BRUKERMEDVIRKNING I PRAKSIS

Transcription

BRUKERMEDVIRKNING I PRAKSIS
 INVITASJON TIL DAGSSEMINAR
FOR IAPs KANDIDATER OG MEDLEMMER
ONSDAG 12. DESEMBER 2012
BRUKERMEDVIRKNING I PRAKSIS
PSYKOLOGENE PÅ NYE ARENAER
Målet med seminaret
IAP ønsker å rette oppmerksomheten mot brukermedvirkning, pasientrettigheter, samhandling
og psykologenes nye roller på en mer direkte måte enn det som kan gjøres i de enkelte
programmene. Dette er i tråd med statlige føringer. Stadig flere psykologer jobber på nye
arenaer og møter andre krav når det gjelder pasientenes/brukernes behov og egen
rolleutforming enn det man møter i poliklinikkenes og avdelingenes tradisjonelle rammer.
IAP ønsker å kunne tilby et seminar der kandidatene, og andre, kan møtes på tvers av
programmene og med rom for erfaringsutveksling.
Tid og sted
Seminaret finner sted onsdag 12. desember 2012
kl 10.00 – 16.45
Hotell GABELSHUS i Gabelsgate 16 i Oslo
Kostnad og påmelding
Kurset er gratis for IAPs kandidater og øvrige medlemmer.
Andre interesserte må betale kr 2 000,-.
Påmelding via hjemmesiden vår: www.iapnett.no
Spørsmål rettes til Lene Holum på [email protected] eller 90 50 55 84
Vi har plass til maks 50, så det er «førstemann til mølla» som gjelder,
men siste frist er 1.12.2012
Kandidater som bor langt unna og gjerne vil delta, men som ikke får dekket reise av
arbeidsgiver, kan søke styret v/Lene Chr Holum på [email protected] om å få dekket
billigste reisevei – dette vil kunne gjelde noen få.
Kurset søkes godkjent som fordypnings- og vedlikeholdskurs.
PROGRAM
0930 Kaffe/te og registrering
1000 Åpning og velkommen
1015 «Hva er egentlig brukermedvirkning, og hvorfor får vi det ikke helt til?»
Et overordnet perspektiv v/psykolog Birgit Valla
1115 Pause
1130 «Hvordan fremme indre ro i kaotiske sinn» v/bruker og helsearbeider Monika
Landsverk
1215 «Brukermedvirkning, tvang og opplevd tvang» v/psykolog Olav Nyttingnes
1245 Lunsj
1345 «Psykologen i nytt terreng!» v/ psykolog Ingrid Sønstebø
Arbeid som kommunepsykolog gir muligheter for å jobbe på mange og nye arenaer.
Ingrid Sønstebø byr på smakebiter fra praksis og spør: Å smøre seg tynt utover.
Icing of the cake – eller et tynt og smakløst bidrag?
1430 Pause
1445 Stasjoner for drøfting og erfaringsutveksling.
Alle deltar på to stasjoner hver à 45 min på hver stasjon.
Stasjonene ledes av en ressursperson (se under).
1630 Oppsummering og avslutning
Stasjoner og tema
1) Medvirkning – alternativ til og hensyn under tvang? v/Olav Nyttingnes
2) Psykologen i kommunen – erfaringer som lavterskelpsykolog v/Ingrid Sønstebø
3) Hvordan innhente tilbakemeldinger fra brukerne som kvalitetssikring på god hjelp.
Med fokus på bruk av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) v/Birgit Valla
4) Hvordan kan vi organisere helsevesenet så vi kan ta brukerne på alvor? v/Monika
Landsverk
5) Psykolog i hvit frakk – hva kan vi bidra med i somatisk sykehus? v/Nina Lang og
Ingrid Hyldmo
6) Individuell plan – er det nyttig for psykologer? v/Lene Chr Holum
IAPs styre ønsker velkommen
til et inspirerende og hyggelig seminar
Aina Frydenlund
Wenche Fjeldstad
(arrangementkomiteen)
Lene Chr Holum
Foredragsholdere og ressurspersoner
Lene Chr Holum
Lene er spesialist i klinisk psykologi for voksne, er leder for TIPS Ung Oslo Syd, et
spesialteam for ungdom med psykose eller risikotilstander, under Oslo universitetssykehus.
Hun har forsket på og arbeidet med implementering og bruk av individuell plan innen psykisk
helsevern, og leverte sin avhandling om temaet på ettersommeren. Er nestleder og
økonomiansvarlig i IAP.
Ingrid Hyldmo
Ingrid er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i gerontopsykologi og videreutdanning
i familieterapi og kognitiv terapi. Hun arbeider i prosjekt klinisk helsepsykologi ved
Diakonhjemmet sykehus og har tidligere jobbet med helse og arbeidsliv ved Psykologbistand
og med eldre, barn og familier både innenfor og utenfor sykehus. Hun er opptatt av helhetlig
behandling, den nye pasientrollen og pårørende som ressurs.
Monika Landsverk
Monika er 41 år, utdannet hjelpepleier, nå bachelorstudent og erfaringsformidler – med et
stort engasjement for tverrfaglig samarbeid, der fag og erfaringskompetanse går hånd i hånd.
Nina Lang
Nina er spesialist i klinisk familiepsykologi. Hun er prosjektleder for prosjekt Klinisk
helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus, med fokus på hvordan man i større grad kan ta i
bruk psykologisk kompetanse i helhetlig behandling av somatisk syke pasienter. Hun har
erfaring fra arbeid med familier, barn og unge, ledelse, organisasjons-/ledelsesutvikling,
undervisning og veiledning.
Olav Nyttingnes
Olav er psykolog. Han arbeider med å utvikle et måleverktøy for opplevd tvang ved FOU
psykisk helsevern ved Ahus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Han var én av to sekretærer for
NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, og jobbet tidligere for Rådet for psykisk
helse.
Ingrid Sønstebø
Ingrid er ansatt i Ringerike kommune. Her arbeider hun bredt og til dels utradisjonelt på en
mengde arenaer. Ved siden av jobben som kommunepsykolog, underviser hun for blant andre
Psykologforeningen og UiO, samt at hun tar sakkyndighetsoppdrag i saker der det er mistanke
om vold mot barn.
Birgit Valla
Birgit er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge. Hun jobber i Stange kommune og er
leder for Familiehjelpa, et lavterskeltilbud til barn, ungdom og deres familier. Birgit har
interessert seg for brukermedvirkning og bruk av tilbakemeldingsverktøy i terapi
(hovedsakelig KOR) hele sin karriere, og har skrevet om temaet i artikler, bokkapittel og på
sin blogg på psykologforeningens hjemmeside. Familiehjelpa i Stange utvikles i tråd med
brukernes tilbakemeldinger og behov, og er et godt eksempel på hvordan en tjeneste vil se ut
om brukerne fikk et ord med i laget.
23.9.2012

Similar documents