19. oktober

Transcription

19. oktober
Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Brukerutvalget
19.10.2015
14:00 – 18:00
Møterom Glitre 1,
Wergelandsgate 10,
Drammen
Anne Helene Lindseth
Tilstede:
Fra Brukerutvalget:
Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen
Gunnerød, Toril Krogsund, Bjørn
Tolpinrud, Franck Tore Larsen, Eric
Johanssen, Lillemor Sandberg
Fra pasient og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)
Fra administrasjonen:
Forskningsdirektør Bjørn Rishov Rund (sak
51/15), konstituert fagdirektør Anders
Bjørneboe (sak 54/15), rådgiver Bente C.
Monsen (sak 52/15), spesialrådgiver Frode
Instanes og prosjektleder Kristine Ø.
Johansen (Eventuelt/NSV), spesialrådgiver
Martin F. Olsen), spesialrådgiver Per-Erik
Holo (referent)
Referent:
Per-Erik Holo
Forfall:
Toril Krogsund, Torunn Viervoll,
Agenda
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 14. september =OK
NYE SAKER
49/15
50/15
Direktøren har ordet v/spesialrådgiver Martin F. Olsen
 Deltatt i ”Helseklynge” – tema: Muligheter rundt bygging av nytt sykehus
 Se ellers punktet med Nytt sykehus i VVHF under ”Eventuelt”
Pasientombudet har ordet
 Tilbakevendende tema er brudd på taushetsplikt på denne på flermannsrom.
VVHF må utfordres på hvordan dette løses når pasienter ikke kan trilles ut.
Bruk av øreklokker etc.?
o BU ønsker en kampanje mot helsepersonell med dette som tema.
Styret orienteres om dette.
 Tilsynssak på Ringerike med liggesår som ikke er
forebygget/avdekket/behandlet eller informert kommunen om (Sak fra 2014)
 Pasient og Brukerrettighetslov trer i kraft – alle som har behov har rett.
Henvisningsansvar hos fastlege blir større. Innføres elektronisk
henvisningssystem.
 Fylkemannen har lang saksbehandlingstid – over et år. Flere saker vil bli avvist
samt retur HF’et/fastlege for lokal avklaring. Fokus hos pasientombudet på å
få helsetjenester (gjennom møter med for eksempel HF’et istedenfor å vente
på fylkesmannen)
51/15
52/15
53/15
54/15
Forskning i VVHF - brukermedvirkning v/forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund
Gjennomgang av hva som skjer av forskning og brukermedvirkning. Se vedlegg
Kravet til brukermedvirkning understrekes, og er kommet for å bli, men det skal være
på systemnivå. Det må innarbeides hvordan brukerne bidrar konstruktivt.
BU takker for orienteringen.
Ny internettside for pasienter i VVHF v/rådgiver Bente C. Monsen
Nytt layout er utviklet. BU v/Rune Hansen Gunnerød har deltatt i det arbeidet.
Møte med styret i VV – gjennomgang av forslag til saker sendt Kjell
Kjell har ikke mottatt innspill så langt, og kom med et innledende innspill ut fra egne
erfaringer. Ytterligere innspill sendes han, og han leverer endelig versjon 9.11.
Pasient og Brukerrettighetslov v/fagdirektør Anders Bjørneboe
Informasjon om endringer som trer i kraft – se vedlegg.
55/15
56/15
PasOpp 2014 – presentasjon av rapporten v/spesialrådgiver Per-Erik Holo
Gjennomgang av rapporten på et overordnet nivå – det scores lavest på Utskriving tema for oppfølging av BU. Se vedlegg.
Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg – se vedlegg
Mottatte rapporter er utsendt med møteinnkallingen. Det kom inn en del nye
tilbakemeldinger på møte, som er lagt ved i den oppdaterte oversikten som ligger ved.
Fremover oppfordres medlemmene til å merke innhold i rapportene som ønskes tatt
opp spesielt (for eksempel med rød skrift).
Eventuelt
 Orientering om Nytt sykehus i VVHF v/spesialrådgiver Frode Instanes og
prosjektleder Kristine Østby Johansen
Presentasjon av mandat, skisseprosjekt og videre fremdrift. Presetnasjon
ligger ved.
 Lørdag 21.11 – Ringerike sykehus 50 år – BU deltar på stand. Arne og Rune
tar seg av dette.
 Spørsmål: Er det så god kapasitet på operasjonsstuene slik at det blir
problemer rundt postoperativ- og sengepostenheter, korridorpasienter, støy
mv.?
 Hva skjedde med den veilederen AU skulle arbeide med: Er sendt videre til
HSØ etter høring – ennå ikke vedtatt. Vedtak: Undersøke hva som har skjedd
med den.