HSAM120 Mikroøkonomi 1 H2014

Comments

Transcription

HSAM120 Mikroøkonomi 1 H2014
Høgskolen i Hedmark
Eksamenssted:
Campus
Hamar
Eksamensdato:
9. januar 2015
Eksamenstid:
09.00- 13.00
Sensurfrist:
30. januar 2015
Tillatte hjelpemidler:
Kalkulator
Denne oppgaven består av 3 sider inkludert denne forsiden
Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.
Faglærer:
Sensor:
Husk
Ole Gustav Narud
Per Halvor
å påføre
Vale
kandidatnummer
på alle arkene!
Kontiuasjonseksamen
Høgskolen
Mikroøkonomi
Alle fire oppgaver
i Hedmark
—januar
2015
1
skal besvares.
Lykke
til!
Oppgave I (Teller 25%) Konsumentteori
A)En konsument med en gitt inntekt som skal benyttes til forbruk står ovenfor valget mellom to
normale goder. Bruk et to-gode diagram og forklar hvordan hun vil tilpasse seg?
B) Prisen på ett av de to godene går opp. Hva skjer med etterspørselen
har uendret pris? Bruk figur i besvarelsen av oppgaven.
C) Hva mener vi med begrepet
etter det andre godet som
«inntektselastisitebfl
Oppgave 2( Teller 25 %) Produsentteori
A) Vis hvordan en produsent
seg? Bruk figur.
med store faste kostnader
B) Forklar hva det vil innebære
har fallende grensekostnader?
og økende grensekostnader
dersom denne produsenten
vil tilpasse
i stedet for økende grensekostnader
C) Forklar hvordan en produsent med to innsatsfaktorer
i produksjonen tilpasser
lang sikt? Hvorfor kan det være forskjell på tilpasningen på kort og lang sikt?
seg på kort og
Oppgave 3 (Teller 20%) F ullkommen konkurranse.
A) I et marked for svineribbe med mange produsenter
likevektspris og en tilsvarende omsatt mengde.
Anta at tilbudsfunksjonen
i dette markedet
Og at etterspørselsfunksjonen
og mange konsumenter
danner det seg en
er gitt ved: P= 25 + 2X
er gitt ved: P=100-X
(hvor p er pris pr enhet og X er antall tusen enheter). Beregn likevektspris
dette markedet? Beregn også konsumentoverskudd
og produsentoverskudd.
B) Konkurranse mellom produsentene fører til at tilbudsfunksjonen
være årsaken til at denne funksjonen får et slikt skift?
Den nye tilbudskurven er P= 10 + 2X
Regn ut de samfunnsøkonomiske
virkningene
og omsatt mengde i
Bruk figur.
får et skift nedover.
(konsumentoverskudd
Hva kan
og produsentoverskudd)
av dette.
C) Hvilke forhold kan påvirke etterspørselsfunksjonen
mengde i dette markedet øker??
i markedet
slik at pris og omsatt
'
Oppgave 4(T eller 30%) Monopol
A) Hva er de samfunnsøkonomiske
figur.
virkningene
av monopoler
(eller karteller)
i markedet?
Bruk
B) I et marked for produksj on av olje i et land er det en bedrift som har monopol.
Bedriften
har følgende
totalkostriadsfunksjoii:
K(x) = 288 + 6X + O,5X2
Gå ut fra at vi står ovenfor følgende etterspørselsfunksj
(der p er prisen i markedet og X er omsatt mengde).
- Hvor mye vil monopolet
C) Regn ut monopolets
produsere?
- Hvilken pris vil det ta?
produsentoverskudd
D) Hvor stort er det samfunnsøkonomiske
eventuelt
gjøre noe med dette?
on: P = 54 - 1,5x
og regn ut hvilken fortjeneste
det får.
tapet som følge av monopolet? Kan myndighetene