Elektriker 1: Eksempler på oppgaver i sikkerhetsfamiliarisering

Comments

Transcription

Elektriker 1: Eksempler på oppgaver i sikkerhetsfamiliarisering
1. eksempel på arbeidsoppgave 2: Sikkerhetsfamiliarisering for elektrikere
Du skal gå gjennom og beskrive skipets sikkerhet og beredskapsplan, samt miljøvern og
bedriftslære om bord. Oppgaven kan gjøres teoretisk om Opplæringsansvarlig vurderer det
slik
1. Gi en beskrivelse av utstyr dere har om bord som kan forebygge og begrense
forurensing.
 Forklar hvilke prosedyrer dere har om bord for håndtering av søppel.
 Refleksjon: Hva vil konsekvensene kunne bli for mannskapet og det marine miljøet
om skipet ikke hadde hatt regler for avfallshåndtering?
2. Hva er din plikt i en nødsituasjon?
 Hvordan foregår evakuering av maskinrommet? Ta med eventuelle varslingsrutiner.
 Forklar bruken av en nødbrannpumpe.
 Hva er en avviksrapport? I hvilke situasjoner benyttes denne? Skriv en avviksrapport
for en tenkt situasjon på båten.
3. Redegjør for hensikten med ISM – koden.
2. eksempel på arbeidsoppgave 1: Sikkerhetsfamiliarisering for elektrikere
1.
2.
3.
4.
Hvorfor har vi datablad? Hva forteller et datablad deg og når brukes det?
Hvilke prosedyrer har dere om bord for bruk av kjemikalier?
Forklar forskjellen på de ulike alarmsystemene om bord.
Noter deg forskjellige begreper som brukes i kommunikasjon om bord under en eventuell
krisesituasjon. Både på engelsk og norsk.
5. Praktisk arbeid: Start nødstrømsanlegg eller forklar i detalj til din opplæringsansvarlig
hvordan en går frem for å starte anlegget.
6. Praktisk arbeid: Ukentlig sjekk av STB og BB MOB båt. Hva er viktig før en starter på
jobben? Er det ting som kan påvirke at jobben blir gjennomført sikkert, eventuelle
faremoment? Hva er hensikten med jobben? Hvem skal ha beskjed dersom det er feil eller
mangler?
3. eksempel på arbeidsoppgave 1: Sikkerhetsfamiliarisering for elektrikere
Dette er en oppgave gitt i forsvaret som går på å vise forståelse for de etablerte
sikkerhetssystemene de har om bord.
1. Gjør rede for hva en generalrulle er og hva den forteller oss.
2. Gjør reder for de oppgavene du har om bord i henhold til gjeldende generalrulle. Hvorfor
er det viktig at alle om bord kjenner sin plassering og sine oppgaver i henhold til rullen?
Hvilken betydning har det for deg om de ikke gjør det?
3. En time etter avgang blir rullen ”Klart- Skip–Systemtester” slått. Hva vil dette si/hvorfor
gjøres dette? Hvilke krav har vi til å gjennomføre denne rullen?
4. Hva legger du i begrepet kontinuerlig innsats? Forklar hvordan vi forsøker å legge opp til
dette i en havarisituasjon.
5. Forklar sjøvannslinjen om bord. Hva brukes den til? Hvordan er den oppbygd?
Redundans?
6. Forklar hvordan du ville gått frem for å utføre vedlikeholdsrutine på en sjøvannspumpe.
7. Hva kan konsekvensen være om en utelater å utføre rutiner og vedlikehold på utstyr pm
bord?
8. I det du går ut av maskinrommet trår du på en hengslet luke som er der istedenfor en
dørkrist for lettere tilgang til skutebunnen. Du har lenge syntes at luken har sett spinkel ut,
men ikke tenkt noe mer over saken. Denne gangen gir imidlertid luken etter, og du trår rett
ned i skutebunnen. Du er heldig og unngår å skade deg. Det kunne imidlertid gått mye
verre. Hva mener du er viktig å gjøre videre i denne saken? Hva er en avviksrapport? Hva
er hensikten med denne? Forklar hva ISM koden er og hva har den med denne saken å
gjøre?
2

Similar documents