Min arbeidsplan 10. klasse Veke 34-35

Comments

Transcription

Min arbeidsplan 10. klasse Veke 34-35
veke
Min arbeidsplan
10. klasse
Veke 34-35
Fag
Norsk
VURDERING :
English
Matematikk
Veke 34
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.skuledag: Hurra! 
Tur
Gjer ferdig
samfunnsfagsoppgåva
Veke 35
Læringsmål
Fagstoff
Heime
Etter denne perioden veit du om og kan
gjera greie for:
-kva som kjenneteiknar god kommunikasjon
og kva som kan hindra dette
- nokre lesestrategiar
-korleis du kan dela og diskutera
leseopplevingar
-kva som kjenneteiknar ei novelle
Kontekst kap. 1 og 2 (repetisjon), kap.7, kurs 7
Veke 34: Les Kontekst kap.1, kurs 1 og 2. Svar på “test deg
sjølv” på s. 13 og s. 21 munnleg for å sjekka kva du har fått
med deg. Gjer oppgåve 1 på s. 13 og oppgåve 1 på s. 20.
Me les noveller
Veke 35: Les Kontekst kap.2, s. 30 – 41. Svar på “test deg
sjølv” s. 41 for å sjekka kva du har fått med deg.
Les/repeter sjangertrekk for forteljing/novelle i Kontekst s. 373
– 374. Gjer oppgåve 1 + 2a og b på s. 40.
- I can point out five states and
five cities on a map.
- I know important facts about
USA.
- I can explain differences
between USA and Norway.
Searching 10:
Chapter 2: p. 28-53.
Etter denne perioden skal du
kunne:
Funksjonar
2 arbeidshefter
Week 34: Study the map of the US p. 33. Choose at
least five states and five cities and memorise them.
Find the vocabulary that you need to study in your
booklet.
Week 35: Write down three things that you would
like to find out and learn about the United States.
Try to find an answer to your questions. Study for
the glossary test and be ready on Friday.
Veke: 34 Lærar gir lekse frå time til neste time.






Teikne og angi punkter i eit
koordinatsystem
Vite kva proporsjonalitet er
Tolke ulike lineære samanhengar
Forstå omgrepet funksjon
Tolke og teikne grafen til lineære
funksjoner
Bruke grafteiknerprogram
(GeoGebra) til å framstille
funksjonar.
Eige hefte om noveller
Veke: 35 Lærar gir lekse frå time til neste time.
VURDERING :
Samfunnsfag
I denne periode skal du
læra:
Val og demokrati.
Politiske institusjonar og politiske parti i Noreg.
Korleis valordninga fungerer i
Noreg, korleis folk er med og
bestemmer i eit demokrati.
Digitale kjelder og stoff frå Kosmos 9.
Jobb med oppgåva di om det politiske partiet du/de
har valt.
Gjer ferdig oppgåva di om eit politisk parti.
Få eit oversyn over
ideologiane til dei politiske
partia i Noreg
VURDERING :
Krle
VURDERING :
Naturfag
Læringsmål:
Kunna greia ut om
oppbygginga av den
katolske kyrkja.
Vita kva dei sju
sakramenta står for.
Fortelja om messa.
I denne perioden skal
du læra:
-Korleis jordkloden vart til
-Korleis jorda fekk ei
overflate, hav og landskap.
-Korleis jorda er oppbygd i
dag.
-Forklara kva kontinentalplater
er, kva eigenskapar dei har og
kvar ein finn desse.
-Kjenna til Richters skala og
kva denne vert brukt til.
Den katolske kyrkja: side 32- 43 i Horisontar.
Veke 35: Finn ut kva omgrepet apostolisk
suksesjon står for.
Grei ut om korleis livet i eit kloster kunne arta seg.
Trigger 10
s. 11-29
Elevaktivitetar ein kan gjera:
s. 14 og 21
Kontinentalplatene:
http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/4607
02
Kva er jordskjelv:
http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/7205
53
Monsterbølge:
Monsterbhttp://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:k
lipp/326433
VURDERING :
K&H
VURDERING:
Utdanningsval
VURDERING :
Veke 34 : Finn ut nokre (3-4), punkt om delinga av
kyrkja i katolsk og ortodoks. Usemja om
trusgrunnlag, brot, stoda i dag o.a.
Veke 34:
Førebuing til undervisning:
Trigger 10
Les s. 11-12, 14-20
Repetisjon:
Gjer oppgåve 1.1 s.57 1,2,3 og 5
Veke 35:
Førebuing til undervisning:
Trigger 10
Les s. 22-24, 26-29
Repetisjon:
Gjer oppgåve 1.2 s.58, oppgåve 2-5
Lekseprøve veke 35