Forskningsprosjekter per desember 2014

Transcription

Forskningsprosjekter per desember 2014
OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon)
pr. 31. desember 2014
Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS
Prosjekttittel
Prosjektleder
Utføres ved
avdeling
RATAF
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
REK 1.2005.1752 Sara Ulimoen
CASAF
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK 2009.1813
GENAF
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK 2009.2224
BABLAF
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK 2010.3278
ACE1950
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK 2011.1475 C
Tromboseregisteret
Arnljot Tveit
BS FORSK
REK 1.2005.392
Vigdis B. Semb
ABCDII
Odd Erik Johansen BS FORSK
(Arnljot Tveit)
REK 2008.21139
Anne Pernille Ofstad
IDRI
Thomas de Lange
BS FORSK
PVO 2012/15937 Sigrun Eskeland
Kognitiv svikt ved
hjerneslag
Hege Ihle-Hansen
BS MED/ BS
FORSK
REK 1.2006.2076
CAST
Hege Ihle-Hansen
BS MED
ABBA
Hege Ihle-Hansen
BS FORSK
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Frekvensreduksjon ved kronisk
atrieflimmer (4x crossover RCT)
Prediktiv verdi av atrieflimmerfrekvens
for residiv av atrieflimmer etter
elektrokonvertering
HSØ, andre
2006
2015 OUS, Lund (S)
Egen avdeling
2009
2016 Lund (S)
Undersøkelse av genetiske variasjoner
hos unge atrieflimmerpasienter
Flere
2009
2016 Lund (S), RH
CPH (DK)
Undersøkelse av biomarkører hos
Egen avdeling
pasienter som skal til ablasjon mot
atrieflimmer
Trygve Berge; Håkon Ihle- Undersøkelse av alle 60-åringer i Asker og Flere
Hansen
Bærum med tanke prediktorer for senere
utvikling av atrieflimmer. Årlig oppfølging
Ev.
samarbeidspartnere
2016 OUS
2011
2050 Ahus, Lund (S),
RH CPH (DK)
Oppfølging av pasienter med
Flere
gjennomgått venøs trombose
Nytten av et strukturert
HSØ, andre
behandlingsopplegg for pasienter med
diabetes type 2 sammenlignet med vanlig
behandling. (RCT) Flere substudier
2009
2030
2009
2014 OUS
Interaktiv dynamisk henvisning over
internett sammenlignet med vanlig
henvisning av gastroenterologiske
pasienter til sykehus. Kontrollert
undersøkelse
Nytten av et strukturert
behandlingsopplegg for pasienter med
hjerneslag sammenlignet med vanlig
behandling med tanke på kognitiv svikt.
(RCT) Flere substudier
HSØ
2012
2015 OUS
HSØ
2007
2014 OUS
Guri Hagberg
REK sør-øst 2013/1829
Oppfølging av Hege Ihle-Hansens
doktorgradsprosjekt
VV
2013
2018
MarieDUrsin
2013/445/REK sør-øst
Balanse og mobilitet i akuttfasen hos
mennesker etter hjerneslag
Flere
2013
2015
Hege Ihle-Hansen
Effect of physiotherapy
Kristi Heiberg
after total hip arthroplasty
BS FORSK
2014/402/REK sørøst D
5 års oppfølging av Kristi Heibergs
VV
doktogradsprosjekt som undersøkte
nytten av fysioterapi etter operasjon med
totalprotese i hofteledd.
Randomisert kontrollert Radiostereometrisk sammenligning av
Egen avdeling
klinisk studie
bruskslitasje ved unipolar eller bipolar
hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd
2014
2015
Unipolar eller bipolar
hemiprotese ved
dislokerte lårhalsbrudd
Wender Figved
(Studieleder:
Wender Figved)
BS ORT
REK 2008.17760
2009
2013
Ustabile distale
radiusfrakturer: Volar
plate eller intramedullær
dorsal platenagle
Wender Figved
(Studieleder:
Morten Eikrem)
BS ORT
REK 2008.17763
Randomisert kontrollert Sammenligne volar plate med
klinisk studie. Morten
intramedullær dorsal platenagle ved
Eikrem.
ustabile distale radiusfrakture
Egen avdeling
2009
2013
HEMIRSA - 4 års
oppfølging
Wender Figved
BS ORT
S -086192b0
08/17760 REK SørØST B
Egen avdeling
2008
2015
Syndesmose 2010
Mette andersen
BS ORT
Mette Andersen
PVK-prosjektet
Lise Strid
BS AIO
2010/2012 REK
Sør-Øst C
2011/1904/REK
sør-øst D
Egen avdeling/VV
2010
2015 OUS
Jana Kuhn
Effekt av profylaktisk
Ulrich Spreng
fenyefrin vs
kompresjonsbandasjering
av u-ekstremitetene på
hemodynamikk hos
kvinner under elektiv
sectio i spinalanestesi
Fedmehemodynamikk
Ulrich Spreng
BS AIO
REK 2009/223b
BS AIO
REK 2013/1075
Effect of gastric bypass in Tom Gerner
morbidly obese patients,
with special reference to
gut hormones
BS KIR
REK 2010/147
Risikoselektert
fødslesomsorg i
kvinneklinikk
BS GYN
Dr. gradsprosjekt,
REK vurdering 2010/382-4
veileder Pål Øian
BS GYN
REK 2012/267
Tonje Lippert
Perinatal outcomes of
Babill Stray
immigrants giving birth at Pedersen og Ola
a low risk central hospital Skjeldal
in Norway
Unipolar eller bipolar hemiprotese ved
dislokerte lårhalsbrudd. En
prospektiv randomisert RSA‚Äźstudie av
slitasje i acetabulum.
Tightrope eller skruefiksasjon ved akutt
syndesmoseskade.
Undersøkelse av forlenget venekanyle
ved repeterte infusjoner.
Innovasjonsprosjekt.
Egen avdeling
2015
Hemodynamikkstudier i forbindelse med HSØ
keisersnitt
2010
2015 OUS
Hemodynamikkstudier i forbindelse med VV
fedmekirurgi
Studere sammenhengen mellom graden VV
av vektreduksjon etter gastric bypass og
endringer i måltidsstimulert produksjon
av tarmhormoner
2013
2015
2011
2014 OUS, Fedmesenteret Tønsberg
Prosjektet danner et utgangspunkt for å Egen avdeling
vurdere intervensjonsforekomst for ulike
risikogrupper av fødende i en
kvinneklinikk. Man ønsker å sammenligne
praksis ved ulike fødeinstitusjoner og
vurdere effekten av å innføre et
differensiert fødetilbud
Fødselskomplikasjoner
hos
Dr. gradsprosjekt, Stipendiat
Kjersti Sletten
innvandrerkvinner
VV
2015 UiT
2012
2015
Pågående forskningsprosjekter - KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK
Prosjekttittel
Prosjektleder
Evaluation of F1+2 split
products in urine in
patientswith clinically
suspect deep vein
thrombosis and
pulmonary embolism
Bildediagnostikk og
medisinsk
Ola Dahl, Innlandet biokjemi
REK
S-06157
Doktorgradsprosjekt.
Stipendiat: Fredrik
Wexels
Karen Rosendahl,
Haukeland
Bildediagnostikk
REK
S-09342
Doktorgradsprosjekt.
Stipendiat: Stine Feiring
Olsen
Evaluere nytten av ultralydscreening
Susanne G
Dudman, FHI
Medisinsk
mikrobiologi
REK: 2009/1322
Prevalensstudie
REK: S-08901
Doktorgradsprosjekt.
Stipendiat: Arne Vasli
Søraas
Generell ultralydscreening
for medfødt
hofteleddsdysplasi. 5-12
års followup av 4200 barn
Seroprevalens mot
parvovirus B19, CMV og
rubella hos gravide
kvinner i Norge
Utføres ved
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Evaluere sensitivitet og spesifisitet for
urinstix-test og bildediagnostiske
undersøkelser hos pasienter med klinisk
mistenkt DVT eller lungeemboli
Egenfinansiering
og VVHF
2011
OUS/
2015 Innlandet HF
Egenfinansiering
og VVHF
2009
2016 Haukeland
Kartlegging av prevalens med tanke på
rådgivning og vaksinetiltak for gravide.
FHI/St Olavs
hospital/VVHF
2011
2015 FHI/St Olavs
Risiko og varighet av humant bærerskap
for bakterier med ESBLresistensegenskap. Miljøspredning av
resistens
HSØ
2011
2015 UIT/OUS/NVH
Egenfinansiering
2013
2017 Ahus
2014
2016
Egenfinansiering
2013
2017 OUS
Egenfinansiering
2014
2033
Egenfinansiering
2014
2015
Egenfinansiering
2012
2014 OUS
Extended Spectrum betalactamases - Carriage,
environmental
dissemination and
population epidemiology The ESCAPE study
Pål Arne Jenum
Medisinsk
mikrobiologi
Effekt av
dobbeltgranskning ved
beskrivelse av radiologiske
undersøkelser.
Pål Gulbrandsen
Forekomst av
tarmpatogene Escherichia
coli hos asymptomatiske.
Pål Arne Jenum
Invasive Candidainfeksjoner 2013-2014
Peter Gaustad
Doktorgradsprosjekt:
Effekt av dobbeltgranskning ved
Bildediagnosti
Stipendiat Peter Mæhre beskrivelse av radiologiske
kk
undersøkelser.
PVO 2013/2100 Lauritzen (Ahus)
Forekomst av tarmpatogene Escherichia
coli hos asymptomatiske.
Søknad sendes
Medisinsk
mikrobiologi REK
Prevalensstudie
Medisinsk
mikrobiologi REK: 2012/2250
Invasive Candida-infeksjoner 2013-2014
EVAR-register VV HF
Lars Borgen
Diagnostisk utredning av
det mannlige bryst
Åse Tangerud
Isoelektrisk fokusering og
diagnoser
Trine Lauritzen
Bildediagnosti
kk
PVO: 204/8173 Kvalitetssikringsstudie
Bildediagnosti
kk
PVO: 2014/5681 Kvalitetssikringsstudie
Medisinsk
biokjemi
PVO 2012/8842 Kvalitetssikringsstudie
Kvalitets- og forskningsregister for
pasienter som er behandlet med
endovaskulær stentgraft av
aortaaneurysme.
Diagnostisk utredning av det mannlige
bryst
Kvalitetssikring av metoden isoelektrisk
fokusering
Ev.
samarbeidspartnere
Pågående forskningsprosjekter - KONGSBERG SYKEHUS
Prosjekttittel
Prosjektleder
Utføres ved
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Morten Rostrup,
Hjertefrekvens-variabilitet OUS
Anestesi
Analyser av hjertefrekvensvariabilitet for
REK: 2012/901 S- Doktorgradsprosjekt.
å predikere risiko etter blant annet
VVHF/Oslofjordfon
05243
Stipendiat: Gernot Ernst hofteleddsoperasjoner
det
Kongsberg Satisfaction
Score
Anestesi
PVO: 2012/7318
Prospektiv studie av
koagulasjons- og
blodplateaktivering og
vaskulære hendelser hos
220 pasienter med
hoftefraktur.
Forberedelse og
oppfølging av
utskrivningsklare
pasienter
Vladimir Kuklin
Øystein Meen
Bjørn Anton Graff
Ev.
samarbeidspartnere
2010
OUS
/HIBU/FFT/
2015 UIO
Kvalitetssikringsstudie
Vurdere verktøy for å kunne gi optimal
smertebehandling etter operasjoner
VVHF
2011
2015 UNN, Ahus
Observasjonsstudie
Prospektiv studie av koagulasjons- og
blodplateaktivering og vaskulære
hendelser hos 220 pasienter med
hoftefraktur.
VVHF
2014
2016
2013
Kommunene
som sokner til
Kongsberg
2014 sykehus
Medisinsk
avdeling
SØKES REK
Medisinsk
avdeling
Kvalitetssikringsstudie.
Forskningssykepleier
Torgeir Solberg
PVO 2012/16759 Mathisen
Kartlegge hvor gode prosessene rundt
utskrivningen av pasienter til kommunale
tilbud er ved Kongsberg sykehus
Helsedialog/HSØ
Pågående forskningsprosjekter - Drammen SYKEHUS
Prosjekttittel
Prosjektleder
Utføres ved
avdeling
Lapraskopisk hysterectomi
Grete Bjerk, Lill
Trine Nyfløt Gry
Warsla
Blødning
Lill Trine Nyfløt
Gynekologisk
avdeling
Gynekologisk
avdeling
Pneumoniprosjektet i
Buskerud
Lars Heggelund
Medisinsk
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
PVO 2013/362
REK
2012.467
Kvalitetssikringsstudie.
Grete Bjerk nå 100%
klinikk-kun en artikkel
igjen
Forskningsprosjekt i
dvale
PhD prosjekt Jan Cato
Holter. Veiledere Lars
Heggelund og Einar
Huseby
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Gjennomgå åpen vs lapraskopisk
hysterectomi siste 10 år. Trender.
Indikasjoner. Operasjonstid.
Rekonvalesenstid. Komplikasjoner.
foreløpig litt på vent, søkt midler og
oppdateres ila 2015
Undersøkelse av etiologi, risikofaktorer
og biologiske markører ved pneumoni
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Drammen Sykehus
bes forlenget
til 2015-har
kun en artikkel
01.11.2012 å skrive
Drammen sykehus
Helse sør
øst/mangler midler
2015
2011
OUS/UiO+
2014 Umass (USA)
2013
Sykehuset
Vestfold,
Institutt for
klinisk medisin
RH, NORMENTUIO, Institutt
for adferdsfagUIO, Prof.
Joep Perk
2040 (SWE)
Post-doc John
Munkhaugen. PhD
prosjekter definert.
NORCOR studien
Arvelige
bevegelsesforstyrrelser i
Vestre Viken
Clinical and biological
markers in Parkinsons
Disease
Generalized epilepsyepidemiological and
genetic study in a
Norwegian population
John
Munkhaugen/Einar Medisinsk
Husebye
avdeling
2013/1885 NORCOR Studien
Veiledere: Einar
Husebye, Toril Dammen, Nye strategier for bedre
Jan Erik Otterstad, Lars sekundærprevensjon ved koronar
Gullestad
hjertesykdom; kardiologske, psykososiale
og genetiske prosjekter
VV
Jeanette Koht
REK 2012/1451
postdoc Jeanette Koht
Klinisk og genetisk kartlegging av arvelige
bevegelighetsforstyrrelser
Ingen 2015
Nevrologisk
Kari Anne Bjørnarå Nevrologisk
REK 2012/1972
PhD
Kari Anne Bjørnarå
Kartlegging av biomarkører ved
Parkingsons sykdom. Forståelse av
årsaker til sykdommen og ha muligheter
for en bedre og mer målrettet
privat legat 2015,
behandling.
frem til nå VV
Jeanette
Koht/Marte R.
Syvertsen
Nevrologisk
REK 2013/1027
PhD:
Marte R. Syvertsen
Epidemiologisk kartlegging av epilepsi i
Buskerud, JME kartleggingstudie
Nevr./hab.
REK
2012.1572
Forskningsprosjekt PhD:
Mari Henriksen
En epidemiologisk undersøkelse av Rett
syndrom i Norge
Reuma
REK 2014/1733
PhD Tove Borgen
Rett syndrom, - en
populasjonsbasert
Ola Skjeldal/Mari
kartleggingsunder-søkelse W. Henriksen
Delprosjekt i;
Behandlingsprogram for
forebygging av nye
benbrudd
Tove Borgen
Behandlingsprogram for forebygging av
nye benrudd
noe VV
Ev.
samarbeidspartnere
1012012
2012
01052013
OUS,
2020 Haukeland
2015 OUS
2802.2020
SSE, St Olav
ingen
2015, søker
om forlengelse Steven von
2012 til 2020
Tetzchner, UiO
VV
2015
2020 UiO, UNN
Dystrofia myotonica 1
Gro Solbakken
Utgående fra VV Gro
Solbakken, ikke
oppmeldt enda. Bør ha
en veileder fra
Drammen, Kristin
2503001 Ørstavik, Jan Frich OUS
Habiliteringsse
nteret
Mind Trainer 2
Jon Ottersen
Habiliteringsse
nteret
REK 2012/596
Bleieskift
Atle Moen
Barn
Moen
Evaluering av familebasertAtle
omsorg
Barn
REK
REK
Hvilke særtrekk ved personer med DM1
er det som best forklarer deres grad av
deltagelse og fungering i dagliglivet
Helsedirektoratet,
2013 og litt 2014,
VV2015
2012 jan
Master
Gi barn og unge med lett og moderat
grad av utv. hemming økte muligheter til
mestring og livskvalitet gjennom å bedre
deres mulighet for forutsetning for læring Egen
Bleieskift utført på mors bryst som
stressforebyggende tiltak hos premature
barn
PhD Bente Silnes
Tandberg
Premature spedbarn (PMA 28-32 uker)
og foreldre som mottar familiebasert
omsorg på Vestre Viken HF (VVHF)
sammenlignes med en gruppe som får
standard behandling ved Haukeland
Universitetssykehus (HUS).
Vår 2012
Vår 2013 i
forhold til
forprosjektet,
REK ut 2014,
søker videre
godkjenning til
2020
UNN-Helse
BergenFrambuRikshosp Terje
Nærland phD
psykolog
Vår 14
Karolinske
sjukehus
2011
2016
2013
2018
Pågående forskningsprosjekter - Klinikk for psykisk helse og rus
Prosjekttittel
Prosjektleder
Barn og unge i mulig risiko Dag V. Skjelstad,
for å utvikle
ph.d., VVHF
psykoselidelser
Utføres ved
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
BUPA
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Forskningsprosjekt
Prospektiv
langtidsstudie.
1) Undersøke hvor godt et delvis
selvutviklet screeningskjema (MULVARP)
predikerer psykoserisiko (UHR-positivitet)
målt med SIPS; 2) Undersøke den
prediktive verdien av selvforstyrrelser,
UHR-positivitet, og stressensitivitet for
utvikling av psykose og andre alvorlige
psykiske lidelser.
Faste
forskerstillinger,
FoU-avdelingen.
Kliniske stillinger i
BUPA. Skal søke
om ph.d.stipender.
Dr.-gradsprosjekt for
psykologspesialist Teija
Anke
Prospektiv studie over 12 mnd med flere
undersøkelsestidspunkter. Undersøker
hva (bl.a. egenskaper ved barnet, mors
sykdomsbelastning, kvalitet på far-barn
samspill) som predikerer
samspillskvaliteten mellom mor og barn
ved 12 måneder.
Foreløpig
finansiert av FU.
Det søkes eksternt
om
stipendiatmidler.
2014
2018
Kari Slinning
(medveileder),
Vibeke Moe,
Torill
Siqveland,
RBUP og PSI,
UiO.
RCT-studie av effekten av CAMS
sammenliknet med ordinær behandling
for selvmordsvansker
HSØ til ph.d.
student. FU VV til
driftsmidler
2014
2017
Ringerike DPS
Lønnet over
ordinært
avd.budsjett
2006
2015
Folkehelseinsti
tuttet ved PerHenrik Zahl;
David Jobes og
Kate Comtois,
USA
Ulrik F. Malt
OUS/UiO Heidi
Ormstad,
HiBu/UiO
BI-SAM: Mødre med
bipolar lidelse og
spedbarn - tidlig samspill
Dag V. Skjelstad,
ph.d., VVHF
Rekrutterer
REK: 2014/388
både fra
opptaksområd
et til VVHF og
nærliggende
områder.
CAMS - effektstudie for
behandling av
selvmordsvansker
Roar Fosse, ph.d.
VVHF
PHR klinikkREK-nr: 2014/465 Forskningsprosjekt,
overgripende
doktorgrad
Can immunogical
variables predict
treatment outcome in
depressed outpatients?
Ole Andreassen,
ph.d. OUS/UiO
Ringerike DPS REK-nr:
372-08588c
2008/4675
NORDLOTS 1:
Nordic Long-term OCD
Treatment Study
Tord Ivarsson,
ph.d.
R-BUP
Bærum BUP
Samarb.prosj
mellom
klinikker i
Danmark,
Sverige og
Norge
REK-nr:
08043c
Dr.grads-prosjekt
Undersøke i hvilken grad ulike
(NORMOOD) Stipendiat: immunologiske markører korrelerer med
Johan Dahl, psykiater
behandlingsforløpet av depresjoner og
om slike markører kan predikere
behandlingsutfall. Studien vil gi ny
informasjon om sammenhenger mellom
immunsystemet og behandlingsforløp i
en generell behandlingspopulasjon
S- Dr.grads-prosjekt
NordLOTS er en nordisk studie hvor
NFR
Stipendiat: Nor Christian klinikker for barn og unges psykiske helse Disputas planlagt
Torp, psykologspes.
i Norge, Sverige og Danmark vil tilby
2013
samme behandling av barn og ungdom
med behandling av barn og ungdom med
tvanslidelser (OCD).
Ev.
samarbeidspartnere
2013
Flerårig,
(forprosjekt); avslutning ikke
2014 (pilot); definert.
2015 (oppstart
hovedprosjekt
)
2008
2015 Disputas R-BUP
Regionsenter
for barn og
unges psykiske
helse Øst og
Sør
Positive mental health from what to how
Paul Møller, ph.d.
VVHF
FoUavdelingen
BET effektevaluering
Roar Fosse, ph.d.
VVHF
BET-Eka eksistensiell
katastrofeangst
Roar Fosse, ph.d.
VVHF
Formålet med studien er å utvikle
Midler fra Extrakunnskap om opplevd god psykisk helse stiftelsen
hos personer med en psykisk sykdom og FU-midler
hvordan god psykisk helse kan styrkes og
beskyttes i psykisk helsevern
2011
2015
Psyk avd
Prosjektet faller Forskningsprosjekt
Blakstad, PHR utenfor REK's
mandat. PVO har
klarert prosjektet
per melding i april
2014
Endringer in symptom og funksjon hos
pasienter som har gjennomgått BET.
Naturalistisk cross-over tidsseriedesign
Ordinære
lønnsmidler VVHF
2013
2015
PHR klinikkProsjektet faller Forskningsprosjekt
overgripende utenfor REK's
mandat. PVO har
klarert prosjektet
per melding i april
2014
Utvikling av et klinisk instrument for å
måle fenomenet Eksistensiell
katastrofeangst
Ordinære
lønnsmidler VVHF
2014
2015
Ole Andreassen,
ph.d.
Tonje Torske,
prosjektleder,
VVHF
Cognitive effects of
Christine Mohn,
electroconvulsive therapy ph.d.
in unipolar depression
BUPA
Bærum BUP
REK-nr: 2009/932 Forskningsprosjekt
Multisenterstudie
Formålet er å skaffe mer kunnskap om
kliniske, miljømessige og genetiske
forhold ved utviklingsforstyrrelser hos
barn og unge
NFR +
Ordinære
lønnsmidler VVHF
2012
2014
OUS/UiO
Alders-psyk.
avd Lier SH,
Blakstad SH
REK-nr:
2010/1195
2011/158
Forskningsprosjekt
post.doc.
Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv
Helse Sør-Øst RHF funksjon hos personer som gjennomgår 100%
ECT for depresjon i to år etter
intervensjonen. Et bredt sammensatt
nevropsykologisk test-batteri vil bli
benyttet sammen med tester som måler
endring idepresjonsstatus
2011
2014
Prof. Kjetil
Sundet,
Psykologisk
Institutt, UiO
Prof. Bjørn R.
Rund, VVHF
Effekt-evaluering av
Bror J. Andersen,
forpliktende
ph.d. VVHF
samhandlingsteam innen
psykisk helse og rus i
Bærum
Bærum DPS
REK-nr:
2011/2218
Forskningsprosjekt
Samhandlingsteam innen psykisk helse
og rus skal gi et tilbud til personer med
alvorlige sammensatte psykiske lidelser
og/eller ruslidelse, og som ikke har et
annet stabilt behandlingsopplegg.
Prosjetket vil undersøke hvilken effekt
etableringen av samhandlingsteam har
på målgruppens funksjonsnivå,
livskvalitet og psykiske helse
2012
2015
Anne
Landheim,
Romeriksprosjektet
Torleif Ruud,
Ahus
Bærum
kommune
BUPGEN-VV
Kliniske, miljømessige og
genetiske forhold ved
utviklingsforstyrrelser
REK-nr:
109-08072d
6.2008.100
Dr.grads-prosjekt
Stipendiat: Nina H.
Mjøsund, cand.san.
Delfinansiert av
RKDD
+ ordinære
lønnsmidler VVHF
Bengt
Lindstrøm,
NTNU
Corey Keyes,
Emory
University,
Atlanta, USA
Jan Hammer,
Kristoffer
Ludvigsen,
Didrik Heggdal
PCERA:
Anne Faugli, ph.d
Validation of the Parent- VVHF
Child Early Relational
Assessment in Norwegian
populations
Suicidrisikoprediksjon
Roar Fosse, ph.d.
VVHF
REK-nr:
2010/3151
99211
Forskningsprosjekt
- S- post.doc
Psyk avd
REK-nr: 2014/470 Forskningsprosjekt
Blakstad, PHR
Validering av instrumentet PCERA for
foreldre-barn samspill
2010
2015
Undersøke om skårer på sjekkliste for
Driftsmidler FU
selvmordsproblemer ved inntak på
VVHF, ellers
akuttseksjon predikerer senere selvmord ordinære
lønnsmidler VVHF
2014
2015
Trond H.
Diseth, UiO
Torbjørn
Moum, UiO,
Sari AhlqvistBjørkroth,
Univers. I
Turku, Monica
Sarfi, UiO,
Roseanna
Clark, Uni of
Wisconsin,
Eline Wiese,
Uni of
Birmingham
Roar Fosse,
VVHF
Folkehelseinsti
tuttet ved PerHenrik Zahl;
David Jobes og
Kate Comtois,
USA
Pågående forskningsprosjekter - RINGERIKE SYKEHUS
Prosjekttittel
Akuttinnleggelser i
Hallingdal sjukestugu
Kronisk Helicobacter
Pyroli (HP)-infeksjon,
immundevasjon og
malignitetspotensiale
Prosjektleder
Per Hjortdal, UiO
Utføres ved
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
Med. Avd. RS,
Hallingdal
sjukestugu
REK 2009/1300
Jon M Florholmen,
UiT
Med. Avd. RS
Alentanil som kontinuerlig
infusjon under gen.
sammenliknet med
Remifentanyl til pasienter
til dagkirurgisk behandling Britt-Marie Berling AIO, RS
Spinal anesthesia using
Lidocain and Sufentil and
TNS (transient
neurological syndrome)
Britt-Marie Berling AIO, RS
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
Dr.grads-prosjekt med En prospektiv randomisert studie med 70
driftsmidler. Stipendiat: pasienter i hver gruppe (HSS og RS
HSØ, Ål kommune,
Øystein Lappegard
innleggelser)
egenfinansiert
Skal undersøke om langvarig HP-infeksjon
Dr.grads-prosjekt med kan relateres til kreftutvikling. Casedriftsmidler. Stipendiat: kontroll studie, der VV skal bidra med
REK 2009/2176-15 Oddmund Nestegard
pasienter i en av kontrollgruppene
Egenfinansiert
REK 2009/1647
400221
REK 2010/112a
400229
Forskningsprosjekt
Utføres ved
anestesiavd., RS
Skal undersøke om Alfentanil er bedre
enn Remifentanil med tanke på
postoperativ smertelindring ved
dagkirurgisk arthroscopi av kne.
Randomisert kontrollert studie med 30
pasienter i hver gruppe
Forskningsprosjekt
Utføres ved
anestesiavd., RS
Skal undersøke om pasienter som får
spinalanestesi med bruk av Lidocain og
Sufenta får TNS. Alle pasienter som
oppfyller inklusjonskriteriene og som får
spinalbedøvelse med bruk av Lidocain og
Sufenta ved anestesiavdeling ved
Ringerike sykehus, skal inkluderes.
Spørreskjema spesielt rettet mot TNS blir Fiansiering fra RS
benyttet
for 2010-2011
Finansiering fra RS
for 2009-2010
Ev.
samarbeidspartnere
2010
2016 UiO, NTNU
2010
2016 UNN
2009
2015
2010
2015
Pågående forskningsprosjekter - Andre tilknytninger
Prosjekttittel
Prosjektleder
Utføres ved
avdeling
REK-nr./ tilråding PROSJEKTTYPE
fra personvern- For doktorgradsombud (tittel)
prosjekt, navn på
stipendiat
Prosjektsammendrag/
problemstilling
Cognitive effects of
Christine Mohn,
electroconvulsive therapy ph.d.
in unipolar depression
Alders-psyk.
avd Lier SH,
Blakstad SH
REK-nr:
2010/1195
2011/158
Forskningsprosjekt
post.doc.
Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv
Helse Sør-Øst RHF funksjon hos personer som gjennomgår 100%
ECT for depresjon i to år etter
intervensjonen. Et bredt sammensatt
nevropsykologisk test-batteri vil bli
benyttet sammen med tester som måler
endring idepresjonsstatus
2011
2014
Prof. Kjetil
Sundet,
Psykologisk
Institutt, UiO
Prof. Bjørn R.
Rund, VVHF
Maternal infections and Bjørn Rishovd
obstetric compications in Rund, Professor
the pathogenesis of
schizophrenia: A follow-up
of the MoBa study
Vestre Viken
HF
Charlotte M. Teigset,
stipendiat
2013
2019
Christine
Mohn, Ph.d.
Breast cancer research for better diagnosis and
treatment
Forskningsenh
eten, DS og
REK-nr:
KMD
2007/1125
Forskningsprosjekt,
regionalt nettverk
Prosjektet vil evaluere om
Helse Sør-Øst,
viruseksponering i fosterlivet og
Vestre Viken
fødselskomplikasjoner, med
nevrokognisjon som medierende faktor,
kan være aktuelle risikofaktorer for
utvikling av psykose (schizofreni).
Utvalget vil hentes fra MoBa og
medisinsk fødselsregister, og et bredt
sammensatt nevropsykologisk testbatteri
vil bli benyttet.
Et regional forskningsnettverk innen
brystkreft er etablert for å bedre
diagnose og behandling av
brystkreftpasienter. Innsamling av
pasientmateriale, kliniske studier samt
samarbeid mellom partnerene i
nettverket på brystkreftforskning er
sentrale aktiviteter.
HSØ
Kristine K.
Sahlberg, PhD
Finansierings-kilde Prosjektstart/-avslutning
Start
Avsl.
2015
Ev.
samarbeidspartnere
OUS, SUS,
UIO, AHUS,
2017 SO, NTNU