ref brukerutvalget 2015-06-19

Transcription

ref brukerutvalget 2015-06-19
Møtereferat
Til stede:
Anita Sjøstrøm, Leder – Cerebral Parese Foreningen (CP)
Thomas Eide, Nestleder – Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
Odvar Jacobsen – Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
Dordi Smiseth-Strand – Multippel Sklerose Forbundet (MSF)
Karstein Kristensen - Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Ole Hagen - Landsforeningen for Muskelsyke (LFM)
Silje R. Ugelstad – Personskadeforbundet LTN
Meldt ikke
tilstede:
Kirsten Sæther – Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Dir. telefon:
Brukerutvalget (BU) Sunnaas sykehus HF (SunHF)
Sunnaas sykehus HF - Nesodden
19.06. 2015
kl 11:00 – 15:00
Eva Hofft – BU-Sekretariat SunHF
66 96 92 10
Neste møte:
18.09. 2015
Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte og referat BUmøte 13.03. 2015
Innkalling godkjent
Referat godkjent
- legges ut på www.sunnaas.no og sendes direktør med FTL, Styret SunHF og
Rune Kløvtveit, kontaktperson for SunHF i BU Helse Sør-Øst
 Styret Sun HF - saksliste og møtereferat
ved BU leder Anita
Styremøte med Seminar 09.06.15 og 24.06.15
09.06. - Presentasjon 2 seksjoner i klinikk ellers fokus på strategi 2030
Referat sendes i etterkant.
Gjennomgang saksliste 24.06.
Kommentar ang. konsernrevisjon, Anita har fått bekreftet at leder BU HSØ tar det videre.
http://www.sunnaas.no/omoss/styret/
 Foreløpig Protokoll Regionalt BU – 16. - 17.06.15 sendt BU 19.06.15
Ingen kommentar
 Referat FTL - Sist foreliggende referat, vedlagt møteinnkallingen
Ingen kommentar
Telefon:
Telefaks:
Besøksadresse:
E-post:
[email protected]
Bankkonto: 1503.27.08444
Foretaksnr.: 883 971 752
Sunnaas sykehus
Side 2
 Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter, prosjekt, råd og utvalg
– tas til orientering
- PasientAllmøte RMN, 09.04.15
Referat sendt – neste møte 28.05.15
- PasientAllmøte VO
ved Ole
24.06.15 Thomas stedfortreder
- Klinisk Etikk-komité – referat føres ikke
ved Karstein.
Skiftet leder. Grete Månum er nå leder av KEK, overtatt etter Frank Becker
KEK har fordelt seg 2 og 2 og møter alle teamene i klinikk.
Etiske problemstillinger meldes inn til KEK fra klinikken, påført profesjon og fartstid.
KEK systematiserer ut i fra tema som går igjen, og utarbeider rapport.
Presentasjon i auditoriet høst 2015
 Konferanser - invitasjon og deltakelse
- Fevikkonferanse 03. – 04.06.15 – Fremme helse gjennom god kommunikasjon
ved Anita og Eva
Arrangør: regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring og LMS ved
Sunnaas, Lovisenberg og A-hus.
Referat ved Anita sendes i etterkant
- Dialogmøte Aker Helsearena, 15.06.15
ved Anita og Dordi
Referat sendt
 Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) – informasjon distribueres BU ukentlig fra SunHF intranett,
Saksnr
Beskrivelse
Sak 13/2015 Regionalt BU Helse Sør-Øst - Samarbeid
- dialog med Rune Kløvtveit, kontaktperson BU-HSØ
Aktuelle saker med Rune - Sakshistorikk og diskusjon
Presentasjon ved Rune vedlagt.
 Pasientsikkerhet – bruk av symboler på pasientdører, oppfølging av Sak 5/15 i
SKPU … Brukerutvalget vil følge opp saken med Brukerutvalget i HSØ…
Kommentar:
Det bør være varsling i samsvar med regler som gjelder HSØ regionalt
Konklusjon:
Utkast ved Ole, Karstein, sendes BU for godkjenning.
Saken meldes BU HSØ-RHF ved sekretariat.
Sunnaas sykehus
Side 3
 Brukerutvalget følger opp pasientsikkerhetsprogrammet med å sette status for de
ulike innsatsområdene, oppfølging av Sak 3/15 i SKPU
Pasientsikkerhet og kommunikasjon er 1. prioritet i regionalt BU.
Konklusjon:
Kvalitet og pasientsikkerhet er fast tema i BU møter.
Redegjørelse ved Gøril Otterlei, kvalitetssjef. BU råd og innspill.
Videre dialog med Rune.
 Konsernrevisjon – rapport
Ble behandlet siste møte i SKPU. Resultatene fra konsernrevisjonen, kan brukes mer
enn det blir gjort. Hvordan nyttiggjøre seg rapporten for hva den er verdt? Her
kartlegges mye bra og det som kan bli bedre.
Kommentar:
BU utfordres på dette. BU skal ha fokus på pasientbehandling, og det som berører
pasienter og pårørende. Hvordan bruke konsernrevisjonen til forbedringsarbeid.
Rune har oversendt henvendelsen fra Anita til Martha Østby.
Regionalt BU gir svar høst 2015.
Konklusjon:
Utkast ved Ole, sendes BU for godkjenning
Saken meldes BU HSØ-RHF ved sekretariat.
Alle henvendelser til BU HSØ RHF anbefales skriftlig, adressert Martha Østby.
 Konferanse BU innen rehabiliteringsfeltet – inkl private institusjoner
Rune støtter forslaget. Send formell henvendelse til Martha Østby for åpen diskusjon i
BU HSØ RHF
Konklusjon:
Utkast ved Odvar, sendes BU for godkjenning
Saken meldes BU HSØ-RHF ved sekretariat.
 Oppnevning for ny periode i BU - generelt
Enkelte foretak tøyer grensen for maks tid, 3 x 2årsperiode – totalt 6 år.
Rune henviser til 3 prinsipper i sin presentasjon, vedlagt.
Oppnevning av nytt BU for perioden desember 2015 – november 2017
Innstillingsbrev til FFO og SAFO sentralt med kopi til BU, sendes juni ved
BUsekretariat.
Sak 14/2015 Pasienttilfredshetsundersøkelsen Tertialrapport 1-2015
Gjennomgang ved Siv Anita Horn, Kvalitetsrådgiver
Rapporten sendt ved møteinnkalling
Seksjonsvis presentasjon vedlagt
Kommentarer:
Svar% ikke fornøyd – måltallet = 60% - frivillig å svare
Spørsmålsformuleringene i presentasjonen følger rehabiliteringsforløpet i
oppholdsperioden.
Ang. Informasjon – Pågående forbedringsarbeid, SunHF nettsider, tilgjengelig info,
brosjyrebank m.m.
Innspill fra BU; Kommunikasjonsenheten er en viktig medspiller her.
Sunnaas sykehus
Side 4
Ang. Planlegging før utskrivelse – følges opp nøye med bl.a. dokumentasjon på
samhandling med bostedskommuner.
BU takker for presentasjonen, tar rapporten til orientering og ber om at innspill i møtet
tas med i videre forbedringsarbeid.
Sak 15/2015 RusProsjekt
Kartlegging av alkohol- og rusmiddelvansker blant pasienter innlagt for kompleks
rehabilitering i perioden august til desember 2014.
Presentasjon ved Marthe Brurok Myklebost, Fagkonsulent og E-læringskoordinator
Prosjektrapporten sendt ved møteinnkalling
Presentasjon vedlagt
Kommentarer:
Hva skjer når pasient ruser seg under rehabiliteringsoppholdet? Tema har vært mye
drøftet i KEK. Er i seg selv ingen gyldig grunn for utskrivelse, medisinsk forsvarlighet
må vurderes.
Holdning til medisinsk bruk (resept foreskrevet av lege) av Marihuana?
Viktig med tiltak, ”den vanskelige samtale”, der kartlegging gir indikasjon på behov for
videre oppfølging, evt. med henvisning til spisskompetanse. Overlege og fagansvarlig
sykepleier tar rapporten videre for implementering i klinikk.
Se avsnitt Konklusjon og anbefalinger i rapporten.
Brukerutvalget takker for presentasjonen, tar rapporten til orientering og ber om at
innspill i møtet tas med til Rusnettverket.
Sak 16/2015 Kvalitetsrapporten 2014
Pasientsikkerhetsprogrammet - Innsatsområder
Sammensetning av Sentralt Pasient- og SikkerhetsUtvalg - SKPU
Orientering ved Gøril Otterlei, kvalitetssjef og Anne Karine Dihle, leder ved avdeling
for kognitiv rehabilitering.
Kvalitetsrapporten sendt før møtet
Presentasjoner vedlagt
Dette er 5. utgave av kvalitetsrapporten. Behandlet i styret, godt mottatt. Styreleder
mente den var litt for krevende, og det planlegges å publisere i en mer lettleselig versjon.
Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres 2 x pr. år – møte frontpersonalet i klinikken.
CARF akkreditering er 23. – 25.09. 2015
Fallforebygging – Alle fall registreres. Ha bevissthet rundt fall. Rehabilitering – vi må ha
omgivelser som gir utfordringer og mestring i egen håndtering av fall. Ha høyere fokus
på fallforebygging. Tendens til å være færre fall nå enn tidligere
Innspill BU; Hvordan går det med pasientene etter utskrivelse?
Temaet er et CARF-krav. Det er samlet noe informasjon som skal brukes i forbedring
av rehabiliteringsprogrammene.
Ved HS hjerneslag gjennomføres det systematisk registrering 6 mnd etter utskrivelse.
Sammensetning av SKPU fortsetter som før.
BU takker for presentasjonene, tar rapporten til orientering og ber om at innspill i møtet
tas til videre oppfølging.
Sunnaas sykehus
Side 5
Konklusjon:
Kvalitet og pasientsikkerhet er fast på agendaen i BU møter.
Orientering om registrering 6 mnd etter utskrivelse ved HS settes opp som sak neste
møte, 18.09.15
Sak 12/2015 Egenevaluering BU
Sak utsatt fra 13.03.15, med samme saksnummer
Evalueringen sendt med møteinnkalling.
Gjennomgang – mange likelydende evalueringer. Bruken av evalueringen?
Konklusjon:
Sammenfattes til 3 forbedringsområder ved Dordi til neste møte, 18.09.15
Kan evt. brukes ved felles møteoppsummering i avslutningen av hvert møte.
Eventuelt
 ved Karstein – til orientering
Henvendelse ang. endringer av økonomisk støtte til gr.1 biler
Ønske om påvirkning fra SunHF, ved en sterk stemme inn i pågående innsats med å synliggjøre
konsekvenser av regelendringer.
Henvendelsen er formidlet videre til klinikk, bl.a. avdelingsleder ved VO og RMN, 28.05.15
 ved Anita – til orientering - videre samarbeid med Pasientombudet
Pasientombudet kan ikke møte oss før etter sommer. De ber oss om å avtale nytt møte tidlig på
høsten. Norsk
Pasientforening kan også være aktuelt for samarbeid. Kontaktes.
 ved Sekretariat, Eva
 Møteform – BU høster erfaring med færre ordinære BUmøter inneværende år. Dette
fremmer behov for alternative møteformer, eksempelvis små arbeidsgrupper på sak mellom
møtene, digitale møter…
Hilde Sørli er kontaktet for kompetanse på å tilrettelegge for digitale møter – se vedlagt
orientering. BU støtter å prøve ut dette, forslagsvis i oktober 2015.
Innspill ang. ønske om mer tid til diskusjoner i BUmøtene

Det initieres til foreslått årlig dialogmøte BU - FTL.

Årlig dialogmøte med aktuelle brukerorganisasjoner på Aker Helsearena i regi av BU og
LMS ved Kompetanseenheten. Planleggingsmøte, 24.06.15, med BU ved Anita,
Kompetanseenheten ved Birgitte Dahl, LMS ved Lene Mosberg-Stangeby og Eva Hofft.
Møteoppsummering ved Anita, leder
Møteslutt 15:00
Sunnaas sykehus
Side 6
Neste møte: 18.09. 2015
Juli og August er uten ordinært BUmøte

God Sommer
Vedlegg
Sak 13-15 Presentasjon ved Rune Kløvtveit
Sak 14-15 Presentasjon ved Siv Anita Horn
Sak 15-15 Presentasjon ved Marthe Brurok Myklebost
Sak 16-15 Presentasjon ved Gøril Otterlei og Anne Karine Dihle
Digitale møteformer – orientering ved Hilde Sørli

Similar documents