08. juni - Vestre Viken

Transcription

08. juni - Vestre Viken
Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Brukerutvalget
08.06.2015
14:00 – 18:00
Møterom Glitre 1,
Wergelandsgate 10,
Drammen
Toril Krogsund
Tilstede:
Fra Brukerutvalget: Kjell Jensen, Rune
Hansen Gunnerød, Toril Krogsund,
Lillemor Sandberg, Anne Helene Lindseth,
Arne Moe, Torunn Viervoll, Franck Tore
Larsen, Bjørn Tolpinrud, Eric Johanssen
Fra Pasientombudet: Anne-Lene Egeland
Arnesen (Buskerud)
Fra administrasjonen: Prosjektleder
Kristine Østby Johansen, spesialrådgiver
Frode Instanes (sak 26/15), klinikkdirektør
Kirsten Hørthe, fagsjef Torgeir Vethe (sak
under Eventuelt), spesialrådgiver Martin
F. Olsen), spesialrådgiver Per-Erik Holo
(referent)
Referent:
Per-Erik Holo
Forfall:
Agenda
Godkjenning av innkalling og saksliste: OK
Godkjenning av referat fra møte 20. april 2015: OK
Videreføring av påbegynte saker
25/15
Direktøren har ordet – Martin F. Olsen tok dette.
Se vedlegg for saker det ble informert om.
26/15
NVVS v/Kristine Østby Johansen og Frode Instanes
Prosjektet går som planlagt. Status ble gjennomgått og endringer vist. Se vedlegg.
27/15
Pasientombudet har ordet v/Anne-Lene Egeland Arnesen
 Ute på høring: Veileder til henvisninger til spesialist. Ombudene ønsker Ute på
høring: Veileder til henvisninger til spesialist. Ombudene ønsker enkelte
endringer/tilføyelser, men tror sluttproduktet blir bra.
o BU besluttet at det sendes en oppfordring parallelt til i form av et
notet til VVHF og et brev til Regionalt Brukerutvalg HSØ om at den
planlagte veilederen skal inneholde et punkt om at :" Pasientene skal
ha tilsendt en kopi av henvisningen." - Eric Johanssen utarbeider
utkast til formuleringer, som sendes Toril Krogsund. Brevet sendes fra
Toril Krogsund fra BU VVHF.
 Oppfølging av pasienter etter uønsket hendelse. En prosjektoppgave påpeker
at det pt. ikke er systemer for ivaretakelse av pårørende etter uønsket
hendelse – se vedlegg
 Øyeavdelingen – ved DS – positiv tilbakemelding.
 Kommunale kriseteam – hvordan ivaretar helseforetaket pasienter og


28/15
pårørende. Opprettet sykepleierkontakt for oppfølging
Sak meldt Statens helsetilsyn: DPS i VVHF brøt forsvarlighetskravet da pasient
ikke ble vurdert for suicidalitet. Fylkesmannen påpekte også svikt når det
gjelder informasjonsinnhenting og dokumentasjon når pasient og pårørende
ikke har gode norskkunnskaper.
Pasienter opplever problemer med å få kontakt med leger på sykehuset – de
kommer ikke gjennom på telefon og blir ikke ringt tilbake. Problemstillingen
aktualiseres gjennom kortere liggetider.
Pasientreiser i forhold til vedlikehold av tunneler Oslo v/Lise-Mette Lindland
Lise-Mette Lindland kunne ikke møte, så Martin tok orienteringen.
Det har så langt ikke vært problemer med dette.
29/15
Verktøy for tilbakemelding / Nettbrett på sykehus v/ Per-Erik Holo
Bruk av nettbrett for innsamling av pasienterfaringer (Brukerundersøkelse). Pilot blir
gjennomført på de somatiske klinikkene i løpet av sommeren. BU oppfordres til å
minne klinikkene om undersøkelsen.
30/15
Høring veileder brukerkontor – se vedlegg
Forslag til veileder ble behandlet.
Vedtak: Brukerutvalget hilser forslaget til veileder for likepersonsarbeid og
brukerkontor velkomment. Det rydder en god del i begrepene, samtidig som det er
detaljerte føringer for hvordan arbeidet med å etablere brukerkontor bør rigges.
Det anbefales en ”vask” av detaljeringsnivået enkelte steder, som for eksempel
avsnitt 2.3.6. – – her presiseres ikke bare at det gjennomføres servering ved formell
åpning av et brukerkontor, men også hva som skal serveres.
Det foreslås å se på muligheter for å tydeliggjøre budskapene i dokumentet
generelt, siden målgruppen reelt sett er brukere – pasienter og pårørende. Videre
oppfordres til en drøfting av begrepsnavnet ”brukerkontor”. Det er mulighet for å
forveksle med tilsvarende betegnelser som benyttes ved tilbud om
legemiddelassistert rehabilitering eller forveksling mot pasient- og
brukerombudenes lokaliteter. Det foreslås derfor drøftet om alternative begrep
som ”Likepersonskontoret”, ”likemannskontor” eller liknende burde anvendes.
31/15
Planlegging av BU møter i 2016
BU har ingen prinsipielle motforestillinger mot at deres møter legges 14. dager før
styremøtet
Vedtak: Dette gjennomføres fra 2016
32/15
Høringsprosess Områdeplan PHR v/Martin F. Olsen
Orientering om planen ligger ved. Høringsdokumentet er sendt på høring, blant annet
til følgende brukerorganisasjoner: Rådet for psykisk helse, Mental Helse,
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Landsforeningen for pårørende).
BU kan om ønskelig gi en høringsuttalelse på planen selv om det i utgangspunktet ikke
er lagt opp til det i denne fasen.
33/15
Tilbakemeldinger fra klinikkene – se vedlegg
Innmeldte tilbakemeldinger ligger ved.
 I tillegg kom følgende innspill fra Eric vedr. møte i DDPS 25.5:
Gjennomgang og videre arbeid med br sin handlingsplan. Dps leders
gjennomgang av status ved dps og prosjekt. Info og tilbakemeldinger fra
«Møteplassen»
Vi setter frist for rapportering til onsdag før BU’s møter.
Det markeres i innspillene om noe bør diskuteres spesielt i neste møte.


LMS og innvandrere: Bjørn har hatt møte med leder av Buskeruds
innvandrerråd om involvering. Er nå invitert til styremøte i Buskerud
innvandrerråd over sommerferien.
KKU BS – hendelsesanalyse av sak fra Synergi ble gjennomgått. Synes å være
en ”kultur” på enkelte enheter å ikke skrive legenotater. Følges opp av BU’s
representanter i klinikken.
Eventuelt

Status Strandveien boliger v/Kirsten Hørthe og Torgeir Vethe
Det ble informert om bakgrunnen for boligene. Tiltaket evalueres nå ved hjelp
av Ernst & Young AS. Dette vil være en del av evaluering av veien videre.
Relevant informasjon fra prosjektet ”Hjem-til-hjem” vil også brukes til dette.
Det kan gå mot en forskyving slik at kommunenes ansvar for botilbudet og det
helhetlige helsetilbudet for beboerne blir tydeligere.
BU også ble informert kort om den tragiske hendelsen på ”Små enheter” som
har mye omtale i media for øyeblikket.

Pasienter er oppringt fra sykehuset
Kjell tok opp at det har forekommet at pasienter er kontaktet pr telefon fra
HF’et og blitt konferet med alvorlig diagnose.
Vedtak: Toril tar opp i SKU 9.6 og etterspør hvilke rutiner som gjelder

Eric Johanssen kan ikke ta ansvar for PHR – klinikken dekkes av Kjell Jensen,
Toril Krogsund og Torunn Viervoll.