Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme

Transcription

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme
Hva er brukermedvirkning?
Hva gjør sentrale myndigheter for å
fremme brukermedvirkning innen
psykisk helse?
"Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har
innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell
brukermedvirkning er å ha beslutningsrett på tjenestene
som påvirker meg".
Anne Grethe Klunderud
nestleder i Mental Helse
Rådgiver Ann Nordal, Sosial- og helsedirektoratet
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)
St. prp. 1 Statsbudsjettet
Med Stortinget i ryggen
• Stortingsmelding nr 25 (1996-1997): Åpenhet og
helhet – om psykiske lidelser og tjenestetilbudene
- peker på brukermedvirkning som et overordnet mål
• Stortingsproposisjon nr 63 (1997 – 1998): Om
Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006
- brukerperspektivet skal ligge til grunn
• Økt brukermedvirkning og styrking av brukernes egne
ressurser er et mål i Opptrappingsplanen
• Sterke bruker- og pårørendeorganisasjoner, lokale
brukermiljøer og reell brukerdeltagelse er en forutsetning for
å oppfylle intensjonene i Opptrappingsplanen
• Opptrappingsplanen forlenget til 2008
- med fokus på kvalitative mål, bl.a.
brukermedvirkning
1
Styringsdokumenter
Føringene gjenspeiler seg i sentrale
styringsdokumenter
- Rundskriv IS-1 til kommunene
- Rundskriv IS-2 til de regionale helseforetakene
- Embetsoppdrag og fullmaktsbrev til fylkesmennene m.m
ƒ Veileder IS- 1162
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedringer i helse- og
sosialsektoren
.... og bedre skal det bli !
- Styrk brukeren
Brukerrettede tiltak
ƒ Brukerorganisasjonene er styrket
Overordnet mål for brukermedvirkning
• Brukere og pårørende har reell innflytelse på
utformingen av tjenestene både på individuelt
nivå og på systemnivå
• Fagfolk tar med brukernes erfaringer i sin
faglige forståelse av psykiske lidelser
ƒ Mental Helses hjelpetelefon er utbygd,
m/ tilbud til pårørende og nettjeneste
ƒ Nasjonalt kompetansesenter for brukerog pårørende er etablert, Mental Helse
Kompetanse
ƒ Etablering av regionale brukerstyrte
sentre
ƒ Kvalitetsutviklingsprosjekt i Rådet for
psykisk helse, KUP-prosjektet.
- Ny rapport ”Utdanning til
morgendagens praksis”
2
ƒ Bidra til utvikling av metoder, gode
modeller og kunnskapsøkning om
brukermedvirkning
ƒ ”Klient- og resultatstyrt terapi” KOR
Rapport ”å spørre den det gjelder” fra RBUP øst-sør
ƒ Tilskudd til opplæring av talspersoner
for barn og unge, Arenaprosjektet (VfB)
ƒ Prosjekt ”Myndiggjøring og
medvirkning”
ƒ ”Verktøykasse” i brukermedvirkning
snart ferdig
ƒ Nasjonal plan for selvhjelp
- Knutepunkt for selvhjelp
- Tilskuddsordning for ulike
selvhjelpsprosjekt
ƒ Tiltaksplan for pårørende til mennesker
med psykiske lidelser
- veileder for dialog og kommunikasjon
med pårørende kommer
- veileder – hjelp til barn av foreldre med
psykisk sykdom eller rusavhengighet
ƒ Forskningsprosjekt ”brukerorienterte
alternativer til tvang”
- Reidun Norvoll - SINTEF
6 akuttposter med.
Informasjon som grunnlag for brukerstyrking
ƒ Psykisk nyhetsbrev +
www.psykisk.no
ƒ Konferanser, mediearbeid
på utvalgte satsinger (f.eks
arbeidsliv)
ƒ Årlig markering av
Verdensdagen
ƒ Markedsføre
pasientinformasjon
ytterligere
3
Kommunikasjon
ƒ Gjøre tilgjengelig
informasjonsmateriell for
tjenestene
(pasientinformasjon,
minoritetsinformasjon)
ƒ Befolkningsrettet
kommunikasjon; livet går
opp og ned, noe klarer du
selv, noe kan du få hjelp til
– her er hjelpen
MÅL: Tjenestene for mennesker med psykiske
lidelser involverer brukerne og gir dem innflytelse
9 Brukere av helse- og
sosialtjenester blir aktivt
involvert i utformingen av
egen behandling og
egne tjenester
9 Brukeres kunnskap blir
benyttet ved utforming
og utvikling av
tjenestetilbud
9 Pårørende opplever å bli
ivaretatt
Ny rapport om brukermedvirkning
Innspurt 2008
og hva etter det ?
NIBR- rapport 2007:2 ”Brukermedvirkning i psykisk
helsearbeid: idealer og realiteter”
Noen hovedfunn:
ƒ godt å få hjelp, ventetid for lang
ƒ erfaringene med hjelpen varierer sterkt (voksne)
ƒ blir lyttet til og har innflytelse på enkle og praktiske
spørsmål, men ikke sykdommen og behandlingen
ƒ få har IP, antallet har økt
ƒ få har ansvarsgruppe, de som har det er fornøyd
ƒ pårørende blir fortsatt ikke ivaretatt
4
Involvere brukere og gi dem
innflytelse
ƒ Sikre kunnskap hos ansatte om
brukermedvirkning
ƒ Brukerne må få reell innflytelse
på utforming av tjenestene
ƒ Sikre økonomisk trygghet for
brukerorganisasjonene
ƒ Sikre drift av tiltak som bør
videreføres
ƒ Måling, relevante spørsmål fra
brukerundersøkelser
Virkemidler
ƒ Økonomiske
ƒ Pedagogiske
ƒ Organisatoriske
Involvere brukere og gi dem innflytelse
ƒ Fortsette arbeid med kultur- og
holdningsendringer i
tjenesteapparatet
ƒ Økt bruk av individuell plan
ƒ Ivareta pårørende
ƒ Systematisk bruk av
brukererfaringer i kvalitetsutvikling
ƒ Skape arenaer for likeverdig
kommunikasjon fagfolk/brukere
Brukermedvirkning integrert i tjenesten
Noen av de nyeste veilederne fra SHdir :
ƒ IS-1332 Veileder. Psykisk helsearbeid
for voksne i kommunene.
ƒ IS- 1405 Psykisk helsearbeid for barn
og unge i kommunene
ƒ IS-1388 Psykisk helsevern for voksne.
Distriktspsykiatriske sentre – med
blikket vendt mot kommunene og
spesialiserte sykehusfunksjoner i
ryggen
5
”Erfaring og fag
er på samme lag ”
www.psykisk.no
[email protected]
fra
Brukerskolen
ROM brosjyren (brukerstyrt senter Kristiansand)
Leonardo da Vinci programmet
6