24. august - Vestre Viken

Transcription

24. august - Vestre Viken
Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Brukerutvalget
24.08.2015
14:00 – 18:00
Møterom Glitre 1,
Wergelandsgate 10,
Drammen
Toril Krogsund
Tilstede:
Fra Brukerutvalget: Kjell Jensen, Rune
Hansen Gunnerød, Toril Krogsund,
Lillemor Sandberg, Anne Helene Lindseth,
Torunn Viervoll, Eric Johanssen
Fra pasient og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)
Fra administrasjonen: AD Nils F. Wisløff,
(sak 34/15), konstituert fagdirektør
Anders Bjørneboe (sak 34/15),
avdelingssjef Olaf Bergflødt (sak 35/15),
avdelingssjef Christine Furuholmen (sak
40/15), spesialrådgiver Martin F. Olsen),
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent)
Referent:
Per-Erik Holo
Forfall:
Arne Moe, Franck Tore Larsen og Bjørn
Tolpinrud
Agenda
Godkjenning av innkalling og saksliste: OK
Godkjenning av referat fra møte 08. juni 2015: OK
Videreføring av påbegynte saker
Nye saker
34/15
Direktøren har ordet
 Anders Bjørneboe presenterte seg som konstituert fagdirektør i Halfdan Aass
sitt fravær.
 Nils Wisløff viste presentasjonen ”Utfordingsbildet for Vestre Viken” – se
vedlegg.
BU takker for redegjørelsen. BU uttrykker bekymring for at kostnadsrammen vil
kunne medføre at det bygges for lite. BU ønsker å bli holdt oppdatert på hva som skjer
med psykisk helse og rus. Vedrørende arealreduksjon som resultat av redusert
kostnadsramme: Det vil bli gjennomført en faglig prosess rundt dette som vil vise
hvilke funksjoner som berøres, herunder i hvilket omfang tilbudet til pasientgrupper
eventuelt berøres. BU vil være involvert i denne prosessen.
35/15
LAR behandling v/Olaf Bergfløtt
Presentasjon – se vedlegg.
BU takker for god informasjon om tilbudet.
36/15
Kontakt med RBU H.S.Ø
Vår representant i RBU (Maria T. Bjerke)deltar på våre møter 14.9 og 16.11.
37/15
Pasientombudet har ordet v/Anne-Lene E. Arnesen
 Hektisk - har hatt ca 800 henvendelser så langt i år (mot 1000 i hele fjor).
Veksten knytter seg til kommunehelsetjenesten.
 Manglende psykologtilbud pga lange ventetider - skal ha møte med
klinikkdirektør PHR om tilbudet. Enten må DPS øke tilbudet, eller man må få
flere avtalespesialister på plass. Brukerutvalget orienteres på neste møte.
 Pasientreiser skal sørge for ledsager der dette er nødvendig. Dagens løsning
fungerer ikke bra nok i alle tilfeller. Vestre Vikens pasientreisekontor utreder
dette nå, men jobber mot avtaler med kommunene om å skaffe til veie
ledsager men finansiert av helseforetaket.
38/15
BU sin deltagelse på styremøte VV september/oktober
Hva ønsker BU at det settes fokus på?
 Kommunikasjon
 Etikk
 Bør BU være tydeligere?
Medlemmene må forberede seg til møtet med styret. Dette utsettes til oktober
(26.10) da flere av BU’s medlemmer er fraværende i september.
39/15
Tilbakemeldinger klinikker/utvalg
Oversikt sendt ut med møteinnkalling – se vedlegg
 Lillemor Sandberg: Deltatt på møte i PHT og KKU i juni, samt to arbeidsmøter i
Kolsteamet på Kongsberg. Det er også møte her 25.8 før dette avsluttes i
september.
40/15
Samhandlingskonferansen 1.- 2. desember 2015 v/Christine Furuholmen
Det forløpige programmet til konferansen ble gjennomgått.
Det var noe diskusjon rundt dette. Christine ønsker videre tilbakemeling om det er
noe BU ønsker å ha med på konferansen.
Eventuelt
 Det ble gjennomført et ekstra styremøte i uke 34. Utgangspunktet var de
tillitsvalgets protokolltilførsel om budsjettkuttet fra 10 til 8 milliarder kroner
for nytt sykehus. Torill sluttet seg til protokolltilførselen i møtet. BU stiller seg
bak denne tilførselen.
 Forespørsel om arbeidsgruppe opprette ny nettsider i VVHF
o Vedtak: Rune H. Gunnerød deltar
 Kjell Jensen tok opp hvordan alvorlig sykdom mv. overbringes pasientene. Det
må fokuseres på holdninger. BU kan utfordre VVHF gjennom
kvalitetsutvalgene at det er behov for et løft vedr. omsorgsfull
kommunikasjon. Er det utarbeidet noe her i HSØ som bør benyttes?
 Brukerkontoret på Drammen sykehus: Det er utarbeidet brosjyre, bekledning
og roll-up. Det jobbes med å få informasjon ut på sykehuset.
 AU tar en gjennomgang av retningslinjer for hva som dekkes mv. av
seminarer, konferanser mv. HSØ’s retningslinjer er utgangspunktet - se
vedlegg.

Ledersamling nivå 1-4 for Drammen sykehus 26.8. Toril og Franck kan ikke
møte. Vedtak: Torunn møter isteden.

Similar documents