar
Tom Kenneth Kristoffersen har funnet steder i Lier beskrevet i blant annet Jules Vernes
LØSNING
14
LØSNING
FOTO: CeCiLie JOhannessen
bøker. Nå håper
han andre vil bidra med Lier-beskrivelser
i litteraturen til en egen litteratursti.
Dagens Kryssord
Fra sted til sted i
Lier-litteraturen
16
17
Dagens Kryssord
Vannrett: 1. Bevokta 8. Initial
9. Nes 10. Lue 11. Druider
13. Everest 14. Lell 15. Erland 18. De
19. Nord 21. Dr 22. Dram
Loddrett: 1. Bindeledd 2. Enerverer
3. Visuell 4. OT 5. Kilde 6. Taues 7.
Alert 12. Irland 17. Dra 20. Dm
Vannrett:
1. Gardist
8. Asiater 9. Lu19
20
18
krere 10. Artemis 11. Oi 12. OK 13.
Toro
15.
Se
16.
EV
17.
Stol
19.
Red
21
22
21. Irrgang
Loddrett: 1. Galanteri 2. Asur 3. RikLoddrett:
torVannrett:
4. Dareios 5. Item
6. Serioso 7.
1. Passet
1. Tåa
Navlestreng
Treskelig
14.påOver 18.
20. Dr
8. Forbokstav 2. Irriterer
9. Kommune
G A R D3. I Synlig
S T
10. Cap A S I A4. T Odelstinget
E R
11. Kelt.Lprester
U K R5. E Oase
R E
13. Fjelltopp
A R T E6.MDras
I S
7. Våken
14. Likevel
N
O I
O K
15. Mannsnavn 12. Land
T O R O
S E
18. Pron.
17. Reise
E V
S T O L
20. Lengdemål
19. Retning
R E D
Å
I
21. Grad
22. DrikkI R R G A N G
B
I
N
D
E
L
E
D
D
Marit Reiersgård har
gjort det. Ingvar AmVannrett: 1. Passet på 8. Forbokstav
bjørnsen
også. Mer
9. Kommune 10. Cap 11. Kelt. prester
13.
Fjelltopp
14. Likevel
Mannsoverraskende
er15.
nok
at
navn 18. Pron. 19. Retning 21. Grad
Jules
Verne
har
dette
22. Drikk
1. Navlestreng 2. Irriterer
på Loddrett:
samvittigheten.
3. Synlig 4. Odelstinget 5. Oase 6.
Dras Johannessen
7. Våken 12. Land 17. Reise 20.
CeCilie
[email protected]
Lengdemål
901 96 106
LØSNING
– Jules Dagens
Verne har
faktisk beKryssord
skrevet Paradisbakkene som
Bevokta
8. Initial
«detVannrett:
vakreste1.sted
på jord».
Det
9. Nes 10. Lue 11. Druider
er nok
det
mest
overraskende
13. Everest 14. Lell 15. Erland 18. De
jeg har
kommet
over,
19. Nord
21. Dr 22.
Dramsier Tom
Loddrett:
1. Bindeledd 2. Enerverer
Kenneth
Kristoffersen
fra Lier
3. Visuell 4. OT 5. Kilde 6. Taues 7.
bibliotek.
12. Irland 17. Dra 20. Dm
I Alert
forbindelse
med Friluftslivets år, holder han på å samle beE V O K T A
skrivelser fra BLier
i bøker. Med
I
N
D
E
N
E
R
V
I T I A L
S
L U E
U I D E R
E R E S T
E
N
E
R
V
E
R
E
R
V
I
S
U
E
L
L
O K T
T I A
L U
I D E
R E S
L
A N D
N O R
D R A
A
L
E
R
T
D
M
seg på laget har han Kultur og fritid, og målet er å lage en litteratursti gjennom kommunen.
Fra Lierbyen til Tranby
I første omgang er det markert
opp seks steder på kartet, fra Lierbyen til obelisken på Tranby.
– Vi har startet litt for å ha et
utgangspunkt, og så håper vi
folk vil engasjere seg litt, sier
Kristoffersen. Ideen til stien
kom med Jules Verne, og pla-
Eton 22. En 23. Rinne
Loddrett: 1. Frodighet 2. Rundkast
3. Ilt 4. Slaver 5. Tera 6. Enigheten 7.
Teo 13. Tudor 15. Åtene 21. Ne
A S I A T E R
LØSNING
G A R DKryssord
I S T
Dagens
R
I
K
T
O
16
Vannrett:
1. Passet på
8. Forbokstav
9. Kommune
10. Cap
11. Kelt. prester
13. Fjelltopp
14. Likevel
15. Mannsnavn
18. Pron.
19. Retning
21. Grad
22. Drikk
T
E
O
I R R G A N G
sudOku
Vannrett: 1. Fristet 8. Rullene 9.
L U K R E R E
Ontario 10. DD 11. Vag 12. Ikte 14. Hå
A R T E M I S
16. Gaur 17. Et 18. HSD 19. Ute 20.
O I
Eton 22.NEn 23.
Rinne O K
T O1. RFrodighet
O
S 2.E Rundkast
Loddrett:
V 5. STera
T 6.O Enigheten
L
3. Ilt 4. ESlaver
7.
E D15. Åtene
Å 21.
I Ne
Teo 13. RTudor
A
S
U
R
6
12
Vannrett:
Loddrett:
1. Dannelse
1. Vaktmann
8. Orientalere 2. Farge
9. Tjene på
3. Mannsnavn
10. Jaktgudinne 4. Perserkonge
11. Du store min 5. Samme
12. I orden
6. Alvorlig (mus.)
13. Matvaremerke 7. Listig
14. Ferdig
15. Øyne
16. Elektronvolt 18. Legemsdelen
17. Møbel
20. Tittel
Onsdag 22.
april 2015
19. Havn
21. Labyrint
KRYSSORD
5
10
21
Å
T
E
N
E
G
A
L
A
N
4
21
I S T E
L L E N
T A R I
V A G
E
H
R
E
U T
N
E
E N N
T
E
O
2.
18
T
U
D
O
R
Å
T
E
N
E
Vannrett: 1. Gardist 8. Asiater 9. Lukrere 10. Artemis 11. Oi 12. OK 13.
Toro 15. Se 16. EV 17. Stol 19. Red
21. Irrgang
Loddrett: 1. Galanteri 2. Asur 3. Riktor 4. Dareios 5. Item 6. Serioso 7.
Treskelig 14. Over 18. Tåa 20. Dr
15
R
U
N
D
K
A
S
T
I S T E
L L E N
T A R I
V A G
E
H
R
E
U T
N
E
E N N
LØSNING
Dagens Kryssord
18
F
R
O
D
I
G
H
E
T
T
U
D
O
R
1.
R
U
N
D
K
A
S
T
21.lion
Irrgang
6. Forståelsen 7. Gr. forLoddrett:
2. Asur
Rikstav. 13.1. Galanteri
Kongehus
15. 3.Agnene
tor21.
4. Fase
Dareios 5. Item 6. Serioso 7.
Treskelig 14. Over 18. Tåa 20. Dr
G
A
L
A
N
T
E
R
I
Vannrett: 1
krere 10. A
Toro 15. Se
21. Irrgang
Loddrett: 1
tor 4. Dare
Treskelig 1
ndkast
eten 7.
Vannrett: 1. Vaktmann 8. Orientalere
9. Tjene på 10. Jaktgudinne 11. Du
store min 12. I orden 13. Matvaremerke 15. Øyne 16. Elektronvolt 17.
Møbel 19. Havn 21. Labyrint
Loddrett: 1. Dannelse 2. Farge 3.
Mannsnavn 4. Perserkonge 5. Samme
6. Alvorlig (mus.) 7. Listig 14. Ferdig
18. Legemsdelen 20. Tittel
F
R
O
D
I
G
H
E
T
ene 9.
14. Hå
Ute 20.
FasiT
kryssOrd
14
20
15
Vannrett: 1. Fristet 8. Rullene 9.
19
20
Ontario 10. DD 11. Vag 12. Ikte 14. Hå
16.
Gaur
17.
Et 18. HSD 19. Ute 20.
21
Eton 22. En 23. Rinne
Loddrett: 1. Frodighet 2. Rundkast
3.Vannrett:
Ilt 4. Slaver 5. Tera
6. Enigheten 7.
Loddrett:
Teo
Tudor 15. Åtene
21. Ne
1. 13.
Vaktmann
1. Dannelse
8. Orientalere 2. Farge
9. Tjene
på I S 3.T Mannsnavn
F R
E T
Perserkonge
10. Jaktgudinne
R U L L 4.E N
E
11. DuOstore
N min
T A 5.
R Samme
I O
Alvorlig (mus.)
12. I orden
D D
V 6.
A G
Listig
13. Matvaremerke
I K T E 7. H
Å
15. Øyne
14. Ferdig
G A U R
E T
16. Elektronvolt 18. Legemsdelen
H S D
U T E
20. Tittel
17. Møbel
E T O N
E N
19. Havn
T
R E N N E
21. Labyrint
15
6
d
9
ellene
2. Flatbøffel
9. For3. Fure
Salto
bilforgnene
LØSNING 15
Dagens 17Kryssord
18
13
DAGENS
KRYSSORD
2.
14
12
3
5
2
7 5
7
4
1 5
4
6
3 2
8
5
9
8
4 2
5
3
6
en
av.
us
17
19
22
2 1
9 2
4 6
1
21
16
2
9 8 3
6
2
3 6 9
7
6 5
2
3
2 9
5
7
1
3
6
8
7
5
9
4
5
3
9 7
6 3
19
14
11
2
6
13
DAGENS
Følg oss
også på
lierposten.no
1
17
1
9
11
DAGENS
16
4
Onsdag 22. april 2015
KRYSSORD
8
15
Vannrett:
Loddrett:
1. Forført
1. Fylde
8. Snellene
2. Salto
9. Stat
3. Løpt
10. Dags dato
4. Treller
11. Diffus
5. 1 billion
12. Flatorm
6. Forståelsen
14. Rogal. komm. 7. Gr. forstav.
16. Ind. bøffel
13. Kongehus
17. Art.
15. Agnene
18. Tidl. trafikk- 21. Fase
selskap
Tirsdag 21. april 2015
19. Forbi
20. Eng. kostskole
22. Man
23. Fure
Vannrett: 1. Forført 8. Snellene
9. Stat 10. Dags dato 11. Diffus 12. Flat1
2
3
4
5
6
7
orm 14. Rogal. komm. 16. Ind. bøffel
17.
Art.
18.
Tidl.
trafikkselsk.
19.
For8
bi 20. Eng. kostskole 22. Man 23. Fure
Loddrett:
1. Fylde 2. Salto
9
3. Løpt 4. Treller 5. 1 bil10
lion
6. Forståelsen 7. Gr. forstav. 13. Kongehus 15. Agnene
12
11
21. Fase
13
3
3
1
9
8
5
2
6
4
7
3
5
4
9
7
1
2
6
8
14
UKE: 17
15
2
8
6
5
9
4
7
3
1
2
7
6
8
3
5
2
9
4
1
13
23
7
2
4
7
3
1
6
8
9
5
3
2
5
8
9
1
67
4
10
11
18
D
9
1
7
6
3
5
2
8
2
1
9
8
4
6
5
7
3
1
9
16
15
5
8
4
2
1
9
76
3
5
2
1
7
8
9
4
3
6
7
9
20
7
4
1
3
8
2
5
6
KRYSSORD
8
12
8
6
2
7
5
4
35
9
DAGENS
8
10
2
3
6
9
4
7
8
1
4
8
3
1
6
5
7
9
2
5
4
9
7
1
2
6
8
6
9
7
4
2
3
1
8
5
6
8
3
5
2
9
4
6
1
8
4
2
5
3
7
6
1
9
1
9
8
4
6
5
7
3
9
3
6
2
1
4
8
5
7
2
1
7
8
9
4
53
6
1
7
5
6
9
8
3
2
4
8
3
1
6
5
7
9
2
3
1
9
8
5
2
6
4
7
9
7
4
2
3
1
48
5
8
6
5
9
4
7
3
1
2
2
4
2
5
3
7
6
1
9
4
7
2
4
7
3
1
6
8
9
5
1
3
6
2
1
4
8
35
7
UKE: 17
1 9 2015
6 4 7
Tirsdag 21.5april
DAGENS
kryssOrd
1.KRYSSORD
7
5
6
9
8
3
2
4
8
9
2.
7
3
2
5
8
9
1
6
4
1 9 820.
6 4april
5 2 2015
7 3
Mandag
1.
4
9
1
7
6
3
5
2
8
9
Løsninger
6
5
8
4
2
1
9
7
3
5
6
7 5
9
1
7 5
1
4
4
3 2
8
5
9
4 2
5
3
6
1
6
6 2 1
7
5 9 2
3
4 6
6 3 1
3
9
7
4
1
3
8
2
5
6
3
2
1
8
6
2
7
5
4
3
9
8
5
2
5
2
3
6
9
4
7
8
1
9 8 6
2
7 3
9
6
3
5 6 2
6 2 5
7
9
nen er at det skal settes opp plakater på steder nevnt i bøker.
Det vil si at ved Paradisbakkene kommer det en plakat
med tekst fra boken hans, Kaptein Grants barn.
– Tanken er også at vi i tillegg
til sidetall fra bøkene også legger inn en QR-kode med link til
selve boka på nettet, sier Kristoffersen.
Tror det er mange
Prosjektet har kommet i gang
som en del av Friluftslivets År,
og Kristoffersen håper mange
vil se bonusen med kombinasjonen fysisk aktivitet og kulturopplevelse.
– Jeg tror det kan være mange
bøker som nevner steder i Lier,
og da vil vi gjerne vite om det.
Det eneste kravet er at sitatet
skal være en geografisk beskrivelse av et sted innenfor kommunens grenser, sier han, og
legger til at det ikke har noe å si
om det er roman, novelle, faktabok, dikt eller eventyr.
Oppfordringen går derfor ut
til hele befolkningen om å sende inn et favorittsitat om Lier,
hvilken bok det er hentet fra, og
sidetallet.
– Håpet er at dugnadsånden
slår inn, sier Kristoffersen, som
gleder seg til å kunne sette ut
plakater – forhåpentligvis over
hele kommunen.
De første kommer i mai, og
blir å finne i Lierbyen, ved Lier
sykehus, bygdeborgen, Paradisbakkene, Bjørkesvingen og
obelisken.
Dag
19.
Nord 21. (
6. Alvorlig
Loddrett:
1.
18. Legems
3. Visuell 4.
Alert 12. Irla