Protokoll RBU 05102015 - Ekstranett - Helse Midt

Comments

Transcription

Protokoll RBU 05102015 - Ekstranett - Helse Midt
PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG RBU HELSE MIDTNORGE RHF
Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal
Møtetidspunkt: 05.10.2015 kl 10.00 -15.30
Møtende medlemmer:
Snorre Ness, leder, Arthur Mandahl, Oddrun Nasvik, Per Skjei, Mona Sundnes, Laila H.
Langerud, Johan Solheim (vara).
Forfall: Målfrid Mogstad, Mette Nonseth, Erik Holm, Bjørn S. Hojem, Steinar Waksvik
Fra administrasjonen møtte:
 Administrerende direktør Stig Slørdahl
 Rådgiver Linda Midttun
 Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen
 Rådgiver Kjell Åge Nilsen (referent)
___________________________________________________________________________
RBU-sak 73/15 Innkalling og sakliste
Godkjent
___________________________________________________________________________
RBU-sak 74/15 Godkjenning av protokoll
Godkjent
RBU-sak 75/15 Styresaker
Administrerende direktør Stig Slørdal orienterte og kommenterte styresaker til 08.10.2015
Orienteringen gikk i hovedsak på, statusrapport, rapportering på eiers styringskrav og ny
strategiprosess. I tillegg ble det samtalt om en del andre dagsaktuelle utfordringer og temaer. RBU
kommenterte og utfordret.
Vedtak:
Styresakene og dialogen tas til orientering.
_____________________________________________________________________
RBU-sak 76/15 SAMDATA
Rådgiver Linda Midttun orienterte
Vedtak:
Tas til orientering
_______________________________________________________________________
1
RBU-sak 77/15 Internrevisjonen: Årsplan 2016
Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen orienterte om pågående arbeid i 2015 og program for
resten av planperioden. Brukerutvalget kommenterte og ga innspill til arbeidet framover.
Vedtak:
RBU tar saken til orientering med de innspill som ble gitt for videre arbeid framover.
_______________________________________________________________________
RBU-sak 78/15 Nye nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning
Det er gjennomført en grundig prosess med brukerutvalgene i HMN RHF. Innspill er gitt og
bearbeidet fram til foreliggende dokument i saken.
Vedtak:
RBU støtter det arbeid som er kommet inn fra brukerutvalgene. Medlemmer i RBU gis
mulighet fram til 12.10.2015 å komme med ytterligere kommentarer på det forslag som
foreligger. Arbeidsutvalget gir fullmakt til å oversende uttalelsen fra brukerutvalgene i
HMN RHF til Helse Nord.
_______________________________________________________________________
RBU-sak 79/15 Oppfølging av årsrapporter fra bruker- pasientombudene
Utvalgsmedlem Laila H Langerud oppsummerte gjennomgående saker fra Bruker- og
pasientombudene i regionen – årsrapporter for 2014. Hun pekte på utfordringen på følgende
områder; Enkelte fastleger hindrer fritt sykehusvalg, stort antall klager på negativ oppførsel fra
personell i spesialisthelsetjenesten, dårlig samhandling mellom sykehus, kommuner og pårørende
og økning i pasientskader
Vedtak:
RBU tar gjennomgangen til etterretning. RBU ber Arbeidsutvalget utforme en
henvendelse til HMN RHF
_______________________________________________________________________
RBU-sak 80/15 Orienteringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uttalelse Fra RBUene til Helse- og omsorgsdepartementet: Fritt rehabiliteringsvalg
Brukerkonferanse 2015
RBUs Årshjul 2016
Læringsportalen
Interregionalt RBU
Regional pasientsikkerhetspris 2016
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
_______________________________________________________________________
RBU-sak 81/15 Brukerrepresentasjon - Oppnevninger
1. Prosjekt Medisinfrie behandlingstilbud: Arthur Mandahl
2. Ekspertpanel for innbygger, pasient og bruker for utredning av En innbygger – en
journal: Snorre Ness
2
3. Participation and Responsibility for impact in European health systems - Virker
brukermedvirkning: Snorre Ness
4. Regionalt forskningsutvalg – anmodning om oppnevning av ytterligere en
brukerrepresentant med vararepresentant: Avventes til november-møtet i RBU
5. Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram SEPSIS: Forespørsel sendes til FFO.
6. Brukermedvirkning i anskaffelse TSB i fase 1 - behovsvurderingsfasen: Erik Holm
Vedtak:
RBU vedtar oppnevningene
_______________________________________________________________________
RBU-sak 82/15 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt
_______________________________________________________________________
3
_______________________________________________________________________
RBU-sak 83/15 Godkjenning av protokoll
Snorre Ness (leder)
Arthur Mandahl (nestleder)
Mona Sundnes
Per Skjei
Oddrun A Nasvik
Laila H Langerud
Johan Solheim (vara)
4

Similar documents